Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God

De wereld heeft doorheen haar geschiedenis heel wat koninkrijken gekend. Al jaren bestaan er absolute monarchieën en constitutionele monarchieën naast republieken (van Latijn: 'res publica', d.i. 'staat').

In de hele vroege tijden en voor de middeleeuwse staatsleer werd de monarchie gerechtvaardigd vanuit de gedachte dat de soevereiniteit van de vorst van God gegeven was.

Circa. 930 tot 722 v.G.T. kwam een gebied stevig gevestigd waar van 1200 en 1100 v.G.T. om gestreden was door de Israëlieten en veroverd onder leiding van Jozua, de politieke opvolger van Mozes. Toen was er echter nog geen eenheid onder de Twaalf stammen van Israël en waren er nog geen koningen, maar Richteren. Pas omstreeks 1025 v.G.T. ontstond er een eenheid door het  verenigde koninkrijk toen Saul tot koning over het volk Israël werd gezalfd. De afstammelingen van Abraham hadden gehoord hoe hun aartsvader een Land was beloofd geworden waar velen zouden kunnen vertoeven in vrede. Het volk van Israël was niet altijd tevreden in wat zij als hun land beschouwden en waar koningen als hun eerste en aan God gevraagde koning  Saul, David en Salomo (of Salomon) een sterk verenigd koninkrijk trachtten op te bouwen. Wel kregen zij te verstaan dat voor het Volk van God er een degelijk Rijk zou komen dat geen einde zou kennen en waar iedereen en alles vredevol naast elkaar zou kunnen bestaan. Het Volk van God bleef de hoop stellen in dat Beloofde Koninkrijk van God. Sinds uitgekozen mannen van God profeteerden dat er uit de stam of geslacht van David een nazaat zou komen die koning zou komen die niet enkel de koning van de Joden zou genoemd of koning van Juda maar Koning der koningen zou zijn, en die de dood zou overwinnen, begonnen meer en meer mensen hun hoop en verwachting te koesteren op die beloofde Koning der Joden en op de koning der heirscharen die hen al gekend was. Die twee laatste koningen brengen ons tot iets wat veel mensen niet weten of over het hoofd zien, namelijk dat er door de tijden en in het Boek der boeken, de Bijbel een bestseller aller tijden, over drie soorten zeer belangrijke koningschappen wordt gesproken.

Naast het koningschap Juda waar de meest Joden naar op keken, vertelden hun Geschriften over nog andere koningschappen, namelijk een geestelijk en een werelds (koningschap van Christus) plus een overkoepelend Hoger Koningschap van de Allerhoogste Koning van de Koning der koningen, het Koninkrijk van God.


Vredesregering

De mens wil niet liever dan dat hij het goed heeft en dat de mensen die hem omringen lekker sympathiek en gezellig zijn. al eeuwen hebben mensen moeten ondervinden dat er steeds mensen of boven of onder hen konden staan en dat er steeds mensen waren die macht over hen probeerden te verkrijgen.

Om orde op zaken te houden wisten mensen dat zij bepaalde zaken wel moesten regelen zodat er een ordehandhaving kon zijn en een bepalende macht die wetten of regels opstelde om de samenleving goed te doen verlopen. Dat het niet makkelijk bleek te zijn om orde en vrede te handhaven kon de mens als snel ondervinden.

Tot nu toe heeft er nog steeds geen enkele menselijke regering of regeringsvorm echt succesvol kunnen zijn. Nog steeds is er ook geen enkele regeringsvorm er in geslaagd volledig orde zonder uitsluiting van bepaalde mensen of zonder verschil in stand te brengen.  Nog niemand is er in geslaagd armoede, vooroordeel, misdaad, ziekte en verwoesting van het milieu uit te bannen. Uit wat wij kunnen waarnemen over de geschiedenis van de mensheid is dat zij er nog steeds niet veel hebben van kunnen bakken.

