Sterfelijk en spiritueel lichaam

Het geheel van botten, organen, spieren waaruit een mens bestaat vormt zijn lichaam. Het is een geheel dat niet eeuwig is, maar een begin heeft, met de geboorte en een eind, met de dood.

Het menselijk wezen is volgens de Geschriften geschapen door het Goddelijk Wezen in die mate dat het in zijn gelijkenis is gemaakt.
 
“En Jehovah God zei:
Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend (tamme en  wilde) gedierte, dat op de aarde kruipt.” (Ge 1:26)

Zulk een gelijkenis of mogelijke eigenschappen van God houdt in dat wij morele eigenschappen of hier en daar elementen van Gods DNA zouden kunnen hebben. Die schepping naar Gods beeld maakt ook dat elk levende mens ergens diep in zich die verbintenis met Zijn Maker aanvoelt of ergens toch een instinct heeft van eigenschappen die ook God eigen zijn. Zo zal elk mens ergens in zich een gevoelen hebben van wat goed is en van wat slecht is. Gevoelens, zoals liefhebben, willen delen met anderen, maar ook gevoelens van gerechtigheid, zullen diep in de mens zitten en al of niet hem zo danig raken dat zij ook naar buiten komen.

 Maar door het verzet van de eerste mensen tegenover hun Maker zijn wij opgesolferd met de straf van de dood, waarbij wij een sterfelijk lichaam hebben, dat haar einde vindt in dood en ontbinding. Tijdens ons leven zitten wij vast aan de gevolgen van het eerste menselijk verzet of de erfzonde, waarbij kennis van goed en kwaad over de mens is gekomen. dat maakt dat wij met ons werelds lichaam te kampen kunnen hebben met goede maar ook met slechte verlangens, leugens, boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden. Dat zijn allerlei zaken waar God van verlangt dat wij ze wegdoen. Hij verzoekt ons om tot een ander lichaam te komen, namelijk een spiritueel lichaam. De Geschriften geven aan dat wij ons oude ‘ik’ met zijn oude manier van doen weg moeten doen.

Elkeen die God lief heeft, zal er aan werken om zijn 'goddeloos karakter' weg te doen en zijn menselijke vleselijke gedachten opzij te zetten. Zo zal de gelovige er naar streven om een 'nieuwe mens' te worden. Tijdens ons leven zullen wij er aan moeten werken om steeds verder volmaakt te worden, totdat wij eerst op christus Jezus gaan gelijken en één worden met hem om zo ook helemaal één te worden met God en op onze Maker te gaan lijken.

 “8   Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 9  Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 10  en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, 11  waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.” (Col 3:8-11)

Als mens zijn wij erg beperkt. Wij moeten alles leren en het zijn wij enkel die weten wat er werkelijk in onze geest om gaat. Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat, weet ook  alleen de Geest van God wat er in God is. Hij echter kent wel elke mens en weet wat er in eenieders hart om gaat.
 
“Jehovah zei tot Samuel:
 Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar Jehovah ziet het hart aan. (1Sa 16:7)

Gelovigen stellen niet alleen hun hart open voor God, zij hopen dat God hen ook wil veranderen door hen de Geest van God te geven. Door het Woord van God tot ons te nemen kan het in ons groeien en ons doen veranderen. Tegenover iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) hebben gelovigen wel oog voor wat de Geest van God doet. Door een geestelijke mens te willen zijn kunnen wij meer inzicht verwerven en dingen doorzien.

 “11  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan de mens zijn eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12  Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
13  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15  Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16  Want wie kent de zin van Jehovah God, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.” (1Co 2:11-16)

De mens is door God boven de dieren en planten geplaatst, welke hij mocht benoemen maar ook moest verzorgen.

Ook al heeft de mens zijn lichamelijk lichaam, daarnaast is er ook zijn geestelijk lichaam, hoewel dat niet eerst als het nodige spiritueel lichaam is, maar dat wat natuurlijk is; en daarna wat geestelijk is omdat de mens uit het vlees geboren is, is hij namelijk in eerste instantie vleselijk. Om tot het spirituele lichaam te komen moet hij zich omvormen en als het ware uit de Geest geboren worden.

De gelovige heeft de hoop en het vertrouwen dat als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in hem woont, zal Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook zijn sterfelijke lichaam levend maken door Zijn Geest die in hem woont. (Romeinen 8:11). En zoals de gelovigen het beeld van het aardse hebben gedragen, zullen ze ook het beeld van het hemelse dragen. (1 Cor 15:49).

 “44  Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45  Dat staat ook in de Boeken: "De eerste mens, Adam, werd een levend wezen." Maar de laatste Adam(=Jezus) werd een levendmakende Geest. 46  Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse. Daarna pas het geestelijke.” (1Co 15:44-46 BasicBijbel)

 “Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren.” (Joh 3:6 BasicBijbel)

 “Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook júllie sterfelijke lichaam weer levend maken.” (Ro 8:11 BasicBijbel)

 “En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse Mens.” (1Co 15:49 BasicBijbel)

“Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken.” (1Co 15:53 BasicBijbel)

“Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet Hij door de kracht waarmee Hij alle dingen aan Zich gehoorzaam maakt.” (Flp 3:21 BasicBijbel)

Wij moeten er ons toe zetten om ons vergankelijke lichaam met onvergankelijkheid te kleden, waarbij het sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. Ook al zijn wij zelf  sterfelijk en ons geestelijk lichaam als een sterfelijk lichaam in vorm, is het geestelijk lichaam dat niet in natuur.

Toen Jezus uit de dood was opgestaan liet hij bij zijn verschijningen aan vele mensen zijn wonden zien en getuigde hij dat hij geen geest was. Hij zei

Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. (Lucas 24:39).

Weet dan ook dat

... we zullen zijn zoals hij (1 Johannes 3: 2).

Van bij de geboorte is ons lichaam gedoemd om ouder te worden tot aan onze dood, waarbij wij door ervaring en lering moeten leren en trachten wijzer te worden, alsook ons karakter te vormen. Dat karakter moet opgebouwd worden en liefst volgens de normen en waarden van de Schepper. Tijdens onze menselijke groei moeten wij er op toe zien dat wij vooruit gaan en ons een norm aanmeten waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen en optrekken. Dat karakter wordt omgezet door de invloed van onze omgang maar moet nog het meest omgevormd worden door onze geestelijke vorming, door het lezen en bestuderen van Gods Woord. Toch moeten wij er bewust van zijn dat de uiteindelijke vorming van ons karakter in onze eigen handen ligt. Als wereldse wezens kunnen wij kiezen of wij ons het meest laten beïnvloeden door de wereld rondom ons of door de Bijbelse Wijsheid welke wij bereid zijn op te nemen uit Het Woord van God. die geestelijke vorming zal ons geestelijk lichaam mee helpen opbouwen.

De verandering van werelds tot geestelijk lichaam ligt in de handen van elke individuele persoonlijkheid. Ook al komen vele beproevingen in ons leven is het onze vrije wil om dichter bij God te komen die ons de kans zal geven onze oude persoonlijkheid te veranderen naar een nieuwe persoonlijkheid. Onze wil om met de Hogere Macht te communiceren en God beter te leren kennen zal door het opdoen van Bijbelse kennis beter geschraagd kunnen worden en zo een degelijk fundament kunnen worden om ons geestelijk sterker te maken en voor te bereiden op wat nog komen zal, om zo het verzet tegen God te kunnen trotseren en te laten weerkaatsen op een 'geestelijk lichaam'.

God kent ons hart en onze geest, waardoor Hij door ons heen ziet en weet hoe wij denken. Afhangende van onze gedachten zullen wij al of niet Zijn goedkeuring krijgen en onze hoop al of niet vervuld worden. door onze geest open te stellen voor het Woord van God, de Bijbel, zullen wij de kans krijgen om god beter te leren kennen, maar ook om onze eigen persoonlijkheid beter te vormen naar Gods Wil.

 “11  Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is.

12  En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven.
13  Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de Geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de Geest vertellen en begrijpen.

14  Maar mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn.

15  Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. 16  Want de Boeken zeggen: "Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven?" Maar wíj hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen zodat we Hem kunnen begrijpen.” (1Co 2:11-16 BasicBijbel)

Zoals de eerste mens uit de rode aarde kwam (vandaar Ad'ham of Adam) en als aards wezen verder door het leven moest, moeten ook wij als aardse wezens door ons leven in dit werelds stelsel. Maar na het verzet van de eerste mens tegen zijn Schepper, voorzag die Schepper een oplossing door een nieuw of 2de Adam te voorzien, welke bereid was om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Door zijn offerdaad, welke God aanvaarde, verhoogde God hem en gaf hem een geestelijk lichaam. Geautoriseerd door God, Jezus zijn en onze hemelse Vader, heeft deze Nazareense man van vlees en bloed, het mogelijk gemaakt dat wij ook mogen omgevormd worden tot een geestelijk lichaam, en werd deze laatste Adam voor ons een levendmakende geest.

 “44  Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45  Dat staat ook in de Boeken: "De eerste mens, Adam, werd een levend wezen." Maar de laatste Adam(=Jezus) werd een levendmakende Geest. 46  Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse. Daarna pas het geestelijke.” (1Co 15:44-46 BasicBijbel)

Geboren uit een mens kunnen wij niet anders dan menselijk zijn. Doordat de eerste mensen in de fout zijn gegaan draagt hun nageslacht ook fouten in zich. Die fouten zijn niet onherroepelijk. Elkeen is in de mogelijkheid gesteld om er aan te werken en deze weg te werken. Elkeen heeft de mogelijkheid om zijn of haar karakter te verbeteren en om over te gaan van een werelds figuur naar een geestelijk figuur, door de kracht van de Geest bij wat wij noemen de 'her-geboorte' in Christus. Door zich over te geven aan die Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt en deze in ons te laten wonen kunnen wij die sterfelijk zijn ook levend gemaakt worden door zijn Geest, die in ons leeft.

 “Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook júllie sterfelijke lichaam weer levend maken.” (Ro 8:11 BasicBijbel)

 “En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse Mens.” (1Co 15:49 BasicBijbel)

 “51  Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, {Daar heeft Jezus over gesproken. Lees #Mt 24:31. } zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. 52  Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. 53  Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken.” (1Co 15:51-53 BasicBijbel)

 “Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet Hij door de kracht waarmee Hij alle dingen aan Zich gehoorzaam maakt.” (Flp 3:21 BasicBijbel)

 “Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."” (Hnd 1:11 BasicBijbel)

 “Kijk naar mijn handen en voeten. Dan kunnen jullie zien dat IK het Zelf BEN. {Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar ‘ego eimi,’ wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om ‘ik ben … ’ te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees #Ex 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk met #Mt 14:27. } Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar Ik wel."” (Lu 24:39 BasicBijbel)

 “Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit: als Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is.” (1Jo 3:2 BasicBijbel)

Elk levend wezen wordt eigenlijk gezaaid in corruptie en opgewekt in onvergankelijkheid. Overal ter wereld kunnen wij zien hoe er wordt gezaaid in oneer. Maar zij die zich ontdoen van de wereld door te gaan leven naar Gods waarden en normen en Zijn geboden onderhouden zullen er op aan mogen dat zij, zoals hun leermeester Jezus is opgewekt in glorie, ook al zijn ze gezaaid in zwakheid zullen worden opgewekt in kracht.

Nu moeten wij zweten en zwoegen en er hard aan werken om het beste van ons leven te maken. Wanneer wij kiezen om Jezus te volgen, kunnen wij gerust bespot worden door hen die naar ons neerkijken. Maar ons geloof in diegene die God gezonden heeft, Jeshua (Jezus Christus de Messias) bezorgd ons de verzekerde hoop dat wij later helemaal niets meer te kort zullen komen. In Jezus zijn zoenoffer en zijn opstanding mogen wij de verzekerde hoop koesteren dat wij bij zijn wederkomst ook zijn licht zullen zien schijnen en dat heerlijkheid ook tot ons zal mogen komen terwijl wij zullen mogen gaan leven in een wereld die geen einde kent.

 “Want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn wat dat betreft net als de engelen. Ze zijn kinderen van God. Want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood.” (Lu 20:36 BasicBijbel)

 “42  Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Wat wordt gezaaid, is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood, is onsterfelijk. 43  Wat wordt gezaaid is niet mooi. Wat opstaat uit de dood is prachtig. Wat wordt gezaaid, is zwak. Maar wat opstaat uit de dood, is vol kracht.” (1Co 15:42-43 BasicBijbel)

 “16  Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. 17  Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."” (Opb 7:16-17 BasicBijbel)

 “Onderweg, mijn heer de koning, zag ik midden overdag een licht dat feller was dan de zon. Het kwam van de hemel en scheen op mij en op de mensen die met mij mee reisden.” (Hnd 26:13 BasicBijbel)

 “En ze zagen Hem plotseling veranderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht.” (Mt 17:2 BasicBijbel)

 “Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.” (Jes 40:31 BasicBijbel)

 “De wijze mensen zullen stralen als de sterren aan de hemel. Zij die andere mensen hebben geleerd hoe ze God moeten dienen, zullen schitteren als de sterren, voor altijd en eeuwig."” (Da 12:3 BasicBijbel)

Als wij tot het einde zullen volhard hebben in het nastreven van de Goddelijke Waarheid, zullen wij als geaccepteerden veranderd worden wanneer wij zoals iedereen voor de rechterstoel van Christus zullen moeten verschijnen. Bij zijn wederkomst zal het te laat zijn om nog te veranderen. Dan zal iedereen door hem beoordeeld worden volgens wat hij of zij gedaan heeft in zijn of haar leven.

Dan zal datgene dat in het vlees gezaaid is vanuit het vlees verderfenis maaien; maar diegene die in de Geest gezaaid heeft, en zijn best gedaan heeft volgens de leer van Christus te leven en de geboden van God heeft trachten te onderhouden, zal dan uit de Geest het eeuwige leven mogen oogsten. Dan zal het ogenblik gekomen zijn dat Hij (Jehovah God) die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook de sterfelijke lichamen waar Gods Geest in woont, levend zal maken door zijn Geest die in hen woont.

 “Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, {Daar heeft Jezus over gesproken. Lees #Mt 24:31. } zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden.” (1Co 15:51 BasicBijbel)

 “Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan.” (2Co 5:10 BasicBijbel)

 “Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten.” (Ga 6:8 BasicBijbel)

 “11  Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook júllie sterfelijke lichaam weer levend maken. 12  Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat ons oude ‘ik’ wil. 13  Als jullie alleen maar doen wat je oude ‘ik’ wil, zullen jullie sterven. Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude ‘ik’ overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven. 14  Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God. 15  Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem vol vertrouwen:"Lieve Vader!" 16  Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn.
 17   En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.” (Ro 8:11-17 BasicBijbel)

 “Veel van de mensen die allang dood zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen het eeuwige leven krijgen, anderen de eeuwige, vreselijke straf.” (Da 12:2 BasicBijbel)

 “22  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?’ 23  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!’ "” (Mt 7:22-23 BasicBijbel)

 “Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten.” (Ga 6:8 BasicBijbel)

 “Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."” (Mt 25:46 BasicBijbel)

 “Want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd: dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen.” (1Th 1:9 BasicBijbel)

Laat ons er best voor zorgen dat wij bij Jezus terugkomst bij die uitverkorenen zullen mogen behoren die door de smalle poort mogen gaan om het Koninkrijk van God te mogen binnentreden. Dat wij ons totaal aan God mogen geven zodat Zijn Geest ons kan omvormen en ons werelds lichaam kan veranderen tot een geestelijk spiritueel lichaam.

++

Aanvullende lectuur

 1. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 2. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 3. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 4. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 5. De Schepper achter eerste levende wezens
 6. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 7. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 8. De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen
 9. Lichaam en ziel één
 10. Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
 11. Leden in het lichaam van Christus
 12. Welk deel van het lichaam ben jij
 13. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 14. Alleen ik kan mijn leven veranderen
 15. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 16. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
 17. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 18. Groei in karakter
 19. Karakter wordt opgebouwd
 20. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 21. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 22. Mens en leed
 23. Jezus volgen

Comments