Plan van de Goddelijke Maker

In het begin van alle tijden was er niets dan chaos, donkerte en ongeordendheid. Daar was een eeuwig Wezen dat niet gebonden was aan tijd of plaats, maar overal aanwezig is op elk ogenblik van het tijdsgebeuren. Dat Wezen is de Veroorzaker van alles.
Die Veroorzaker of Maker van alle dingen had een vooropgesteld Plan. Het was niet zonder reden dat Hij orde bracht in de chaos.

De Veroorzaker van alles is de Veroorzaker van het zijn Die in wezen het Zijn Zelf is. Zonder Hem is er geen zijn - geen leven - niets. Hij is het Die Zich verklaard heeft als Diegene te zijn Die is, de "Ik ben die ben" of de "Ik ben die zal bewijzen te zijn".

 “Jehovah God sprak tot Moses: Ik ben: "Eh'jeh Asjeer' Eh-jeh' (Ik zal zijn wat ik zal zijn) Ik ben die zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn (of "Ik zal worden wat Mij ook behaagt")!" En Hij vervolgde: Dit moet ge aan de Israëlieten antwoorden: "Ik ben die ben!" (of "Ik ben de Zijnde") zendt mij tot u!” (Ex 3:14)

Die Goddelijke Maker van alles die veroorzaakt dat iets of iemand is voorzag vanuit de donkerte en leegte hemellichamen en levende zielen of schepselen op deze aarde, die Hij ook liet bewonen door wezens die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis schiep.

 “In het begin schiep God hemel en aarde.” (Ge 1:1)

 “26  God sprak: Laat ons de mens maken als ons beeld, op ons gelijkend; dat deze zal heersen over de vissen van de zeeën, de vogels in de lucht, de viervoetige dieren, en over heel de aarde met alles, wat er op kruipt. 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen.” (Ge 1:26-27)

Oorspronkelijk had Die Uitzonderlijkste Soevereine Maker van alle dingen, die ook alles vervolmaakt wat Hij vervolmaken wil, Zijn Naam niet bekend gemaakt aan die eerste mensen. Het was pas later dat Die "Eigenheid Die was en is" Zijn Naam openbaarde ook al had Hij zich daarvoor al meermaals laten horen en voelen alsook door hen van Zijn Stem en leiding bewust te laten zijn. Datgene wat Zijn Stem uitsprak geschiede. Alles dat de "Ik ben Die ben" zei gebeurde. Niets of niemand kon Zijn Stem negeren of Hem beletten iets te doen. Diegene die met Zijn Woorden alles in beweging bracht, liet ook uitvoeren wat Hij verlangde. Zijn schepselen hoorden ook te weten dat Hij "apart" geplaatst is (heilig). Als diegene die leven inblies maar ook leven ontnam verlangde Hij er naar dat de mens Hem als Allerhoogste zou erkennen en dienen terwijl zij zich zouden voortplanten terwijl zij de aarde en haar elementen in onderworpenheid mochten beheren.

 “Als de almachtige God ben Ik aan Abraham, Isaäk en Jakob verschenen; maar mijn naam Jehovah heb ik hun niet bekend gemaakt.” (Ex 6:3)

 “28  Toen zegende God ze {die eerste mensen}, en sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen der zee, de vogels in de lucht en over alle levende wezens, die zich op de aarde bewegen. 29   God sprak: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de hele aarde, met alle bomen, die zaadvruchten dragen; die zullen u tot voedsel dienen. 30  Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels in de lucht, aan al wat beweegt en leeft op de aarde, geef Ik alle groene planten tot voedsel. Zo gebeurde. 31   En God zag dat alles, wat Hij gemaakt had, zeer goed was. Weer werd het avond en morgen: de zesde dag.” (Ge 1:28-31)

 “want Ik ben Jehovah, die u uit Egypte heb geleid, om uw God te zijn. Weest heilig, omdat Ik heilig ben.” (Le 11:45)

 “Maar wil Hij iets, wie kan Hem beletten, Begeert Hij iets, Hij voert het uit!” (Job 23:13)

