Wat is de zin van dit leven

Vraag je je af waar je leven over gaat? Stel jij ook zoals velen zich afvragen de vraag:
     Bestaat er een doel of betekenis aan?

U, zoals vele anderen hebt antwoorden op deze vragen nodig.

Als ernstige Bijbelonderzoekers buigen Broeders in Christus zich over die vragen welke vele mensen bezig houden. Ook met u en voor u willen wij de Bijbelse boodschap onderzoeken en laten zien dat het voor ons relevant is in de 21e eeuw.

In onze verscheidene artikelen zal u kunnen zien hoe wij kijken naar wat de Bijbel ons vertelt over de zin van het leven, en hoe wij persoonlijk naar de bijbelboodschap kijken.

Wat is de betekenis van het leven?

In de artikelen op onze WordPress site alsook hier zullen verkennen wat de Bijbel ons vertelt over de zin van het leven. Daarbij stellen zich drie grote vragen:

     Waar komen we vandaan?
     Waar gaat het leven over?
     Waar gaan we naartoe?

We zullen naar deze drie categorieën kijken en zien wat we kunnen leren.

Waar komen we vandaan?

We werden hier geplaatst door een Kracht die groter was dan wijzelf. Die Mogelijkheid van Bestaan, Het Wezen van het zijn (de "Ik ben die ben") was er steeds en deed van uit het lege of het niets , vanuit de chaos orde ontstaan.

De Bijbel vertelt over de kracht, groter dan die van onszelf, die onze wereld schiep en in stand houdt:

Jehovah, de HEER die de hemelen schiep, Hij is God; Hij die de aarde heeft gevormd en gemaakt, heeft Hij gesticht; Hij creëerde het niet om leeg te zijn, maar vormde het om bewoond te zijn. (Jesaja 45 vs. 18)

Onze Schepper verandert niet.

De natuurlijke wetten die onze wereld regeren veranderen niet. Dezelfde constante wetten zijn van toepassing buiten onze aarde. Dit geeft aan dat dezelfde kracht de controle heeft over het universum.

Ik, Jehovah de Here, verander niet. (Malachi 3 v 6)

De woorden van onze Schepper zijn waar

Omdat onze Schepper niet verandert, verandert Zijn boodschap ook niet. Wanneer we denken aan de essentiële kwesties van leven en dood, hebben we een boodschap nodig die volkomen betrouwbaar is, zodat we er vertrouwen in kunnen stellen:

Jij bent God en Jouw woorden zijn waar. (2 Samuel 7 v 28)

Omdat Zijn boodschap waar is, vraagt de God van de Bijbel ons om te respecteren en te gehoorzamen aan wat Hij zegt. Hij smeekte de Joden:

Oh, dat u acht had geslagen op Mijn geboden! (Jesaja 48 vs. 18)


Onze Schepper keurt degenen goed die Zijn verzoeken respecteren

De psalmist maakt duidelijk dat God degenen die hem gehoorzamen zal zegenen:

Gezegend zijn zij wier wegen onberispelijk zijn, die wandelen volgens de wet van de HEERE Jehovah God. Gezegend zijn zij die Zijn inzettingen bewaren en hem met heel hun hart zoeken. (Psalm 119 v 1 en 2)


Waar gaat het leven over?

De Bijbel laat zien dat onze Schepper bezorgd is over ons. In het oorspronkelijk Plan van God hoorde alles netjes te verlopen in een vredige world. De mens verzette zich tegen haar Goddelijke Schepper. Deze liet hen daarom nog niet vallen, ook al moesten zij hun straf ondergaan. Ook al stuurde God hen uit de Koninklijke Tuin van Eden, bleef Hij klaar staan voor hen te begeleiden en op het juiste pad te houden.

De zorg die onze Schepper voor ons heeft, is overal in de Bijbel te zien.
Hij verzekert ons dat de natuurlijke cycli die ons leven ondersteunen zullen doorgaan:

Zolang de aarde voortduurt, zaaitijd en oogst, kou en hitte, zomer en winter, zullen dag en nacht nooit ophouden. (Genesis 8 v 22)

God wil dat wij Zijn zorg weerspiegelen

De apostel Johannes vertelde ons dat we Gods liefde aan anderen moesten tonen:

En dit gebod hebben we van Hem: dat hij die God liefheeft, ook zijn broer moet liefhebben. (1 Johannes 4 v 21)


God geeft om onze toekomst

God heeft een plan om ons leven na de dood aan te bieden. Het plan omvat het werk van Gods Zoon, Jezus Christus:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (John 3 v 16)


Het hebben van een zorgzame Schepper geeft ons vertrouwen voor de toekomst.

