Verzoening met verbintenis

Een verzoening of reconciliatie is een act of daad waarbij men iets tot een akkoord brengt waarbij kan overgegaan worden tot 'wapenstilstand' of beëindiging van de wrevel die eerder ontstaan was. Verzoening is een vorm van toenadering waarbij ontstane kloven overbrugt worden. Een handeling waarbij nadat er een breuk is opgetreden in de vriendschap in een relatie, deze vriendschap hersteld wordt. Het ijs wordt gebroken en de ontstane geschillen worden opgelost en vrede gesloten.

Om de geschillen te beslechten moet er een overeenkomst zijn of een verbond gesloten worden. Verzoening kan enkel daar bestaan waar een zaak in der minne is afgemaakt en waar men tot overeenkomsten is gekomen die de vrede terug brengen. Het betreft een brug leggen tussen twee partijen door het conciliëren of pacificeren, al of niet door bemiddeling van iemand anders of door arbitrage.

De verzoening breng vrede door de opening naar een vreedzame, vredelievende, rustgevende houding waarbij eendrachtig, eenparig van gevoelen een eensdenkend, eensgezind akkoord is gesloten om tot twee handen op één buik te komen of tot een unaniem, onbestookt, onaangetast, verzoenbaar evenwicht te komen.

Om tot verzoening te komen kan het nodig zijn om tot een wapenstilstand te komen waarbij beide partijen vooruitzichten zien in de wapenschorsing. Dit kan gebeuren door minnelijke schikking, dading,transactie, imputatie, arrangement,compromis, modus vivendi, status quo ante, waarbij men betracht in harmonie te komen in de eendracht of enigheid.

Als christen is de verzoening waar men naar uitkijkt de vrede Gods of Godsvrede. Een staat van vrede waarbij de relatie met God in herstelde vorm weer hoop aan de mens mag geven op een vredevolle wereld.

Hierbij moet men wel zien dat er verzoeningswerk heeft plaats gegrepen en dat men zich bij dat vredeswerk aansluit met een vredestreven of vredesbeweging. Om tot de pacificatie te komen moeten de aansluiters vredelievendheid in zich dragen en de pacificatie onderschrijven. Met de vredeswens moeten zij het vredesteken willen vertonen en het vredewoord mee dragen in eenstemmigheid met de anderen die unanimiteit willen hebben in hun eensgezindheid en pacifisme. Dat maakt dat het Christendom zo een wereldbeschouwing moet zijn die duurzame vrede nastreeft en tegen oorlog en geweld is.

Zij die onder de verzoening vallen zullen dan ook een vredestichter moeten zijn. Niet verlegen zijnde om een vredemaker te zijn zullen zij ook vredebodes worden of vrede apostel zijn.

De verzoenden zullen beseffen dat met vereende kracht men alles kan dragen en dat met eendracht het huis wordt gebouwd terwijl het met tweedracht instort. Diegenen die onder de verzoening vallen beseffen dat
als de paarden gelijk trekken, de wagen wel gaat.
Gelijke paarden trekken best en gelijk bij gelijk bevordert de vrede.

Verzoening komt van de Griekse woordengroep die zijn wortels heeft in allasso [ajllavssw]. De betekenis die deze woordgroep gemeen heeft is 'wijzigen' of 'inwisselen'. Verzoening voor de mens houdt een verandering in de relatie tussen God en de mens of tussen mens en mens in. Er wordt verondersteld dat er een scheur of breuk in de relatie is geweest, maar nu is er een verandering gekomen van een staat van vijandschap en fragmentatie naar een van harmonie en gemeenschap. De breuk is al heel vroeg in de geschiedenis van het menselijk bestaan ontstaan. Het waren al de eerste mensen die in verzet tegen God gingen, door hun twijfel aan Zijn eerlijkheid en aan Zijn recht om over alles te heersen en Zijn zeg te hebben.

Door hun vijandige houding tegenover God kwam de tegenstander van God, de satan, over de mens zijn wereld en vertroebelde verder de goede verhouding met de Goddelijke Maker.

Het was al van bij het begin van de rebellie tegen de Maker van alles dat God een verbintenis voorstelde, namelijk dat er iemand zou komen uit het koninklijk geslacht, geboren uit een vrouw die zou moeten aan zien dat haar zoon pijn moest lijden en de dood moest tegemoet zien om een einde te brengen aan de vloek der dood.