 “En als Jehovah van de legerscharen het heeft besloten, Wie zal het beletten; Als zijn hand is uitgestrekt, Wie trekt ze terug (of kan ze afwenden)!” (Jes 14:27)

 “(4-32) Al die de aarde bewonen, betekenen niets; Hij doet wat Hij wil met het leger van de hemelen. Er is niemand, die zijn hand kan weerhouden, Of tot Hem zeggen: wat doet Gij?” (Da 4:35)

In eerste instantie moest alles pico bello in orde zijn er zou mens en dier in vrede met elkaar kunnen leven. Diegene Die de mens naar zijn evenbeeld gemaakt had , had deze een bijzondere plaats gegeven, boven de andere geschapen elementen (planten en dieren). Ook al mocht de mens de andere dingen benoemen en beheren bleek dat voor hen precies niet voldoende te zijn. Graag hadden zij meer kennis en macht. Al snel in het begin der tijden vroeg de mens zich af of God hen niet iets weerhield. Zij twijfelden aan de eerlijkheid van hun Maker en wensten even veel kennis en macht als Hem te verwerven. De verleiding was erg groot en de eerste vrouw, de mannin Eva, bracht de eerste man genomen uit de aarde, de eerste Adam, er toe om met haar in zee te gaan voor het verzet tegen God, om van de vrucht van de Boom van kennis van goed en kwaad, of Boom van moraal, te eten, om zo die kennis ook te verkrijgen. Door hun muiterij kregen zij God tegen zich en werden zij verbannen uit het aards paradijs, de Tuin van Eden.

Sinds hun uitsluiting van die Goddelijke Koninklijke Tuin, moet de mens het voelen dat hij moet werken om in zijn levensbehoeften te voorzien. Door zijn verkregen kennis van goed en kwaad, heeft de mens ook het goed voelen en slecht of zelfs tot ellendig voelen geleerd en moet hij nu ook pijnen ondergaan. Lijden en pijn zijn sinds de erfzonde een onderdeel van het leven van de mens geworden. Maar oorspronkelijk lag dat niet in het Plan van God, dat een volmaakt vredige wereld voorzag.

De alleswetende God Die ook in het hart van de mens kijkt, had medelijden met de mens en vertoonde Zijn goede Wil. Hij had hun gewaarschuwd dat dood over hen zou komen indien zij van de vruchten zouden eten van die boom van moraal. Jehovah God is  een God van Zijn Woord. Hij verandert niet en Hij houdt steeds Woord, nooit leugens vertellend, wat bijvoorbeeld niet van een mens kan verteld worden.

 “Jehovah God is geen mens, die zijn woord breekt, Geen mensenkind, wie iets berouwt. Zou Hij iets zeggen, dat Hij niet uitvoert; Iets spreken, dat Hij niet houdt?” (Nu 23:19)

 “Maar Jehovah sprak tot Samuël: Let niet op zijn uiterlijk of op zijn rijzige gestalte; hèm wil Ik niet. Want God ziet niet als een mens; de mens ziet het uiterlijk, maar Jehovah ziet het hart.” (1Sa 16:7)

 “Al denkt de mens, dat al zijn wegen recht zijn, Het is Jehovah, die de harten toetst.” (Spr 21:2)

Jehovah die uniek in kracht is en aan wie niemand gelijk is, ziet graag Zijn scheppingsplan volbracht te worden en voorziet daarom een oplossing tegen de vloek van de zonde die de vloek van de dood over de mens heeft gebracht.

 “Jehovah! Aan U is niemand gelijk, Gij alleen zijt groot; Groot en machtig is uw Naam:” (Jer 10:6)

 “Wel is Jehovah lankmoedig, Maar groot ook in kracht, Hij laat niets ongestraft; Zijn weg loopt door storm en orkaan, De wolken zijn het stof van zijn voeten.” (Na 1:3)

 “Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, Tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, Maar gij zult loeren naar zijn hiel.” (Ge 3:15)

 “Dan zal de God van de vrede de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze heer Jezus zij met u!” (Ro 16:20)

Jehovah Zijn Woord zou niet eindigen bij de verbanning uit de tuin. Steeds was God nabij en volgde Hij hen die met Hem wensten te zijn. God is een liefhebbende God Die een Plan van bij de aanvang had maar welwillend genoeg is om dit Plan hier en daar aan te passen zoals architecten hun plannen ook wel eens bijschaven naar de wensen van hun cliënteel. Ook de Maker van de mens heeft zich steeds bereid getoond om naar de mens te luisteren en hier en daar tegemoet te komen aan hen en dat te geven wat zij verlangden te krijgen. Zo gaf God hen priesters, rechters en koningen.