De wijze koning Salomo was er zich zelf van bewust dat wij als mens zeer beperkt zijn in onze mogelijkheden. Hij vroeg ook:

 “Door Jehovah wordt de weg van de mens bepaald; Hoe zou ook de mens zijn weg kunnen zien?” (Spr 20:24)

Als men er bij nadenkt
"wie weet zelf welke richting hij gaat?” (Spr 20:24 NBV)

Eeuwen na de dood van de wijze koning Salomo was er een groot leermeester die over een stabiele wereldregering sprak. Het kwam zelfs zo ver dat er velen waren die toen dachten dat hij diegene was die het Romeinse bewind omver zou gooien en het roer in handen ging nemen. Velen zagen in hem de lang verwachte koning die daar tijdens hun leven het roer zou omgooien. Zij vergisten zich echter in tijdspanne. Niet in het feit dat deze man koning zou worden. Want dat ging hij zeker worden en zijn, zelfs tot in de eeuwigheid.

De Nazareense Joodse leermeester Jeshua (of Jezus) was zelfs zo bijzonder dat hij een zeer grote verandering in de wereld zou teweeg brengen. Zijn volgelingen, die meermaals ook angsten hadden moeten doorstaan, sloegen er toch in om een beweging op gang te brengen welke vandaag nog steeds aan de gang is. Zij stelden zich op als navolgers van Christus en erkenden dat wij als mensen broeders en zusters zijn, allen geschapen naar het beeld van God.


Geestelijk Koninkrijk

Uit een zeer vrome familie komend, uit het geslacht van koning David, bleef hij toch een eenvoudige man die vreemd genoeg de mensen enorm kon aanspreken met zijn kennis van de Thora en door zijn vele verhalen, parabels of gelijkenissen, en ook door de mirakelen die hij verrichtte en hem daardoor zo bijzonder maakte. Toch vonden meerdere mensen hem ook zeer vreemd tot zelfs irritant doordat hij hen soms op de vingers tikte of zodanig in raadsels praatte dat hij hen in verwarring en soms zelfs tot in verlegenheid bracht.

Een invloedrijke, streng-wettische sekte ten tijde van deze Nazareense rebbe, de Farizeeën, voelde zich regelmatig geviseerd. Tot hen zei Jezus:

 “men zal niet zeggen: Hier is het! of: Daar! want het Koninkrijk Gods is binnen in u.” (Lu 17:21 Lei)

Dat is wel het meest vergeten "Koninkrijk" dat ook veel geloofsgroepen in het Christendom over het hoofd zien. Nochtans begint daar het Koninkrijk voor de mens.

Zoals Christus Jezus zegt:

 “... het rijk Gods is inwendig in u.” (Lu 17:21 LU)

In de mens zelf ligt de waarheid en de ziel van Gods Koninkrijk. voor eenieder is het koninkrijk van God binnen bereik. Want zie in de teksten die over Jezus praten en merk hoe hij vertelt over de inwendige mens, waar de juiste attitude moet heersen, zodat men ook kan zien dat zij God toebehoren in plaats van de wereld toebehoren.
Door de vele gesprekken van Jezus die opgetekend zijn door zijn volgelingen  (in de evangeliën) kunnen wij zien dat de mens uit vrije keuze eigenlijk het rijk van God in zich moet dragen en moet uitstralen naar anderen. daar draait het uiteindelijk om in die gehele verzameling van 'gewijde' boeken welke samen één ruggengraatsboek vormen. Dat verzamelwerk van 66 boeken is niet alleen een handleiding voor de zoektocht naar God, het laat zien dat er een samenspel moet zijn met een teamplayer.

In die Bijbel en nuttige Gids voor kennis, onderricht en aanmoediging, kan men al die zaken vinden waaraan een mens moet werken om zo innerlijke vrede te vinden. Als men nog niet zelf zijn eigen ik kan meester zijn zal men ook niet meester kunnen zijn over anderen. Maar men moet echter nooit tot het "baas spelen boven anderen komen", want dan is men verkeerd bezig. En daar zinspeelt Jezus op.

