Wel of niet op de loonlijst van de organisatie (opting-in)?


Vrijwillige fictieve dienstbetrekking (opting-in)
Met ingang van 1 januari 2017 is de wettelijke fictieve dienstbetrekking voor commissarissen (en leden van Raden van Toezicht) vervallen. De commissaris heeft geen dienstbetrekking voor de loonbelasting omdat uit de wetgeving en de statuten voortvloeit dat een gezagsverhouding bij interne toezichthouders ontbreekt. 

Vanaf 1 januari 2017 worden commissarissen dus in beginsel niet meer via de loonlijst van de organisatie uitbetaald.
Als de wens bestaat om de beloning met inhoudingen via de loonadministratie te verwerken, dan kan daarvoor worden gekozen (opting-in). Daarmee ontstaat er een vrijwillige fictieve dienstbetrekking. Om dat te bereiken moet een gezamenlijke verklaring van commissaris en organisatie worden ingediend bij de Belastingdienst (
Melding opting-in)

Als wordt gekozen voor opting-in, dan moet de organisatie loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op de beloning. De werknemersverzekeringen zijn niet van toepassing. De premie premie Zorgverzekeringswet wordt ingehouden op het netto loon van de commissaris. 
Als de wijze van uitbetaling van een commissaris verandert, dan zal ook moeten worden bekeken of de procedure voor facturering van de btw moet worden aangepast. (Zie verder ......)

Wat te kiezen: wel of niet op de loonlijst van de organisatie? 
Als de commissaris zijn werkzaamheden verricht vanuit een eigen IB-onderneming of BV dan is er geen aanleiding om te kiezen voor een vrijwillige fictieve dienstbetrekking (opting-in). Dat geldt ook als de commissaris zijn beloning afdraagt aan zijn werkgever. 

Een commissaris die de functie als privé-persoon vervult kan wel deze afweging maken. Zonder opting-in moet de commissaris de beloning opnemen in de aangifte inkomstenbelasting onder ''overige werkzaamheden''. De inkomstenbelasting, premies volksverzekering en de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet worden dan betaald na aanslag door de Belastingdienst. 

Bij een opting-in houdt de organisatie deze premies en de loonheffing in bij de loonbetaling en wordt het loon in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven als loon uit dienstbetrekking. Eventueel te veel ingehouden premie Zorgverzekeringswet als er sprake is van meerdere werkgevers wordt terugbetaald door de Belastingdienst.
Als de commissaris onder de loonbelasting valt dan is het voor de organisatie fiscaal mogelijk om de gemaakte kosten onbelast te vergoeden, voor zover dit uiteraard binnen het vastgestelde beleid en de fiscale werkkostenregeling mogelijk is.
Voor buitenlandse commissarissen die onder de 30%-regeling vallen is dit een interessante optie.
De (belaste) premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt als regel ook ondergebracht in de werkkostenregeling. 
Commissarissen die een beloning ontvangen op grond van de vrijwilligersregeling worden voor de BTW op dezelfde wijze behandeld als commissarissen in fictieve dienstbetrekking.

Samengevat ziet het er als volgt uit.
 
 Overzicht mogelijke fiscale relaties tussen de commissaris en de organisatie
  * Er wordt geen btw berekend als de Kleineondernemersregeling van toepassing is.