דף ע"ז


השבת פיקדון כספי ממקום רחוק

רב פפא הפקיד סכום כסף גדול, אצל אדם אחד שגר בעיירה בי חוזאי. לאחר זמן, ביקש רב פפא משומר הכסף, שישלח לו את הכסף ביד שליח, אך אותו אדם סירב, כי אמר, אם יאבד הכסף בדרך ביד השליח, אני אהיה חייב לשלם על כך, שהרי עדיין לא השבתי את הכסף לבעליו, לכן לא אשלח לך את הכסף, אלא בוא בעצמך לכאן, וקח את כספך.

ורב פפא לא היה יכול ללכת בעצמו לבי חוזאי לקחת את כספו, מה יעשה? כיצד יוכל לשלוח שליח, שייקח את הכסף מבי חוזאי, ולא תהיה האחריות על מה שיקרה בדרך על השומר?

הדרך שמצא רב פפא היא, על ידי שנתן את הכסף לשליח, וכך מאחר שהיה הכסף של השליח, כשהשומר ימסור את הכסף לשליח, הוא נחשב כמי שמסרו לבעליו, ותמה אחריותו, ואם יאבד בדרך אין האחריות על השומר.

קנין אגב

למדנו, שרב פפא נתן לשליח שלו, את כספו שהיה בעיר אחרת.

וכיצד היה יכול להעביר את הכסף לבעלות השליח? הרי לא היה הכסף תחת ידו?

התשובה לכך, שיכול היה לעשות זאת בקניין אגב.

ומהו קניין אגב? הדין הוא, שכשאחד מוכר לחברו קרקע או שאר נכסי דלא ניידי, יכול הוא למכור דרך אגב דברים נוספים, מטלטלים, ואפילו הם במקום אחר.

וכך רב פפא הקנה לשלוחו חלקה קטנה של קרקע, ואגב הקרקע הזו, הקנה לו את הכסף שהיה בעיר אחרת.

 

וכעת נעבור לנושא אחר

מכור לי עגלה

אדם אחד היו לו פרדות, שהיו רגילים לרתום אותן לעגלות נוסעים, וכמו כן היו לו עגלות לרתום אותן לפרדות. ופעמים היו מוכר חלק מהפרדות וחלק מהעגלות.

בא אליו יצחק ואמר לו, "מכור לי עגלה אדומה זו", הסכים המוכר וקיבל את התשלום, ומסר ליצחק את העגלה לבדה, בלא הפרדות המושכות בה.

וכשראה זאת יצחק אמר, מה אעשה בעגלה בלא פרדות, כוונתי הייתה לעגלה עם הפרדות המושכות בה, והמוכר אומר, בפירוש אמרת "עגלה", ולא הזכרת שום פרדות.

מי צודק? יצחק הטוען שכשאמר "עגלה", הכוונה ברורה, עגלה עם הפרדות? או אהרון שאומר "עגלה" היא עגלה בלבד.

התשובה לכך תלויה במה שהיה באותה שעה, אם באותה שעה שאמר יצחק, "מכור לי עגלה זו", היו הפרדות רתומות לעגלה, הדבר ברור, שהתכוון לעגלה עם הפרדות, והכול מכור. ואם באותה שעה הפרדות לא היו רתומות לעגלה, העגלה לבדה מכורה, בלא הפרדות.

והסיבה לכך היא, שהמילה "עגלה" יש לה שתי משמעויות (א) עגלה לבד. (ב) עגלה רתומה לפרדות. ולכן, מן הסתם התכוון למצב שהייתה בו העגלה באותה שעה שדיבר עליה.

מכור לי פרדות

וכל זה, כשהקונה אמר, "מכור לי עגלה", אבל אם אמר "מכור לי את הפרדות", קנה את הפרדות לבדן בלא העגלה, כי כשאומרים "פרדות", אין לזה אלא משמעות אחת, והיא, פרדות בלא עגלה.

ואין לומר, נראה כמה שילם, אם שילם מחיר של פרדות לבד, התכוון לפרדות, ואם שילם מחיר של עגלה ופרדות התכוון לעגלה ופרדות. כי רק כשאין דרך לברר מה הכוונה, אנו אומרים שהמחיר יקבע ויברר למה התכוון, אבל כאן אין שום ספק, שהכול יודעים שמשמעות "פרדות" פרדות בלא עגלה.

נושאי השיעור:

א. השבת פיקדון כספי ממקום רחוק.

ב. קניין אגב.

ג. מכור לי עגלה.

ד. מכור לי פרדות.

Comments