Jezus predikte het evangelie van het Koninkrijk van God en toonde aan hoe de mensen zich dat koningschap moesten aannemen. Het moest van binnen in ieder beginnen. Want indien er niet de wil aanwezig is om zich tot God te schikken zal men geen deelgenoot van dat Koninkrijk van God kunnen worden.

In verschillende gelijkenissen heeft Jezus gesproken over het "koninkrijk der hemelen". De gelijkenis van de Zaadzaaier duidt op de verschillende resultaten van 'het woord van het koninkrijk' (Mattheus 13:18) bij de hoorders. De gelijkenis van de dolik onder de tarwe (Mattheus 13) duidt op de tweeërlei onderdanen in het koninkrijk: tarwe (rechtvaardigen, zonen van het koninkrijk) en dolik (zonen van de boze, struikelblokken, wettelozen). In de voleinding van de eeuw zullen ze worden gescheiden.
De gelijkenis van het mosterdzaad (Mattheus 13) duidt op de enorme omvang, die het koninkrijk na een zeer gering begin zal bereiken. De gelijkenis van het zuurdeeg (Mattheus. 13) duidt op de verregaande doorwerking van het kwaad in het koninkrijk, wat dan moet betekenen dat het gaat over een ander koninkrijk dan het volmaakte koninkrijk van God. De gelijkenissen van de schat in de akker (Mattheus 13) en van de kostbare parel (Mattheus 13) vertellen van de grote waarde die de gemeente van Christus, de zonen van het koninkrijk, voor hem heeft.

In die parabels zien wij dat het ook over een voorbereidingstijd gaat naar dat hogere of komende koninkrijk. Het betreft dan eerst een instelling van de mens waarin hij of zij het koninkrijk in zich draagt. In het hart van de mens dat door God gekend is.

In Christus, de Koning, was het Koninkrijk van God midden onder de mensen gekomen. Hij kwam Gods Woord verklaren en verduidelijkte wat het Plan van god is en wat wij horen te doen en hoe er in te passen. De Bijbel waarin wij moeten geloven - en het evangelie dat we horen te prediken - drukt ons voortdurend terug naar de boodschap van het koninkrijk en het  koninkrijkschap. Het komt herhaaldelijk voor in heel het Oude en Nieuwe Testament en sindsdien in elke generatie van diegene die samen kerk vormen.

De missie van Christus begint en eindigt niet alleen in de aankondiging van vergeving van zonden of in het verwijderen van veroordeling - hoewel beide dingen waar en essentieel zijn. De missie van Christus begint en eindigt met de mededeling dat God de Jezus gezonden heeft en koning  heeft gemaakt van onze wereld.

De schrijver van Hebreeën wijst op wat duidelijk moet zijn - of iemand gelooft dat de Bijbelse schepping al dan niet verantwoording aflegt:
 we hebben geen "heerschappij" over het universum om ons heen.
De Geest zegt ons:
 "Op dit moment zien we nog niet alles ondergeschikt aan hem" (Hebreeën 2: 8).

Het Nieuwe testament laat ons zien dat het Koninkrijk al onder ons, maar dat het wel aan ons is om het te zoeken. Zij die in Jezus en zijn koninkrijk geloven en één worden met hem zullen uit de duisternis bevrijd kunnen worden en al overgezet worden in het koninkrijk van Christus.
Jezus is al komen te zitten aan de rechterhand van God maar wij leven nu  in een tijd dat nog niet alles onderworpen is aan hem. doch zullen wij nu al kunnen profiteren van de verandering die het geloof in Christus met zich mee brengt, zodat dat koninkrijk van Christus in ons zal kunnen aangevoeld worden.

 “want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.” (Ro 14:17 NBV)

 “Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Col 1:27 NBV)

 “9  genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10  Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11  “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!”” (Lu 10:9-11 NBV)

 “Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.” (Mt 12:28 NBV)

Diegenen die zich aan de volmaakte Wetten en beginselen van God onderwerpen, ervaren reeds een vrede en eenheid die onbereikbaar is voor menselijke regeringen.


