Zonde en rekenschap

Onder zonde verstaat men meestal een overtreding van een goddelijke wet, waardoor de betrekking tussen God, de Maker van alles, en mens (Zijn schepsel) verstoord is.

Zonde en ongerechtigheid zijn woorden die God gebruikt om het verkeerde gedrag van mensen te beschrijven. Hoewel ze een vergelijkbare betekenis hebben, zijn de definities volgens Robert Young's 'Analytical Concordance to the Bible' (Eerst gepubliceerd in 1879) anders.

De woorden ijdelheid, perversiteit, verkeerd (
slecht, ten onrechte), ongerechtigheid en wetteloosheid (anarchie, anomie) worden als verdere definities van ongerechtigheid gegeven. Woorden als schuld, fout en falen worden gegeven als verdere definities van zonde, samen met de uitdrukking 'mis het doel'. Hieruit kunnen we afleiden dat zonde en ongerechtigheid verwijzen naar de menselijke neiging om tegen Gods leiding in te gaan.

 “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;” (Ro 3:23 NBV)

In tegenstelling wat sommige geloofsgroeperingen leren worden wij niet met zonde geboren. Een boreling heeft nog geen zonde gedaan en zal dan daar ook nog geen straf voor krijgen. Men kan enkel zonde doen als men besef heeft van wat mag en niet mag. Daar is trouwens de "zonde" begonnen. Bij de aanvang der tijden heeft de eerste mens niet geluisterd nar God en heeft de mens Zijn rechtvaardigheid en Zijn positie in twijfel getrokken.

De eerste vrouw, de mannin of chava Eva, kon de verleiding niet weerstaan om van de Boom van kennis van goed en kwaad te eten, zodat zij dan ook die kennis zou verwerven. Bij haar daad van ongehoorzaamheid verkreeg zij ook die kennis van goed en kwaad, maar kwam daardoor ook tot de bestraffing door God en uitsluiting van het aards paradijs, de Tuin van Eden, waar alles in eenheid en harmonie met elkaar was en waar geen pijn nog moeilijkheden waren. Maar nu kwam over de mens de vloek der dood en vloek der zonde welke pijn en lijden meebracht.

De gemoedstoestand van een mens bepaalt mee hoe hij zich zal gedragen en dingen zal doen die volgens de morele code juist of fout zijn. In bepaalde mensen kan er echter een afwezigheid of afwijzen van standaarden of waarden zijn die ook beschouwd kan worden als sociale stoornis.  De negentiende-eeuwse Franse pionier op het gebied van sociologie, Émile Durkheim gebruikte het woord anomie in zijn boek Suicide uit 1897, waar hij de oorzaken van zelfmoord uiteenzette. Hij gebruikte anomie als term om een toestand aan te duiden die op normloosheid zou berusten. Dit zou volgens Durkheim leiden tot gevoelens van buitensluiten en doelloosheid. Hij geloofde dat anomie het resultaat was van verandering van solidariteit in een gemeenschap die significante veranderingen in economische rijkdom had ondergaan, of deze nu ten goede kwamen aan het individu in kwestie of niet. Waar aanvankelijk sprake was van een mechanische solidariteit ging dit door het industrialisatieproces over in een organische solidariteit.In de internationale betrekkingen staat anomie voor een internationaal systeem zonder regels of normen.

Waar ere geen regels, normen of waarden gelden kan men moeilijk iets doen dat verkeerd is want er zijn geen normen om grenzen te bepalen. Men kan echter vaststellen dat op die plaatsen waar normen en waarden vervaagd zijn ere een zekere vorm van wetteloosheid en chaos geldt.
Het feit dat in moderne maatschappijen de traditionele waarden van normen niet meer gelden, terwijl er nog geen nieuwe stabiele waarden en normenpatronen zijn ontwikkeld, maakt dat mensen zich ook niet op hun gemak zullen voelen of zich niet echt gelukkig zullen wanen, want telkens zullen er dingen zijn die anderen veroorzaken die niet in lijn van denken vallen met het eigen ik.

De toestand waarin die individuen zich bevinden, die geen duidelijke standaarden hebben om hun gedrag op af te stemmen kan men klasseren onder de 'goddelozen' die door hun behoefteloosheid ook niet zullen schamen als iets gedaan wordt door hun dat bij anderen niet zou bevallen.

Voor hen waar er geen wetten gelden kunnen ook geen overtredingen gedaan worden tegen die wetten. Daarop zinspeelde Christus Jezus ook dat enkel kennis van de Wet fouten tegen de Wet kon meebrengen. Om die reden kan een pasgeboren kind nog niet zondig verklaard worden, mits het nog niets verkeerds heeft kunnen doen of geen weet heeft van fout doen. De zuigeling of baby kan men dan ook niets verwijten.

