Verzoening


De Broeders in Christus halen hun naam van de positie waarin zij geloven dat er een Christus of Kristos is, een Heiland die er voor gezorgd heeft dat de relatie met de hemelse Vader weer goed gemaakt is. De Broeders in Christus geloven namelijk dat het in Bethlehem uit God geboren kind van de Essene Joden Jozef en Maria (Miriam) de gezondene van God is en de lang verwachte Messias, loskoper of Redder.


Verzoening

De Broeders in Christus zien in de Bijbel een consequent plan van verlossing dat God de wereld aanbiedt als uitweg uit de vloek die over de aarde is uitgesproken na de zonde in de hof van Eden. Dat plan houdt in dat Gods Zoon, volledig mens door zijn afstamming van Maria, maar uitgerust met Gods natuur door zijn afstamming van de Vader, en voorzien van al Gods macht door zijn 'zalving' met de Heilige Geest, geheel als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Zo heeft de gezondene van God, van wie de hemelse Vader verklaarde dat hij zijn eniggeboren zoon was, ondanks zijn menselijke natuur, over de zonde getriomfeerd.

In de termen van de Bijbel: Hij heeft de zonde overwonnen in het vlees. Door zich vervolgens als schuldoffer te stellen, d.w.z. door ondanks zijn zondeloosheid aan de martelpaal (veelvuldig het kruis genoemd) te sterven, is hij tot heil geworden voor allen die 'in Hem' zijn.

In Christus zijn betekent onder andere toetreden tot het nieuwe verbond in zijn bloed door zich te laten dopen in zijn naam, onder belijdenis van zijn geloof, en regelmatig in symbool deel te nemen aan zijn 'vlees en bloed' in het brood en de wijn van 'zijn maaltijd'.

In Christus zijn betekent ook: leven zoals hij in onze plaats gedaan zou hebben en als het ware zijn gezicht tonen aan onze medemens. Zo te leven is voor ons een vreugde: de vreugde van het geloof.

+

Vindt ook:

+


Verdere lectuur voor inzage


1.       God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

2.       De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

3.       Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

4.       Keuze van levende zielen tot de dood

5.       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

6.       Bron(nen) van kwaad

7.       Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

8.       Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

9.       Plan Van God

10.   Wat Is Gods Doel Met De Aarde?

11.   Redding

12.   Redding Door Volharding

13.   Redding Verliezen

14.   Een goddelijk Plan #1

15.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

16.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

17.   Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

18.   Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

19.   Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

20.   Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

21.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

22.   Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

23.   Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

24.   De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

25.   De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

26.   Missionaire hermeneutiek 4/5

27.   Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

28.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

29.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond

30.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond

31.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

32.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

33.   Begrippen satan en duivel in de Bijbel

34.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

35.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

36.   Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte

37.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

38.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

39.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

40.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

41.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

42.   De Leidsman van geloof

43.   Mogelijkheid tot leven

44.   De Verlosser 1 Senior en junior

45.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

46.   Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

47.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

48.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

49.   Verlossing #5 Het volmaakte offer

50.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

51.   Overtuiging voor de dingen die God beloofde

52.   Geroepenen ontkomen

53.   Addendum 1: de leer van de “antichrist”

54.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

55.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

56.   Zoenoffer

57.   Het Zoenoffer

58.   Niet goddelijkheid van Christus toch

59.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

60.   Waarom vast houden aan het kruisbeeld

61.   Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf

62.   Achtergelaten aan een paal tot in de dood

63.   Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

64.   Zoek uw Toevlucht bij God

65.   Woord zonder boeien vol van kracht

66.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

67.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

68.   Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven

69.   De Weg tot verlossing

70.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

71.   Filippenzen 1 – 2

72.   Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans

73.   Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing

74.   Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus

75.   Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet

76.   Acht slaande op de reddende

77.   Wees trouw aan het luisterende oor

78.   Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk

79.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

80.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

81.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

82.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

83.   Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

84.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

85.   De Ekklesia #5 Gods getuigen

86.   De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

87.   De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

88.   De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

89.   Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld

90.   Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

91.   Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen

92.   De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

93.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

94.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

95.   Kiemend zaad

96.   Geef uw zorgen aan God

97.   Gebed werkt

98.   Op Wie Hoop Stellen

99.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

100.                       Uitzicht Op De Toekomst

101.                       Ademen om les te geven

102.                       De Dag is nabij #8 Overzicht

103.                       Messiaans, Joods of Christen

 
Comments