דף ל"ז


מכירת עצים מחוברים לקרקע

ליצחק הייתה חלקת אדמה, ובה היו נטועים עצי פרי, או כלשון חז"ל אילנות מאכל, והלך ומכר מעט אילנות לאהרון.

לאחר המכירה החלו להתווכח. יצחק אומר, מכרתי לך אילנות בלבד, אבל את הקרקע שתחתיהם לא מכרתי, ואמנם אין כוונתי שתעקור את האילנות ותיקח אותם למקום אחר, אבל כשיתייבשו האילנות, לא תוכל לנטוע אחרים במקומם. ואהרן אומר, מה פתאום, קניתי אילנות עם הקרקע שלהם, וגם אם יתייבשו, אטע אחרים במקומם.

בסוגייתנו מבואר, שיש פעמים שהמוכר יצדק בדבריו ויש פעמים שהקונה יצדק בטענתו.

אם הייתה המכירה של אילן אחד או שנים, המוכר צודק, רק האילנות מכורים, ולא מכר עימהם את הקרקע. ואם הייתה המכירה של שלושה אילנות או יותר, נחשב הדבר למכירת שדה של אילנות, והמוכר שדה של אילנות מוכר את האילנות עם הקרקע, והקונה צודק בטענתו. 

ואם היו האילנות נטועים בצפיפות

ונמשיך: למדנו, שמי שמכר לחברו שלושה אילנות נטועים או יותר, מן הסתם מכר יחד עם האילנות את הקרקע שהם צריכים לגידולם.

ואמנם, דין זה מתקיים בתנאי שהאילנות נטועים כדרך שבני אדם נוטעים אילנות כדי לקיים אותם בקרקע. כלומר שיש ביניהם מרחק סביר, שיהיה לכל אילן קרקע כפי צורכו.

אך אם היו האילנות נטועים בצפיפות, באופן שאין רגילים לקיימם כך בקרקע, מן הסתם מתחילתם נטעו אותם כך כדי לקצצם, ולהשתמש בעץ שלהם, ולא לקיימם בקרקע, ולפיכך, גם כשנמכרו כך בעודם מחוברים, לא נמכרו כדי לגדלם בקרקע אלא כדי לקצצם, ולא קנה הקונה את הקרקע, אלא את העצים בלבד.

וכמה יהיו האילנות קרובים זה לזה, ויהיו נחשבים כנטועים בצפיפות, באופן שאין רגילים לקיימם?

בגמרא מבואר, שאם יש ביניהם פחות משמונה אמות הם נחשבים צפופים, וזה פחות מארבעה מטרים.

 

ואם היו האילנות מרוחקים וביניהם אילנות נוספים

ונמשיך: למדנו שמי שמכר לחברו שלושה אילנות, מכר יחד איתם את הקרקע הצריך להם, כי מכר שדה של אילנות. ולמדנו, שכל זה כשיש ביניהם לפחות ארבעה מטרים, אבל כשהם צפופים יותר, אין רגילים לקיים אותם בקרקע, ומאחר שעומדים לעקירה, לא מכר את הקרקע שלהם.

ונשאלת השאלה, מה הדין כשמכר שורה של חמש אילנות כשהמרחק בין אילן לאילן הוא שני מטרים?

יש שאומרים, מאחר שבין אילן לאילן שני מטרים בלבד, האילנות צפופים, ועומדים לעקירה, ולא קנה את הקרקע יחד איתם.

ויש שאומרים, אמנם בוודאי לא נטעו את האילנות הללו כדי לקיים את כולם בקרקע, כי הם צפופים מדאי, אבל נטעו אותם כדי לקיים את מי שיוכלו, ואת השאר יעקרו. כלומר יעקרו את השני והרביעי שבשורה, אבל את הראשון והשלישי והחמישי יקיימו, שהרי יש ביניהם יותר מארבעה מטרים, ואם כן, קנה הקונה שלושה אילנות שעומדים לקיום בקרקע, וקנה גם את הקרקע שלהם.

נושאי השיעור:

א. מכירת עצים הגדלים בקרקע.

ב. עצים שנטועים בצפיפות רבה.

ג. עצים שניתן לדלל את צפיפותם. 

Comments