WNT SCAN

Invloed BTW op de beloning van de commissaris

Wat betekent de BTW-heffing voor het netto inkomen van de commissaris ?
In het algemeen zal het effect gering zijn. De commissaris brengt de BTW over zijn diensten in rekening bij de organisatie, de organisatie betaalt de BTW uit als netto vergoeding aan de commissaris en de commissaris draagt de BTW weer af aan de Belastingdienst.  Voor de commissaris is dit als regel inkomensneutraal.
De commissaris kan een beperkt voordeel hebben van de nieuwe BTW-regels als hij een korting op de af te dragen BTW krijgt in verband met toepassing van de Kleineondernemersregeling. Dit doet zich voor bij inkomsten uit commissariaten tot ca. € 9.000.
Incidenteel kan er sprake zijn van voordelen als de commissaris kosten maakt die niet worden gedeclareerd bij de organisatie. Als BTW-ondernemer kan de commissaris de over bepaalde kosten betaalde BTW verrekenen met de af te dragen BTW. Meestal zal het om kleine bedragen gaan. Als de commissaris de BTW-administratie en aangifte uitbesteedt, dan leidt dat tot iets hogere administratieve lasten.
Moeten de beloningsafspraken worden aangepast  voor de BTW?
Deze vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden, maar in de praktijk kan dat lastig zijn. In het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat beloningsafspraken exclusief BTW zijn, dus dan behoeft er geen nieuwe afspraak te worden gemaakt. Vaak is de btw volledig verrekenbaar voor de organisatie, dus de btw-heffing leidt ook niet tot hogere kosten voor de organisatie. Als het toch noodzakelijk is om de beloningsafspraken per 1 januari 2013 aan te passen, dan zal deze wijziging aan het bevoegde orgaan (meestal de aandeelhoudersvergadering) moeten worden voorgelegd.

Not-for-profit
In de not-for-profitsector komt het voor dat de beloningen inclusief BTW zijn vastgesteld, omdat de BTW niet verrekenbaar is voor de organisatie. De motivering daarvoor is een streven naar gelijke totale kosten per commissaris en niet een gelijkwaardige bruto beloning. De kleine groep van BTW-plichtige commissarissen ontvangt in die situaties nu (2012) een lagere bruto-beloning in vergelijking met de collega-commissarissen. Het komt ook voor dat er geen afspraken zijn gemaakt over de btw omdat de organisatie tot nu toe geen BTW-plichtige commissarissen had. In deze situaties zal er dus moeten worden gekeken naar de beloningsafspraken.

Ook de beloningscodes voor de diverse branches in de semi-publieke sector kenden tot voor kort een onderling verschillende btw-behandeling. De verenigingen van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en woningcorporaties(VtW) (totaal meer dan 5.000 leden) hebben in november 2012 besloten om de tot nu toe gehanteerde maximumbeloningen in de beloningscodes als exclusief btw aan te merken, omdat het niet redelijk is om deze nieuwe btw-lasten in mindering te brengen op de beloning van de commissarissen. 

Als de in de beloningscodes opgenomen bedragen exclusief btw zijn, dan ligt het voor de hand dat een raad van commissarissen ook besluit om de beloning in 2012 te beschouwen als beloning exclusief btw per 1 januari 2013. Er moet daarbij wel worden bekeken of de nieuw vast te stellen bedragen binnen de nieuw vastgestelde maxima van de beloningscodes vallen. Verder kan een raad van commissarissen uiteraard zelf om andere redenen besluiten om de btw geheel of gedeeltelijk in mindering op de beloning te brengen.

Tenslotte zal ook rekening moeten worden gehouden met de effecten van de WNT, die ook per 1 januari 2013 wordt ingevoerd.   De maximum bedragen voor bezoldiging in de WNT zijn exclusief BTW.