Onafhankelijke Christelijke beweging

Het christendom omvat heel wat groeperingen of denominaties. Men verdeelt het hoofdzakelijk in twee grote groepen, de Katholieken en de Protestanten.

De Broeders in Christus zou men bij de protestanten kunnen rekenen, al zijn het een groepering die niet uit een beweging zijn ontstaan die zich verzette tegen de praktijken van de Rooms Katholieken, want eigenlijk zijn zij een voortzetting van het geloof en kerkvoering van de eerste eeuwse Christenen. Hun geloof, opbouw en werking steunt namelijk op de beweging die in de eerste eeuw van onze huidige tijdrekening is ontstaan onder de volgelingen van de Nazareense Joodse leermeester Jeshua, heden beter gekend onder de naam Jezus (of Jesus) Christus de Messias. De groepering van zijn volgelingen werden toen De Weg genoemd en waren mensen die onafhankelijk van een wereldse beweging te samen kwamen en een gemeenschap van gelovigen vormden. die gemeenschap zou men ook 'kerk' kunnen noemen, waar men daarbij niet een bepaald gebouw bedoelt.

De geloofsgemeenschap van de Broeders in Christus kan men ook niet gelijkstellen met de geloofsgemeenschappen van de vele geloofsgroepen in het Christendom of in de Christenheid. In tegenstelling tot die vele kerkgemeenschappen hebben de broeders niet zulk een structuur waar er een algemeen hoofd van de kerkgemeenschap is met daaronder een hiërarchische kerkleiding.

Volgens ons moet die Nazareense leermeester Jeshua of Jezus Christus de hoeksteen van de gemeenschap zijn; Hij staat aan het hoofd van onze kerkgemeenschap. Ook al is hij al lang dood en hier niet op de wereld aanwezig, hebben wij zijn woord om ons te begeleiden. Dat woord is namelijk opgetekend in het Nieuwe Testament, waar zijn leven en werk wordt in verteld, maar waar ook een beschrijving wordt gegeven van de opbouw van de eerste geloofsgemeenschappen van zijn volgelingen.

Trouw aan de leer van Christus Jezus trachten wij te leven naar zijn voorbeeld en doen wij een poging om hier in deze tijden ook gemeenschap te houden zoals zijn eerste volgelingen dat deden.

Ons geloof volledig en uitsluitend op de Bijbel of Heilige Schrift baserend hechten wij er belang aan om volgens Christus' leer te leven en ons aan Gods geboden te houden en niet zozeer aan kerk- of menselijke leerstellingen, zoals wij in de meeste kerken kunnen zien hoe gelovigen die kerkleerstellingen volgen.

Onze naam, die wellicht wat ouderwets overkomt, komt uit de aanhef van een brief van Paulus waar in een nieuwere vertaling staat

"Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus".

In meerdere boeken van het Nieuwe Testament wordt er gesproken over de mens die zich als een gelijke en kind van God moet opstellen. Eenieder die zich als Kind van God wil voelen moet die andere kinderen van God dan ook als zijn gelijke naaste broer of zuster erkennen. Broeders en zusters in Christus is een goede beschrijving van ons: gelovige broeders en zusters die in verschillende plaatsen gemeenten vormen om in een eenheid elkaar op te bouwen.

Ons verbonden voelend als onderdeel van het (symbolische) Lichaam van Christus  trachten wij samen tot een goede opbouw van dat lichaam te komen en streven wij er naar terug te grijpen op het geloof van de christenen van de eerste eeuw, maar met een hedendaagse visie en werking. Dat maakt dan ook dat wij helemaal niet een uit de tijd zijnde vereniging zouden zijn, maar dat wij volledig met de tijd mee gaande ook de huidige moderne middelen die ons ter beschikking zijn, willen gebruiken.

Met onze losse structuur is er geen werelds leidend hoofdorgaan maar moet iedereen samen werken om een gemeenschap op te bouwen, en kan ieder dat op zijn manier doen, wat wel maakt dat er onderlinge verschillen van werking zijn tussen de verscheidene gemeenschappen wereldwijd. Maar doordat hun vorming hoofdzakelijk gebaseerd is op de Bijbelse leer valt dat verschil wel mee en zal u snel genoeg zien hoe er toch over geheel de wereld kan gesproken worden over een gelijkvormigheid tussen de vele ecclesiae of kerkgemeenschappen.


+

Aanvullende lectuur

1.       Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

2.       Kleurblindheid en verkeerscode

3.       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

4.       Bedenkingen: Gods eigen Volk

5.       Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

6.       2020 jaar geleden werd de weg geopend

7.       Na 2020 jaar

8.       De Falende mens #2 Vrije keuze

9.       Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

10.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

11.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

12.   Woord zonder boeien vol van kracht

13.   Dienaar van zijn Vader

14.   Religie, Wet en leven

15.   Zoek en vind de Open Weg

16.   Kerklidmaatschap belangrijk of niet

17.   Godsgebeuren en Kerk in Europa

18.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

19.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

20.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

21.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

22.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg

23.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

24.   Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters

25.   Kerk niet bepaald gebouw

26.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

27.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

28.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

29.   Doop en Geloof

30.   Wat levert het mij op?

31.   Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

 

°°°

(Flemish Christadelphians = Vlaamse Christadelphians of Broeders in Christus)


+
+
+
Onze andere plekjes

Wij zijn verbonden met


Comments