Koninkrijk der hemelen

De mens moet weten en God danken dat Jezus al als koning is gaan regeren. Hij heeft zijn positie al ingenomen toen hij hier nog op aarde was en daarom kon zeggen dat het koninkrijk midden onder hen was.

 “ Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het, of daar is het. Want het Rijk Gods is midden onder u.’” (Lu 17:21 WV78)

Maar wij moeten beseffen dat het dan nog niet dadelijk spijs en vree zal zijn, want eerst moeten nog vele vijanden van God ontmaskerd worden en moeten zij geveld worden.

 “ Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:
‘Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.’” (Mt 4:17 WV78)

 “ Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.” (Mt 10:7 WV78)

 “ Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,” (Col 1:13 WV78)

 “34   David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer:
Zit aan mijn rechterhand, 35   totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd.” (Hnd 2:34-35 WV78)

Jezus is in de koningspositie geplaatst omdat hij totale gehoorzaamheid aan God heeft vertoond.

 “8  En toen hij (Jezus) uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft hij zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van de houten paal. 9  Maar daarom dan ook heeft God hem verheven en hem de Naam gegeven hoog boven alle namen,” (Flp 2:8-9)

 “ofschoon hij bovendien zelfs de zoon van God was, heeft hij toch door zijn lijden de gehoorzaamheid geleerd,” (Heb 5:8)

Wij als gewone stervelingen moeten ook in die school van het lijden gehoorzaamheid leren en ons onderwerpen aan God door Christus Jezus, in wij hoop horen te stellen en moeten uitkijken naar het ogenblik dat hij uit de hemel zal komen, want vanuit de hemel komt het Koninkrijk van God ons toe.

Het Koninkrijk van God wordt namelijk aan hen gegeven die het waardig zijn om de nauwe poort binnen te gaan. Ook al mag die toegang velen vrees doen aanjagen en eng zijn. Maar eenieder zal moeten beseffen dat de weg naar dat Koninkrijk van God niet zo breed zal zijn dat het steeds comfortabel zou zijn; Neen, onderweg zullen wij veel dingen kunnen tegen komen die het de mens wil verhinderen om verder door te kunnen gaan.

 “Hoe eng is de poort en hoe smal is de weg, die naar het leven leidt; en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Mt 7:14)

Nochtans worden er velen uitgenodigd voor dat Koninklijk feest, maar weinig mensen toegelaten. Iedereen moet weten dat maar een klein aantal mensen gered worden van deze boze wereld. Heel veel mensen zullen proberen om dat Koninkrijk naar binnen te gaan. Maar bij veel van hen zal dat niet lukken.

 “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’” (Mt 22:14 NBV)

 “23   Iemand vroeg hem:
‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’
Hij antwoordde:
24  ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25  Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:
“Heer, doe open voor ons!”,
dan zal hij antwoorden:
“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”
26  Jullie zullen zeggen:
“We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”
27  Maar hij zal tegen jullie zeggen:
“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!”
28  Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.
29  Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30  En bedenk wel:
er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’” (Lu 13:23-30 NBV)

 “Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.” (Lu 12:32 NBV)

 “En Jesaja roept over Israël uit
‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered.” (Ro 9:27 NBV)

Dat is een harde realiteit waar wij nu al rekening mee moeten houden en er voor zorgen dat wij goed gekeurd zullen worden voor dat Koninkrijk binnen te gaan. Daarom is het ook dat wij Nu al dat Koninkrijk in ons hart moeten dragen en de geboden van die koning Christus en zijn Opperkoning Jehovah God moeten navolgen.

