Zoon van God dé Weg naar God

In het christendom heeft men heel wat mensen die Jezus Christus aanschouwen als god de zoon. Als wij echter naar de Heilige Schrift kijken zijn zo wel Jezus als zijn hemelse Vader duidelijk over de positie die Jezus Christus in neemt.

Zij die zich christen noemen willen behoren tot de monotheïstische godsdiensten. Maar als men goed kijkt naar sommige christenen hun God of goden ziet men dat zij een God de Vader, een god de zoon en een god de heilige Geest aanbidden, dat eigenlijk toch drie goden zijn waar zij beweren dat het er één zou zijn. Maar als wij naar de eigenschappen van die goden kijken zien wij dat er grotere verschillen tussen hen zijn dan bij sommige goden van polytheïstische godsdiensten.

Zo houden zij er aan God de Vader te aanzien als een eeuwige en allesomvattende Godheid die alles weet en overal tegelijkertijd kan zijn.

Naast hem komt er Jezus Christus te staan waarvan gezegd wordt dat hij een man is die velen hebben gezien, terwijl de bijbel zegt dat God geen man is maar een geest, en dat deze niet door mensen kan gezien worden. Die godheid zou een voorbestaan in de hemel gehad hebben en zou de god zijn die zich in een menselijk lichaam heeft geplaatst. Hij moest hier op aarde dan alles nog leren. Vreemd van deze godheid is dat hij zelfs niet wist wanneer hij zou terug komen en wie er naast hem zou komen te zitten in het koninkrijk van God. Men zou toch zeggen dat indien hij God is hij dit allemaal zou weten. Als God alles wetend is en Jezus God zou zijn betekend dit dat Jezus niet de waarheid sprak en dat zeer belangrijke gegeven van zijn terugkomst voor zijn volgelingen verborgen hield. Nochtans laat het Schriftwoord van God ons weten dat in de Bijbel de waarheid wordt verteld, want God vertelt geen leugens en van Christus Jezus wordt gezegd dat hij geen zonde heeft gepleegd, wat inhoudt dat hij dus ook geen leugens zou verteld hebben.

Hieromtrent kijken wij best eens wat de bijbel zelf zegt over die goddelijke personen.

 “En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, {40 } niet, en het berouwt Hem niet; {41 } want Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou.” (1Sa 15:29 STV)

 “Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, {7 } maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd {8 } wordt in Uw woorden, en overwint, {9 } wanneer Gij oordeelt. {10 } (Ro 3:4 STV)

 “Want Dien {Jezus Christus}, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij {Jehovah God} {52 } zonde voor ons gemaakt, {53 } opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods {54 } in Hem. {55 } (2Co 5:21 STV)

Van Dé God wordt gezegd dat hij geen man is maar een geest en dat er maar één van Hem bestaat en er geen andere goden mogen verheerlijkt of aanbeden worden.

 “Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht {31 } niet kunnen zien; {32 } want Mij zal geen mens zien, en leven. {33 } (Ex 33:20 STV)

 “Niemand heeft ooit God gezien; de {48 } eniggeboren Zoon, Die in den schoot {49 } des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. {51 } {50 } (Joh 1:18 STV)

 “(9-5) Want {16 } een Kind {17 } is ons {20 } geboren, {18 } een Zoon {19 } is ons gegeven, {21 } en de heerschappij {22 } is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam {23 } Wonderlijk, {24 } Raad, {25 } Sterke God, {26 } Vader der eeuwigheid, {27 } Vredevorst; {28 } (Jes 9:6 STV)

 “Den Koning nu {42 } der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, {43 } zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. {44 } (1Ti 1:17 STV)

 “Maar het Woord {72 } des Heeren blijft in der {73 } eeuwigheid; en dit is het Woord, {74 } dat onder u verkondigd is.” (1Pe 1:25 STV)

 “En ziet, een stem uit de hemelen, {23 } zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Mt 3:17 STV)

 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, {29 } dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Joh 3:16 STV)

De Enige Waarachtige Almachtige God die steeds de waarheid vertelt liet via Zijn profeten weten dat Hij iemand zou sturen die God onder de mensen zou brengen door zijn verschijning en bijzondere werken.

