Verzoend met God

Onder de publicaties van de Broeders in Christus kan u een werkje vinden over een belangrijk element voor de bestaanszekerheid en verzekering van een hoopvolle toekomst.

Verzoend met God

Het thema van verlossing is het centrale thema van het christendom. Desondanks is het een van de meest bediscussieerde en omstreden thema's in de christelijke theologie. In dit boek willen wij de bijbelse grondslagen nagaan en op een rijtje zetten. De auteur gaat uit van zeven grondslagen:

vijf in het Oude Testament en 2 in het Nieuwe Testament. Samen vormen deze de bijbelse verzoeningsleer (de christelijke zienswijze dat Jezus Christus verzoening heeft bewerkstelligd tussen God en de mensheid.)

Verzoend met God

Uit de inhoud:

I De noodzaak voor verzoening

De zondeval en de weg terug
II De verzoening in het Oude Testament

De eerste draad: beloften
De tweede draad: de offers
De derde draad: Gods naam
De vierde draad: vergiffenis bij Ezechiël
De vijfde draad: de losser
III De verzoening in het Nieuwe Testament

Jezus' leer: barmhartigheid en geen offerande
De zesde draad: de gezindheid van het hart
De zevende draad: de gezindheid van Christus
De draden samengevlochten: verzoend door het kruis
De draden samengevlochten: wandelen met God
IV De Christelijke hoop

Opstanding en oordeel

Het thema van verlossing is het centrale thema van de Bijbel. De Bijbel vertelt ons dat de eerste mens is gevallen voor de verleiding tot zonde en de rest van de Bijbel heeft vooral te maken met de lange weg terug. Pas aan het eind daarvan wacht de verlossing. Maar God heeft geen haast.

De mens heeft echter aanzienlijk minder geduld. Reeds in de eerste eeuw lag de Griekse filosofie op de loer om de zuivere Bijbelse leer aan te lengen met Grieks-filosofische ideeën. Deze werden fel bestreden door de apostelen. Maar in de tweede eeuw, met het wegvallen van de apostelen, konden deze zich doorzetten. En in de middeleeuwen, toen de Bijbel voor de meesten onbereikbaar was geworden, deden allerlei theorieën de intrede, die de mens een snel heil na zijn dood beloofden. Het is bekend dat de middeleeuwse scholastici daarbij sterk steunden op de Griekse filosoof Aristoteles.

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond er een zeer wettische opvatting van het geloof dat in karakter sterk overeen kwam met de wettische opvattingen van de Farizeeën uit de tijd van het NieuweTestament. De reformatie had hier eigenlijk drastische verandering in moeten brengen, en heeft dat in bepaalde opzichten ook gedaan. Maar de reformatoren hadden de neiging om, uit pure reactie, te ver door te schieten.

In dit boek willen we terug naar de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) om te zien wat de oorspronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen. We bekijken daartoe zeven thema's zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat God van het begin af een plan heeft gehad om de wereld met Zichzelf te verzoenen. Maar we zien ook dat al deze thema's elk voor zich slechts een bepaald aspect van de waarheid tonen, en niet de gehele waarheid. Het zijn draden van het koord dat, eenmaal samengewonden, de totale leer vormt. Pas aan het eind van die studie kunnen we al die draden samenvlechten en zien waar dat ons brengt.

Klik hier voor de bestelinstructies.


+

Vindt ook:

+


Aanvullende lectuur


1.       Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

2.       Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

3.       Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

4.       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

5.       Twee soorten mensen

6.       Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

7.       Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

8.       Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

9.       Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

10.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

11.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

12.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

13.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

14.   Onvergeeflijke zonde en berouw

15.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

16.   Zo maar gerechtvaardigd?

17.   Verzoening en de gekochte race

18.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

19.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

20.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

21.   Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

22.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

23.   De zeven Feesten van God

24.   Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel

25.   Zeven sabbatten

26.   De Verzoendag (Jom Kippoer)

27.   14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong

 
Comments