Van bij de aanvang moest de mens echter weten dat God dé Almachtige is, een tittel die Hij alleen mag dragen omdat Hij de onweerstaanbare macht bezit.

 “Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen Jehovah hem, en sprak tot hem: Ik ben God, de Almachtige: Wandel voor mijn aanschijn, en wees volmaakt!” (Ge 17:1)

Het is die volmaaktheid die God vanaf het begin voor ogen heeft. Hij wil dat de mens zonder fouten is en in een wereld van zaligheid kan wonen, waar niemand voor elkaar hoeft te vrezen.
Het past dan ook in het Plan van God dat zij die God liefhebben Jehovah God niet hoeven te vrezen en bij Hem hun toevlucht kunnen zoeken. Volgens Zijn Plan zullen godvrezende mensen Die Hem liefhebben niets hoeven te mankeren en zullen zij hun hoop mogen stellen op de beloofde verlossing en eeuwige leven in vrede.

 “... (46-2) God is onze toevlucht en sterkte Een machtige hulp in de nood:” (Ps 46:1/2)

 “terwille ook van de hoop op het eeuwige leven, dat de waarachtige God vóór eeuwige tijden heeft beloofd,” (Tit 1:2)

 “Een psalm van David. Mijn Herder is Jehovah! het ontbreekt mij aan niets:” (Ps 23:1)

 “Erkent het: Jehovah is God; Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Als zijn volk en de kudde van zijn weide.” (Ps 100:3)

In Gods Plan past het dat de mens zich bij Hem veilig voelt en daar dan ook graag wenst te vertoeven in Zijn nabijheid.

 “De naam van Jehovah is een sterke burcht; De rechtvaardige ijlt erheen, en is veilig.” (Spr 18:10)

 “Als het moet, dan is onze God, die wij vereren, machtig genoeg, om ons uit de gloeiende vuuroven te redden, en zal Hij ons ook uit uw hand verlossen, o koning.” (Da 3:17)

 “Daarom beveel ik: "Iedereen, tot welk volk, natie of tong hij behoort, die oneerbiedig durft spreken over Jehovah, de God van Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego, zal in stukken worden gehouwen, en zijn huis zal in puin worden gelegd; want er is geen andere god, die zó kan verlossen."” (Da 3:29)

God wenste niet dat de mens zou lijden, maar door de verkeerde keuze is dat lot hem nu toe gekomen. De mens zelf wenste het heft in eigen handen te nemen en God heeft hen nu dat recht gegeven. Maar het zal niet tot in de eeuwigheid duren. In het Plan van God is de tijd voor de zondige mens beperkt. Niet enkel door zijn sterfelijkheid, maar ook in tijd. De tegenstander van God (satan of duivel) mag nu de wereld regeren. De tegenstander van God mocht zelfs het leven beroven van de gezondene van God. Maar in die dood van die Nazareense Jood ligt de bevrijding voor iedereen die het wil horen. Zijn dood betekende niet het einde van hem maar voor de mensheid een heel nieuw begin, waarbij de mens als het ware als wedergeboren kan opstaan.

In het Plan van God past de verzekering dat de loyalen van God steeds op Hem zullen mogen rekenen. Nooit zal God toe laten dat zijn loyale dienstknechten  van de aarde worden weggevaagd. Jehovah God zal de rechtschapenheidbewaarders belonen met eeuwig leven in Zijn rechtvaardige Nieuwe Wereld - desnoods door een opstanding. In Gods Plan is er voor diegenen die sterven geen veiliger plaats dan in Gods herinnering.