 “Daarom {39 } zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, {40 } een maagd {41 } zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam {42 } IMMANUEL heten. {43 } (Jes 7:14 STV)

 “En hij zal doortrekken {27 } in Juda, {28 } hij zal het {29 } overstromen, {30 } en er doorgaan, hij zal tot aan den hals {31 } reiken; en de uitstrekkingen {32 } zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel! {33 } (Jes 8:8 STV)

 “Ziet, de maagd {22 } zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult {23 } Zijn naam heten Emmanuel; {24 } hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.” (Mt 1:23 STV)

Immanuel of Emmanuel, wat betekent "God is met ons" zou gebracht worden door hem die de naam Jeshua (redding van Yah of Gods redding) zou krijgen. Redding behoort De Enige God der goden toe en Hij is het die redding voorzag door Zijn enig geliefde zoon aan de wereld te schenken.

 “Maar de HEERE God is de Waarheid, {29 } Hij is de levende {30 } God, en een eeuwig {31 } Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.” (Jer 10:10 STV)

 “En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, {27 } is een enig Heere.” (Mr 12:29 STV)

 “Want de HEERE, uw God, is een God der goden, {20 } en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, {21 } noch geschenk ontvangt;” (De 10:17 STV)

 “(3-9) Het heil is des HEEREN; {13 } Uw zegen is over {14 } Uw volk. Sela.” (Ps 3:8 STV)

 “Het paard {70 } wordt bereid tegen den dag des strijds; maar de overwinning {71 } is des HEEREN. {72 } (Spr 21:31 STV)

 “Maar wanneer de volheid des tijds {11 } gekomen is, heeft God Zijn Zoon {12 } uitgezonden, geworden {13 } uit een vrouw, {14 } geworden onder de wet; {15 } (Ga 4:4 STV)

 “En de engel zeide tot haar:
Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, {35 } en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten {Jeshua} JEZUS. {36 }Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; {37 } en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn {38 } vader David geven. {39 }En Hij zal over het huis Jakobs {40 } Koning zijn in der eeuwigheid, {41 } en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
En Maria zeide tot den engel:
Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? {42 }
En de engel, antwoordende, zeide tot haar:
De Heilige Geest zal over u komen, {43 } en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, {44 } zal Gods Zoon genaamd worden. {45 } (Lu 1:30-35 STV)

Door Gods Kracht (de Heilige Geest) werd in de moederschoot van de jonge vrouw Maria (Miriam) een mannelijk wezen geplaatst, dat zoals de eerste mens (Adam) rechtstreeks door God geschapen werd en daardoor als 2de of laatste Adam door het leven kon gaan.

 “Want gelijk zij allen {57 } in Adam {54 } sterven, alzo zullen {55 } zij ook in Christus {56 } allen levend gemaakt worden. {58 } (1Co 15:22 STV)

 “Alzo is er ook geschreven: De eerste {136 } mens Adam is geworden tot een levende ziel; {137 } de laatste Adam {138 } tot een levendmakenden Geest. {139 } (1Co 15:45 STV)

Zij die zich rond Jezus bewogen en hem volgden konden aanvoelen dat God met hem en onder hun was, zoals velen voorheen ook al Gods aanwezigheid gevoeld hadden.

 “Beraadslaagt {39 } een raad, doch hij zal vernietigd worden; spreekt een woord, doch het zal niet bestaan; {40 } want God is met ons! {41 } (Jes 8:10 STV)

Zij konden aanvoelen dat daar de zoon van de Allerhoogste onder hen bewoog.

 “ Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken” (Lu 1:32 WV78)

Het was uit dat geslacht dat Jeshua (zoals zijn werkelijke naam was) kwam. Ook al was hij van in het begin der tijden voorspeld te komen (al in de Koninklijke Tuin van Eden) kwam hij maar vele eeuwen later, na Abraham en David, tot leven tijdens de Romeinse bezetting van Jeruzalem.

Het was in die streek waar het Volk Israël verbleef dat men uitzag naar een redder. Velen hoopten nu in die handarbeiderszoon die uiteindelijk beloofde Messias te krijgen. Zij hadden gelijk, maar dachten verkeerdelijk dat het dan en daar zou gebeuren dat Jezus zijn koninkrijk zou stichten. Het was nog niet voor die dag.

Jeshua of Jezus Christus kwam God openbaren. Hij kwam de mensen duidelijk maken Wie zij moesten eren en waar zij naar moesten uitkijken, dat Koninkrijk van God. Zoals velen verkeerdelijk denken is hij niet god noch heeft hij ooit zichzelf tot god verheven. Jezus wist zeer goed dat er slechts één God is en dat dat zijn hemelse Vader is, wiens Naam heilig is, wat betekent apart geplaatst moet worden.