Maar naar een kind opgroeit hoort het haar opvoeders zeggen wat niet mag en wel mag en leert het kind zo juiste of goede dingen te doen en slechte dingen te vermijden. Maar zodra het bewust is van iets dat niet mag of niet getolereerd wordt en het over gaat om zo iets te doen, dan spreekt men van zondigen en pleegt dat kind zonde.

Wel moeten wij beseffen dat het verkeerd gaan ook kan gebeuren door onwetendheid of door misleiding. Geschapen naar het beeld van God heeft elk menselijk wezen ook een innerlijk gevoelen, dat instinct kan genoemd worden. Dat is aangeboren gevoel of aandrift om onbewust doeltreffend te handelen of om zekere zaken op bepaalde wijze en niet anders te doen. Het is een rechtvaardig besef van wat wel kan en niet kan, van wat wel mag en niet mag.  Men zou kunnen zeggen dat wanneer men in gaat tegen de aangeboren drang om op een bepaalde manier te handelen dat men zondigt. Door dat door de Schepper in ons geplaatste gevoelen tegen te gaan gaat men eigenlijk ook in tegen God. Zo wordt men een tegenstander van God, of een satan (of duivel). Wanneer we de wetten overtreden die God heeft verklaard om ons te helpen een vreedzaam leven te leiden begaan wij ongerechtigheid en begaan wij zonde (= zondigen).

In het leven kan men op allerlei manieren zondigen. Zo kan men `zondigen tegen een principe`of 'zondigen tegen een regel' [je er niet aan houden]. Men kan komen te
dwalen en al doende fouten begaan. Dat misdoen of overtreden kan variëren naargelang het tijdsgebeuren of de cultuur van de verblijfplaats. Zo kan men al of niet te weinig of te veel lichaamsbedekking hebben in een bepaald land of kunnen aanrakingen van een persoon van het ander geslacht ongehoord zijn of aanzien worden als iets goed.

Steeds komt het er op aan tegenover wie men rekenschap zal moeten afleggen, tegen mensen, rechtscolleges of tegen de door God aangestelde rechter of rechters of tegenover God zelf.
De Allerhoogste Schepper van hemel en aarde verlangt van zijn schepselen dat zij als gehoorzame kinderen niet langer gevormd worden naar die menselijke begeerten die wij in onze onwetendheid kunnen hebben.

 “Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,” (1Pe 1:14 NBV)

 “Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.” (Hnd 3:17 NBV)

 “hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.” (1Ti 1:13 NBV)

De Goddelijke Soevereine Maker verlangt van Zijn schepselen dat zij zich voegen naar Zijn Wetten en verordeningen en dat zij zich ernaar gedragen. Iedereen heeft de eigen vrije keuze zijn innerlijk gevoelen van juist gedrag of goede handeling, te volgen of er tegen in te gaan. Met het verkeerd doen van iets, of het nu tegen de wet van mensen, landen of regeringen is, welke niet indruisen tegen de Wet van God, begaat men zonde, zoals men ook zondigt als men tegen de Wet van God iets doet.

 “Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.” (1Jo 3:4 NBV)

 “8  en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9  Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.” (1Jo 3:8-9 NBV)

De aanrekening van het fout gaan gaat steeds gebeuren door het na gaan van de kennis rond het gebeuren alsook door de wijze waarop het gebeurd is, al of niet moedwillig.

 “26  Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, 27  en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden.” (Heb 10:26-27 NBV)

Daarentegen mag iedereen er nu op rekenen dat er een offerdaad is gebracht die voldoende losgeld heeft gebracht voor de kwijtschelding van alle fouten van alle mensen. Er heeft namelijk een incasso plaats gegrepen waarbij een overeenkomst is gesloten tussen de rechtmatige eigenaar van alles (Jehovah God) de Schuldeiser en de schuldenaar (de of een mens), waarbij de Schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand heeft gedaan en Genade heeft geschonken aan hen die dat Zoenoffer aanvaard hebben. Iedereen kan de remise of Genadegave voor niets ontvangen, maar moet er bewust van zijn dat eenmaal ontvangen men er niet maar zo maar op los kan gaan leven, alsof er niets gebeurd is en alsof men van niets weet of omdat men zich gaat schuilen onder valse voorwendsels dat men door Christus dood gered is geworden en hiervoor niets meer moet doen. Zo werkt de kwijtschelding niet. God verlangt wel degelijk nog dat wij laten zien dat wij waard zijn die Genadegaven te ontvangen en dat wij er naar kunnen leven. god verlangt actuele daden van geloof en laat iedereen weten dat geloof zonder werken dood is.