 “28  Verwondert u hierover niet. Want het uur komt, dat allen, die in de grafsteden zijn, zijn stem zullen horen; 29  en zij die het goede hebben gedaan, zullen er uitgaan tot opstanding ten leven, maar zij die het kwade hebben verricht, tot opstanding voor oordeel.” (Joh 5:28-29)

 “Want Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, dóórdringend tussen ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook van de neigingen en overdenkingen van het hart.” (Heb 4:12)

 “Zo spreekt Jehovah, Uw Verlosser, Israëls Heilige: Ik ben Jehovah, uw God, Die u leert tot uw heil; Die u leidt op de weg, die gij bewandelen moet:” (Jes 48:17)

Om de mensen te tonen welke weg zij bewandelen moeten heeft God Zijn Woord voorzien. Volgens Zijn Plan moesten uitverkorenen zaken opschrijven die God van hen verlangde en die God hen voorsprak. Zo gaf God hen ook de mogelijkheid dingen te voorspellen, zodat mensen konden zien dat deze bijzondere mensen niet uit eigen naam spraken, maar uit naam van de Allerhoogste God die boven alle aardse goden stond.

In Gods Plan is het voorzien dat geen enkel Woord van Hem zal vergaan. Ook al zouden veel mensen meerdere pogingen ondernemen om dat Woord te vernietigen en mensen die in Die God geloven klein te krijgen; steeds zal dat Woord tot overwinning boven alle menselijke woorden en daden uitkomen.
Het is Dat Woord van God dat voor elke mens voor het grijpen ligt en kan gebruikt worden als voedsel (te rechter tijd), om inzicht te krijgen en om ons te helpen kracht te putten uit Dat Woord van God dat boven het woord van mensen staat.

Zij die luisteren naar dat Woord zullen ook beseffen dat lijden niet in Gods Plan thuis hoort en dat zo iets is dat gebonden is aan dit samenstel der dingen, dat wij als van korte duur moeten bezien.

 “Want de tijdelijke lichte verdrukking verwerft ons een onovertroffen eeuwig gewicht van heerlijkheid.” (2Co 4:17)

Alles wat wij mee maken en te verduren krijgen past in het Plan van God, waarbij Hij de mogelijkheid geeft aan eenieder om te groeien en sterker te worden. Van zo wel de goede als slechte ervaring kan de mens leren. Hij die gelooft in God leert trouwens daarvan gebruik te maken en te vertrouwen dat hij past in Gods Plan. God lievende mensen hebben het volste vertrouwen in het geloof in God en dat het herstel van alle dingen in Zijn voornemen besloten liggen.

 “en die nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de tijden van het herstel aller dingen, waarvan God van ouds heeft gesproken door de mond van Zijn heilige profeten.” (Hnd 3:21)

Iedereen zijn naam is al opgetekend in het "Boek van leven en dood" en elkeen heeft een levenspad te volbrengen. Om de mensen te begeleiden en hoop te geven heeft God meerdere wonderen verricht en heeft Hij bepaalde mensen voorspellingen laten maken die werkelijkheid zijn geworden. Nu zijn er nog enkele profetieën die nog niet vervuld zijn, maar de mens kan er op aan dat die toekomstvoorspellingen ook werkelijkheid zullen worden en aldus vervuld zullen worden volgens Gods Plan.

 “Ze zeiden: Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren? Jezus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen, Hij zal weer op dezelfde wijze komen, als gij hem hebt zien opstijgen ten hemel.” (Hnd 1:11)

 “Hij antwoordde hun: Zeker, Elias komt, en zal alles herstellen.” (Mt 17:11)

 “dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid, om deelachtig te worden aan de vrijheid van de glorie van de kinderen van God.” (Ro 8:21)

 “Zoals Hij eeuwen geleden beloofd had Door de mond Zjn heilige profeten:” (Lu 1:70)

De mens zal er op aankunnen dat alles wat voorzegd is zal uitkomen. De God der goden Die gevonden wil worden, is bovenmachtig en zal alles laten aflopen zoals Hij wil dat het ten einde loopt.

In dat Plan hoort een regering die alle menselijke regeringen te boven gaat. De vrede die Jehovah van het begin der tijden voor ogen heeft zal tot stand gebracht worden door het het regeringsschap van Zijn enig geboren zoon Jezus Christus. De mens mag er zeker van zijn dat hete Messiaanse koninkrijk werkelijkheid zal worden.

