Operatie mens

Dat de mens een speciaal wezen is moeten wij u voorzeker niet uitleggen. Als u rondom u kijkt zal u wel meerdere mensen kunnen zien die u wel eens kunnen doen fronsen.

Dagelijks worden wij op de media bestookt met de vreemde kuren die menselijke wezens weer verricht hebben.

Ook al is de mens het enige naar Gods Beeld geschapen wezen, vertolken de meesten weinig goddelijks.

Het Menselijk-Genoomproject (HGP (van human genome project - 1990-2003), een programma om de structuur van het menselijke DNA volledig op te heldere, bracht het menselijk genoom in kaart en maakte al in 2000, 3 jaar voor de beëindiging van de volledige studie, bekend dat bleek dat alle mensen biologisch gezien tot één soort behoren. Hiermee werd de verklaring van de Heilige Schrift bevestigd — dat alle mensen afstammelingen van Adam en Eva zijn en tot één soort behoren.

Die soort geschapen door de Allerhoogste Schepper, heeft over de jaren de vrijheid van zijn Soevereine Maker gekregen om te bewijzen wat zij er van kunnen maken.

Als zinnelijk wezen lijkt de mens zo wat op de dieren en kan bij momenten nog vreselijker dingen doen dan dieren elkaar zouden aanbrengen. De mens onderscheidt zich van de dieren dat men verwacht dat zij beter zouden kunnen nadenken en analyseren. Behalve het zinnelijke heeft de mens met zijn instinct ook een drang naar het geestelijke, dat ook aanleiding kan geven voor de mens om een geestelijk leven aan te gaan. Hierbij verwacht men dan dat de mens er in slaagt zijn lusten en gedragingen onder controle te houden en dat hij een redelijk, zedelijk en godsdienstig wezen kan zijn.

Als mens kunnen wij voorstellingen maken en begrippen vooropstellen, waarbij wij door onze kennis (te verwerven) inzicht en gevoelen van goed en kwaad onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Van nature is er in de mens ingebouwd dat hij het goede moet doen en het kwade laten en heeft de mens een geweten.

Dat geweten moet ons door het leven leiden en als ondersteuning heeft de mens ook nog een bestseller aller tijden, het Boek der Boeken, de Bijbel.

*

De Broeders in Christus bevelen hun uitgave "Operatie mens" aan.

Operatie mens

Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn 'cursusboek': de Bijbel

Waar gaat het over:

De grote lijn is Gods plan met de schepping, en dan vooral met de mens. Dit boek wil laten zien dat God een uitgewerkt en gedetailleerd plan had vóór Hij aan de schepping begon, een plan met een begin en een einde, en met het optreden van een Verlosser als centraal thema. En dat de fysieke schepping van het begin af aan bedoeld was om dat plan in uit te voeren. En dat alle schijnbare 'tegenslagen' bij de uitvoering daarvan in feite waren voorzien en ingepland.

 

 

 

Waarom dit boek:

Volgens de opvatting van velen gaat de leer van de Bijbel over tijdloze ethiek en persoonlijk heil, of is het zelfs een soort 'losbladig' systeem van antwoorden op morele vraagstukken. En zij menen dat het tot in alle eeuwigheid zo door zal gaan als het altijd al is geweest.

Volgens anderen is er van alles misgegaan, dat God niet had voorzien; zoals de zondeval, die Hem zou hebben genoodzaakt om daar onvoorbereid een oplossing voor te verzinnen. En dat Hij een radicaal eind maakte aan de wereld van 'de voortijd', door middel van de zondvloed, zou een bewijs zijn dat Hij de zaak niet in de hand had, en volkomen verrast werd door de loop der gebeurtenissen.

Volgens weer anderen was Jezus van Nazareth de stichter van een nieuwe religie, omdat hij het niet eens was met de godsdienstige opvattingen van zijn dagen.

Dergelijke opvattingen berusten op een gebrek aan bijbelkennis. Dit boek wil daarom een fundament leggen voor zulke kennis. Het werkelijke verhaal staat namelijk in Gods 'cursusboek', de Bijbel. We zullen dat boek dan ook zelf aan het woord laten. Het heeft geen zin om passages in een cursusboek te gaan selecteren, of erin te gaan schrappen, of ze te vervangen door andere ideeën. Dat zou het verband eruit halen. We zullen kijken wat het Boek zelf ons te vertellen heeft. Of u dat wilt aanvaarden is iets dat u dan achteraf voor uzelf zult moeten beslissen.