 “Petrus en de andere apostelen antwoordden:
‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.” (Hnd 5:29 NBV)

 “Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’” (Joh 12:50 NBV)

 “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’” (Joh 14:21 NBV)

 “De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” (Opb 12:17 NBV)

 “en vergelding brengt aan hen die God niet gekend hebben en gehoorzaamheid weigeren aan de blijde boodschap van onze Heer Jezus.” (2Th 1:8 LeiNT04)

Door te leven naar de voorschriften van de Bijbel zal men tijdens zijn leven al innerlijke rust kunnen vinden en zo zal dat innerlijke Koninkrijk tot stand kunnen komen in hem of haar die een broeder of zuster in Christus in.

Elkeen van ons zal moeten klaar staan voor als de mensenzoon in zijn heerlijkheid zal komen.

 “Wanneer dan de Mensenzoon in zijn heerlijkheid komt, omringd door alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn heerlijke troon” (Mt 25:31 LeiNT04)


Koninkrijk van Christus

In geestelijke zin was het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel al aanwezig tijdens de jaren dat Christus Jezus hier op aarde rond liep. Daarom kon hij zeggen dat het koninkrijk midden onder de mensen was.

 “En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. {binnen in u-Of: in het midden van u } (Lu 17:21 HSV)

Maar de werkelijk troonsbestijging zal maar pas vele jaren later plaats grijpen.
Jezus werd namelijk verworpen, moest veel lijden en werd ter dood gebracht aan een stuk hout.

 “25  En het was omtrent het derde uur, toen zij hem aan de houten paal hingen. 26  En boven hem was geschreven, waarvan men hem beschuldigde, namelijk: De  Koning der Joden.” (Mr 15:25-26)

Jezus nadat hij uit de doden was opgestaan, werd opgenomen in de hemel, maar zal vandaar wederkomen in grote kracht en heerlijkheid. Die wederkomst zal pas plaatsgrijpen na de grote verdrukking van een van de ergste oorlogen. De derde wereld oorlog of Armageddon zal zijn terugkomst voorafgaan, maar eens dat hij zoals hij heen gegaan is zal terug komen, zal hij werkelijk gaan zetelen op zijn koningstroon in de stad Jeruzalem, als bruid in een Nieuw Jeruzalem,  en daar ook oordelen over levenden en doden alsook de toegang tot zijn koninkrijk verschaffen aan hen die zijn goedkeuring verdienen.
Verkeerdelijk denken vele Christenen dat zij al dadelijk na hun dood naar een andere plaats zullen gaan. Pas na de terugkomst van Jezus zal het ogenblik pas aangebroken zijn dat de doden uit de herinneringsgraven zullen opgenomen worden en beoordeelt worden.


 “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.” (2Pe 3:7 HSV)

 “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:” (2Ti 4:1 HSV)

Het koninkrijk van Christus dat ook wel eens Messiaans Koninkrijk genoemd wordt, werd opgericht bij Jezus zijn eerste komst. Het is verkeerd van de mens om te wachten tot de wederkomst van Christus en dat Koninkrijk van Christus dat in de toekomst zou gaan beginnen. Het is al begonnen.
Natuurlijk is er het hemelse koninkrijk van de toekomst dat het oordeel volgt en dat alle gelovigen zullen erven. Dit hemelse koninkrijk is de ultieme vorm van het koninkrijk van Christus. Dit neemt echter niet weg dat het koninkrijk van Christus al is opgericht en aan de gang is.

Jezus bouwt nu een koninkrijk en in die zin bevinden we ons nu in het koninkrijk. Hij zal zijn koninkrijk tot het einde blijven opbouwen. 1 Korintiërs 15: 24-25 brengt dit duidelijk naar voren:

"Dan zal het einde komen, wanneer hij het koninkrijk overhandigt aan God de Vader nadat hij alle heerschappij, autoriteit en macht heeft vernietigd. Want hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd."

Deze verzen wijzen erop dat Jezus nu al regeert, dit terwijl mensen nog hun eigen ding doen en er nog steeds andere regeringsvormen plaats grijpen. Die aanwezige koninkrijken, het geestelijke, het hemelse en het Koninkrijk van Christus zullen onder vertegenwoordiging van leden van het Lichaam van Christus aan de wereld getoond worden.  Geheel de wereld moet te weten komen dat Jezus zal blijven regeren totdat al zijn vijanden worden vernietigd. Dat wil zeggen, hij zal blijven regeren totdat "Satans koninkrijk en gezag" volledig zijn overwonnen.

