Redding mogelijk voor allen

De Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat aan elke mens redding wordt aangeboden zonder dat hij hiervoor een betaling hoort te doen. De Genadegave omtrent de redding voor de mens, met ontheffing van de vloek der dood door de vloek der zonde, ligt voor iedereen voor het grijpen, maar elk individu moet ze wel willen aannemen en er naar gaan leven.

In het begin der tijden, al snel na het universum met haar levende wezens was gemaakt door de Goddelijke Maker van alles, twijfelde de mens aan de rechtschapenheid of correctheid en eerlijkheid van zijn Schepper. De mannin Eva vroeg zich af of God hen niet de wijsheid achter hield omdat zij niet zo veel zouden kunnen als Hij. Haar innerlijke dwaalgedachten maakten dat zij inging op de verleiding om van de Boom van kennis van goed en kwaad zijn vruchten te eten. Nadat zij en haar partner, Adam, die daad van ongehoorzaamheid aan God hadden gedaan, verkregen zij wel degelijk kennis van goed en kwaad, wat ook inhield dat zij kennis van goed en slecht voelen verkregen. Pijn en lijden werden van dat ogenblik af een onderdeel van hun leven dat nu ook beperkingen kreeg en zelfs een levensbeëindiging door de dood, waarna verval of ontbinding het lichaam te beurt zou vallen om tot stof terug te keren (waaruit de oorspronkelijke mens gevormd is).

Oorspronkelijk was het voorzien dat de mens voor eeuwig in de Koninklijke Tuin van Eden zou kunnen blijven leven, maar nu had hij door zijn verzet tegen God tegen God, straf met uitzetting verkregen en zou hij komen te voelen wat het zou inhouden om voor het levensonderhoud te zorgen. Omdat dat lijden en sterven van de mens niet voorzien was in het Plan van God, voorzag God dadelijk voor een oplossing tegen die kwalijke gevolgen van muiterij. Jehovah God, Schepper van hemel en aarde, beloofde een Verlosser, die de straf of de vloek der zonde zou weg nemen.

Maar God gaf de mens eerst de kans om te bewijzen dat hij het kan maken alsook dat hij zal kiezen voor God of voor de wereld die hij zelf moest waar maken. Met e jaren bleek al gauw dat de mens er echter niet veel van kan maken. Er waren zelfs ogenblikken dat zij de hulp van de Schepper inriepen om hen verder te helpen. Zo ook ondervonden de mensen dat een zekere vorm van ordelijkheid en regeling nodig was om iedereen in bepaalde lijnen te laten lopen. Om die reden vroegen de mensen aan God om rechters en koningen te voorzien. Maar daar bleek ook dat die mensen faalden en niet altijd rechtvaardig handelden of het beste voor de mens wensten te doen. Tot nu toe heeft geen enkele menselijke regering haar doeltreffendheid bewezen. Geen enkele regeringsvorm is er in geslaagd om perfect te zijn. Zo zou de mens ook moeten inzien dat enkel Gods Koninkrijksregering de beste regeringsvorm is.

Doorheen de geschiedenis is er dan ook heel wat verkeerd gegaan waarbij mensen onder druk kwamen te staan door de lasten en zelfs oorlogen die door de regeringen van landen werden veroorzaakt.

De omgang van de mens met de andere schepselen, plant, dier en medemens, bleek ook niet altijd even goed te verlopen, waardoor aan de natuur en levende wezens in die natuur (mens en dier) heel wat schade werd aangebracht. Vele levende wezens zijn zo heel wat onnodig komen te lijden.

Vele mensen slaan geen acht op de regels die God voorzien heeft. Ook al moet de mens nu leven in dit samenstel der dingen dat hij zelf op zijn hals heeft gehaald, moet hij weten dat hij indien hij leefde naar Gods ordinanties hij heel wat minder last zou hebben. Daar zit al een eerste facet van redding in. Een eerste vorm van redding kan nu al op elke mens komen die het wil aanvaarden. Maar voor die aanvaarding moet er eerst inzicht van die reddingsmogelijkheid zijn.