Dat zal er komen na dat heel wat mensen verloren gelopen zullen zijn door de wereldse geneugten. Levend in een wereld vol religieuze leugens en bezoedeld met goddeloze praktijken zullen er echter mensen opstaan die God wel trouw willen zijn. Zij zullen er voor ijveren dat het werk van Christus Jezus wordt voortgezet en dat meer mensen tot de zuivere aanbidding van God zullen komen.

In het Plan van God is het voorzien dat elke mens het tij voor zichzelf kan doen keren en dat elke mens het eindresultaat van de dood kan omkeren.  God heeft voor hen die een aardse dood ondergaan voorzien dat er na een tijdelijke 'slaap' opstanding zal zijn met een mogelijkheid om door Jezus goedgekeurd te worden om door de nauwe poort het Koninkrijk van God binnen te gaan.

In Gods Plan is het voorzien dat zij die pogingen doen om goed te leven en zij die inspanningen leveren om schitterende vruchten voor te brengen, ook gezegend zullen worden om dit te kunnen doen.

 “22  met betrekking tot uw vroeger gedrag moet gij de oude mens afleggen, die door bedriegelijke begeerten te gronde gaat; 23  gij moet u vernieuwen naar de inwendige geest; 24  gij moet de nieuwen mens aantrekken, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.” (Efe 4:22-24)

 “22  Maar de vrucht van de geest is: liefde, blijdschap en vrede; lankmoedigheid, welwillendheid en goedhartigheid; betrouwbaarheid, 23  zachtmoedigheid en gematigdheid. En tegen dit alles is de Wet niet gericht.” (Ga 5:22-23)

God heeft zijn Woord aan de mens gegeven met daarin Zijn Wetten, regels of verordeningen in vermeld. Die zijn er om de mens te begeleiden naar dat punt van volmaaktheid dat God voor ogen heeft. Het is het punt voor de mens om er naar te steven in die staat van bijzonderheid voor God te komen zodat hij ook 'apart geplaatst kan worden ('geheiligd worden').

In Gods Plan is het voorzien dat de mens door zijn eigen vrije keuze, zoals de eerste Adam en zijn partner Eva, zullen kunnen kiezen om God getrouw te zijn en te voldoen aan Zijn verwachtingen. Bij de betrachting om volgens Gods Wil te leven zullen wij als onderdanen van God mogen op vertrouwen dat God Zijn volledige Plan tot uitvoer zal gebracht worden, doordat Jehovah's voornemens nooit verijdeld worden.

 “1   Gij allen, die dorst lijdt: ach, komt tot de wateren; Die geen geld hebt, komt wijn en melk kopen, en eten voor niets. 2  Waarom weegt ge uw zilver voor iets wat geen brood is, Uw zwaarverdiend geld voor wat niet verzadigt? Luistert naar Mij, dan eet ge het goede, En uw ziel zal in overvloed zwelgen; 3  Spitst uw oren en nadert tot Mij, Hoort, en uw ziel leeft weer op! Ik sluit met U een eeuwig Verbond, En schenk u de gunsten aan David verzekerd: 4  Zie, hèm heb Ik tot getuige voor de volken gesteld, Tot vorst en gebieder der naties; 5  Maar gij roept volkeren op, die ge niet hebt gekend, En naties, die u niet kenden, haasten zich naar u toe: Terwille van Jehovah, uw God, Israëls Heilige, die u verheerlijkt.
6   Zoekt Jehovah, nu Hij zich vinden laat, Roept Hem aan, nu Hij dichtbij is: 7  Laat de zondaar toch zijn wegen verlaten, De slechtaard zijn boze gedachten; Laat hij zich tot Jehovah bekeren, Opdat Hij zich over hem ontfermt; om zich zo tot onze God zich te bekeren, Want Hij is mild in vergeven!
8  Neen, mijn gedachten Zijn niet uw gedachten; Uw wegen zijn mijn wegen niet, Is de godsspraak van Jehovah! 9  Want zoals de hemel zich boven de aarde verheft, Zo liggen mijn wegen boven de uwen, Mijn gedachten veel hoger Dan uw gedachten! 10  Want zoals regen en sneeuw uit de hemel valt, En daar niet terugkeert zonder de aarde te drenken, Haar vruchtbaar te maken, en met groen te bedekken, Zaad om te zaaien te geven, en brood om te eten: 11  Zo is het ook met het woord uit mijn mond; Niet ledig keert het tot Mij terug, Maar wat Mij behaagt, richt het uit, Het volbrengt, waartoe Ik het zond!” (Jes 55:1-11)

