.............. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหวิทยาเขตพุทธชินราช .............

         สหวิทยาเขตพุทธชินราช
         สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
         เขต 39 มีโรงเรียนสมาชิกประกอบด้วย 
                1. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
                2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
                3. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
                4. โรงเรียนดอนทองวิทยา
                5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
            ซึ่งบังเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารและ                   บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาคุณภาพ
          การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          ในทุก ๆ ด้าน 

วิดีโอ YouTube