Uitdaging van Bijbels Christendom

Het Christendom wordt beschouwd als de godsdienstige richting waarbij de leden, Christenen genaamd, belijden te geloven in Christus Jezus. Als wij daarbij die zeer grote groep gelovigen bekijken zien wij dat daar een verschil is dat gelijk is aan dag en nacht.

Op 31 oktober 2011 zou de teller van de wereldbevolking op 7 miljard en volgens The World Factbook zou de toename in 2011 ongeveer 76,4 miljoen zijn. Van die 7 miljard zouden er 2,4 miljard gelovigen zijn en kan het zich er op beroemen daarmee de grootste religie te zijn. In die grote groep van gelovigen vinden wij rooms-katholieken (50%, 1,27 miljard), protestanten/anglicanen (37%, 740 miljoen), oosters-orthodoxe (12%, 240 miljoen) en zogezegd "marginalen" zoals de Jehova's getuigen, de mormonen, en anderen (1%, 20 miljoen). In Afrika en China groeit het aantal gelovigen in het Christendom erg sterk aan en in sommige van die landen kan men al meer christenen vinden die hun geloof actief belijden dan in de landen van de vroegere missionarissen.

Met het grootste in aantallen aanhangers mag het christendom wel de grootste godsdienst op aarde genoemd worden maar dat betekent dan nog niet dat zij allemaal in eendracht met elkaar zijn.

Er kunnen twee hoofdgroepen vastgesteld worden die onderling weer groepen of kerkgemeenschappen hebben die onderling het tegen elkaar opnemen. De meest gekende hoofdgroep is wat de meeste mensen de 'main church' of 'de kerk' noemen, waarbij zij denken aan die kerkgemeenschappen die alhoewel zij beweren monotheïstisch te zijn geloven in een Drie-eenheid. Daartegenover staan kerkgemeenschappen die niet geloven in een drievuldige godheid en Jezus de gepaste eer willen geven die hem toe komt. Als niet-trinitariërs vormen zij de Christenheid, waarbij men een mengeling kan vinden van groepen die beweren dat zij de voortzetting zijn van de Joodse 'sekte' De Weg, groepen die zich meer Joods dan Christen voelen en anderen die zich als onderdeel van het protestantisme vinden. Eén punt hebben zij wel allemaal gemeen, en dat is dat zij Jezus aanschouwen zoals God het zelf verwoord heeft, als de "zoon van God".

Men kan ook van de "takken" of "huizen" spreken in het Christendom. Dan verstaat men dat de Rooms-katholieke kerk de grootste tak is. Hun  leerstelling zijn dan ook het meest verspreid en veel mensen denken als het over christenen gaat in termen van de Rooms Katholieke leerstellingen. Probleem hierbij is dat velen van andere religies of volkeren die zich tegen meergodenaanbidders afzetten dan met die gedachte verachtelijk neerkijken op de volkeren van de geïndustrialiseerde landen, omdat zij denken dat zij als christenen allen Jezus aanbidden of anders atheïst zijn en God verloochenen.

Vele mensen zijn zich niet bewust van de Christenheid of de ware gelovigen in Christus die Christus Jezus zijn leer volgen en zijn God aanbidden, namelijk de God van Israël, welke ook de God van Abraham is. Daarbij aanzien zij Abraham als hun aartsvader en een voorbeeld van waar geloof in Dé Enige Ware God.

In Nederland en België heeft men de laatste jaren een grote ontkerkelijking kunnen waarnemen. Hierbij is het niet dat velen die de rug toegekeerd hebben naar de kerk, het geloof in God afgezworen hebben. Spijtig genoeg hebben die mensen nog geen stappen ondernomen om verder te zoeken naar waarheidsgetrouwe aanbidders van de Enige Ware God.

Iedereen kan zien hoe onze westerse maatschappij verwilderd is geraakt en hoe minder aandacht wordt geschonken aan de goede zeden en goede gewoonten. Er zijn zelf heel wat mensen die er prat op gaan hoe zij er op los kunnen leven, los van enige regels en best zonder enige god of godsdienst die hen beperkingen zou  opleggen.

Het is in deze wereld waar veel onrecht is en waar goede zeden of enige moraal van geen tel lijken te zijn dat wij als mens moeten overwegen welke kant wij willen opgaan en wat wij als toelaatbaar of niet toelaatbaar, goed of slecht, willen aanschouwen.

Niet verwonderlijk zijn er veel mensen die al dat nutteloos lijden en zo veel misdaad in deze wereld zien en zich dan afvragen of er dan wel een God kan zijn en waarom Die dan zo iets zou toe laten in deze wereld.

Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde zoeken veel mensen een eigen spirituele wereld op te roepen en creëren zij hun eigen religie of godsdienst en religieus leven. Bepaalde religieuze groepen schrikken hen af omdat zij zo gedreven zijn in het verkondigen van Gods Naam Jehovah. Velen denken dat die groep met de naam Getuigen van Jehovah een sekte is die onschriftuurlijke boodschappen de wereld instuurt. Allerlei groepen die gelijkaardige leerstellingen verkondigen worden daarbij ook verdacht. Maar de mensen zouden beter eens die Bijbel ter hand nemen en die leerstellingen van die niet-trinitarische groepen vergelijken met wat er in de bijbel staat en met wat hun (vroegere) geloofsgemeenschap hen leert.

