கௌதம புத்தர்
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
பகவன் புத்தர் வாழ்க்கை வரலாறு - இரண்டாம் பதிப்பு 1969
Gautama Buddha's Life History - Mylai Seeni Vengatasamy 2nd Edition 1969

© Books of this author are nationalized according to the TN Government with the intention of making them available to all.

 

பொருளடக்கம் Contents                 

முகவுரை  Preface
1. சித்தார்த்தரின் இல்லற வாழ்க்கை  Siddhartha's Lay Life                     
2. கௌதமரின் துறவு வாழ்க்கை  Life as a monk     
3. புத்தராகிப் பௌத்த தர்மம் உபதேசித்தது  Spreading the Dhamma as The Buddha
4. இணைப்பு 1 - திரிபிடகம்  Appendix 1 - Tripitaka
5. இணைப்பு 2 - திரிசரணம் (மும்மணி)  Appendix 2 - Three Refuges (Trisarana)
6. இணைப்பு 3 - புத்தர் பொன்மொழிகள் Appendix 3 - Buddha's Sayings
7. புத்தர் புகழ்ப்பாக்கள்   Chants praising the Buddha (from ancient Buddhist Tamil texts)