Persoonlijke verantwoordelijkheid

In ons bestaan groeien wij op met zeer veel impulsen en gebeurtenissen die ons beïnvloeden.

Als baby komen wij onschuldig ter wereld (in tegenstelling wat sommige geloofsgroepen, zoals bijvoorbeeld de Katholieken) beweren. Zondigheid (peccabiliteit en vleselijkheid) is niet vanzelfsprekend in de mens ingepland, al is hij onvolmaakt en sterfelijk. Dit komt door de genetische verder zetting van de mankementen die door de zondeval over Adam en Eva na hun uitzetting uit de Tuin van Eden over hen zijn gekomen.

Continue moeten wij na die ingrijpende gebeurtenis in de Tuin van Eden, kampen met onze onvolmaaktheid. Sommigen gingen de mens zelfs aanzien als een op en top zondig iets. De bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader Augustinus beschouwde zo de mens als door en door zondig. hij ontketende een stroming die uitging van de rationele dualistische gedachte dat er naast God als het hoogste Goed een afzonderlijke entiteit Kwaad bestaat. Zodoende kon God de Schepper niet als oorsprong van het Kwaad en de zonde worden beschouwd (het probleem van de theodicee) maar moest er wel een god van het kwaad zijn. Voor veel mensen kwam het goed uit om een duivelse god te kunnen beschuldigen voor hun fout doen. zo werd binnen veel Christelijke gemeenschappen en ook bij de Moslims Satan de benaming van een enkele verachtelijke persoonlijkheid, vaak vereenzelvigd met de duivel of Lucifer en vaak gezien als een gevallen engel of aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. Satan is dan de leider van rebellerende gevallen engelen, die onder zijn aanvoering God verlaten hebben en wordt gezien als de verpersoonlijking van het kwaad. Door de eeuwen heen werden door Kerkvaders allerlei theorieën geuit die de mens eigenlijk een beetje van zijn eigen verantwoordelijkheid moesten helpen onttrekken. Het is namelijk makkelijker om iemand of iets de schuld te geven van zijn eigen verkeerd gaan. Zo zijn er bij bepaalde Christenen en Moslims excuses voor hun verkeerd gaan door dat een duiveltje op hun linker schouder hen zou ingefluisterd hebben wat zij moesten doen. Zij vergeten dan nog wel dat zij dan nog steeds konden weigeren om dat ingefluisterde te doen. men blijft steeds zelf aansprakelijk voor wat men doet of uitspookt.

Zo ook hadden de eerste mensen de vrijheid om tegen de verleiding, die in hun op kwam, in of tegen te gaan. Die verleiding die zich in hun binnenste afspeelde werd door de boekschrijver Mozes voorgesteld als een verleidelijke slang. Voor hem was het duidelijk dat het bedrog en verleiding diep uit de mens zelf kwam, zijn innerlijke ziel.

Terwijl geestelijken van verschillende kerkgemeenschappen de mensen rondom hen wilden doen geloven dat

Goed en Kwaad als gelijkwaardige partijen strijden tegen elkaar,

vertelt de bijbel dat de strijd tussen goed en kwaad zich in de mens zijn eigen denken afspeelt. Hij zelf is totaal verantwoordelijk voor hoe hij zijn hersenpan laat werken en wenst te reageren op impulsen van die hersenen en van zijn gevoelen of van zijn hartetoestand.

De Broeders in Christus, of Christadelphians, geloven dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is tegenover God, Christus, medemens en natuur. Zij zijn er ook van overtuigd dat God hen de vrijheid van denken heeft gegeven en dat heet aan de mens zelf is om te bepalen welke weg hij of zij uit wil gaan.

De Christadelphians of Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat eenieder voor zichzelf verantwoordelijk is en moet beseffen dat zij zelf keuzes moeten bepalen. Hierbij zijn zij overtuigd dat het aan eenieder zelf is om  te kiezen wat zij willen geloven en hoe zij hun geloof willen opvolgen. Maar zij  beseffen en waarschuwen anderen ook dat het alleen dat persoonlijke geloof in God, Jezus Christus (de zoon van God) plus in het Loskoopoffer en de Genade van Verlossing, dat de mens kan gered worden van de dood. De Broeders in Christus geloven dat voor iedereen de weg tot verlossing voor het grijpen ligt. Ook al is er verlossing voor de gehele wereld blijft het nog steeds een persoonlijke verlossing.

Volgens de Broeders in Christus houdt het nodige geloof in dat hij zich houdt aan Gods Woord als de enige bron van openbaring van het geloof, dat hij de 'geboden van Christus' in acht neemt en zoveel mogelijk tracht het voorbeeld van Christus te volgen, en dat hij zijn besluit om Christus te volgen uitdrukt door zich in hem te laten dopen of zelfs laat herdopen op belijdenis van zijn geloof, en door onderdompeling als symbool van een begraven worden en weer opstaan met Christus. Zijn verdere leven dient hij dan te zien als een 'opleiding', een training in een leven met God, om straks na Christus' wederkomst een bruikbaar dienaar te zijn in Diens Koninkrijk.

+

Aanvullende lectuur


1.       God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

2.       Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

3.       Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling

4.       Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

5.       Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

6.       Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

7.       Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

8.       Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

9.       Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

10.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

11.   Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

12.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

13.   Keuze van levende zielen tot de dood

14.   Bron(nen) van kwaad

15.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

16.   Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

17.   De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

18.   De Falende mens #2 Vrije keuze

19.   Dienende geesten 4 Gevallen engelen

20.   Gevallen engelen en hun verblijf

21.   Fragiliteit verminderbaar

22.   God meester van goed en kwaad

23.   Zonde cultiveert negatieve energie

24.   De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen

25.   Aanvoelen en kennis

26.   Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

27.   Houdt uw hart op de goede weg

28.   Een vrolijk hart vol van hoop goed medicijn

29.   Stel je hart open

30.   Zachtaardige harten zijn stilletjes zachtaardig.

31.   Zaai en oogst in de tuin van uw hart

32.   God roept de gekwalificeerden niet

33.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

34.   Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans

35.   Leren kennen van Hem die het hart kent

36.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

37.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

38.   Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

39.   In de hand #1 Wedijver

40.   Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

41.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

42.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

43.   Lam van God #1 Sprekers voor God

44.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

45.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

46.   De Verlosser 1 Senior en junior

47.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

48.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

49.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

50.   Volmaakt in onvolmaaktheid

51.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

52.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

53.   Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

54.   2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1

55.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

56.   Een zingend droef hart

57.   Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap

58.   Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

59.   Gebed werkt

60.   Voorbereiden op het Koninkrijk

61.   Messiaans Pesach 2017 en verharde harten

62.   Tekenen der Laatste Dagen

63.   Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

64.   De Dag is nabij #8 Overzicht

65.   Kiemend zaad

66.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

67.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

68.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

69.   Christadelphians kinderen van God

 
Comments