 “ Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve een.” (1Co 8:4 WV78)

 “Nochtans hebben wij maar één God, {11 } den Vader, uit Welken alle {12 } dingen zijn, en wij tot Hem; en {13 } maar één Heere, {14 } Jezus Christus, door Welken alle dingen {15 } zijn, en wij door Hem. {16 } (1Co 8:6 STV)

 “U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE {Jehovah} die God is; {42 } er is niemand meer dan Hij alleen! {43 } (De 4:35 STV)

 “Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, {48 } dat de HEERE {Jehovah} die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!” (De 4:39 STV)

 “Hoor, Israël! de HEERE {Jehovah}, onze God, is een enig HEERE! {3 } (De 6:4 STV)

Jeshua, of als u wilt Jezus, wenste dat de mensen zijn Heer, zijn alwetende Elohim Jehovah, zouden komen te kennen. Als profeet van God maakte hij Gods Naam en Gods wonderwerken kenbaar, op de wijze zoals Jehovah God het gebood. Van God had hij de autoriteit gekregen om in Gods Naam te spreken en te handelen.

 “Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, {22 } en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.” (De 18:18-19 STV)

 “Want er is niets verborgen, {15 } dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen.” (Lu 8:17 STV)

 “Overmits hetgeen van God kennelijk is, {44 } in hen openbaar is; {45 } want God heeft het hun geopenbaard. {46 } (Ro 1:19 STV)

 “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. {23 } (Mt 28:18 STV)

Jezus die wist dat hij mocht spreken in Gods Naam nam het nooit in zich om zich hooggeplaatst te voelen of maar iets te kunnen doen zonder zijn hemelse Vader en enige Ware God, die hij aanbad en enkel diens wil wenste te doen.

 “En Jezus antwoordde hun:
Mijn Vader werkt {12 } tot nu toe, en Ik werk ook.
Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar {13 } ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, {14 } Zichzelven Gode evengelijk makende.
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
De Zoon kan niets van Zichzelven doen, {15 } tenzij Hij den Vader dat ziet doen; {16 } want zo wat Die doet, {17 } hetzelve doet ook {18 } de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem {19 } alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken {20 } tonen dan deze, {21 } opdat gij u {22 } verwondert.
Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, {23 } maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige {24 } leven, en komt niet in de verdoemenis, {25 } maar is uit den dood overgegaan in het leven.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
De ure komt, {26 } en is nu, wanneer de doden zullen {27 } horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, {28 } zullen leven. {29 }Want gelijk de Vader het leven heeft {30 } in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het {31 } leven te hebben in Zichzelven; En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, {32 } omdat Hij des {33 } mensen Zoon is. Verwondert u {34 } daar niet over, want de ure komt, in {35 } dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen {36 } horen; En zullen uitgaan, die het goede {37 } gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.
{38 }Ik kan van Mijzelven {39 } niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel {40 } Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
Indien Ik van Mijzelven {41 } getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. {42 }Er is een ander, {43 } die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid {44 } getuigenis gegeven. Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; {45 } maar dit zeg Ik, opdat gijlieden {46 } zoudt behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars; {47 } en gij hebt ulieden voor een korten tijd {48 } in zijn licht {49 } willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die {50 } Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.” (Joh 5:17-36 STV)

 “Vrede laat Ik {54 } u, Mijn vrede geef {55 } Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij {56 } niet versaagd. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb:
Ik ga heen, en kom weder {57 } tot u.
Indien gij {58 } Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb:
Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.
{59 }En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. {60 }Ik zal niet meer veel {61 } met u spreken; want de overste dezer {62 } wereld komt, en heeft {63 } aan Mij niets. {64 }Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, {65 } gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.” (Joh 14:27-31 STV)

In het doen van Gods Wil ging Jezus zelfs zo ver dat hij van God toch nog kracht verzocht om toch God Zijn Wil te doen en niet zijn eigen wil, om te slagen in zijn opdracht.

“En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende:
Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker {41 } van Mij voorbijgaan! {42 } doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij {43 } wilt.” (Mt 26:39 STV)

 “Zeggende:
Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, {51 } doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.” (Lu 22:42 STV)

Indien Jezus God zou zijn zou alles wat hij deed natuurlijk volgens zijn eigen wil gedaan zijn en met zijn eigen kracht. De Boeken van het Nieuwe Testament laten duidelijk zien dat Jezus begenadigd was met opmerkelijke krachten. Maar er wordt ook duidelijk aangegeven dat die Kracht niet van hem uit kwam maar van zijn hemelse Vader, de Enige Ware God tot wie Jezus ook bad en mensen aanraadde om tot die God te bidden. Ook liet Jezus uitschijnen dat het er niet enkel op aankwam om Jezus te doen geloven dat men hem wilde volgen, maar dat zulk een volgen ook inhield dat  men zijn Vaders Wil moest doen.

