Waarheid van mens of van God

Als u op zoekt bent naar "de Waarheid", achter welke waarheid bent u dan op zoek? Naar wat mensen denken dat waarheid zou kunnen zijn, maar niet altijd echt zo is, of naar Goddelijke Waarheid die altijd juist, echt of waar is?

Over wat wil u de waarheid kennen? Gaat het om wetenschap, levensvragen of over zaken besproken in de bijbel, het onfeilbare Woord van God?

Onder waarheid kan men de uitdrukkingen van de gedachte verstaan. Het 'lucht geven' aan echt zijnde zaken. Het bekend maken of openbaar maken van hoe de zaken in elkaar staan of licht laten schijnen op de zaken. Echte waarheid verzwijgt niets en manifesteert zich tegenover bedenkingen die niet voldoen aan het ware. Waarheid houdt namelijk niets verborgen of verheelt niets. Het laat ook niets ongezegd en hoeft geen geheim of geheimvol te zijn. Bij waarheid is er geen plaats voor het geniepige, onderhandse, latente, occulte, clandestiene en wordt er geen geheimhoudende of gesloten houding aangenomen. de waarheid openbaart alles zoal het werkelijk is.

In de wereld van de mens zijn er heel wat gedachten neergepend die men op een bepaald moment werkelijkheid achtte of het enige juiste antwoord. Later bleek dan dikwijls dat die denkers het toch nog niet bij het rechte eind hadden.  Zo is er bijvoorbeeld lang gedacht dat een molecule het kleinste deeltje was. Dan kwam men het atoom te ontdekken, maar nu is men er zeker van dat zelfs een nano-atoom nog niet het kleinste wezenlijk deel is in de natuur.

Over de gehele wereld zijn er miljoenen boeken die bibliotheken of boekwinkels vullen en u boeken vol wijsheid aanbieden. Daar zou u duizenden boeken kunnen vinden die beweren de antwoorden te leveren. Maar het ene boek spreekt vaak het andere tegen. Sommige boeken lijken op het moment bruikbaar, maar raken al snel achterhaald en worden herzien of vervangen.

U moet echter weten dat van alle boeken er een bestseller is die kwestie wijsheid alle andere boeken overtreft. Daarin kan u de meest betrouwbare antwoorden vinden. Het is een boek dat alleen maar waarheid bevat.

De Nazareense Joodse leermeester Jeshua, hier beter gekend onder de naam Jezus Christus, zei in gebed tot God:

‘Uw woord is waarheid’ (Johannes 17:17).

In deze tijd staat dat Woord bekend als de Bijbel of Heilige Schrift. Dat Boek der boeken, is het belangrijkste naslagwerk dat wij dagelijks zouden moeten raadplegen. Er staan antwoorden op levensvragen in. En het zijn die antwoorden die wij best ter harte nemen want zij zijn het die ons een nieuw en anders leven kunnen bezorgen.

De woorden die er zijn in opgetekend zijn in opdracht geschreven van een Onnoemelijke Kracht die elk menselijk wezen te boven gaat, namelijk de God der goden. Het is de Goddelijke Maker die boven alle goden of hooggeplaatsten staat. Zonder Hem kan de mens zelfs niet bestaan.

In dat verzamelwerk van 66 boeken komen allerlei levensvragen aan bod en kan u antwoorden vinden op al die zaken die de meeste mensen bezig houden.

Zou u er meer over willen weten?

Als u iemand bent die ‘zich bewust is van zijn geestelijke behoeften’ waarschijnlijk wel. U hebt misschien nog meer vragen, zoals:

Als God om ons geeft, waarom heeft hij dan door de eeuwen heen zo veel kwaad en ellende toegelaten?

Hoe kan ik een gelukkiger gezinsleven krijgen?

De Bijbel geeft complete en bevredigende antwoorden op deze en heel wat andere vragen. Toch zijn er veel mensen in deze tijd die niet zo gauw in de Bijbel zullen lezen. Ze vinden het een dik en saai boek dat soms moeilijk te begrijpen is. Maar zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. De mensen hebben het in vele gevallen zo moeilijk om te begrijpen gemaakt om dat zij er naar kijken met menselijke leerstellingen die helemaal niet bijbels zijn. Die menselijke dogma's maken het dan voor leken heel moeilijk om te volgen. Maar men moet die valse menselijke leerstellingen opzij zetten en zich enkel houden aan wat de Bijbel leert. Dan zal men al snel zien hoe eenvoudig en duidelijk de Bijbel in zijn geheel ook is.