 “En Jezsus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult ge met Mij zijn in het paradijs.” (Lu 23:43)

In Gods Plan is het voorzien dat zij die tot God willen komen, geloof in Hem en in Zijn zoon stellen, die de opstanding en het leven is.

Talloze miljarden mensen zullen opgewekt worden en miljoenen zullen de gelegenheid krijgen om voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven.

“Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven;” (Joh 11:25)

 “28  Verwondert u hierover niet. Want het uur komt, dat allen, die in de grafsteden zijn, zijn stem zullen horen; 29  en zij die het goede hebben gedaan, zullen er uitgaan tot opstanding tot leven, maar zij die het kwade hebben verricht, tot opstanding van oordeel.” (Joh 5:28-29)

 “En Jezus sprak tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal zetelen op de troon zijn majesteit, dan zult ook gij, die mij zijt gevolgd, op twaalf tronen kunnen zitten, en de twaalf stammen van Israël oordelen.” (Mt 19:28)

De vernietiging van het goddeloze samenstelling van dingen staat vast in Gods Plan. Ook al zal er nog een grote derde Wereld Oorlog de mensheid over komen, die Grote Strijd zal niet het einde van de aarde zijn. Die Har-Magedon of Armageddon zal de Grote dag van God of "Dag des Heren" inluiden. God heeft Abraham een groot nageslacht beloofd dat voor zich een Beloofde Land zal hebben. In dat land zal Jeruzalem de hoofdplaats van het aardse rijk zijn dat God toebehoort.
Dan zal de tijd er zijn dat het Plan van God afgewerkt wordt en dat de aarde vervuld zal zijn van de kennis van Jehovah God.

 “18  Maar dan zal Ik komen, om te verzamelen Alle volken en tongen! Ze zullen komen, en mijn glorie aanschouwen, 19  En zal Ik tekenen onder hen doen. En die onder hen zijn gespaard, zal Ik tot de volken zenden, Naar Tarsjisj, Poet en Loed, naar Mésjek en Rosj, Naar Toebal en Jawan en verwijderde kusten, Die nog nooit mijn Naam hebben gehoord, Nooit mijn glorie aanschouwd: En zij zullen mijn glorie onder de volken verkonden! 20  Dan brengen ze al uw broeders weer terug, Met een offer voor Jehovah van alle volken, Op paarden, wagens, karossen, Op muildier en dromedarissen, Naar mijn heilige berg, Naar Jerusalem, spreekt Jehovah: Juist zoals Israëls zonen hun spijsoffer brengen, In reine vaten naar het huis van Jahweh! 21  En ook uit hen zal Ik Mij priesters kiezen, En levieten, zegt Jahweh! 22  Want zoals de nieuwe hemel, En de nieuwe aarde, die Ik ga scheppen, Voor mijn aanschijn blijven bestaan: is de godsspraak van Jehovah; Zo zal ook  uw kroost blijven bestaan en uw naam! 23  En van maan tot maan, van sabbat tot sabbat Zal al wat leeft Mij komen aanbidden, zegt Jehovah!” (Jes 66:18-23)

 “Dan doet niemand meer zonde of kwaad Op heel mijn heilige berg; Want het land is vervuld van de kennis van Jehovah, Zoals de bodem der zee is bedekt door het water.” (Jes 11:9)

 “Opdat men zou weten Van het oosten tot het westen, Dat er geen ander bestaat buiten Mij! Ik ben Jehovah, er is geen ander!” (Jes 45:6)

Van het begin der tijden had God een Plan en dat zal dan uiteindelijk volledig tot vervulling komen. Dan zal de vloek van de zonde, de vloek van de dood,  aflopen en zal het lijden opgeheven worden. Al de verbonden die God met de mens gemaakt heeft zullen verzegeld worden. Zoals in het aller begin van de wereld en zijn mensheid zullen de dieren terug in vriendschap met de mens komen te leven. Weer zal de mens overal veilig zijn en zal hem niets ontbreken.

