Woord van God tegenover dat van mensen

Sinds de mens bestaat zijn er al miljarden miljard woorden uit zijn mond gevloeid en zijn er miljarden geschriften, via stenen tafelen, perkamenten bladen, rollen, brieven, tijdschriften, kranten en boeken, van handen verwisseld.

Elke mens hoort van alles tijdens zijn leven en komt heel wat te lezen. Al wat onder zijn ogen komt kan hem aanzetten tot denken en handelen. Uit ervaring leert de mens dat alles wat hij echter onder ogen krijgt niet altijd iets is dat hij zo maar moet geloven. Vele dingen die hij te horen komt of te lezen krijgt wijken wel eens af van de waarheid. Uit ervaring komt elke mens te weten dat niet iedereen en alles te vertrouwen valt. Doorheen de geschiedenis zijn woorden of taal steeds gebruikt om ook macht uit te voeren, bepaalde zaken te verhogen of te verlagen. Veel is de taal gebruikt om te verheerlijken maar ook om te vernederen. Doorheen de geschiedenis is ook gebleken dat het woord of een taal een machtig instrument kan zijn.

Miljarden huiskamers en duizenden (om niet te zeggen miljoenen) bibliotheken zijn met hopen boeken op vele rekken gevuld. In die boeken is er heel wat wijsheid maar ook heel wat fantasieën en onwaarheden in verteld. Voor bepaalde geschriften doet het er niet toe dat het fantasieën zijn. Een mens mag en moet de rijkdom hebben om te fantaseren en weg te dromen. Soms moeten wij van de werkelijkheid van dit harde bestaan kunnen afstappen. Hiertoe kunnen de vele romans, proza stukken en poëzie ons in vervoering brengen.

Van poëzie verwacht de mens niet altijd daarin werkelijkheid te moeten aantreffen, of voortekenen te vinden van wat er nog gaat gebeuren. Toch zijn er meesterwerken in de literatuur waar prachtige poëziestukjes toch toekomstmuziek hebben gebracht welke in vervulling is gegaan.
Die bijzondere gedichten alsook wijsgerige gedachten die ons ook buiten de schoonheid van de taal, inzicht kunnen geven, kan men ook terug vinden in een verzameling van werken die alle geschriften van gewone stervelingen overtreft. Juist daardoor  hebben die geschriften na duizenden jaren nog niets moeten inboeten van hun belangrijkheid voor de mensheid. Ook daardoor is die verzameling van poëzie, spreuken, zinspelingen, proza, liefdes- en oorlogsverhalen alsook drama's en gewone vertellingen plus parabels, één van de meest gekopieerde, herschreven, herdrukte en meest besproken werken geworden. Die uitzonderlijke geschriften waarin de mens ontmaskerd wordt, de gehele geschiedenis van de mensheid in het kort verteld wordt alsook over de toekomst voor de mens, dier en plant, gesproken wordt, verzameld in een Boek der boeken, het meest gepubliceerde verzamelwerk aller tijden geworden.
het in meer dan 2700 talen ter beschikking wordt gesteld voor iedereen die er kennis wil mee maken.

Het bijzondere aan die bestseller aller tijden is, dat ook al is het bijeen gebracht door zeer verschillende schrijvers, dat zij allen toegeven dat het eigenlijk niet hun eigen woorden zijn maar dat wat zij neergeschreven hebben, gebeurd is in opdracht van Iemand of Iets dat veel hoger is dan hen zelf en elke mens te buiten gaat. Allen verklaren zij dat het Woorden zijn van een Uitzonderlijk Opperwezen dat geen enkel mens kan zien. Maar wel kan men Dat Wezen aanvoelen en in het binnenste van zichzelf ook wel horen spreken. Allen getuigen van hun bewust zijn dat het Dat Wezen is Dat sprak en dat daardoor dingen tot bestaan kwamen of daardoor het bestaan van dingen op hield.

