สื่อเพิ่มเติม DED 703

สัมมนาการบริหารการองค์การทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(Seminar on Management of Educational Oganization for Excellnce)
 
    1. หนังสือที่ได้รับมอบหมายให้อ่าน "Designing High-Performance School"  สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้จากลิงก์นี้ http://books.google.co.th/books?id=W9BsFQf834wC&lpg=PP1&ots=oNywv7wEOJ&dq=chester%20barnard&pg=PP1&output=embed  เอกสารนี้ที่ค้นหาโดยคุณจุ๋ม สุธาทิพย์ จัดส่งมาให้ (ส่งให้ทางอีเมล์แล้ว เนื่องจากขนาดไฟล์โตเกินที่จะวางในเว็บนี้ได้) กับอีกไฟล์หนึ่ง เป็นสรุปย่อส่งมาให้โดย เอมมี่ เป็น PDF ไฟล์  อยู่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
    2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Power Point เรื่อง ลักษณะความเป็นเลิศ โดย ดร.จักรพรรดิ์ วะทา (ไฟล์แนบด้านล่าง)
    3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Power Point เรื่อง การบริหารเชิงคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.จักรพรรดิ์ วะทา (ไฟล์แนบด้านล่าง)
     
    หนังสือประกอบการเรียน DED 703 (ดร.จักรพรรดิ วะทา)
   
 
    จากที่ท่าน ดร.จักรพรรดิ ได้แนะนำให้อ่านหนังสือ หนูรินทร์ ได้หาซื้อและถ่ายเอกสารบางเล่มให้กับทุกท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.ทฤษฎีองค์การ ราคา 180 บาท ลด 5% เหลือ 171 บาท
    2.องค์กรเปลี่ยนสู่ความยิ่งใหญ่ ราคา 200 บาท ลด 10% เหลือ 180 บาท
    3.รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย ราคา 200 บาท (ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มสันกาวเคลือบปก)  *หนังสือที่เก่าไม่มีจำหน่ายจึงต้องถ่ายเอกสาร
    4.ความสามารถหลักขององค์กร ราคา 150 บาท
    5.ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ *ไม่มีจำหน่าย* หนูรินทร์ได้ไปขอทำหนังสือในนามองค์กร(เทศบาลนคร นครปฐม) ได้มาให้ครบทุกคน
    6.การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ราคา 350 บาท ลด 5% เหลือ 332.50 บาท
    7.ดั้นด้นหาความเป็นเลิศ ราคา 200 บาท (ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มสันกาวเคลือบปก) *หนังสือเก่าไม่มีจำหน่ายจึงต้องถ่ายเอกสาร
            ขอขอบคุณ น้องรินทร์ ในนามของทุกๆ คนไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยความซาบซึ้งใจยิ่ง
 

ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
พิมพ์ครั้งที่ 5

โดย : ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 180 บาท
จัดจำหน่ายโดย : SE-ED


รายละเอียด
"...หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีองค์การ เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ ผู้เขียนพิจารณาและเปรียบเทียบทฤษฎีองค์การต่างๆ ทั้งในด้านข้อสมมติ ค่านิยม หน่วยวิเคราะห์ เนื้อหา และข้อดี ข้อเสีย รวมถึงสอดแทรกผลการวิจัยทฤษฎีองค์การในเชิงประจักษ์ไว้ด้วย.."


สารบัญ
    บทที่ 1    บทนำ
    บทที่ 2    ทฤษฎีองค์การก่อนผลงานของเทเลอร์ : แซงด์ ซีมง และรุสโซ
    บทที่ 3    ทฤษฎี "นักวิทยาศาสตร์องค์การ" : เทเลอร์ แก้นท์ และกิลเบรธ
    บทที่ 4    ทฤษฎีคลาสสิก (สถาปนิกองค์การ) : เฟโยล์ กูลิตและมูนเนย์
    บทที่ 5    ทฤษฎีคลาสสิก (สถาปนิกองค์การ) : องค์การแบบระบบราชการ
    บทที่ 6    ทฤษฎีคลาสสิกแนวใหม่ : ไซมอน มาร์ช และไซมอน
    บทที่ 7    ทฤษฎีมานุษยนิยม (มนุษยสัมพันธ์) : เมโย บาร์นาร์ด ไลเกิร์ต
    บทที่ 8    ทฤษฎีมานุษยนิยม (ทรัพยากรมนุษย์) : อาร์จิริส มาสโลว์ แยง เคลโลวิค แอลเดอร์เฟอร์ เฮอร์ซเบอร์ก แมคเคิลแลนด์ วรูม แอดัมส์ แมกเกรกเกอร์ โอดี 7 S’s และ QCC
    บทที่ 9    ทฤษฎีการเมืองขององค์การ : แอปเปิลบี้ ลอง ซายด์แมน นาเดล และรู้ค และพาลัมโบ
    บทที่10  ทฤษฎีองค์การของนักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม : เซลส์นิค แพโรว์ แคตซ์และแคห์น เกตเซลส์และผู้อื่น
    บทที่11  ทฤษฎีองค์การระบบปิด-เปิด : อิสตัน ตาย และเจมส์ ทอมป์สัน
    บทที่12  ทฤษฎีระบบย่อย : กริฟฟิธ ฟรีแมน ฟริตซ์เลอร์ และแวมสเลย์ และซาลด์
    บทที่13  เปรียบเทียบทฤษฎีองค์การ
    บทที่14  ผลวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและทฤษฎีขององค์การ
    บทที่15  บทสรุป
     


 แนะนำให้อีกเล่มที่น่าสนใจ
 
 
พฤติกรรมองค์การ [Organizational Behavior]
โดย : ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
จำนวนหน้า : 512 หน้า
ราคาปก : 280 บาท


รายละเอียด
"...แนวคิดและการบริหารจัดการองค์การที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ที่ต่างมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ เพราะปรัชญาการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงจัดการ เช่น สังคมซึ่งยึดฐานความรู้ (Knowledge-base society) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักคิดที่มุ่งมาสู่การเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การในที่สุด ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้สามารถหยั่งลึกถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน..."


สารบัญ
     บทนำ
     บทที่ 1 แนวคิดพฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 2 พฤติกรรมพื้นฐานเฉพาะบุคคล
     บทที่ 3 การรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล
     บทที่ 4 ค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน
     บทที่ 5 แนวคิดพื้นฐานด้านการจูงใจ
     บทที่ 6 การประยุกต์ใช้แนวความคิดการจูงใจในการทำงาน
     บทที่ 7 พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม
     บทที่ 8 หลักการทำงานเป็นทีม
     บทที่ 9 การจัดการและการสื่อสารในองค์การ
     บทที่ 10 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 11 อำนาจและการเมือง
     บทที่ 12 พื้นฐานโครงสร้างองค์การ
     บทที่ 13 หลักการจัดองค์การ
     บทที่ 14 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 15 นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
 
คู่มือสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ (A HANDBOOK FOR EXCELLENT ORGANIZATIONS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี  
Barcode : 9789747306217
ISBN : 9789747306217
ปีพิมพ์ : 1 / 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 168 หน้า
ราคาปกติ : 159.00 บาท
ราคาพิเศษ : 143.00 บาท  
ส่วนลด : 16.00 บาท
 
รายละเอียดสินค้า
          การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การทุกแห่งต้องหันมาวิเคราะห์ความสามารถ ในการบริหารจัดการของตนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ผู้บริหารถือเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การ
Comments