Het komt er op aan dat eerst en vooral de mens er toe komt om de goddelijke Schepper als zijn Soevereine Heer te aanschouwen. De mens moet er toe komen om in God te geloven en te komen beseffen dat zulk een geloof resulteert in de morele verantwoordelijkheid om dingen te doen die volgens Gods wensen en verlangens of volgens Gods Woord. Het zou er zelfs op aan komen dat de mens laat zien wat in hun hart staat geschreven wat de wet van Mozes eist. Hun geweten en hun gedachten zouden moeten vertellen of datgene wat zij voor hen hebben goed of kwaad of slecht is en hen richten om enkel het goede te doen.

 “Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.” (Ro 2:15 NBV)

Dat is het bijzondere van de mens wat hem onderscheidt van plant en dier. De mens is namelijk geschapen in het evenbeeld van God en heeft daardoor in zich eigenschappen die hem het verlangen van God kenbaar maken. Men kan dat moraal besef ook het instinct van de mens noemen, dat normaal gesproken indien het door iedereen goed gevolgd wordt er voor kan zorgen dat ook alles goed verloopt. Maar het grote probleem is dat de meerderheid van de mensen niet naar hun inwendige stem luisteren.

Na de wegsturing uit de Koninklijke Tuin van Eden heeft God de mens het recht gegeven te doen waar ze zin in hebben. God gaf ons de vrije wil. Maar als mensen verlost willen worden van hun kwalen en moeilijkheden moeten zij verlangen naar de Redding door God voorzien. Zij die gered willen worden en het eeuwige leven willen ontvangen, moeten dan precies doen wat God hen zegt te doen, omdat Hij de enige is die weet wat het beste voor de mens is en die zo'n gave / beloning kan geven. Dat wil zeggen, zij moeten tot geloof in God en Zijn afgezanten en ook in Zijn bijzondere afgezant, de gezonden eniggeboren zoon, Jezus Christus geloven. Dat geloof moet hen er ook toe brengen om God zodanig te benaderen dat zij Hem aanschouwen als hun Vader en deelgenoot willen zijn van zijn Gezin of de familie van Christus, het Lichaam van Christus, dat kan gebeuren door zich te laten dopen.

 “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” (Mr 16:16 NBV)

Je kan je afvragen hoe een vleselijke man kan worden gered en waarom de ene wel zou gered worden en de ander niet. God biedt de gave van redding aan degenen die geloof stelt in het evangelie en zich bekeert en zich afkeert van zijn boze wegen én dit laat bezegelen door zijn doop in Jezus Christus, waarna hij getrouw wil blijven aan God en zijn geboden.

Het hangt allemaal af van hoe de mens zich opstelt. Hoe hij zich gedraagt tegenover anderen en tegenover God.

 “Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.” (Spr 14:12 NBV)

 “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” (Spr 3:5-6 NBV)

 “Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.” (Hnd 8:12 NBV)

 “God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’” (Hnd 17:30-31 NBV)

Die man die God uit de dood heeft doen opstaan is diegene waarvan God ook zei dat het Zijn gezonden eniggeboren geliefde zoon is. Het is bij het horen en opvolgen van de prediking en het Goede Nieuws dat deze Nazareense Joodse leermeester bracht dat men redding kan verkrijgen als men ook gelooft in Hem die hem gezonden heeft.

 “Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?” (Ro 10:14 NBV)

 “Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’ ”” (Hnd 28:27 NBV)

 “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Heb 11:6 NBV)

Dat er mensen zullen zijn die geen redding zullen krijgen of niet na hun dood zullen opstaan uit de doden of een tweede dood zullen ondergaan, laat de Bijbel weten.

 “Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” (Da 12:2 NBV)

 “(49:21) Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt.” (Ps 49:20 NBV)

 “Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt u uitgewist.” (Jes 26:14 NBV)

De meest ignorante mensen tegenover God zullen gewoon weg niet opgeroepen worden uit de dood om door Jezus berecht te worden. Want aan God behoort oordeel toe en aan Zijn zoon, aan wie hij ook autoriteit heeft gegeven om levenden en doden te oordelen.

 “Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’” (1Co 5:13 NBV)

 “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” (Mt 28:18 NBV)

Het is die geautoriseerde die ook zegt dat we ons echter niet alleen moeten laten leiden door ons geweten, maar veeleer dat we zijn geboden moeten gehoorzamen. Hij zegt,

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.” (Joh 15:8-10 NBV)

Doordat Jezus zijn eigen wil volledig opzij schoof, daar hij enkel de Wil van God wenste te doen, heeft zijn hemelse Vader zijn offerdaad van zich zelf als losprijs aanvaard. Doordat Jezus zich als een lam van God heeft aangeboden en God dat loskoopoffer als het ultieme zoenoffer wilde aanvaarden, als het meest volmaakte volwaardige offer, is alle schuld gelost en is de mens vrij gekocht. Jezus bood zijn hele wezen aan zodat elke mens kan genieten van die vrijkoping.