Uit de inhoudsopgave:

 1. DE EERSTE ERA: Van de schepping tot Babel
  Gods plan voorzag in het creëren van een nieuwe soort: de mens. Die mens moet worden opgeleid. De schepping is bedoeld als de omgeving voor zijn opleiding. En elke fase in de wereldgeschiedenis is een fase in het leerplan. Als er daarna een nieuwe fase begint, betekent dat niet dat de vorige is mislukt, maar alleen dat de lessen daarvan nu wel duidelijk moeten zijn. De periode tussen de schepping en de vloed en die tussen de vloed en de toren van Babel leren ons de beginselen van 'zonde' en de noodzaak van een oplossing daarvoor.
 2. DE TWEEDE ERA - deel 1: Van de roeping van Abraham tot de intocht Verlossing is het centrale aspect van Gods plan. De Bijbel noemt dat 'het evangelie'. Dat evangelie heeft God al geopenbaard aan de aartsvaders in het OT. De uitvoering daarvan vereiste vervolgens het ontstaan van een 'voorbeeldvolk'. Dat volk ontstond in slavernij en werd door God zelf met groot vertoon van macht bevrijd. Het ontving een Wet en een Verbond. En het werd getraind in het omgaan daarmee, in de woestijn tussen het Egypte waaruit het was bevrijd en het Kanaän waar het zou gaan wonen.
 3. DE TWEEDE ERA - deel 2: Van de intocht tot de Verlosser
  Het volk Israël had een voorbeeldfunctie moeten vervullen tegenover de omringende volken, maar faalde daarin. Niet omdat het slechter was dan de volken rondom, maar omdat het zich daar uiteindelijk niet van wilde onderscheiden. Zijn verblijf in het aan de aartsvaders beloofde land heeft daarom vooral gediend om een aantal basisbegrippen duidelijk te maken.
 4. DE VOLHEID DES TIJDS: De komst van de Verlosser
  De komst, na tientallen eeuwen, van de Verlosser vormde het hoogtepunt in de uitwerking van Gods plan. Het was de vervulling van alle beloften en aankondigingen in het OT. Tegelijkertijd gaf het de mensheid het definitieve inzicht in de aard van zijn verlossingswerk en van Gods plan dienaangaande. De apostel Paulus noemt dit 'de volheid des tijds'.
 5. DE DERDE ERA: De gemeente van het nieuwe verbond
  De Bijbel vertelt ons in niet mis te verstane woorden dat de heidenen de hun geschonken gelegenheid zeker niet beter zouden benutten dan de door hen lange tijd zo verachte 'Joden'. Zowel de afscheidsbrieven van de apostelen, als Jezus zelf in zijn laatste boodschap, vertellen ons dat de hellenisering zou inzetten. En dat is ook gebeurd. Doordat vervolgens het Woord aan de grote massa werd onthouden dwaalde de kerk steeds verder af van het ware geloof. Slechts een kleine minderheid zou trouw blijven aan dat Woord.
 6. DE SABBATSRUST: Het koninkrijk Gods
  De wederkomst van de Gezalfde, zal een tijdperk inluiden van groot welzijn voor de sterfelijke mensen die zullen zijn overgebleven uit de rampen die de wereld bij zijn verschijnen zullen treffen. Zij zullen de burgers zijn van dat rijk. En de gelovigen van de drie voorafgaande era's zullen mederegeerders zijn met Christus. Het zal een herstel zijn van de situatie in het paradijs, maar nu zonder de verleider, die toen de vloek bracht. Die periode zal worden afgesloten met een nieuwe opstanding en een eindoordeel, waarmee Gods plan zal zijn voltooid.

Klik hier voor de bestelinstructies.
 


+

Aanvullende lectuur


1.       De Schepper achter eerste levende wezens

2.       Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden

3.       Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

4.       Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

5.       Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

6.       El Shaddai Die verscheen voor Abraham

7.       Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

8.       Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst

9.       Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

10.   Die Storie van begin tot die einde

11.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

12.   Keuze van levende zielen tot de dood

13.   Bron(nen) van kwaad

14.   Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden

15.   Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier

16.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

17.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

18.   Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper

19.   Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken

20.   Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

21.   Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

22.   Aanvoelen en kennis

23.   Weet door proberen

24.   Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

25.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

26.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

27.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

28.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

29.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

30.   Lam van God #1 Sprekers voor God

31.   Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

32.   Leren kennen van Hem die het hart kent

33.   Op zoek naar een God boven alle goden

34.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

35.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

36.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

37.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

38.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

39.   Het grote ideaal van deze tijd

40.   Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

41.   God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

42.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

43.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

44.   Openstellen om Nog veel te leren

45.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

46.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

47.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg

48.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

 
Comments