Doorheen de duizenden jaren zijn er mensen geweest die het belang van die Gesproken Woorden ingezien hebben en er voor gezorgd hebben dat zij verder door anderen gekend raakten. Zo kregen die Woorden een grotere verbreiding dan enig ander boek. Vreemd genoeg kan men in dat boek telkenmale van die schrijvers ook hun zwakheden en fouten te weten komen. In de meeste andere geschriften is het juist dat wat een auteur angstvallig verzwijgt en waar de auteur zich meestal anders voorspiegelt dan hij of zij in werkelijkheid is. Die auteurs pronken ook niet dat het hun  woorden zouden zijn maar geven telkens aan dat zij gestuurd zijn geweest door een veel groter Macht dan enig ander mens. Die Uitzonderlijke Macht die verantwoordelijk is voor alle begin en einde noemen zij Jehovah God, de Soevereine Maker van alle dingen. Zij laten ook weten dat Die Goddelijke Schepper, in tegenstelling tot de mens, geen leugens vertelt, en dat enkel Waarheid uit Zijn Mond kan komen.

 “God is geen mens, die zijn woord breekt, Geen mensenkind, wie iets berouwt. Zou Hij iets zeggen, dat Hij niet uitvoert; Iets spreken, dat Hij niet houdt?” (Nu 23:19)

Enkel de waarheid ligt op Zijn tong. Terwijl er eigenlijk geen enkele mens is die alles weet, alles kan verklaren en nooit eens niet zou liegen of de waarheid geweld zou aan doen. Die Grote Opdrachtgever aan die auteurs van dat bijzonder verzamelwerk is tot de Glorie van het Volk Israël. Zij hebben zeer goed kunnen ondervinden hoe hun Begeleider geen leugens vertelt.

 “Néén, de Glorie van Israël liegt niet, en heeft geen spijt over iets; want Hij is geen mens, dat Hij spijt over iets krijgt.” (1Sa 15:29)

 “Uw woord is een en al waarheid, En eeuwig houden al uw rechtvaardige voorschriften stand.” (Ps 119:160 Canis)

Doorheen de jaren werd dat Woord van Die Allerhoogste Macht, de God boven alle goden, door gegeven en bleven de mensen over die wonderlijke zaken die Die Bovennatuurlijke Kracht over de mensen had gebracht. Van oudsher brachten getuigen hun verklaringen en deden de toehoorders van het gebeuren het gonzen. Zij kwamen te horen dat het woorden en gebeurtenissen waren die niet hier waren tot stand gekomen, maar gegroeid waren uit wat er van boven de en buiten de aarde kwam.

 “Uw woord blijft eeuwig, o Jehovah, Het staat vast als de hemel;” (Ps 119:89)

 “Van oudsher ken ik Uw bevelen, Want Gij hebt ze gegeven voor eeuwig!” (Ps 119:152)

Bij dat eeuwige moeten wij inbeelden dat het een gesproken of neergeschreven woord is waar totaal geen einde zal aan komen. Wat in het verleden is uitgesproken is vandaag nog steeds geldig, zodat men er op aan kan dat datgene wat er over vandaag en over de toekomst is verteld, nog steeds zal uitkomen.
De auteurs van die verzamelde werken wisten zelf dat de Woorden die zij moesten optekenen te groots voor hen waren en dat Die gedachten die zij voelden moesten worden opgetekend, al waren sommige van hen voor hen zelfs ondoorgrondelijk. Zij vroegen Die Almachtige ook hun in het oog te houden en waren niet bang om ook te vragen dat Hij hen zou doorgronden, hun hart en gedachten kennende ook zou beproeven en toetsen.

“Beproef mij, o Jehovah God, en doorgrond mijn hart, Toets mij, en ken mijn gedachten:” (Ps 139:23)

“Maar hoe ondoorgrondelijk zijn Ùw gedachten voor mij, Hoe overweldigend is haar getal, o mijn God; Ga ik ze tellen, ze zijn talrijker nog dan het zand, En als ik ontwaak, is mijn geest met U bezig!” (Ps 139:17-18)

Die schrijvers van dat grote verzamelde werk, bestaande uit 66 boeken, waren allen er van overtuigd dat zij doordrongen waren door Die Overgrote Macht Die sterker is dan enig mens. Maar zij waren er ook bewust van dat het Die hemelse Woorden waren Die hen ook sterker maakten en vertrouwen gaven om Dat Woord te verkondigen.

“Zie, Jehovah God is mijn hulp: onverschrokken blijf ik vertrouwen; Want Jehovah is mijn kracht en mijn jubel, Hij is het, die mij redt!” (Jes 12:2)

“Hij versterkt de vermoeide, En verdubbelt de kracht van de zwakke.” (Jes 40:29)

“(59-18) Mijn Sterkte, U wil ik loven, bezingen met melodieën; Want Gij zijt mijn toevlucht, o Jehovah God, mijn genadige God (de liefderijke goedheid ten opzichte van mij)!” (Ps 59:17)

Beseffend dat De Gever van het Woord geen leugens vertelt en zich steeds houdt aan Zijn Woorden kunnen wij er best vertrouwen in schenken.

