דף קי"ג


רבי יהושע בן קרחה

מי היה רבי יהושע בן קרחה?

רבנו יצחק מפרש, שרבי יהושע בן קרחה, הוא בנו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא נקרא קרחה, על שם שהיה קרח.

ואין נראה לרבנו תם, שיקראו לרבי עקיבא קרחה, שהוא לשון גנאי, אלא קרחה היה אדם שכך היה שמו, ולא רבי עקיבא.

בעל אינו יורש את אשתו בראוי אלא במוחזק

מי שמתה אשתו, הוא יורש את הנכסים שבחזקתה בלבד, כלומר נכסים ששייכים לה בשעת מותה, ולכן אם מת אביה בחייה [בלא בנים], וירשה את נכסי אביה, כשהיא מתה בעלה יורש ממנה את הנכסים הללו. אבל אם בשעה שמתה, עדיין לא ירשה את נכסי אביה, אלא שהיו ראויים לה בלבד, [אם אביה היה מת לפניה]. עכשיו שלא מת אביה לפניה, שוב אין הבעל יורש את הנכסים הללו כשימות אביה, אלא קרוביה יורשים אותם, [בנה, או אחי אביה, או הקרובים האחרים, לפי סדר הקרבה].

-

לכבוד החנוכה, נביא גם בשיעור זה כמה עניינים ממסכת שבת בפרק במה מדליקין, שם הובאו ענייני החנוכה.

 

הדליק נר חנוכה וכבה מיד אחר ההדלקה

לדעת רב הונא, מי שהדליק נר חנוכה, וכבה [קודם שנשלם הזמן שצריכה לדלוק], צריך לחזור ולהדליק, כי קיום המצווה הוא בכך שיהא הנר דולק, וכל שלא דלק כשיעור, לא קיים מצוותו.

ולדעת רב חסדא ולדעת רבי זירא, מי שהדליק נר חנוכה, וכבה, אינו צריך לחזור ולהדליק, כי קיום המצווה הוא בהדלקה, וכבר קיים המצווה כתקנה.

 

זמן הדלקת נר חנוכה

מבואר בברייתא, שזמן הדלקת נר חנוכה הוא, משתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק.

וביאר רבה בר בר חנה משמו של רבי יוחנן, שהכוונה לכך שתכלה מן השוק רגליהם של תרמודאים [=שם אומה], שהם מתעכבים בשוק אחר שאר בני אדם. [שהם היו מלקטי עצים דקים, ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשכה, ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכים לעצים, יוצאים וקונים מהם].

- ולדעת האומרים, שנר חנוכה שכבה, צריך לחזור ולהדליקו, באה הברייתא ללמד מהו משך הזמן שצריך נר חנוכה לדלוק, והוא משתשקע חמה ועד שתכלה רגל מן השוק, ואם כבה הנר בתוך הזמן הזה, צריך לחזור ולהדליקו עד סוף הזמן.

- ולדעת האומרים, שנר חנוכה שכבה אין צריך לחזור ולהדליקו, ומאחר שהדליקו, אפילו כבה לאחר זמן קצר, יצא, לא באה הברייתא ללמד כמה זמן צריך הנר לדלוק, אלא ללמד דבר אחר, שבמשך הזמן הזה, אם לא הדליק נר חנוכה, צריך להדליקו, אבל מכאן ואילך עבר הזמן. ודבר נוסף, שגם לדעה זו, לכתחילה צריך הנר לדלוק כל הזמן הזה, ולכן יש לתת בנר שמן שיהיה ראוי לדלוק במשך הזמן הזה, אלא שאם כבה, אין צריך לחזור ולהדליק.

נושאי השיעור:

א. רבי יהושע בן קרחה.

ב. בעל יורש את אשתו במוחזק בלבד ולא בראוי.

ג. הדליק נר חנוכה וכבה מיד אחר ההדלקה.

ד. זמן הדלקת נר חנוכה.

 

Comments