Christus Jezus zijn heerschappij begon bij de eerste komst van de zoon van God en gaat zelfs nu door en zal vooruit komen in de toekomst. Het is geen heerschappij van de nederlaag, maar een overwinningsregering. Het koninkrijk van Christus wordt gebouwd en zal uiteindelijk winnen. Deze opvatting staat in contrast met moderne profeten die de kerk in een nederlaag zien neerdalen en uit de weg moeten worden gerukt en de wereld moeten verlaten om voor een tijd door Satans koninkrijk te worden overgenomen.

Er waren er die het Koninkrijk van God al konden zien tijdens hun leven, in die zin dat zij Jezus konden zien en dat zij met hem in verbroedering konden gaan en zich als broeders en zusters hier op aarde al konden verenigen.

 “27  En Ik zeg u in waarheid:
Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.
28   {De verheerlijking op de berg } Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. 29  En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd {veranderd werd-Letterlijk: een andere werd. } en Zijn kleding blinkend wit werd. 30  En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. 31  Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.” (Lu 9:27-31 HSV)

De apostel Petrus verwijst in zijn tweede brief naar die transfiguratie:

 “16   Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17  Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei:
‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’
18  Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.” (2Pe 1:16-18 NBV)

Vele mensen vandaag, ook al noemen zij zich Christen, aanvaarden nog steeds niet dat Jezus de zoon van God is en nemen hem god de zoon te zijn. Hierdoor zien zij ook de verbanden niet van die verscheiden Koninkrijken. Nochtans zou het ook hier duidelijk moeten zijn dat Jezus niet God is maar wel zijn afgezant. Indien zij luisteren naar de woorden van de Schrift zouden zij weten dat Jezus ondergeschikt is aan God en uiteindelijk het Koninkrijk terug zal geven aan zijn hemelse Vader, de Allerhoogste en Enige Ware God boven alle goden, Wiens goedheid en liefde openbaar is gemaakt en aan Wie ook alles toebehoort.

 “Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’” (Ps 110:1 NBV)

 “34  David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij:
“De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 35  tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ”” (Hnd 2:34-35 NBV)

 “De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’ {-(110:4) zoals ook Melchisedek was Ook mogelijk is de vertaling: ‘rechtmatig koning volgens mijn besluit’. } (Ps 110:4 NBV)

 “Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

 “Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:
‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh 5:19 NBV)

 “Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 NBV)

 “En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1Co 15:28 NBV)

Jezus zal na de Grote Strijd (de Derde Wereldoorlog of Armageddon) hier op aarde nog voor een duizend jaar regeren met zijn Koninkrijksregering en dan zal hij het overdragen aan de Enige Waarachtige Schepper God, de "Ik die Ben" Wiens Heilige Naam Jehovah is.

Het fundament van Gods Messiaanse koninkrijk werd met het uitkiezen van Jezus' apostelen gelegd.

 “19  Dus zijt gij niet langer vreemdelingen en gasten, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods, 20  gebouwd op de grondslag van de Apostelen en Profeten, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is.” (Efe 2:19-20)


Dat koningschap van Christus hier op aarde zal al stevig bevestigd zijn.

 “12  Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13  Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.” (2Sa 7:12-13 NBV)Koninkrijk van God

Velen zien over het hoofd wat zij zelf vermelden in een gebied dat toch vele Christenen zouden kennen, namelijk in het Onze Vader verzoeken zij God om zijn Koninkrijk te laten komen hier op aarde zo wel als in de hemel.
Het Koninkrijk der hemelen zal op aarde zijn. Het is een hemels koninkrijk omdat het afkomstig is van God die in de hemel is. De wetten zullen hemelse wetten zijn. De koning komt uit de hemel - Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God.

