பௌத்தமும் தமிழும்  - மயிலை திரு.சீனி. வேங்கடசாமி  (1900-1980)
    முதல் பதிப்பு 1940     ஐந்தாம் பதிப்பு 1972    
    © Books of this author are nationalized according to this TN Government notice  (search for word Mylai)  with the intention of making them available to all.
 
Article in English published by Buddhist Publication Society, Kandy (Wheel Publication #124/125) broadly based on this book can be read here  Buddhism in South India  

 
6. பௌத்த மதம் மறைந்த வரலாறு      Buddhism's decline in Tamil country
7. பௌத்த திருப்பதிகள்      Holy sites of Buddhists in Tamil Nadu
 
பின்னிணைப்பு  Appendix
 
2. சாத்தனார் - ஐயனார்        Sathanar  or Iyyanar Temples
4. ஆசீவக மதம்      Ajivika Religion