7. Tijd door de Maker gegeven

Adam en Eva hadden niet genoeg aandacht besteed aan de waarschuwingen van hun Goddelijke Soevereine Maker (Genesis 2:16-17) Zij begrepen de redenen voor Zijn bevel niet, zodat zij kozen voor iets dat hen beter leek. Maar God weet wat best is voor de mens en die mens zou beter naar Hem luisteren en geloven wat Hij zegt. Doch vinden wij vandaag nog heel veel mensen die geen acht willen slaan op Gods Verlangens.

God heeft de mens nu tijd gegeven om zichzelf trachten te bewijzen en om zichzelf te verbeteren. Het is echter aan elk individu om zich zelf waar te maken en de juiste keuzes te maken. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijkheid.
Zoals toen in de Tuin van Eden kan niemand de verantwoordelijkheid afschuiven op een ander. Jehovah God zal eenieder van ons verantwoordelijk stellen voor zijn daden. Wij moeten er op toe zien niet dezelfde fouten als Adam en Eva te gaan doen. Indien wij verkeerd gaan, wat gerust kan gebeuren, moeten wij zeker niet als Adam en Eva proberen dat fout gaan of https://broedersinchristus.wordpress.com/tag/zondigen/, goed te praten door anderen de schuld te geven.

Groot probleem voor de mens is nu dat door de verkeerde daad van de eerste mens wij allemaal opgescheept zijn met die zondige natuur.

46  Stel dat ze ongehoorzaam aan u zijn (er is immers niemand die nooit ongehoorzaam is),+ en gij op hen toornig wordt en hen overlevert aan een vijand, zodat men hen als gevangenen wegvoert naar het land van de vijand, ver of dichtbij,+ ” (1Kon 8:46)

Naar de innerlijke mens kan een mens wel werkelijk behagen scheppen in de wet van God, maar in zijn leden kunnen wij veelal een andere wet zien, die strijd voert tegen de wet van zijn verstand. Het zijn die verkeerde of dwaal gedachten die de mens ver van God af brengen. Zoals de apostel Paulus zegt brengen deze ons in gevangenschap voeren zij aan tot de wet der zonde, die in de mens zijn leden is. Zo kan de mens dan zelf met zijn verstand een slaaf van Gods wet zijn, maar met zijn vlees blijft hij onder de wet van de zonde. (Rom.7:14-25)

De hedendaagse wetenschap, met haar studie op het gebied van de erfelijkheidsleer, heeft niet de waarheid opzij kunnen schuiven van de woorden die de apostel Paulus in Romeinen5:12 uitsprak:

’Door bemiddeling van één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door middel van de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden.’

Aan die dood heeft nog niemand kunnen ontsnappen. Voor sommigen kwam het onverwachts, anderen durfden gevaren trotseren en waren bewust van wat hen kon overkomen, weer anderen vonden een einde aan hun leven in hun slaap en waren zich er dan ook niet bewust van. Want in de dood is er geen gevoelen of geen bewustzijn; Het is voor de mens gelijkaardig aan plant en dier. Wanneer deze sterven of dood gaan zijn zij zich van niets bewust.

“Want het lot van de mensen is hetzelfde als van de dieren. Ze worden allebei door hetzelfde lot getroffen. Want dieren en mensen sterven allebei. Allebei hebben dezelfde soort adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid. Allen gaan naar dezelfde plaats {het graf, dat in vele Bijbels vertaald wordt als ‘hel’ of ‘sheool’.} Beiden zijn van stof gemaakt en beiden worden uiteindelijk weer stof.” (Pre 3:19-20)

“De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. Ze hebben niets meer te verwachten. Ze zijn vergeten {of Zelfs hun nagedachtenis is vergeten}.” (Pre 9:5)

“Doe wat je moet doen, en doe dat zo goed mogelijk. Want als je dood bent, is er niets meer te doen. In de dood is geen werk, geen gedachte, geen kennis, geen wijsheid.” (Pre 9:10)

Nog niemand heeft de dood werkelijk kunnen tegenhouden of er aan ontsnappen. Wanneer de levensadem uit de mens gaat is hij geen levende ziel meer maar een dode ziel of dood wezen dat vergaat tot stof en as terwijl er voor hem dan geen mogelijkheid meer is om nog te denken, mits zijn gedachten vergaan bij het sterven.

“Als je je laatste adem uitblaast, word je weer stof. Dan komt er een einde aan al je plannen.” (Ps 146:4 BasicBijbel)

Mits bij de dood de plannen vergaan, kan de overblijvende mens enkel met de nagedachtenis zitten en voor enige tijd nog werken van die persoon bekijken of lezen, zolang die werken ook niet vergaan. Want dat kan hen ook beschoren zijn. Heel wat dingen die vroeger verwezenlijkt zijn geweest zijn niet meer beschikbaar of zichtbaar voor latere generaties. Archeologen kunnen dan hier en daar nog wat resten opgraven, maar dat blijft beperkt en is niet altijd plaatsbaar naar een of andere persoon. Alsook heeft de originele persoon er weinig of niets aan dat er nog over hem of haar geschreven wordt of stukken zijn opgegraven.

Men zou verwachten dat zulke historische opgravingen ook als les zouden kunnen dienen voor de mens, maar erg genoeg leren heel weinig mensen van de voorgaande geschiedenis die opgetekend is in de Bijbel zo wel als in andere en menselijke geschriften. Zo kan het dan ook gebeuren dat de geschiedenis zich meermaals herhaald.

Vervolg: 8. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk

Comments