De reden dat wij daar zo zeker van mogen zijn kan men terug vinden in de beloften die door de eeuwen zijn gedaan en opgetekend zijn geworden in het Boek der boeken, de Bijbel, dat wij als het Woord van God aanschouwen en aanvaarden als de richtlijn voor ons leven.

Het zijn die Richtlijnen van God die ons moeten verheugen en inzicht geven in de volstrekte Goddelijke Waarheid, de 'waarheid van mensen' ontmaskerend.

 “Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.” (Ps 119:24 NBV)

 “Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” (Ps 119:160 NBV)

In Jezus moeten wij de weg zien naar waarheid en verlossing.

 “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6 NBV)

Elke mens moet beseffen dat hij die redding door Christus nodig heeft.

 “Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.” (Ro 2:12 NBV)

 “Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,” (Ro 3:10 NBV)

 “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;” (Ro 3:23 NBV)

Enkel door God is die redding door Christus Jezus mogelijk, want indien God het zoenoffer van Jezus niet aanvaard had voor koskoping stonden wij nu nog steeds in het krijt bij God. Maar nu kan Jezus, zittend aan de rechterhand van God, voor ons een voorspreker en bemiddelaar zijn. Daarom moeten wij als mens onze hoop of Gods tellen in Christus Jezus de middelaar van het Nieuwe Verbond tussen God en mens.

 “Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:” (Lu 1:46-47 NBV)

 “Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop.” (1Ti 1:1 NBV)

 “Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen” (1Ti 1:3 NBV)

 “Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.” (Heb 2:10 NBV)

 “De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.” (Hnd 5:30-31 NBV)

 “En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.” (1Jo 4:14 NBV)

 “Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.” (Heb 7:25 NBV)

 “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

Hierin ligt ook de opdracht voor elke Bijbelgetrouwe gelovige verscholen, dat hij die redding door Christus Jezus, de zoon van God, moet kenbaar maken aan iedereen rondom hem.
Het zal pas zijn als over heel de wereld Gods Heil verkondigt wordt dat de redding nabij zal zijn met de wederkomst van Christus. Dan zal het er op aankomen dat zij die geboren zijn nadat Jezus Christus gestorven was zullen kunnen aantonen dat zij tot geloof in christus waren of zijn gekomen, want in hem ligt verdere redding.

 “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’” (Hnd 4:12 NBV)

 “Hij bracht hen naar buiten en vroeg:
‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’
Ze antwoordden:
‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’” (Hnd 16:30-31 NBV)

Vertrouw daarom niet op mensen die met valse leerstellingen u willen doen geloven dat Jezus God is, maar stel vertrouwen in de zoon van God, die zeer goed wist dat hij niets kon doen zonder God.

 “Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:
‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh 5:19 NBV)

Jezus zijn Vader had een Plan dat Hij ten uitvoer wil zien gebracht. En in dat Plan van God heerst er vrede en eindeloosheid. Mits er van god een redding met een menselijke redder moest komen, moeten mensen ook in die gezondene van God vertrouwen. Want zij die niet in die zendeling geloven of zij die de zoon wantrouwen zullen géén leven zien. Zij mogen er zeker van zijn dat de toorn van God over hen blijft.

 “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’” (Joh 3:36 NBV)

God kan de mens niet zien, maar Jezus werd gezien door velen doch werd ook door velen niet gezien. Ook al hebben wij geen mogelijkheid gekregen om Jezus te zien moeten wij in hem geloven en onze hoop stellen in hem. Naar anderen toe moeten wij die liefde voor Christus tonen en moeten wij jubelen met een vreugde onuitsprekelijk en hem verheerlijken. Wij moeten ook anderen laten zien dat wij nu zelfs al vreugde ontvangen en dat er al een deel van redding tot ons komt doordat wij in ons geloof in Christus al rust in ons innerlijk vinden en door het besef van de tijdelijkheid van ons leven dit ook dragelijker ondervinden. Wij beseffen ten volle dat met het einddoel van het geloof wij redding van ons wezen (zielen) krijgen.

