Werken

Historie

Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1964 is het belang van de recreatie en de vestiging van bedrijven voor Bruinisse sterk toegenomen. Er zijn twee jachthavens gekomen, een groot bungalow/recreatiepark en een middelgroot bedrijventerrein. Het zilte water van de Grevelingen was ook vroeger al bepalend voor het wel en wee van de regio. De historie in begint in 1468. In dat jaar werd begonnen met het inpolderen van het schor Bruynisse en het stichten van het dorp. Vanwege de ligging noemde men het dorp ook wel Bruynisse-Beoostenduvelandt. Visserij is van meet af aan een belangrijke bron van inkomsten. Met de typisch Zeeuwse schepen, hoogaarzen, visten de inwoners op mosselen en oesters. Tot op de dag van vandaag heeft Bruinisse een respectabele vissersvloot.

Uiteraard speelde landbouw ook een rol van betekenis bij de groei van Bruinisse. Voor de inpoldering werd het schor alleen bevolkt door herders met grote kuddes schapen. Bedijking betekende het einde van het overstromingsrisico. De vuchtbare poldergrond kon daardoor worden bebouwd.

Heden

Er heerst in Bruinisse een grote mate van bedrijvigheid. Van oudsher neemt de visserij daarbij een belangrijke plaats in. De vloot is modern uitgerust en ligt ten dele in de vissershaven voorde wal en deels in de Vluchthaven te Zijpe. Met die vloot wordt gevist op mosselen, paling en kokkels. Daarnaast nemen de sportvissersschepen en de boten waarmee de hangmosselcultures wordt bedreven een plaats van betekenis in. De nieuwbouw van vaartuigen en het onderhoud aan de vaartuigen wordt gepleegd door de scheepswerven en de twee scheepsbouw/machinefabrieken aan en rondom de z.g. reparatiehaven.

Op o. a. de jachthaven Aquadelta zijn bedrijven gevestigd die zich in het bijzonder bezighouden met het onderhoud aan de recreatievloot. De visserhaven voor de wal heeft bovendien een grote loswal terwijl sedert kort ook beschikt kan worden over een groot los- en laadhavenplateau in de Vluchthaven. De los- en laadgelegenheid in de Vluchthaven vormt een economische eenheid met het achterliggende binnendijkse bedrijventerrein. Op dit terrein zijn bedrijven van zeer uiteenlopende aard gehuisvest. Het ligt in de bedoeling dit terrein nog verder uit te breiden. 
Steeds meer ondernemers ontdekken Bruinisse. Dit is niet zo verwonderlijk. Het dorp Bruinisse is gunstig gelegen ten opzichte van de Randstad, West-Brabant en Vlaanderen. Niet alleen voor transport over de weg maar zeker voor het vervoer over het water. Er heerst in Bruinisse een gunstig ondernemersklimaat. Via de ondernemerskring worden de onderlinge banden op peil gehouden en is men in staat een duidelijk geluid te laten horen in de regionale Kamer van Koophandel. Verder zijn de grondprijzen relatief laag. Er wordt op het gemeentebestuur niet aflatend druk uitgeoefend de vestiging van bedrijven snel en goed te regelen. Arbeidsproductiviteit en werknemersmotivatie scoren hoog.

Een andere bron van werkgelegenheid is van oudsher de landbouw, met name de akkerbouw en de akkermatige tuinbouw. Daar, waar mogelijk, worden de initiatieven om te komen tot een verdere uitbreiding van de glastuinbouw, van harte ondersteund. Het hoge aantal zon-uren en de gemiddeld hogere temperatuur onder invloed van de grote ons omringende watermassa' s zijn factoren die ook in dit opzicht de gunstige ligging van Bruinisse onderstrepen.