Na het zoenoffer van Jezus Christus, Gods zoon, komt het er op aan dat de mens hem ziet als mensenzoon die zich vrijwillig heeft gegeven om de schuld te lossen en de vloek van de dood te beëindigen.

Groot probleem is dat niemand eigenlijk kan ontsnappen aan de vloek der zonde, mits niemand, buiten Jezus, er in sloeg of er in slaagt, om zonder zonde te zijn.

 “Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.” (1Jo 1:8-10 NBV)

 “Wanneer ze tegen u zondigen-er is immers geen mens die niet zondigt-en u hen uit woede uitlevert aan vijanden die hen gevangennemen en meevoeren naar hun land, hetzij ver weg of dichtbij,” (1Kon 8:46 NBV)

 “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.” (Ro 5:12 NBV)

De eerste mensen (Adam en Eva) waren ongehoorzaam aan God. ook hun nakomelingen sloegen er niet in zich zondeloos door het leven te slagen.  Er is een rode draad door de wet van vóór de Mozaïsche wet, waardoor het duidelijk wordt dat Gods wetten en wegen althans voor een deel bekend waren bij de Ouden. Overweeg enkele voorbeelden:

     Adam en Eva wisten van goed en kwaad dat ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ze voelden zich schuldig. Mensen voelen zich instinctief in zekere mate schuldig, wanneer ze iets verkeerds doen - tenzij ze sociopathisch zijn of totaal verhard in zonde.

     God moet Adam en Eva instructies hebben gegeven, omdat we zien dat Kaïn en Abel offers brengen aan de Allerhoogste Elohim Hashem Jehovah God die geen mens kan zien. God accepteerde Kaïns offer niet - er moet een basis zijn geweest voor God om dit offer af te wijzen.

We weten dat God slechte daden beschouwde als zonden vóór de Mozaïsche wet. God zei tegen Kaïn,

Als je het goed doet, word je dan niet geaccepteerd? En als u het niet goed doet, zit de zonde voor de deur. Zijn verlangen is voor jou, maar je moet erover heersen (Genesis 4: 7)

Het feit dat zonde als zonde werd erkend, toont aan dat goed en kwaad bekend waren, wat een soort instructie of wet inhield. Gen 4: 7 maakt duidelijk dat er nog steeds interactie was tussen Gods engelen en de mens na de ballingschap vanuit de tuin van Eden. Het is waarschijnlijk dat de engelen de mensheid instructies gaven op Gods manier.

We zien in de Bijbel ook dat zeven generaties na Adam, de profeet Henoch de goddelozen veroordeelt. Hier hebben we een prediker van God die de goddelozen waarschuwt. Judas 1: 14-15:

 “14  Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei:
‘Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen 15  om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd.’” (Jds 1:14-15 NBV)

Uit de Heilige Geschriften leren wij ook dat de beschaving in de tijd van Noach gewelddadig en slecht was in Gods ogen. Genesis 6:5 meldt

De Elohim Jehovah zag dat de goddeloosheid van de mens groot was in de aarde, en dat elke intentie van de gedachten van zijn hart alleen maar voortdurend kwaad was.

Nu was de aarde corrupt in Gods ogen en de aarde was vervuld van geweld. (Genesis 6:11)

God besloot om de goddelozen te vernietigen. Noach was de uitzondering. De Schrift zegt dat Noach met God wandelde en onberispelijk was. Dit contrasteert hem met de andere mensen van die dagen die niet onberispelijk waren. Niet alleen was er de getuige van de schepping voor deze vroege mensen, maar er was ook kennis van Gods wetten en wegen, zoals de situatie van Noach laat zien.

Maar Noach vond genade in de ogen van de Elohim Jehovah. Dit zijn de generaties van Noach. Noach was een rechtvaardige man, onberispelijk in zijn generatie. Noach wandelde met God. (Genesis 6: 8-9)

Degenen die niet met God wandelden, die de getuige van Noach negeerden gedurende al die lange jaren dat hij de ark bouwde, leden voor hun ongehoorzaamheid aan God.

 “Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen.” (2Pe 2:5 NBV)

De wereld "heraut" is hetzelfde woord dat vertaald is als prediker in 2 Timotheüs 1:11:

waarvoor ik tot prediker en apostel en leraar ben benoemd,

Terwijl Noach de ark aan het bouwen was, predikte hij ongetwijfeld God's gerechtigheid aan de goddelozen. Ze hadden de kans om naar Gods prediker te luisteren, maar kozen ervoor om Gods waarschuwingen te negeren.