 “U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.” (1Pe 1:8-9 NBV)

Iedereen moet er echter bewust voor zijn dat voor wat hoort wat. Wij ontvangen allen voor niets "Redding". Maar wij zullen ons er voor waardig moeten tonen. Niet dat wij gered zijn door wat wij zouden gedaan hebben, maar wel door dat lam van God en de Genade van een onverdiende goedheid, die over ons komt.

 “Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.” (Tit 2:11 NBV)

 “en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,” (Tit 3:5 NBV)

 “Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,” (2Ti 1:9 NBV)

In de Tuin van Eden was de belofte gegeven en met Jezus christus in het vlees gekomen en met het bloedvergieten heen gegaan, is het over ons gekomen.

 “Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.” (Heb 5:7 NBV)

 “Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.” (Joh 5:28-29 NBV)

 “Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Opb 1:17-18 NBV)

In de verrijzenis van Jezus Christus hebben wij nu een voorbeeld hoe het met een mens kan vergaan ... hoe het zal mogelijk zijn dat een mens uit een graf zal opstaan en terug tot leven zal gewekt worden door de Kracht Van God.

Zo lang de eindtijd er nog niet is en wij nog moeten wachten op de terugkeer van Jezus, zullen wij er toch op aan kunnen dat wij nu al vruchten van redding kunnen genieten. Door ons geloof in Christus, onze doop in zijn naam en in Gods Naam, zullen wij zo als voorgaande volkeren al konden ondervinden ook zegeningen van god kunnen krijgen en door onze toevlucht bij god van bepaalde zaken behoed kunnen worden.

 “Ze kwamen daar tegenover Adonibezek te staan, bonden de strijd met hem aan en versloegen de Kanaänieten en Perizzieten.” (Ri 1:5 NBV)

 “Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’” (2Kr 20:17 NBV)

 “(3:8) Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. (3:9) Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela (Ps 3:7-8 NBV)

 “De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, hij is hun toevlucht in tijden van nood. De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem.” (Ps 37:39-40 NBV)

Voor hen die geloven in God en in Zijn zoon zal er al veel vrijwaring zijn in hun leven en zal hun hart gesust zijn door die grote hoop op wat vast en zeker nog komen zal.

+

Aanvullende lectuur

Vindt naast de artikelen "Redding" en met verwijzing naar verscheidene Bijbelverzen "Redding door volharding"

1.       Op zoek naar een God boven alle goden

2.       God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

3.       Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

4.       Ewige woord dat alles vertel

5.       Woord zonder boeien vol van kracht

6.       Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

7.       El Shaddai Die verscheen voor Abraham

8.       Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

9.       Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

10.   Blog van God opgetekend in een Boek

11.   Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

12.   Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

13.   Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

14.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond

15.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

16.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

17.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

18.   Gehoorzamen aan God

19.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

20.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

21.   Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden

22.   Keuze van levende zielen tot de dood

23.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God

24.   Bron(nen) van kwaad

25.   Mens en leed

26.   Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

27.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

28.   Missionaire hermeneutiek 4/5

29.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

30.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

31.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

32.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

33.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

34.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

35.   Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

36.   Jesaja profeet en boodschapper van God

37.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

38.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

39.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

40.   Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

41.   Lam van God #1 Sprekers voor God

42.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

43.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

44.   Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus

45.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

46.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

47.   De Verlosser 1 Senior en junior

48.   Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

49.   Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

50.   Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

51.   Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde

52.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

53.   Mogelijkheid tot leven

54.   Zo maar gerechtvaardigd?

55.   Jezus volgen

56.   Relatie tot Christus

57.   Relatie tot God

58.   Zeker zijnde van Bevrijding

59.   Positie van de Bijbel onderzoeker

60.   Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding

61.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

62.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

63.   Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

64.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

65.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

66.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

67.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

68.   Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

69.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

70.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

71.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

72.   Messiaans, Joods of Christen

73.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

74.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

75.   Neem afstand van het kwade

76.   Deelnemers worden van Gods heiligheid

77.   Streven naar heiligheid

78.   Relatie tot medemens

79.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

80.   Leden in het lichaam van Christus

81.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg

82.   Eerlijkheid begin van heiliging

83.   Schoonheid van heiligheid

84.   Weest heilig

85.   Helden en heiligen

86.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

87.   De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

88.   Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

89.   Koninkrijk Gods

 
Comments