உள் மூச்சு - வெளி மூச்சு கடைப்பிடித்தல் 

தியானம் - ஒரு வழிகாட்டி  Guided Meditation

Metta அன்பு

உபேக்கை தியானம் (சம மன நிலை)  Equanimity meditation (Upēkshā Bhāvanā)


Breath மூச்சு   Anapanasati - Ajahn Sumedho   சுமேதோ பிக்கு

விழிப்பு நிலையில் இருத்தல் (சதிபட்டான சுத்திரம்) Foundations of Mindfulness (Satipattana Sutta)Thanissaro Bhikkhu Dhamma Talks on Meditations
 தணிசாரோ பிக்கு போதணைகள்
    
    மூச்சு தியானம் Breath Meditation
    மூச்சோடு இருப்பது Stay with the breath
    மூச்சோடு மூச்சாக Breath by Breath
    மூச்சை ஆராய்வது  Analyzing the Breath
    நமது கதைகள்  Our Stories during Meditation
    அடிப்படைகள்  Basics


தியானத்தில் ஆனந்தம் சோணா பிக்கு  Joy in Meditation  Ajahn Sona