Velen bevelen de Bijbel aan als goede lectuur. Ook zijn er velen stellig van overtuigd dat wat er in dat Boek staat wel veel wijsheid bevat en dat het ook voortreffelijke morele beginselen bevat waar beter heel wat mensen acht zouden op slaan.
Toch menen diezelfde mensen misschien dat de Bijbel vol vrome fabels staan. Men moet echter weten dat ook al staan er ook werkelijk enkele fabels of gelijkenissen (parabels) in dat door de Bron van de Woorden er een waarheidsgetrouwe getuigenis wordt afgeleverd. Doordat Dat speciale Werk geschreven is door mensen die hun inspiratie niet van zichzelf haalden maar het toegestopt kregen van de Allerhoogste Maker of Schepper van hemel en aarde, is het een ongelofelijk waardevolle Bron van nuttige woorden die ons zeker datgene kunnen vertellen wat wij zeker moeten weten.

Zij die de woorden van Die Woordgever optekenden waren mensen die zich volledig aan Die Spreker wensten te geven en volledig in Zijn Woord geloofden. Ook al waren zij er bewust van dat het dienen van God zonder twijfel iets is wat haast niet te begrijpen is en uit vrije wil moet gebeuren. Maar door Die God beademd, met Zijn Woord, kon dat Woord over gemaakt worden tot elke sterveling. Elk van hen zal zelf moeten overtuigd worden van het gelijk van deze schrijvers en van de Waarheid van Die Spreker of Woord-Gever. Elke tekst uit dat verzamelwerk de Bijbel is door de God boven alle goden geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.

“De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing, verbetering en opvoeding in de gerechtigheid; opdat een dienaar van God voor zijn taak berekend zal zijn of er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.” (2Ti 3:16-17)

Wij als stervelingen moeten er van bewust zijn dat het best van belang is om te weten wat de juiste ziens- en levenswijze is. De auteurs van de verzamelde werken zagen in dat zij feilbaar waren en in nood van wijsheid. wij als beperkte mensen moeten inzien dat er nederigheid nodig is om de feiten te accepteren dat je niet alle antwoorden juist kan hebben. Wij moeten beseffen dat mensen hun gedachten kunnen uitbrengen en dat zij soms wel als waar worden aangenomen totdat er uiteindelijk iemand komt die het met bewijzen kan tegenspreken. Zo zien wij in de geschiedenis van de wetenschap dat er al heel wat veranderd is en dat vroeger verplicht te leren zaken nu als verkeerde zaken worden aanschouwd, dit terwijl men vroeger niet in het examen zou geslaagd zijn als men datgene wat men nu voor waar acht zou geantwoord hebben. Dikwijls ontbreekt het mensen aan moed om verder te kijken dan hun neus lang is en om te leren de juiste vragen te stellen.

Ook al wensten mensen hun wetenschap boven die van de bijbel te stellen werden hun bedenkingen steeds ontkracht en bleef het Woord van God steeds juist te zijn en konden de archeologie en wetenschappelijk onderzoek de Bijbelverslagen bevestigen.

Wat opvalt met de woorden van de mens is dat zij zeer tijdsgebonden zijn maar ook zeer vergankelijk. daar tegenover staat dat de Woorden van God, de Bijbel ook al heeft het heel wat tegenkantingen moeten verduren, steeds blijven bestaan is en nog steeds hetzelfde blijft zeggen ook al is het zo veel malen gekopieerd en 'up-to-date' gebracht door taalaanpassing en vertalingen. Het Woord van god verzekert ons ook dat wat er ook moge gebeuren, wat de mensen ook maar mogen doen om het te vernietigen, het zal steeds blijven bestaan.

