ประวัติวิทยาลัย

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ(บี-เทค)   เลขที่ 57   หมู่ 4   ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2544   ตาม/ใบอนุญาติเลขที่  ขก๑๗/๒๕๔๔  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8  ไร่  บริษัท ปัญญาประเสริฐกุล จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต   โดยนายเกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล   ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ   และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร    วิทยาลัยฯในวันที่   20   ธันวาคม  2554วิทยาลัยชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี (บี-เทค) ยกฐานะจากวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยฯ  โดยใช้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ(บี-เทค) มาจนถึงปัจจุบัน 


ปัจจุบัน

  นายเกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล  ดำรงตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ                                                                                 นายวรพจน์   ยอดตา    ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ

หลักสูตรเปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร  3  ปี  รับผู้จบ   ม. 3  หรือเทียบเท่า  (เรียนฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย   สาขางานธุรกิจค้าปลีก(CP) สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรม
  สาขางานยานยนต์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)    หลักสูตร  2  ปี   รับผู้จบ ม. 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน

คณะอุตสาหกรรม
   สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช).และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ภาคปกติ ,ภาคสมทบมีกองทุนเรียนฟรี ,กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ,ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร