Reddingsplan

Voor het ogenblik leven wij in een tijd waar er heel wat problemen zijn.

Velen van ons hebben een heel druk leven waarbij er ook niet veel ruimte voor onderzoek is. Door de drukke levens die vel mensen leiden, willen of hebben zij slechts tijd over om aan het materiële in het leven te denken. Maar zelfs op dat vlak gebeurt het dat er zelfs daar geen tijd in onderzoek kan gestoken worden, of dat nu is om iets te kopen omdat een vriend het heeft aanbevolen, of om een bepaalde route naar huis te nemen omdat het de manier is waarop we het altijd hebben gedaan. Betreft God en religie nemen wij een gelijkaardige positie in. We gaan gewoon met datgene waarmee we zijn grootgebracht of wat onze vrienden geloven, of wat de media of figuren in autoriteit zeggen.

Als wij naar het universum kijken zien wij dat er een groot aantal functies zijn op de planeet aarde die "precies goed" zijn om het leven te ondersteunen. Deze kritieke dingen omvatten:

     afstand van de zon
     stabiliteit van de zon
     grootte van de zon en de aarde
     hoek van as tilt
     rotatiesnelheid
     aandeel van land en zee
     samenstelling van de atmosfeer

Het ziet ernaar uit dat het universum en onze aarde zijn "gearrangeerd" om het leven te ondersteunen.

Doorheen de eeuwen heeft dat leven van de mens heel wat veranderingen ondergaan. wij kunnen naar dat verleden kijken maar hopen ook in de toekomst te kijken.  We kunnen de toekomst alleen voorspellen op basis van wat er in het verleden is gebeurd.

Meer dan 2000 jaar geleden voorspelde de Bijbel dat de Joden over het algemeen onpopulair zouden zijn en een geschiedenis zouden hebben die niet te vergelijken is met welke andere natie dan ook. Deze gedetailleerde voorspellingen zijn allemaal gebeurd.

Rondom ons kunnen wij mensen vinden die helemaal niet denken aan Wat of Wie er achter dat alles zou staan. Maar anderen denken juist wel aan Die mogelijke bijzondere Kracht waarvoor weer anderen zich afvragen waarom men zich daarover zou druk maken om te geloven in een God die we niet kunnen zien.

De belangrijkste reden waarom we over Zo'n Macht moeten nadenken, is dat we, aan onszelf overgelaten, geen toekomst op de lange termijn hebben.

Het is een ongelukkig feit dat vrijwel alles in onze wereld verslechtert. Vroeg of laat omvat dat ons ook. We delen allemaal het probleem dat we geen toekomst voor de lange termijn hebben.

Omdat we dit probleem niet kunnen oplossen, hebben we hulp nodig. Maar we hebben hulp nodig van ergens waar we op kunnen vertrouwen. We moeten er ook zeker van zijn dat onze helper het vermogen en de bereidheid heeft om iets aan ons probleem te doen.


Als we goed bewijs kunnen vinden van een God die bereid en in staat is om te helpen, moeten we op zijn minst overwegen of er een oplossing voor ons probleem zou kunnen zijn.

Als je de tijd neemt om te kijken, kun je dit probleem opgelost zien door de God van de Bijbel.


De God van de Bijbel heeft een realistisch reddingsplan voor ogen voor planeet Aarde.

Het is relevant en logisch in de 21e eeuw.

Dit plan kan zowel jou als de planeet omvatten.

In het Boek der boeken, de Bijbel, een bestseller aller tijden, vinden wij heel wat gegevens over het leven van de mens op deze aarde. Wij kunnen er in lezen wat er in het verleden gebeurt is maar krijgen ook een beeld over de toekomst. In dat boek staan er namelijk verscheidene voorspellingen. Deze voorspellingen moeten afkomstig zijn van een kracht die groter is dan die van onszelf. Die Grotere Kracht geeft aan wat er voor de mens in het verschiet ligt. Het boek der boeken laat duidelijk zien dat er een Maker van alles is die ook een duidelijk Plan heeft voor wat Hij geschapen heeft.

Het is duidelijk dat dit plan is bedacht door iemand die goed bekend is met de problemen van onze wereld. Het vertelt ons over de terugkeer naar de aarde van Jezus Christus. Hij zal een wereldwijde regering opzetten die de problemen aanpakt van:

     onrecht
     armoede
     ziekte
     veroudering en dood
     oorlog en hongersnood
     natuurrampen


Kijk eens in de bijbel in de boeken Handelingen hoofdstuk 1 v 9 tot 11 en Jesaja hoofdstuk 2 v 1 tot 4.

 “9  Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10  Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11  Ze zeiden:
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’” (Hnd 1:9-11 NBV)

 “1   Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
2  Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3  machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4  Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.” (Jes 2:1-4 NBV)

Er wordt voorspeld dat de mens zal kunnen opkijken naar een tijd van vrede voor alle volken. Het zal een periode zijn waar er voldoende mensen zullen zijn die oog en oor zullen hebben voor de allerbeste wijsheid om die vrede te voltrekken. Iedereen zal dan ook de hoofdstad van het aangewezen vredesrijk erkennen. Allen zullen met vreugde kunnen opkijken naar dat lang beloofde land Israël.

Vanuit Jeruzalem zal er de bekendmaking zijn van de Wil van Die Hogere Macht. Die Allerhoogste Macht zal Zijn zoon onder Zijn autoriteit aangesteld hebben om te regeren van uit Jeruzalem om recht te spreken over de landen en volken. Wij hebben dan een prachtig vooruitzicht waarbij zwaarden en speren of werktuigen van oorlog zullen omgesmeed worden tot ploegen en tot snoeischaren. De volken zullen niet meer tegen elkaar strijden. Ze zullen hun bewoners niet meer leren oorlogvoeren, want vrede zal er zijn voor iedereen.

Het is al belangrijk in deze tijd van vertwijfeling dat mensen zich afvragen hoe te leven en er het beste van te maken. Voor lering kan iedereen best zijn toevlucht nemen tot dat uitgebreide Boek der boeken, waarin het Woord staat van Die Allerhoogste Goddelijke Schepper. Want we willen van Hem leren hoe we moeten leven. We willen leven zoals Hij het wil en zijn raad volgen om Zijn Reddingsplan te laten verwezenlijken.

Weet u dat wij zelf ook de mogelijkheid krijgen om te helpen bij het implementeren van dit reddingsplan.

Bekijk de Revelatie van de apostel Johannes hoofdstuk 20 v 6.

 “Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.” (Opb 20:6 NBV)


Je kunt wat meer te weten komen over dit reddingsplan in Wat is de zin van het leven? sectie.
Alsook kan u verder meer informatie vinden welke zin het heeft in dat Grote Verzamelwerk de Bijbel te gaan kijken. Lees hiertoe:
+

Lees ook
  1. Omgaan met zorgen in ons leven

  2. Kijken naar verleden, heden of toekomst

  3. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

  4. Wonder van openbaring

  5. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

  6. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie


Comments