வல்பொல சிறி இராகுலர்
Venerable Walpola Rahula

திரிபிடக வாகீஸ்வராசார்யர் இயற்றிய

புத்த பகவான் அருளிய போதனை
What The Buddha Taught


தமிழாக்கம் Tamil Translation

நவாலியூர் சோ. நடராசன்
Navaliyur Somasundaram NadarasaEnglish Versionவிரிவான பொருளடக்கம் Detailed Contents
தொடக்கவுரையும் முன்னுரையும் Foreward and Preface

புத்தர் The Buddha
பௌத்த எண்ணப் போக்கு The Buddhist Attitude of Mind

    நான்கு உயர் வாய்மைகள் The Four Noble Truths

முதலாவது உயர் வாய்மை - துக்கம் The First Noble Truth : Dukka
இரண்டாவது உயர் வாய்மை - சமுதய - துக்க உற்பத்தி The Second Noble Truth : Samudaya : 'The Arising of Dukka'
மூன்றாவது உயர்வாய்மை - நிரோதம் - துக்க நிவாரணம் The Third Noble Truth : Nirodha : 'The Cessation of Dukka'
நாலாவது உயர் வாய்மை - மார்க்கம் The Fourth Noble Truth : Magga : 'The Path'

அனாத்ம கோட்பாடு The Doctrine of No-Soul: Anatta
தியானம் - மனப்பயிற்சி : பாவனை 'Meditation' or Mental Culture: Bhavana
புத்தபகவான் அருளிய போதனையும் இன்றைய உலகமும் What the Buddha Taught and the World Today

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட சில சூத்திரங்கள் Selected texts:

புத்த பகவானின் முதல் உபதேசம் Setting in Motion the Wheel of Truth
எரி அனல் அறவுரை The Fire Sermon
எல்லையற்ற கருணை Universal Love
மங்களம் Blessings
சகல கவலைகளையும் துன்பங்களையும் ஒழித்தல் Getting rid of All Cares and Troubles
வஸ்திரம் பற்றிய கதை The Parable of the Piece of Cloth
விழிப்பு நிலையில் இருத்தல் The Foundations of Mindfulness
சிகாலனுக்கு அறவுரை Advice to Sigala
அறவுரை - தம்ம பதம்  The Words of Truth - Dhamma Pada
புத்தபகவானின் இறுதிவார்த்தைகள் The Last Words  of the Buddha


அருஞ்சொல்லகராதி Glossary


பிழை திருத்தம் / Proof Reading
   திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ.,  ஈரோடு   
   Mr.  P. K. Ilango M. A.,   Erode