Onze Kijk op de Bijbel

De Broeders in Christus nemen aan dat de Goddelijke Schepper voorzien heeft dat Zijn Woord ter beschikking zou staan van iedereen. Dat Woord vinden wij veel belangrijker dan de woorden van de mens.

De Bijbel aanschouwend als Gods woord, beseffen wij hoe belangrijk dat is voor ons. Daarom leggen wij er ook de nadruk op van het nut om dat woord te lezen en te bestuderen. Zulk een lezing en bestudering getuigd van een openheid naar dat woord, waarmee wij ook ons vertrouwen in dat woord kunnen tonen. De Bijbel is een eeuwig blijvend betrouwbaar opbouwend en inspirerend woord dat de vertegenwoordiging is van God Zijn Stem.

Met de Bijbel ter hand te nemen kunnen wij luisteren naar onze Allerhoogste Maker. In dat Boek der boeken, een bestseller aller tijden, kunnen wij belangrijke antwoorden vinden op onze vele levensvragen. Het boek geeft ons allerlei informatie over de geschiedenis der mensheid en wat het Plan van God is. Verder is het nuttig tot opbouw van onze persoonlijkheid en voorziet het de juiste gegevens om het juiste pad te vinden om door de nauwe poort het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.

Als Broeders en zusters in Christus beseffen wij dat belang van Gods Woord en houden er daarom ook aan dat als voornaamste bezigheid in onze bediening voor God te houden. Alsook proberen wij daarom ook duidelijk te maken hoe belangrijk voor ons dat Woord van God, de bijbel ook is, en om anderen aan te moedigen om ook zelf de Bijbel regelmatig te lezen. Wij bieden hier dan ook op verschillende manieren hulp bij aan.

De betrouwbaarheid van de bijbel blijkt uit de eerlijkheid van de schrijvers en uit de profetieën die werkelijkheid zijn geworden. Het zijn die profetieën of voorspellingen die ook aantonen dat dit Werk buiten de mens zijn mogelijkheden ligt en dat het van goddelijke oorsprong is.

 “Toch moet gij vóór alles begrijpen, dat er geen enkele profetie van de Schrift door eigenmachtige verklaring ontstaat. Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van de heilige Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2Pe 1:20-21)

 “Neemt het ter harte, en herinnert u wat vroeger is gebeurd. Ja, ik ben Jehovah God, er is geen ander, God, die zijn gelijke niet heeft; Die van het begin der tijden het einde voorzegd heeft, Tevoren, wat nog niet was geschied. Ik spreek: Mijn raadsbesluit zal worden volbracht, Wat Ik gewild heb, breng Ik tot stand;” (Jes 46:9-10)

 “Welnu, wanneer een profeet in de Naam van Jehovah spreekt, en het woord komt niet uit en wordt niet vervuld, dan kan dat het woord van Jehovah niet zijn. Dan heeft de profeet vermetel gesproken; gij behoeft dan geen ontzag voor hem te hebben.” (De 18:22)

 “En nu, eer het geschied is, heb Ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven, wanneer het geschiedt.” (Joh 14:29)

Het fijne is dat al eeuwen mensen konden getuigen van de getrouwheid van dat Woord en al zijn wij nu in moderne tijden waarin de mens wel eens voor god wil spelen, zal steeds dat Woord van God boven mensen staan en mensen kunnen inspireren.

 “De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; opdat de mens die God toebehoort er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.” (2Ti 3:16-17)

 “En daarom brengen ook wij dank aan God zonder einde, omdat gij het woord van God, door ons gepreekt, hebt aanvaard, en ook ter harte genomen, niet als het woord van mensen, maar, wat het in werkelijkheid is, als het woord van (Jehovah) God, dat ook in u werkt, wanneer gij gelooft.” (1Th 2:13)+

Aanvullende lectuur


1.       Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

2.       De Bijbel of Heilige Schrift

3.       De boekrol 

4.       Boek der boeken, de Bijbel

5.       Ongelezen bestseller

6.       Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

7.       De kunst van het neerschrijven

8.       Kennis en wijsheid door een Oud Boek

9.       Bijbel Woord afkomstig van God

10.   Heilige Schrift Woord van God

11.   Wat te vinden in de Bijbel 

12.   Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

13.   Geïnspireerd Woord

14.   Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek

15.   Nut van het lezen van de Bijbel

16.   Belangrijkheid van de Heilige Schrift

17.   De Bijbel als instructieboek

18.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

19.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

20.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

21.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

22.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

23.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

24.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart

25.   Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

26.   Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

27.   Het boek in onze handen

28.   Onzeker over relevantie Bijbel

29.   De Bijbel als instructieboek

30.   De Bijbel onze Gids (Christadelphians)

31.   Bible a guide – Bijbel als gids

32.   De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)

33.   Nut van het lezen van de Bijbel

34.   Die Storie van begin tot die einde

35.   Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

36.   Ewige woord dat alles vertel

37.   Het betrouwbare woord

38.   Geïnspireerd Woord

39.   Uitdagende vordering

40.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

41.   Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

42.   Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

43.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 
44.   Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

45.   Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant

46.   Het schrijven van de Pentateuch

47.   Deuteronomium en profetenboeken

48.   Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament

49.   Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

50.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

51.   Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken

52.   Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

53.   Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

54.   Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora

55.   De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

56.   De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

57.   De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

58.   De Bijbel voor u en voor uw leven

59.   De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed

60.   Woorden in de Wereld

61.   Voorschriften ons gegeven

62.   Positie van de Bijbel onderzoeker

63.   Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

64.   Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen

65.   Lezen wat er staat geschreven

66.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

67.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

68.   Symboliek in de Heilige Schrift

69.   Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal

70.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

71.   Bijbel op de eerste plaats #2/3

72.   Bijbel op de eerste plaats #3/3

73.   Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

74.   Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

75.   Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap

76.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

77.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

78.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

79.   Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

80.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

81.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

82.   Missionaire hermeneutiek 1/5

83.   Missionaire hermeneutiek 2/5

84.   Missionaire hermeneutiek 3/5

85.   Missionaire hermeneutiek 4/5

86.   Missionaire hermeneutiek 5/5

87.   Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis

88.   Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

89.   Bijbel medicijn tegen depressie

90.   Letterlijke bijbelvertaling verkozen

91.   De Bijbel in 451 talen beschikbaar

92.   Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

93.   De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

94.   Een Nieuwjaar met een Oud Boek

95.   Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God

96.   Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel

97.   Wat staat er in de Bijbel

98.   Zeg het toch maar

99.   Bijbel boek voor het heden

100.  Mogelijkheid tot leven

101. De weg ten leven

102. Bijbel als een waterplas

103. Een giftige Bijbel

104. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

105. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht

106. Onze God ook deze van de moslims

107. Religie, Wet en leven

108. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen

109. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken

110. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten

111. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels

112. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

113. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel

114. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië

115. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen

116. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien

117. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis

118. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

119. Bijbelsmokkelaars in andere tijden

120.Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring

121.Plan van God

°°°

Deze pagina werd voorzien door de Vlaamse Broeders in Christus
(Flemish Christadelphians)


Comments