 “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt:
{12 } Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, {13 } Die in de hemelen is.” (Mt 7:21 STV)

 “En Hij zeide:
Abba, Vader! {31 } alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.” (Mr 14:36 STV)

 “En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden. {32 } (Mr 14:39 STV)

 “Want Ik ben uit den hemel {49 } nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou {50 } doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 STV)

 “Ik kan van Mijzelven {39 } niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel {40 } Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.” (Joh 5:30 STV)

Jezus is door God naar de aarde gezonden om mensen de weg te wijzen naar Jehovah God.  Het is zelfs zo dat mensen moeten beseffen dat Jezus de enige ware weg is naar De Enige Ware God. Door de woorden van Jezus te horen moeten mensen inzicht krijgen in het Wezen God en Zijn Plan. Door de verkondiging van het Goede Nieuws moeten mensen zien dat dat Woord, dat nooit zal vergaan, als een lamp voor de voeten kan zijn.

 “Nun. Uw woord is een lamp {110 } voor mijn voet, {111 } en een licht voor mijn pad.” (Ps 119:105 STV)

 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, {45 } maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” (Mt 24:35 STV)

Voor meerdere jaren hadden verscheidene mensen uitgekeken om de weg van God te kennen. Sommigen riepen ook uit naar God om die weg kenbaar te maken.

 “Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen {5 } bekend, {6 } leer mij Uw paden.” (Ps 25:4 STV)

 “Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars {12 } onderwijzen in den weg.” (Ps 25:8 STV)

Eén van die onderwijzers was Jezus, die ook door God gezonden is.

 “Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, {40 } en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;” (Mt 23:34 STV)

 “En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende.” (Mr 6:6 STV)

Om tot het ware geloof te komen en het te behouden zal niet altijd makkelijk zijn. Maar Jezus nam het op zich om de mensen de weg te tonen die God voor hen heeft uitgestippeld. Hij maakte ook duidelijk dat God terechtwijzingen heeft verschaft zodat de weg naar het leven behoed kan worden.

 “Want het gebod {41 } is een lamp, {42 } en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht {43 } zijn de weg des levens; {44 } (Spr 6:23 STV)

 “Er is een weg, {68 } die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.” (Spr 16:25 STV)

 “Want de poort is eng, en de weg is nauw, {7 } die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.” (Mt 7:14 STV)

 “Jezus zeide tot hem:
Ik ben de {12 } Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Joh 14:6 STV)

Dat gezegde moeten wij zeer ernstig nemen. Nadat God de wereld Zijn geliefde zoon heeft gegeven is hij daar om te volgen en er in te geloven dat hij de weg tot het leven is, de sleutel om de nauwe poort tot het Koninkrijk van God te openen en binnen te gaan.

 “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, {17 } en weide vinden. {18 } (Joh 10:9 STV)

 “Door Welken wij ook de toeleiding hebben {2 } door het geloof tot deze genade, {3 } in welke wij staan, en roemen in de hoop {4 } der heerlijkheid Gods. {5 } (Ro 5:2 STV)

 “Want door Hem hebben {58 } wij beiden den toegang door een Geest {59 } tot den Vader.” (Efe 2:18 STV)

 “Op een versen en {35 } levenden {36 } weg, {37 } welken Hij ons ingewijd heeft {38 } door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; {39 } (Heb 10:20 STV)

 “Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, {54 } dat wij den Waarachtige kennen; {55 } en wij zijn in den Waarachtige, {56 } namelijk in Zijn {57 } Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige {58 } God, en het eeuwige Leven. {59 } (1Jo 5:20 STV)

 “Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding {30 } en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware {31 } hij ook gestorven; {32 } (Joh 11:25 STV)

 “In Hetzelve was {8 } het Leven, en {9 } het Leven was {10 } het Licht der mensen. {11 } (Joh 1:4 STV)

Hij die enkele jaren voor de eerste eeuw van de huidige tijdrekening geboren is (17 oktober -4) kwam als gezondene van God om als herder op te treden en de de deur te zijn door wie wij binnen kunnen komen om redding te vinden door de genade die tot ons komt dankzij het geleverde zoenoffer van die man, die zijn leven opofferde voor velen.

Hij die de Weg naar God toont geeft ons de mogelijkheid om ons te beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God, want door hem kunnen wij in eenheid tot God komen. In hem kunnen wij onze hoop stellen als wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, daar wij dan hem ook zullen kunnen volgen in zijn opstanding.