 “(40-11) Maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand!” (Jes 40:8)

 “Zo is het ook met het woord uit mijn mond; Niet ledig keert het tot Mij terug, Maar wat Mij behaagt, richt het uit, Het volbrengt, waartoe Ik het zond!” (Jes 55:11)

 “En dit zal mijn Verbond met hen zijn, zegt Jehovah: Mijn geest, die op u rust, De woorden, die Ik in uw mond heb gelegd, Zullen uit uw mond niet wijken, noch uit die van uw kroost, Noch uit de mond van het zaad van uw kroost, Zegt Jehovah: van nu af tot in eeuwigheid!” (Jes 59:21)

 “Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.” (Mt 5:18)

En de mensheid zal er op aan kunnen dat alles zal volbracht worden zoals Jehovah God het ook gezegd heeft. Zijn gehele Woord zal waarheid worden. De mens zal uiteindelijk ook moeten toegeven dat alles wat in de Heilige Schrift of de bijbel staat alles bevat wat wij eigenlijk horen te weten. Als wij als mens ons zouden houden aan wat er in dat Boek der boeken staat zouden wij nu reeds in een zalige wereld kunnen wonen.

Het gehele Boek bevat voorbeelden en lessen voor elke generatie.

 “Dit alles nu overkwam hun als een voorafbeelding voor ons, en het werd opgeschreven tot waarschuwing voor ons, die het einde der tijden beleven.” (1Co 10:11)

 “En zoals het was in de dagen van Noë, zo zal het ook in de dagen van de Mensenzoon zijn. Men at en dronk, huwde en huwde uit, tot op de dag, dat Noë de ark binnentrad, en de zondvloed kwam en allen verzwolg. Of zoals het was in de dagen van Lot: men at en dronk, kocht en verkocht, plantte en bouwde. Maar op de dag, dat Lot uit Sódoma ging, liet God het vuur en zwavel uit de hemel regenen, en verdelgde allen. Zo zal het ook gaan op de dag, waarop de Mensenzoon verschijnt.” (Lu 17:26-30)

Geheel de verzamelde werken geeft waarschuwingen en tekenen van wat er op de mensheid gaat afkomen. Het is aan de mens, aan de lezer van dat Boek der boeken, om lessen te trekken. Die mens kan die lessen negeren of ze er harte nemen. Maar ieder is zelf persoonlijk verantwoordelijk hoe hij met Dat Woord van God om gaat.

Van de vele zaken die mensen ons vertellen zullen wij niet bepaald kunnen leven. Ons huidige leven hier op aarde mag erg beperkt zijn, maar de Bijbel schetst een licht op wat er mogelijk in het verschiet ligt voor ons, als wij die Woorden van God ter harte willen nemen.

Als mens, met de vele moeilijkheden die wij in ons leven moeten ondervinden, kunnen wij beter meer aandacht schenken aan de Woorden van God dan aan de vele zinloze woorden van meerdere mensen. Door regelmatig het Woord van God te beluisteren, het te lezen en te bestuderen kan u kennis verwerven, door dat luisteren naar God, wat kan leiden tot een eeuwig leven.

 “Weest daarom niet onverstandig, maar tracht de wil van Jehovah te verstaan.” (Efe 5:17)

 “Maar Hij antwoordde: Niet van brood alleen leeft de mens, doch van ieder woord, dat komt uit de mond van God.” (Mt 4:4)

 “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enig waarachtige God, en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3)

 “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart staan geschreven. Prent ze uw kinderen in; herhaal ze, wanneer ge in uw huis zijt gezeten, of wandelt op straat, wanneer gij gaat slapen of opstaat;” (De 6:6-7)

Wij mogen niet vergeten hoe belangrijk dat is om aandacht te schenken aan dat Woord van God dat voor ieder van ons ter beschikking ligt.

Mensen vinden graag excuses om zich te onttrekken aan iets. Maar al te graag zeggen zij dat de Bijbel lezen en bestuderen niet voor hen is omdat zij dat toch niet kunnen begrijpen, omdat het alleen voor theologen duidelijk zou kunnen zijn. Niets is minder waar. De Bijbel is voor iedereen, geschoolde zo wel als ongeschoolde, en begrijpbaar voor iedereen die ook bereid is om naar de woorden te luisteren zoals zij zich voordoen in de Bijbel.