Paulus vertelt ons duidelijk dat zonde in de wereld was vóór de wet van Mozes.

 “12  Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13  Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14  Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou.” (Ro 5:12-14 NBV)

Wij moeten beseffen dat door Adam en zijn vrouw zonde in de wereld kwam. Daardoor moest God Zijn waarschuwing volbrengen en hen bannen uit de Tuin van Eden. Over hen kwam nu lijden en dood, door de zonde die zij gepleegd hadden. Zo verspreidde de dood zich naar alle mensen omdat iedereen zondigde.

Hoewel er geen Mozaïsche wet was, was er kennis van God en verantwoording aan God. Naast het bovenstaande bewijs dat Gods wegen bekend zijn bij de Ouden, is er de getuige van de schepping die elkeen steeds kan waarnemen. God beschouwt de schepping als voldoende getuigenis van Zijn bestaan ​​voor mensen om Hem te kunnen eren en naar Hem te zoeken.

 “En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.”

“Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.” (Ro 1:18-21 NBV)

Merk op in de bovenstaande passage dat Paulus zegt dat deze mensen sinds de schepping van de wereld God kunnen leren kennen maar dat zij Hem negeerden en hun harten verduisterd waren. Dus moeten ze eerder enig licht of kennis van God hebben gehad, want hun hart werd donker.

Waar echter meer wordt gegeven, wordt er meer verwacht. Degenen met meer kennis van God, zullen meer verantwoordelijk worden gehouden. Degenen die onwetend zijn over God, zullen niet worden beoordeeld op grond van Gods wet. Ze zullen sterven en niet herrijzen.

 “Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt u uitgewist.” (Jes 26:14 NBV)

Daar tegenover staat dat degenen die de wet van God hebben gekend, zullen worden opgewekt en de beloning ontvangen voor hun trouw of gebrek aan trouw. Niemand die heeft kunnen horen zal kunnen ontkomen.  Na de Grote strijd of Armageddon zal het uur der waarheid komen waarop iedereen, ook zij die al begraven waren, voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat iedereen zal kunnen ontvangen wat verschuldigd is voor wat hij in het lichaam heeft gedaan, hetzij goed of kwaad.

  “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.” (2Co 5:10 NBV)
 


+

Aanvullende lectuur 1.      God meester van goed en kwaad

2.       Kuddedier doet liever wat het niet mag

3.       Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

4.       Zonde

5.       Keuze van levende zielen tot de dood

6.       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

7.       Bron(nen) van kwaad

8.       Wie brengt het Kwaad over ons

9.       Waarom laat God het kwade toe

10.   De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

11.   De Voltooiing van de schepping 3 Noodzakelijke beproeving

12.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

13.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

14.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

15.   Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

16.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

17.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

18.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet

19.   De Bijbel als Gids

20.   Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan

21.   Onder de Geest blijven

22.   Aanvullend op overdenkingen van vorige zondag

23.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

24.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

25.   Wettisch tegenover wet

26.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

27.   Want het is geen leeg woord

28.   Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

29.   Dienende geesten 4 Gevallen engelen

30.   Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen

31.   Gevallen engelen en hun verblijf

32.   Begrippen satan en duivel in de Bijbel

33.   Satan of duivel

34.   Satan het kwaad in ons

35.   Addendum 1: de leer van de “antichrist”

36.   Onvergeeflijke zonde en berouw

37.   Neem afstand van het kwade

38.   Op wie hoop stellen

39.   Bedekking der zonden

40.   Zoenoffer

41.   Vergeven

42.   Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven

43.   Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus

44.   Wie zijt Gij, Here?

45.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

46.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

47.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

48.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

49.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

50.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

51.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

52.   De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

53.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

54.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

55.   Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

56.   Jezus drie dagen in de hel

57.   God wil u gunst betonen

58.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

59.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

60.   Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

61.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

62.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

63.   De Verlosser 1 Senior en junior

64.   De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

65.   Lam van God #1 Sprekers voor God

66.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

67.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

68.   Geen Wegvluchter

69.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

70.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

71.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

72.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

73.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

74.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

75.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

76.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

77.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

78.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

79.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

80.   God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

81.   Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

82.   Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste

83.   Verzoening en de gekochte race

84.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

85.   Geestelijke vorming tot heiligheid #3

86.   Doop en Geloof

87.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

88.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

89.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

90.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

91.   Eerlijkheid begin van heiliging

92.   Glimlach raam naar je ziel

93.   Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

94.   Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

95.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

96.   Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

97.   Fragiliteit en actie #12 Beperking

98.   Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

99.   Neem afstand van heidense vastenperiodes

100.                       Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

101.                       Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

102.                       De Bekeerling, bekeringsactie en bekering

103.                       Moreel relativisme

104.                       Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

105.                       Hoe de Satan vandaag rond toert

106.                       Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen

107.                       Zonde cultiveert negatieve energie

108.                       Vreemdelingschap

109.                       Leugen, handvat dat alle instrumenten past

110.                       Zondigen verlaat God niet

111.                       Doemdenkers en ons lijden

112.                       De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

113.                       De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

114.                       Tekenen der Laatste Dagen

115.                       Kerk hospitaal voor zondaars

116.                       Belangrijkste weekend van het jaar 2016

117.                       Vergeving altijd mogelijk

118.                       Beter een arme die in oprechtheid wandelt

119.                       Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

120.                       Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

121.                       Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

122.                       De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

123.                       Christadelphians kinderen van God

124.                       God meester van goed en kwaad

125.                       Kuddedier doet liever wat het niet mag

126.                       Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

127.                       Zonde

128.                       Keuze van levende zielen tot de dood

129.                       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

130.                       Bron(nen) van kwaad

131.                       Wie brengt het Kwaad over ons

132.                       Waarom laat God het kwade toe

133.                       De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

134.                       De Voltooiing van de schepping 3 Noodzakelijke beproeving

135.                       Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

136.                       Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

137.                       Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

138.                       Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

139.                       Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

140.                       Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

141.                       Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet

142.                       De Bijbel als Gids

143.                       Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan

144.                       Onder de Geest blijven

145.                       Aanvullend op overdenkingen van vorige zondag

146.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

147.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

148.                       Wettisch tegenover wet

149.                       Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

150.                       Want het is geen leeg woord

151.                       Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

152.                       Dienende geesten 4 Gevallen engelen

153.                       Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen

154.                       Gevallen engelen en hun verblijf

155.                       Begrippen satan en duivel in de Bijbel

156.                       Satan of duivel

157.                       Satan het kwaad in ons

158.                       Addendum 1: de leer van de “antichrist”

159.                       Onvergeeflijke zonde en berouw

160.                       Neem afstand van het kwade

161.                       Op wie hoop stellen

162.                       Bedekking der zonden

163.                       Zoenoffer

164.                       Vergeven

165.                       Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven

166.                       Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus

167.                       Wie zijt Gij, Here?

168.                       Het begin van Jezus #2 Aller Begin

169.                       Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

170.                       Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

171.                       Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

172.                       Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

173.                       Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

174.                       Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

175.                       De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

176.                       Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

177.                       Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

178.                       Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

179.                       Jezus drie dagen in de hel

180.                       God wil u gunst betonen

181.                       Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

182.                       Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

183.                       Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

184.                       Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

185.                       Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

186.                       De Verlosser 1 Senior en junior

187.                       De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

188.                       Lam van God #1 Sprekers voor God

189.                       Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

190.                       Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

191.                       Geen Wegvluchter

192.                       Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

193.                       De god zoon, koning en zijn onderdanen

194.                       Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

195.                       Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

196.                       Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

197.                       Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

198.                       Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

199.                       Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

200.                       Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

201.                       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

202.                       Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

203.                       God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

204.                       Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

205.                       Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste

206.                       Verzoening en de gekochte race

207.                       Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

208.                       Geestelijke vorming tot heiligheid #3

209.                       Doop en Geloof

210.                       Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

211.                       Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

212.                       Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

213.                       De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

214.                       Eerlijkheid begin van heiliging

215.                       Glimlach raam naar je ziel

216.                       Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

217.                       Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

218.                       Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

219.                       Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

220.                       Fragiliteit en actie #12 Beperking

221.                       Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

222.                       Neem afstand van heidense vastenperiodes

223.                       Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

224.                       Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

225.                       De Bekeerling, bekeringsactie en bekering

226.                       Moreel relativisme

227.                       Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

228.                       Hoe de Satan vandaag rond toert

229.                       Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen

230.                       Zonde cultiveert negatieve energie

 

231.                       Vreemdelingschap

232.                       Leugen, handvat dat alle instrumenten past

233.                       Zondigen verlaat God niet

234.                       Doemdenkers en ons lijden

235.                       De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

236.                       De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

237.                       Tekenen der Laatste Dagen

238.                       Kerk hospitaal voor zondaars

239.                       Belangrijkste weekend van het jaar 2016

240.                       Vergeving altijd mogelijk

241.                       Beter een arme die in oprechtheid wandelt

242.                       Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

243.                       Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

244.                       Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

245.                       De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

246.                       Christadelphians kinderen van God

 

Comments