 “Want indien wij met Hem een plant geworden zijn {12 } in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;” (Ro 6:5 STV)

Zoals Jezus één is met zijn Vader moeten wij ook één zijn met elkaar in Christus. In één Geest kunnen wij dan op de weg stappen die toegang tot de Vader geeft en kunnen wij Hem dan ook aanspreken met de woorden "Abba" of "Vader". (Efe 2:18; Ro 8:15; Ga 4:6)

 “Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid {46 } wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming {47 } tot kinderen, door Welken wij roepen:
Abba, Vader! {48 } (Ro 8:15 STV)

 “En overmits gij {19 } kinderen zijt, {20 } zo heeft God den Geest Zijns {21 } Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept:
{22 } Abba, Vader! {23 } (Ga 4:6 STV)

Als u weet dat de zoon van God gekomen is, moet je kijken naar wat hij gedaan heeft en luisteren naar wat hij gezegd heeft. Hij is diegene die verder inzicht aan u moet geven om de Waarachtige God te kennen. Zo komt het er op aan te geloven in hem die God gezonden heeft en te geloven in Diegene die die grote onderwijzer gezonden heeft, de Enige Waarachtige God, want zij die in Jezus Christus zijn, zijn ook zonen van Die Ene Vader, de ware God, en zijn dan ook diegenen die op de weg van eeuwig leven lopen. Dat dankzij het geloof in hem die de opstanding en het leven is. Al mogen wij  sterven zal door ons geloof in de zoon van God, de Christus, leven tot ons komen.

 “Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,” (Joh 11:25 LeiNT04)

+

Aanvullende lectuur


1.       Op zoek naar een God boven alle goden

2.       Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

3.       Rond God de Allerhoogste

4.       Eigenheden aan God toegeschreven

5.       God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

6.       Geloof in slechts één God

7.       Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid

8.       Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

9.       De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

10.   Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

11.   Rond Jezus

12.   Terug gaand naar de originele naam

13.   Eigenheden aan Jezus toegeschreven

14.   Zoon van God

15.   Geloof in Jezus Christus

16.   God, Jezus Christus en de Heilige Geest

17.   God komt ons ten goede

18.   Gods beloften

19.   Plan van God

20.   Plan van God en wereldvrede

21.   Gods hoop en onze hoop

22.   Hoop op een man

23.   Gods redding

24.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

25.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

26.   Voorbestaan Jezus

27.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

28.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

29.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

30.   Na 2020 jaar

31.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

32.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

33.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

34.   Jezus Christus is in het vlees gekomen

35.   Redenen dat Jezus niet God is

36.   Dienaar van zijn Vader

37.   Jezus van Nazareth -1 - Jezus geboorte

38.   Jezus van Nazareth -3- de zoon van God

39.   Jezus van Nazareth -4- die geen zonde had

40.  


41.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

42.   Jezus van Nazareth -7- zijn leven 

43.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

44.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

45.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

46.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

47.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

48.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

49.   Jezus moest sterven

50.   Het beschreven lam

51.   Onschuldig lam

52.   Lam van God

53.   Het zoenoffer

54.   Verlossing #9 De enige weg

55.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

56.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

57.   Hoop voor de toekomst

58.   Hij die komt

59.   Terugkeer van Jezus

60.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

61.   Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God

62.   Priesterschap van Christus

63.   Relatie tot Christus

64.   Verzoening en de gekochte race

65.   Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

66.   Één met Christus

67.   Kleurblindheid en verkeerscode

68.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

69.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

70.   Woord zonder boeien vol van kracht

71.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

72.   Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

73.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

74.   Missionaire hermeneutiek 4/5

75.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

76.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

77.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

78.   Filippenzen 1 – 2

79.   Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest

80.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader

81.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg

82.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

83.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten

84.   Eerste Eeuw van het Christendom

85.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

86.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

87.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

88.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

89.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

90.   Religie, Wet en leven

91.   Zoek en vind de Open Weg

92.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

93.   Moeten Christenen over zich heen laten walsen

94.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

95.   Hoogdag voor vele protestanten

96.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

97.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

98.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

99.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

100.                       Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

101.                       De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

102.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

103.                       Beter een arme die in oprechtheid wandelt

104.                       Hoe weet ik wat Gods wil is

105.                       Grondslag voor de af te leggen weg

106.                       Leg de afstand af

107.                       De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen

108.                       Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

109.                       Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

110.                       2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

111.                       Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen

112.                       Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

113.                       Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

114.                       Messiaans, Joods of Christen

115.                       De Messiaanse beweging onder de loep

116.                       Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

 
Comments