 “Want ge hebt een verbond met de stenen op het veld, En het wild gedierte leeft in vriendschap met u” (Job 5:23)

 “Dan zullen wolf en lam eendrachtig grazen, De leeuw vreet hooi als het rund, De slang zal zich voeden met stof: Ze zullen geen kwaad of onheil stichten Op heel mijn heilige berg, Spreekt Jehovah!” (Jes 65:25)

 “Ik zal met hen een bond van vrede sluiten, en de wilde beesten uit het land verjagen, zodat zij zelfs op de steppe nog veilig zijn, en in de bossen rustig kunnen slapen.” (Eze 34:25)

 “(2-20) Op die dag sluit Ik voor haar een verbond Met de beesten op het veld, Met de vogels in de lucht, En met de kruipende dieren op aarde. Boog, zwaard en krijgsmacht zal Ik uit het land verwijderen, En zorgen, dat men er veilig kan rusten.” (Hos 2:18)

Dan zal het moment van de waarheid voor de mens duidelijk maken alles wat zij niet begrepen hadden toen zij leefden in de tijd van het samenstel der dingen. Dan zal er geen discussie meer zijn want alles zal klaar en helder zijn. Allen die God lief hebben zullen getuige zijn van de Redding voorzien door Jehovah, en zullen kunnen genieten van de mooie Gods beloften.

 “2  Jehovah heeft zijn redding doen zien, Voor het oog der volken zijn goedheid getoond; 3  Hij was zijn liefde voor Jakob indachtig, En zijn trouw aan Israëls huis. Ziet nu, alle grenzen der aarde, De redding, door God ons gebracht!” (Ps 98:2-3)

 “Jehovah ontbloot zijn heilige arm Voor het oog van alle volken; En alle grenzen van de aarde aanschouwen Het heil van onze God!” (Jes 52:10)

Dan zal de tijd aanbreken dat er alleen nog maar plaats is voor hen die God liefhebben en aanbidden met de volledige kennis van Hem.

 “Maar de aarde zal worden vervuld van de kennis der glorie van Jehovah, Zoals de wateren de bodem der zeeën bedekken!” (Hab 2:14)

al de zonde zal uit de aarde weggeruimd worden en de mens zal terug tot een volmaakte vorm hersteld worden om zo volledig aan Gods maatstaven te voldoen. Ieder goedgekeurde mens zal zich dan kunnen verheugen in leven zoals God het bedoeld heeft.

 “Hij (Jezus, de zoon van God) is een verzoening voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van heel de wereld.” (1Jo 2:2)

 “1   Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en ook de zee bestond niet meer. 2  En de heilige Stad, het Nieuw-Jerusalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid. 3  En ik hoorde van de Troon een machtige stem en ze sprak: Zie, de Woonstede van God bij de mensen: Hij zal zijn Tent bij hen spannen. Zij zullen zijn volk zijn, Hij: God met hen! 4  Elke traan wist Hij weg uit hun ogen; En nooit zal de dood er meer zijn, Geen rouw, geen geween en geen smart; Want het vroegere is voorbij!” (Opb 21:1-4)

Wij mogen er zeker van zijn dat wij nu nog leven in een tijdelijk stelsel, maar dat daar een einde aan komt. Wanneer dit stelsel gaat eindigen weten wij niet, want het zal komen als een dief in de nacht.

 “Want zelf weet gij goed, dat de Dag van Jehovah God komt als een dief in de nacht.” (1Th 5:2)

Wanneer Jezus zal terug komen weten wij niet, maar wij zullen er best op voorbereid zijn.

 “"Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn kleren aanhoudt, opdat hij niet naakt ga, en men zijn schaamte niet zie."” (Opb 16:15)

Laten wij daarom er op voorbereid zijn en nu al de nodige stappen nemen om volledig door God goed gekeurd te geraken.