Het is de echte en de bijbelse Waarheid waar een mens moet naar streven. Het is de bijbelse waarheid die tot geloof doet komen.De verzameling van 'gewijde boeken' van het Oude en Nieuwe verbond of Testament met de Bijbelverhalen, Bijbelspreuken, Schriftwoorden, hun Bbijbelhelden, Bijbelse manen en vrouwen die godswoorden brengen en de mens een spiegel voor houden.

Het werk kan u duidelijke antwoorden op levensvragen, betrouwbare adviezen voor het dagelijks leven en een schitterende hoop voor de toekomst brengen.

 “1   Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart 2   en je oor spitst op de wijsheid en je hart naar het inzicht keert, 3   als je het inzicht bij je roept en tot het inzicht je stem verheft, 4   als je ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, 5   dan zul je de vrees voor de HEER verstaan en vind je de kennis van God.” (Spr 2:1-5 WV95)

 “ nun Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.” (Ps 119:105 WV95)

 “ Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven.” (Ro 15:4 WV95)

Ook al is het verzamelwerk bijeen geschreven door zo’n 40 mannen in een periode van 1600 jaar en hebben de meesten van hen elkaar nooit ontmoet, is het toch een 'rechtlijnig' boek dat 'één harmonieus geheel' vormt met één hoofdthema!

In het werk kan men de geschiedenis van de mens terug vinden en zien hoe bepaalde voorspellingen werkelijkheid werden.

De Bijbel voorspelde zo’n 200 jaar van tevoren de ondergang van de oude stad Babylon (Jesaja 13:17-22). Er werd niet alleen gezegd hoe Babylon veroverd zou worden, maar zelfs de naam van de veroveraar werd genoemd! (Jesaja 45:1-3).

Er staan in de Bijbel nog veel meer voorspellingen die tot in de kleinste details zijn uitgekomen. Dat is precies wat we zouden verwachten van het Woord van God (2 Petrus 1:21).

Het is werkelijk een zeer onthullend boek, dat ook nog toekomstbeelden voor onze wereld schetst. als men weet dat de vele voorgaande voorspelling zijn uitgekomen is het best om ook eens te luisteren naar de nog te verwezenlijken voorspellingen. Maar niet alleen die voorspellingen moeten ons zorgen baren. In de bijbel worden ernstige waarschuwingen gegeven omtrent de mens zijn manier van leven. Ook dat verdient onze aandacht.

Zou u graag geholpen willen worden om de antwoorden in de Bijbel te vinden?

Laat niets u dan tegenhouden om met ernstige Bijbelonderzoekers en waarheidszoekers en waarheidspredikers als de Broeders in Christus contact op te nemen. Graag helpen deze Bijbelgetrouwe mensen u voort om dat meesterwerk verder te ontdekken en om de ware toedracht te vinden van al de Bijbelse figuren, in het bijzonder van Jezus en God.


+

Aanvullende lectuur


1.       Waarheid, wat is het eigenlijk

2.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

3.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

4.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

5.       Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook

6.       De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen

7.       Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde

8.       Wonder van voorzienigheid

9.       Eerst denken dan praten

10.   De inspirerende goddelijke vonk

11.   Innerlijk licht

12.   Zet het gehele pantser op van God

13.   Stil blijven wanneer Gods waarheid onder vuur wordt genomen

14.   Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

15.   Bestseller aller tijden

16.   Boek der boeken, de Bijbel

17.   Rond de Bijbel

18.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

19.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

20.   Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

21.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

22.   Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

23.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

24.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

25.   Woord zonder boeien vol van kracht

26.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

27.   Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven

28.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

29.   Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

30.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

31.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

32.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

33.   Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

34.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

35.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

36.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

37.   Missionaire hermeneutiek 1/5

38.   Missionaire hermeneutiek 3/5

39.   Missionaire hermeneutiek 5/5

40.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

41.   De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

42.   Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’

43.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

44.   Leren kennen van Hem die het hart kent

45.   Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

46.   De uitstraling van God en zijn pleitbezorger

47.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

48.   Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst

49.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

50.   Stichter van een beweging

51.   Ademen om les te geven

52.   Eenheid van spreken onder de loep genomen

53.   Positie van de Bijbel onderzoeker

54.   Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

55.   Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

56.   Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

57.   Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

58.   Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

59.   De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

60.   Religie, Wet en leven

61.   Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding

62.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg

63.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

64.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

65.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

66.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

67.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

68.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

69.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

70.   Op de tenen trappen

71.   Stepping toes

72.   Uitlopen om uit lichaam te wonen

73.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

74.   Oprechtheid geen test van de waarheid

75.   Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

76.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

77.   Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

78.   Synode: Jezus annuleerde Bijbels 'Gekozen volk'

79.   Een gezin wordt niet zo maar sterk

80.   De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen

81.   Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

82.   Wapens van onze oorlogsvoering

83.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

84.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

85.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

86.   Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen

 
Comments