 “7  Aanvang der wijsheid is: doe wijsheid op, Doe inzicht op, zoveel ge kunt; 8  Zij zal u verheffen, als ge haar hooghoudt, U aanzien verlenen, als ge haar omhelst;” (Spr 4:7-8)

 “Als iemand het woord over het koninkrijk hoort en het niet wil verstaan, dan komt de boze en rooft weg, wat in zijn hart is gezaaid; dat is wat langs de weg is gezaaid.” (Mt 13:19)

 “3  Ja, als ge om wijsheid roept, En om inzicht uw stem verheft; 4  Als ge er naar streeft als naar geld, En er naar zoekt als naar schatten: 5  Dan zult ge de vreze voor Jehovah begrijpen, Zult ge vinden de kennis van God. 6  Want Jehovah schenkt wijsheid, Van zijn lippen komen kennis en inzicht;” (Spr 2:3-6)

 “Dan zult ge verstaan wat recht is en plicht, Recht vooruit gaan op elk goed pad.” (Spr 2:9)

 “Ze lazen duidelijk voor uit het boek van Gods Wet, en voegden er de verklaring aan toe zodat men ook begreep, wat er werd voorgelezen.” (Ne 8:8)

Het vergt gewoon om er voor open te staan en de wil te hebben de Woorden te horen die er werkelijk in de Bijbel staan en niet in de val te trappen van de vele valse leerstellingen of kerkelijke dogma's die door de mens worden voorgesteld als zogezegd voor de mens onbegrijpbare dingen.

De door God aangesproken mensen om Zijn Woord te verkondigen waren ook niet allemaal geschoold en maakten het duidelijk dat het Woord van God dat zij brachten niet enkel voor een select publiek was, maar voor iedereen.

 “In die tijd nam Jezus het woord, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.” (Mt 11:25)

 “Toen ze de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, en bemerkten, dat het maar ongeletterde en eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd en herkenden hen als de gezellen van Jezus.” (Hnd 4:13)

 “Immers, òns heeft God ze geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de verborgenheden van God.” (1Co 2:10)

 “En dat spreken we ook uit, niet met woorden door menselijke wijsheid aangeleerd, maar door de Geest onderwezen; het geestelijke met het geestelijke verenigend.” (1Co 2:13)

Het is God die roept en inzicht geeft. Hij laat Zijn Woorden in de mensen hun verstand al of niet doordringen. Mensen mogen elkaar helpen om de Woorden van God te begrijpen, maar uiteindelijk zal het Hét Woord zelf zijn dat klaarheid moet en zal brengen. Het is Jehovah God zelf die Zich openbaart en Zijn voornemens kenbaar maakt door middel van Zijn Geschreven Woord.

“25   Aan Hem, die bij machte is, u vast te doen staan in overeenstemming met mijn Evangelie en de verkondiging van Jezus Christus, in overeenstemming ook met het heilsgeheim, dat van eeuwigheid was verzwegen, 26  maar dat thans is geopenbaard, en op bevel van de eeuwige God door de profetische schriften aan alle heidenen bekend is gemaakt, om hen tot de gehoorzaamheid aan het geloof te brengen:” (Ro 16:25-26)

 “Zeker, niets doet Jehovah, de (Allerhoogste) Heer, zonder de profeten, Zijn dienaars, Zijn plan te openbaren:” (Am 3:7)

Heel wat mensen vertellen ons heel wat verzinsels, maar wat in dat Woord van God staat gaat elk werelds verhaal te boven. Want ook al gaat het allemaal om de wereld en de mens daar in, is het een goddelijke boodschap waarin geloof moet gehecht worden en wel in zulke mate dat men beseft dat de Spreker van die Woorden boven elke sterveling staat.

Laat ons daarom beseffen dat het wel fijn kan zijn om al die verhalen van mensen te aanhoren, maar dat wij voor onze eigen toekomst te verzekeren ook die verhalen van de oudheid beter goed beluisteren en daar lessen uit trekken.

Het is heel begrijpelijk dat vele mensen heel wat vragen hebben over hun eigen en het bestaan van anderen. Ook is het begrijpelijk dat u zoals vele anderen vele fundamentele vragen wil beantwoord zien.

Het is ook geweten dat niet iedereen zo maar de antwoorden in de bijbel kan vinden. Maar weet dat er mensen zijn die u daarbij gerust willen helpen.