*

Indien u meer over Gods Plan wil te weten komen aarzel dan niet om met ons contact te komen of om een studie aan te vragen. Een goed begin is ook onze verscheiden blogs te volgen, die u verder de wereld van God kunnen doen ontdekken en Gods Plan beter leren kennen.


+

Aanvullende lectuur


1.       Het begin van alles

2.       Is daar een veroorzaker van alles

3.       Bijbelgezegden over God

4.       De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

5.       Van chaos naar ordelijkheid

6.       De Schepper achter eerste levende wezens

7.       Voorziening van leven

8.       Schepping en wet die vertellen over Gods eer

9.       Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

10.   Bron(nen) van kwaad

11.   Blog van God opgetekend in een Boek

12.   Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

13.   Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

14.   Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

15.   Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

16.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

17.   Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

18.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

19.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

20.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

21.   Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

22.   Gods vergeten Woord 1 Inleiding

23.   Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

24.   Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

25.   Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

26.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

27.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

28.   Missionaire hermeneutiek 1/5

29.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

30.   De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

31.   Schepping geschenk van God

32.   Keuze van levende zielen tot de dood

33.   Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

34.   Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden

35.   Een goddelijk Plan #1

36.   Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

37.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

38.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

39.   Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

40.   Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

41.   Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

42.   Jesaja profeet en boodschapper van God

43.   Grote dingen die werden gehoord en gezien

44.   Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

45.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

46.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

47.   Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

48.   Fragiliteit en actie #11 Horen

49.   Fragiliteit en actie #12 Beperking

50.   Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

51.   Fragiliteit en actie #14 Plagen van God

52.   De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

53.   Eindig elke dag en maak er mee gedaan

54.   God heeft u lief en heeft een plan met uw leven

55.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

56.   Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham

57.   Wereld waarheen #3 - de wortelscheut van David

58.  
Wereld waarheen? #5 De Val van Babel


59.   Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

60.   Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

61.   Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus

62.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

63.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

64.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

65.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

66.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

67.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

68.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

69.   Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

70.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

71.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

72.   Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

73.   De Knecht des Heren #1 De Bevrijder

74.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

75.   De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

76.   De Knecht des Heren #4 De Verlosser

77.   De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

78.   Lam van God #1 Sprekers voor God

79.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

80.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

81.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

82.   Een Messias om te Sterven

83.   Jezus moest sterven

84.   Achtergelaten aan een paal tot in de dood

85.   Zoenoffer

86.   Het Zoenoffer

87.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

88.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

89.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

90.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

91.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

92.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

93.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

94.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

95.   De Verlosser 1 Senior en junior

96.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

97.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

98.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

99.   Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

100.                       Christus kennen is zin geven aan het leven

101.                       Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

102.                       Synode: Jezus annuleerde Bijbels 'Gekozen volk'

103.                       Jezus volgen

104.                       Relatie tot Christus

105.                       Leren kennen van Hem die het hart kent

106.                       Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

107.                       Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God

108.                       Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

109.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

110.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

111.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

112.                       Want het is geen leeg woord

113.                       Plan van Genade

114.                       Genade niet goedkoop

115.                       Relatie tot God

116.                       Hij zal geen goede dingen weerhouden

117.                       Wie brengt het Kwaad over ons

118.                       Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

119.                       Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld

120.                       Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

121.                       Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen

122.                       Passen in het Plan van God

123.                       Stel je hart open

124.                       Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

125.                       Geef uw zorgen aan God

126.                       Wees overtuigd dat wij geliefd zijn

127.                       God wil u gunst betonen

128.                       Genade volgens Bonhoëffer

129.                       Tweezijdigheid bij Luther

130.                       Relatie tot medemens

131.                       Leden in het lichaam van Christus

132.                       De Ekklesia #5 Gods getuigen

133.                       Op weg naar 2014-2015

134.                       De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

135.                       De Dag is nabij #8 Overzicht

136.                       Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

137.                       Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

138.                       Teken van authenticiteit of goddelijke backing

139.                       De verdwijnende heerlijkheid


140.                       De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord

141.                       Hij zal geen goede dingen weerhouden

142.                       Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld

143.                       Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

144.                       Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans

 
Comments