Meermaals in de Oude Hebreeuwse Geschriften (het Oude Testament) wordt er verwezen naar de belofte van God dat er verlossing zou komen en er een vrededrager zou komen op te dagen. Sommige Verbonden van God werden bezegeld met specifieke mensen die als Volk van God bekend raakten, of als Joden de wereld ingingen en wegens hun bevoorrechte status bij sommige mensen veel wrevel tegen hen opriepen. Maar de Mozaïsche en Abrahamitische Verbonden zouden sowieso uit komen daar God een god van woord is, die geen leugens vertelt en Wiens Woord altijd uit komt.

Doch moeten wij weten dat het niet dadelijk tot een oplossing kwam, of dat deze verbonden niet werden ingewilligd gezien, door de mensen in wiens leven het werd gesloten. Het was pas vele jaren later dat het gezegde of het Woord van God werkelijkheid werd door in het vlees te komen. Na al de voorspellingen en tekens die profeten hadden neergeschreven waren er echter nog vele mensen die het niet zagen en dat vleesgeworden Woord niet erkenden.

 “1   In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was een god; 2  Het was bij God in het begin. 3  Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan. 4  In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen; 5   Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.” (Joh 1:1-5)

Die mensenzoon, een man van vlees en bloed die gezonden was door de Allerhoogste God, wenste niet zijn eigen wil te doen maar de Wil van God. Hij was bereid om zijn eigen 'ziel' (zijn hele hebben en houden) op te offeren als een zoenoffer, lijk een offerlam op de slachtbank om het losgeld te betalen voor de door mensen gedane fouten of zonden. Zonder die offerdaad is de gehele mensheid niets, want vóór die offerdaad of daad van verzoening waren alle mensen machteloos, goddeloos, zondaars en vijanden die onder Gods toorn waren. Door die daad van de Nazareense Joodse leermeester is er verandering onder de mensheid gekomen waarbij als het ware de verzoening er toe geleid heeft dat wij als nieuwe wezens zijn in een nieuwe schepping, waarvan die man van vlees en bloed de eerstgeborene is en wij de volgenden kunnen zijn.

 “6   Want toen we nog zwak waren, is Christus op de gestelde tijd voor goddelozen gestorven.

7  Welnu, niet licht zal iemand zijn leven voor een rechtvaardige geven, al blijft het mógelijk, dat iemand het van zich verkrijgt, voor een goede te sterven. 8  Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen we nog zondaars waren.
9  Hoeveel te meer dus zullen we thans door hem van de toorn worden gered, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. 10  Want zo we met God zijn verzoend door de dood van Zijn zoon, toen we nog vijanden waren, hoeveel te meer zullen we gered worden door zijn léven, nu we verzoend zijn. 11  En dit niet alleen; maar we roemen zelfs in God door de bemiddeling van onze heer Jezus Christus, door wie we thans de verzoening hebben verworven.” (Ro 5:6-11)

Door Jezus daad van opoffering hebben wij nu namelijk verzoening ontvangen. zoals door één mens de zonde in de wereld kwam en uitbreidde over de gehele mensheid, zo ook is door die ene mens leven over de dood binnen gekomen, doordat in de Gods belofte ligt dat dankzij het zoenoffer nu de zonde niet zal toegerekend worden. God heeft de mens Christus gegeven en zijn offer aanvaard ter verzoening zodat door de onverdiende goedheid van God en Zijn Goddelijke Gave is door die ene volgende mens (of tweede Adam) een overvloed van vrede over de mensen gekomen om de vloek der zonde en vloek der dood te verbreken.

 “12  Zoals dan door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle mensen gekomen, omdat allen hebben gezondigd.
13  Zeker, tot aan de Wet was er zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet aangerekend, als er geen Wet bestaat. 14  En toch heeft de dood geheerst van Adam af tot Moses toe, zelfs over hen, die persoonlijk niet hadden gezondigd naar het voorbeeld der overtreding van Adam, die de voorafbeelding is van hem, die komen moest.