De Broeders in Christus staan klaar voor iedereen die er om verzoekt om aan de hand van dat Woord van God antwoord op de vele vragen te geven. Weet ook dat de Broeders in Christus meerdere Websites hebben waarop u zich op de Blog-artikelen kan inschrijven, zodat u regelmatig nieuwe lectuur kan voorgelegd krijgen, waardoor u geleidelijk aan ook tot meer kennis van de Bijbel en Bijbelse onderwerpen zal kunnen komen.
Vindt daarom ons platform op WordPress: Broeders in Christus en schrijf u daar in om op de hoogte gehouden te worden van de publicaties. Alsook kan u onze kerkgemeenschap volgen via de site van de Ecclesia Brussel-Leuven, waar u zich ook kan inschrijven om op de hoogte te blijven van nieuwe berichten.

Hopelijk mogen wij u daar op het net of in één van onze gemeenten mogen aantreffen.

+

Aansluitende lectuur

1.       Het begin van alles

2.       Van chaos naar ordelijkheid

3.       Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

4.       Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

5.       Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6.       Welke dingen zoeken

7.       Vinden komt pas na goed zoeken

8.       De Schepper God wil gevonden worden

9.       Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

10.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2

11.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3

12.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4

13.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

14.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

15.   Schepping en wet die vertellen over Gods eer

16.   Mogelijkheid van woorden

17.   Zeg het toch maar

18.   Idioot zijn om te geloven?

19.   Wie luistert, ontwikkelt de gave van het spreken

20.   Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

21.   Paadjes, straten, autowegen, hoeken en kantjes

22.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

23.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

24.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

25.   Het betrouwbare woord

26.   Rond de Bijbel

27.   Bestseller aller tijden

28.   Uitdagende vordering

29.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

30.   Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

31.   Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

32.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

33.   Boek der boeken en groot meesterwerk

34.   Geïnspireerd Woord

35.   Authoriteit van de Bijbel

36.   Kleurblindheid en verkeerscode

37.   Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

38.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

39.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

40.   Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

41.   Gods vergeten Woord 1 Inleiding

42.   Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

43.   Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis

44.   Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

45.   Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

46.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

47.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

48.   Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

49.   Wonder van voorzienigheid

50.   De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

51.   Johannes evangelie en het Woord Logos

52.   Eer uw eigen woorden alsof zij een belangrijk contract zijn

53.   Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend

54.   Een kerk naar smaak en taal

55.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

56.   Nut van het lezen van de Bijbel

57.   De Bijbel als instructieboek

58.   Want het is geen leeg woord

59.   Leren kennen van Hem die het hart kent

60.   Bijbelgezegden over God

61.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

62.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

63.   Boek der boeken = de Bijbel

64.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

65.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

66.   Bijbelse chronologie

67.   Bijbelstudie

68.   Symboliek in de Heilige Schrift

69.   Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

70.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

71.   Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

72.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

73.   Kennis en wijsheid door een Oud Boek 

74.   De Bijbel als instructieboek 

75.   De Bijbel onze Gids 

76.   Bible a guide – Bijbel als gids

77.   De Bijbel voor u en voor uw leven

78.   Verandering door de Bijbel

79.   Missionaire hermeneutiek 1/5

80.   Missionaire hermeneutiek 3/5

81.   Missionaire hermeneutiek 5/5

82.   Vertrouwen op God

83.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

84.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

85.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

86.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

87.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

88.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

89.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

90.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

91.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

92.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

93.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

94.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

95.   Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

96.   Na 2020 jaar

97.   Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

98.   Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

99.   De zoeker naar God en wereldse schatten

100. Kan men God zoeken en ervaren

101. Is er een verbinding tussen God en mens?

102. Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken

103. Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan

104.Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare

105.De Goede Ruggengraat

106.Handleiding voor de zoektocht Deel 1

107.Handleiding voor de zoektocht Deel 2

108.Bijbel Nuttige Gids voor kennis, onderricht en aanmoediging

109.De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

110.Als er een God bestaat is het mogelijk om een relatie met Hem op te bouwen

111.Goed voorziene berggids

112.Uit 3 continenten

113.Schrijvers' getuigenis

114.Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding

115.Wonder van openbaring

116.Wonder van voorzienigheid

117.De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

118.De Bijbel 2: Verborgen boeken

119.De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

120.De Bijbel 4: Ketoeviem of Geschriften

121.De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

122.De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

123.De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

124.De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen

125.De Bijbel 9: Geheel nuttig

126.Als je beseft dat God bestaat

127.Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

°°°
Deze pagina werd voorzien door de Vlaamse Broeders in Christus
(Flemish Christadelphians)

+
+
+
Onze andere plekjes

Wij zijn verbonden met
Comments