Velen vragen zich af of het nog zin heeft om te geloven in iets dat men niet kan zien of in een religie waar zo veel onrecht heeft in plaats gevonden. Daar vergeten vele mensen dat die religies altijd bevolkt worden of ondersteund worden door mensen die feilbaar zijn en andere agenda's mogen hebben dan de stichter van hun religie.
Hebt u al eens naar de vele denominaties gezien en vergeleken wat hun leerstellingen zijn en wat de Bijbel echt zegt en leert?

*

De Broeders in Christus beseffen dat vele mensen vele vragen hebben en dat het nodig kan zijn eens een kijk te nemen op dat Christendom om te zien wat het inhoudt en wat het te bieden heeft. Hiertoe hopen wij met "De Uitdaging van Bijbels Christendom" een licht te kunnen werpen op het mensdom en de plaats van mens en gebod in een wereld met en zonder Bijbel.

De uitdaging van Bijbels Christendom

De uitdaging van Bijbels Christendom

Uit de inhoud:

Inleiding
Geloven in een moderne wereld

 1. De uitdaging van de bijbel
  Wat leert de Bijbel eigenlijk?
   
 2. De uitdaging van het ongeloof
  Hoe verhoudt de wetenschap zich tot de Bijbel?
   
 3. De uitdaging van het gezond verstand
  Hoe redelijk is het christelijk geloof?
   
 4. De uitdaging van het geloof
  Waarom zouden we de kant van het geloof kiezen?
   
 5. De uitdaging van het leven in geloof
  Wat houdt level in geloof voor een christen in?
   
 • Kun je in deze tijd nog wel geloven in de Bijbel?
 • Gaan Bijbel en wetenschap nog wel samen?

Als u worstelt met zulke vragen zou dit boek wel eens iets voor u kunnen zijn.
De auteur, zelf wetenschapper, toont U dat het antwoord op bovenstaande vragen een volmondig JA kan zijn. Maar er zijn voorwaarden!

Dit JA geldt alleen als we ons strikt houden aan de boodschap van de Bijbel zelf. Dat kan soms leiden tot een kritische beschouwing van wat mensen van die boodschap gemaakt hebben.

Lees het zelf

Het christelijk geloof is begonnen als een uitdaging in een heidense wereld. Na eeuwen van vanzelfsprekendheid is het nu opnieuw een uitdaging: nu in een atheïstische wereld.

Klik hier voor de bestelinstructies.

+

Aansluitende lectuur

1.       Geloven of niet geloven

2.       Op zoek naar een God boven alle goden

3.       Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

4.        4de Vraag: Wie of wat is God

5.       De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

6.       De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

7.       Over de overbodigheid van een faculteit theologie

8.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

9.       Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus

10.    Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

11.    Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde

12.    Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

13.    Heidense invloeden op het trinitarisme

14.    Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

15.    Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

16.    Hoe publiek minachtend te zijn over godsdienst

17.    Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

18.    Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften

19.    Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

20.    Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

21.    Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

22.    Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen

23.    Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

24.    Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

25.    Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling

26.    Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

27.    Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes

28.    Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

29.    Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 6 Voorschriften van het apostelconcilie

30.    Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

31.    Wegen die tot God leiden

32.    Bijbel op de eerste plaats #3/3

33.    Naamsverandering voor het behoud van vrede

34.    Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

35.    De verkeerde held

36.    Groei eerste christenen

37.    Vroege Kerk groeide slechts geleidelijk

38.    Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld

39.    EU wil christenen het zwijgen opleggen

40.    Christendom meest vervolgde godsdienst

41.    Een Niet-christelijke christelijke bediening

42.    Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen

43.    Rabbijn Van de Kamp: Kloof tussen joden en christenen blijft

44.    Katholieke kerk moet niet ‘papocentrisch’ zijn

45.    Eenheid van spreken onder de loep genomen

46.    Hoogdag voor vele protestanten

47.    Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën

48.    Christendom diep in EU geworteld

49.    Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

50.    Een Manifest voor Gelovigen

51.    Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord

52.    Met christenen flirtende politici

53.    Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa

54.    Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst

55.    De haat van IS voor Christenen

56.    Boerkini's, bedekking van lichaam en normen en waarden

57.    Moeten christenen andere godsdiensten 'respecteren'?

58.    'Christendom biedt perspectief'

59.    Katholieke Kerk in België mag nieuwe dopelingen begroeten

60.    Bekeerlingen en omgang

61.    Christendom blijft groeien

62.    Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld

63.    Splitsing Amerikaanse Anglicanen

64.    Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

65.    Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

66.    Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

67.    Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

68.    Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

69.    Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

70.    Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

71.    Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

72.    Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie

73.    Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten

74.    Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

75.    Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

76.    Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

77.    Niet goddelijkheid van Christus toch

78.    Al of niet verenigen

79.    Keerpunt in de KerkJudaisme & Katholicisme Universele 'kerken'

80.    Chrislam

81.    Christus toebehorenden

82.    Christendom

83.    Christen genoemd

84.    Christen mensen met ons geloof

85.     Christenen

86.    Christelijk leven

87.    Christen, Jood of volk van God

88.    Oproep tot eensgezind getuigenis

89.    Messiaanse en andere Joden moeten gesprek aangaan met Christenen

90.    Terug gaand naar de originele naam

91.    De Messiaanse beweging onder de loep

92.    Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte

93.    Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs

 

Comments