15  Maar met de genadegave is het niet gesteld als met de val. Want al zijn door de val van één al die velen gestorven, veel overvloediger is de genade van God en de genadegift van die éne mens, Jezus Christus, over al die velen uitgestort.” (Ro 5:12-15)

 “17  En al heeft door de val van één de dood geheerst door die éne, veel heerlijker zullen zij, die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven heersen door één, door Jezus Christus.
18  Zoals dus door de val van één over alle mensen verdoemenis is gekomen, zo komt ook door de gerechtigheid van één over alle mensen de rechtvaardiging tot leven.
19  Want zoals door de ongehoorzaamheid van één mens al die velen tot zondaars zijn geworden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één al die velen  gerechtvaardigd worden.” (Ro 5:17-19)

 “Derhalve, zo iemand in Christus is, dan is hij een nieuw schepsel; het oude is voorbij, zie het nieuwe is daar.” (2Co 5:17)

De verzoening waar wij over spreken heeft te maken met de relaties tussen God en de mens of tussen mens en mens. God verzoent de wereld met Zichzelf door de houding en onzelfzuchtige daad van Christus Jezus.

 “Welnu, dit alles is uit God, die ons door Christus met Zich heeft verzoend, en die ons de bediening der Verzoening heeft toevertrouwd.” (2Co 5:18)

God verzoent ons met Zichzelf niet, zoals bepaalde christen denominaties u willen doen geloven, door zogezegd zelf te doen alsof Hij stierf, want God kan niet sterven, maar door de dood van Zijn zoon Jezus.

 “Daar we dus door het geloof gerechtvaardigd zijn, zo laat ons de vrede bewaren met God door Jezus Christus, onze heer.” (Ro 5:1)

 “En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.” (Ro 5:11 NBV)

Door Jezus zijn verbintenis met God hoeven wij niet langer vijanden, goddelozen, zondaars of machtelozen te zijn. In plaats daarvan moeten wij rekenen op de liefde van God die ook in de harten van de apostelen was uitgestort door de Heilige Geest die Hij hun heeft gegeven (Romeinen 5: 5). Die verbintenis van Jezus met zijn hemelse Vader brengt een verandering in de totale staat van ons leven. Door dat Nieuwe Verbond dat Jezus heeft ingesteld, bezegeld met zijn bloed, kunnen wij over ons als het het objectieve werk van God door Christus verzoening krijgen.

 “Want het was God, die door Christus de wereld met Zich verzoende en haar de overtredingen niet toerekende, en die òns de prediking der Verzoening heeft opgedragen.” (2Co 5:19)

Door zijn offergave, de dood aan de martelpaal,heeft Jezus de verzoening mogelijk gemaakt, omdat God hem als zonde heeft gemaakt, die aan de paal werd gehangen.

 “20  In Christus’ naam treden we dus als gezanten op, alsof God zelf door ons vermaant. In Christus’ naam smeken we u:
Verzoent u met God.

21  Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we door hem zouden worden: gerechtigheid Gods.” (2Co 5:20-21)

De man uit Nazareth die geen zonde heeft gedaan heeft het dus mogelijk gemaakt dat verzoening over de mens kwam doordat hij toeliet dat God hem gemaakt heeft als zonde voor ons.

Verzoening houdt ook verband met rechtvaardiging. God heeft de wereld verzoend, de zonden van mensen tegen hen niet meegerekend. Het is gerelateerd aan de rechtvaardiging in Romeinen 5. We zijn gerechtvaardigd door geloof (vers 1) in en door zijn bloed (vers 9).
Dat bloed is namelijk het teken van het Nieuwe Verbond.

 “opdat al het onschuldige bloed, dat op aarde is vergoten, over u moge komen: van het bloed van de rechtvaardigen Abel af, tot het bloed van Zakarias, de zoon van Barakias, die gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar.” (Mt 23:35)

 “En Hij zeide tot hen:
Dit is mijn bloed van het Verbond, dat voor velen wordt vergoten.” (Mr 14:24)

 “want dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergiffenis van zonden.” (Mt 26:28)

Voorheen hadden de mensen die van god hielden en het Volk van God te horen gekregen van de verbonden die de hemelse Vader met Mozes en Abraham had gesloten. Maar nu trad een nieuw tijdperk in met de gezondene van God die niet zijn eigen wil deed maar volledig Gods Wil. Zoals overeenkomsten met bloed werden verzegeld werd nu het bloed van een onschuldig man gebruikt om een Nieuw Verbond te bezegelen, als borgstelling, één man die zich voor een ander als borg geeft voor indien die ander zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Hij voldoet alle verplichtingen tegenover God en is een beter onderpand dan al de voorgaande verbonden of overeenkomsten.