We hebben gezien dat onze Schepper om ons geeft en een plan heeft opgesteld om ons in staat te stellen om leven na de dood te hebben. Dit moet ons een echte hoop voor de toekomst geven, ondanks onze huidige problemen. Jezus Christus beloofde dat degenen die in hem geloven eindeloos leven krijgen:

Want de wil van mijn Vader is dat iedereen die naar de Zoon kijkt en in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben en dat ik hem op de laatste dag zal opwekken. (John 6 v 40)


Problemen kunnen ons doen nadenken over onze toekomst op de lange termijn

Problemen kunnen ons leven erg moeilijk maken. Soms kunnen ze ons echter doen nadenken over onze toekomst op lange termijn. Toen een toren viel en achttien mannen doodde, zei Jezus:

.... denk je dat ze schuldiger waren dan alle anderen die in Jeruzalem woonden? Ik zeg je, nee! Maar tenzij u zich bekeert, zullen ook u allen omkomen. (Lukas 13 v 4 en 5)

Jezus vertelde hen (en ons) om te stoppen en na te denken over het einde van ons leven. Lijden kan een waarschuwing zijn die onze normale routines onderbreekt. Het kan ons doen stoppen en nadenken over het feit dat onze levens op een dag zullen eindigen.


Alleen zij die God respecteren, hebben enige hoop voor de toekomst

Het boek Spreuken waarschuwt ons om niet op onze eigen ideeën te vertrouwen:

Er is een manier die een man goed lijkt, maar uiteindelijk leidt hij tot de dood. (Spreuken 16 v 25)


Waar gaan we naartoe?

Gods plan is voor een wereldwijd vreedzaam koninkrijk

Door de hele Bijbel heen, spreken veel verzen over een toekomstige wereldorde die anders is dan die van vandaag. Hier is slechts een voorbeeld:

Geef de koning uw oordelen, o God, en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Hij zal Uw volk oordelen met gerechtigheid, en Uw armen met gerechtigheid. ... In Zijn dagen zullen de rechtvaardigen gedijen, en de overvloed van vrede ..... Er zal een overvloed van graan op aarde zijn, op de top van de bergen ... (Psalm 72 v 1, 2, 7 en 16)

Gods plan houdt in dat mensen uit het graf worden opgewekt

De Bijbel verzekert ons dat sommige mensen uit het graf zullen opstaan en een eindeloos leven zullen krijgen wanneer Christus terugkeert naar de aarde:

Want Jeshua (Jezus) zelf zal uit de hemel komen, met een luid bevel, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van (Jehovah) God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. (1 Thessaloniers 4 vs. 16)


God is van plan de aarde te vullen met degenen die Hem respecteren

We kunnen betrokken zijn bij dit vreedzame wereldwijde koninkrijk op aarde:

Gezegend en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, zij zullen priesters van God en van Christus zijn en duizend jaar samen met hem regeren. (Openbaring 20 v 6)


Samenvatting van de betekenis van het leven:

Als wij naar het leven kijken en naar de boodschappen die van Hogerhand zijn gegeven, kunnen wij samenvatten dat


     We zijn geschapen door een kracht die groter is dan wijzelf
     Onze Schepper verandert niet
     Onze Schepper:
         heeft ons een bericht gegeven waarop we kunnen vertrouwen
         vraagt respect voor het bericht
         keurt degenen goed die deze boodschap respecteren
         maakt zich zorgen om ons en onze toekomst
         wil dat we die zorg weerspiegelen
    
Wetende dat we een zorgzame God hebben, geeft ons vertrouwen in Zijn belofte van een toekomstig leven

     Problemen in ons leven kunnen ons doen nadenken over onze toekomst op lange termijn
     Er is geen leven na de dood voor ons als we God niet respecteren
     Als we sterven met respect voor Gods Woord, zullen we worden opgewekt uit het graf wanneer Jezus Christus terugkeert naar de aarde
     We zullen dan worden betrokken bij een vreedzaam wereldwijd koninkrijk op aarde

Er zijn mooie vooruitzichten weggelegd voor de mens, maar het is aan hem zelf gelegen om ze te vinden en te willen aanvaarden. In de bijbel, het Woord van God kan u vele antwoorden en toe te passen zaken vinden.


+

Aanvullende lectuur

 1. Mogelijkheid tot leven

 2. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 3. Monotomie van het leven

 4. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven

 5. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 7. Is daar een veroorzaker van alles

 8. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 9. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

 10. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

 11. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

 12. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 13. Je leven de som van al je keuzes

 14. Omgaan met zorgen in ons leven

 15. Een te begrijpen oproep

 16. Kies voor Leven

 17. Geschapen om te leven in relatie met God

 18. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 19. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

 20. Kleurblindheid en verkeerscode

 21. Want het is geen leeg woord

 22. Diegene die maakt zoals wij zijn

 23. Hopen zolang je leeft

 24. Leef alsof je morgen gaat sterven

 25. Veranderingskracht

 26. Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

 27. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 28. De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

 29. Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 30. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

 31. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel

 32. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God

 33. Dank aan de Vader dat Hij nooit moe wordt Zijn kinderen van alles te geven

 34. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 35. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

 36. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

 37. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

 38. Wat verzet bergen? Vertrouwen!

 39. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 40. Religie, Wet en leven

 41. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

 42. Het belang van het lezen van de Schrift

 43. Leven van Christus leerstellingen

 44. Gehoorzaamheid beter dan offers

 45. Geestelijke vorming tot heiligheid #1

 46. Geestelijke vorming tot heiligheid #2

 47. Geestelijke vorming tot heiligheid #4

Comments