 “En ook in zover is Jezus de borg geworden van een veel beter Verbond.” (Heb 7:22)

 “terwijl hij sprak:
"Dit is het bloed van het verbond, dat God met u heeft gesloten."” (Heb 9:20)

 “ook wordt volgens de Wet nagenoeg alles door bloed gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergiffenis.” (Heb 9:22)

 “Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.” (Mt 20:28)

In die borgstelling van Jezus Christus, bezegeld met zijn marteldood aan een stuk hout, kunnen wij nu genieten van vrijstelling van de zonden en kunnen wij dat in herinnering opnemen door ook ter herdenking van de wijn te drinken als symbool voor het bloed en van het brood te eten als symbool voor het vlees, als teken van eeuwig leven en als getuigenis dat wij met Jezus nu ook in dat verbond willen treden.

 “(55) Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, en ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen.” (Joh 6:54)

 “In hem bezitten we de verlossing door zijn bloed, de vergiffenis der zonden naar de rijkdom van zijn genade.” (Efe 1:7)

Dit alles kan ons ook het vooruitzicht geven van datgene dat de eerste Adam verloren heeft. Door dat Nieuwe Verbond dat Jezus met zijn hemelse Vader gesloten heeft kunnen wij nu terug vooruitzien naar de toegang tot dat Koninkrijk van God.

 “Daarom verleen ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het mij heeft verleend:” (Lu 22:29)

Door dat Nieuwe Verbond zijn wij niet langer buitenlanders of buitenaardse of uitgesloten wezens, maar medeburgers van God en leden van hetzelfde huisgezin.

 “11   Denkt er dus aan, dat gij eertijds heidenen waart van geboorte, en onbesnedenen werdt genoemd door de zogenaamde besnijdenis, die met de hand in het vlees wordt aangebracht; 12  en dat gij toen zonder Christus waart, uitgesloten van Israëls burgerschap, vreemd aan het verbond der Belofte, zonder hoop in de wereld en zonder God.

13  Maar thans, nu gij in Christus Jezus zijt, thans zijt gij nabij gekomen door Christus’ bloed, gij die eertijds verre waart.

14   Want hij is onze vrede, hij die beide groepen één heeft gemaakt, en de scheidsmuur - dat is de vijandschap, heeft weggebroken.
15  Door zijn vlees heeft hij de Wet afgeschaft met haar geboden en instellingen, om als vredestichter beide groepen om te scheppen in hem tot één enkele nieuwe mens; 16  om beiden in 'één Lichaam' met God door de martelpaal te verzoenen, en zó de vijandschap te doden.

17  Hij is gekomen om vrede te preken aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die nabij waren gebleven. 18  Want door hem hebben we beiden toegang tot de Vader in één Geest.

19  Dus zijt gij niet langer vreemdelingen en gasten, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, 20  gebouwd op de grondslag van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is. 21  In hem wordt heel het gebouw bijeen gehouden, en rijst het op tot een tempel voor Jehovah; 22  in eendracht met hem wordt ook gij opgebouwd, tezamen met de anderen, tot een woning waarin God door Geest in woont.” (Efe 2:11-22)

Het oorspronkelijke Volk van God onder het Abrahamitische Verbond, Joodse gelovigen, worden nu met de goyim of niet Joden met God verzoend waarbij de middelste scheidingswand wordt afgebroken. Jood en niet-Jood worden nu beide nabij gebracht door dat bloed van Christus. Ze zijn vandaag allemaal gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus als de belangrijkste hoeksteen. Dit wordt mogelijk gemaakt door die martelpaal van Christus, maar alleen toegeëigend wanneer we die dood van Christus toepasbaar maken op ons leven of onze relaties.

Door de hele Bijbel is die boodschap van verzoening of redding die van God door Christus is gekomen, te vinden. Gans de mensheid moet komen in te zien dat Genade van Verzoening en Verlossing aan de mens is doorgegeven.

 “Welnu, dit alles is uit God, die ons door Christus met Zich heeft verzoend, en die ons de bediening van de Verzoening heeft toevertrouwd.” (2Co 5:18)

Met het gegeven Nieuwe Verbond komt het uiteindelijke doel van God in zicht waarbij we niet alleen gerechtvaardigd zijn, maar dat we de gerechtigheid van God kunnen worden en samen in vrede kunnen leven op aarde zoals in een paradijs, zoals God ook in het begin der tijden Zijn Koninklijke Tuin voor de mens heeft voorzien.

 “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.” (2Co 5:21 NBV)

Nu ligt het aan eenieder om al of niet die rechtvaardiging te willen aanvaarden en onder Christus Jezus te komen.

Jezus die zijn lichaam en bloed offerde tijdens het laatste avondmaal en aan de houten paal op Golgotha was een bewuste uitbreiding - vervulling - van al de voorgaande offers die Joden brachten. Jezus zijn aanbod als het zonde lam, de zondebok, maakt dat op hem nu de tempel van God is herbouwd, waarop verzoening wordt aangeboden. Met Jezus kan men zeggen dat ook het verzoendeksel op de ark is gelegd.

 “Leg dan het verzoendeksel boven op de ark, en de verbondswet, die Ik u geven zal, erin.” (Ex 25:21)

Jezus kwam om de Wetten van God te verduidelijken en om God Zijn Plan verder te verklaren en te vervullen. Ook kwam hij de mensen vertellen dat hij bereid was om zich zelf te geven zodat zij die geloof in hem zouden stellen er op aan konden dat er door hem verlossing kan verworven worden.

 “niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed; ééns voor altijd, daar hij een eeuwige verlossing verworven had.” (Heb 9:12)

 “Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van heel de wereld.” (1Jo 2:2)

Daarin kunnen diegenen die in Jezus geloven hun hoop stellen.

 “en wie leeft en in mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Gelooft ge dit?” (Joh 11:26)

 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie gelooft, heeft het eeuwige leven.” (Joh 6:47)

 “50  Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt: eet men daarvan, dan sterft men niet.
51  Ik ben het levend brood, dat uit de hemel is neergedaald; (52) zo iemand  eet van dit brood, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood, dat ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld.” (Joh 6:50-51)

 “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Zo iemand mijn woord onderhoudt, dan zal hij in eeuwigheid de dood niet zien.  — ” (Joh 8:51)

Dat kan men aanschouwen als een verbond tussen Christus Jezus en hem die hem willen volgen, dat zij zullen kunnen putten uit de hoop tot eeuwig of niet eindigend leven.

+

Lees verder ook:

+

Aanvullende lectuur


1.       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

2.       Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

3.       Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

4.       Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

5.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

6.       Twee soorten mensen

7.       Onvergeeflijke zonde en berouw

8.       De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

9.       De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

10.   Woord zonder boeien vol van kracht

11.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

12.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

13.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

14.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

15.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond

16.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond

17.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

18.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

19.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 4 De sabbatdag

20.   Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

21.   Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

22.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

23.   Jesaja profeet en boodschapper van God

24.   Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing

25.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

26.   Verlossing #5 Het volmaakte offer

27.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

28.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

29.   God bewees ons zijn liefde

30.   De Verlosser 1 Senior en junior

31.   De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

32.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

33.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

34.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

35.   Een Groots Geschenk om te herinneren

36.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

37.   Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

38.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

39.   Addendum 2: Vlees geworden woord

40.   Een Messias om te Sterven

41.   14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong

42.   Lam van God #1 Sprekers voor God

43.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

44.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

45.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

46.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

47.   Jezus aanbod op het laatste avondmaal

48.   Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond

49.   Jezus moest sterven

50.   Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

51.   Jezus stervensdag

52.   Hoop op een man

53.   Redding

54.   Zoenoffer

55.   Het zoenoffer

56.   De verdwijnende heerlijkheid

57.   De Wet van de Liefde, basis van alle instructies

58.   Zalving als teken van verhoging

59.   Zo maar gerechtvaardigd?

60.   Relatie tot Christus

61.   Relatie tot God

62.   Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

63.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

64.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

65.   Geen Wegvluchter

66.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

67.   Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

68.   Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

69.   Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus

70.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

71.   Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme

72.   Verenigen

73.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

74.   Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

75.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

76.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

77.   De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond

78.   De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

79.   De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

80.   De Ekklesia #9 Daad van geloof

81.   De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

82.   Verzoening en de gekochte race

83.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

84.   Belangrijkste weekend van het jaar 2016

85.   Prijs de Nieuwgeborene

 

Comments