 “9   Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10  laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:9-10 NBV)

 “De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.” (2Ti 4:18 NBV)

 “44  Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan 45  precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’” (Da 2:44-45 NBV)

Dus vinden kunnen wij uit Daniël hoofdstuk 2 vinden dat God in de laatste dagen van de heerschappij van de mens de koninkrijken van de mensen zal vernietigen en deze koninkrijken zal vervangen door zijn eigen koninkrijk. Dit koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn dat zal groeien om de hele aarde te vullen.

De aanvang van dat goddelijk koninkrijk begint met de mens Jezus en zet zich verder voort in de mensen rondom hem. Zijn getrouwen zullen nageslacht voort brengen dat met het bloed van Christus zal gekocht zijn en waaruit priesters zullen gevormd worden die ook samen met Jezus zullen gaan regeren met hem die de Zoon van de Allerhoogste wordt genoemd.

 “9  En ze zetten een nieuw lied in: i ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. {-(5:9) mensen gekocht Andere handschriften lezen: ‘ons gekocht’. }10  U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’” (Opb 5:9-10 NBV)

 “32  Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33  Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’” (Lu 1:32-33 NBV)

 “29  Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. 30  Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 31  heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. {-(2:31) de messias Zie de noot bij #Mt 2:4. } (Hnd 2:29-31 NBV)

God heeft Jezus Christus niet aan het dodenrijk overgelaten zodat zijn vlees het  verderf niet zien zou, want alle mensen hebben vlees en beenderen die vergaan tot stof en as.

Onsterfelijk gemaakte apart geplaatsten (of heiligen) zullen het zijn die met Jezus regeren. Let op waar zij regeren - niet in de hemel maar op aarde. Nogmaals in de passage hieronder zien we dat de aarde de erfenis is van de rechtvaardigen.

 “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (Mt 5:5 LeiNT04)

 “9  en zongen dit nieuwe lied:
Waardig bent u het boek te nemen en zijn zeven zegels te verbreken; want u bent geslacht en hebt met uw bloed  voor God mensen gekocht uit alle stammen, talen, volken en natiën, 10  en hebt hen ter ere van onze God koningen en priesters gemaakt, en zij zullen op aarde heersen.” (Opb 5:9-10 LeiNT04)

De zinsnede "Het Koninkrijk der Hemelen" komt uitsluitend voor in het verslag  over het evangelie van Mattheüs. Als je parallelle passages in andere evangerapporten vergelijkt, zul je "Het Koninkrijk van God" als een equivalent vinden. Bijvoorbeeld, Mattheüs 8: 11-12 van Lucas 13: 28-29; Mattheüs 10: 7cf Luke 9: 2; Mattheüs 11:11 van Lucas 7:28.

 “11  Ik zeg u, velen zullen komen van Oost en West en aanliggen met Abraham,  Izaäk en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12  terwijl de zonen van het koninkrijk uitgeworpen worden in de buitenste  duisternis. Daar zal geween en tandengeknars zijn.” (Mt 8:11-12 LeiNT04)

 “28  Daar zal geween en tandengeknars zijn, als u ziet dat Abraham, Isaäk,  Jakob en al de profeten in het Rijk van God zijn, en u uitgeworpen bent. 29  Ook zullen er van Oost en West, van Noord en Zuid komen en in het Koninkrijk  van God aanliggen.” (Lu 13:28-29 LeiNT04)

 “Gaat en verkondigt dat het Koninkrijk der hemelen nabij is.” (Mt 10:7 LeiNT04)

 “en zond hen uit om het Koninkrijk van God te verkondigen en als heelmeesters op te treden,” (Lu 9:2 LeiNT04)

 “Voorwaar, Ik zeg u, dat onder wie uit vrouwen geboren zijn er geen grotere dan Johannes is opgestaan, maar de minste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.” (Mt 11:11 LeiNT04)

 “Ik zeg u, onder wie uit vrouwen geboren zijn is niemand groter dan Johannes; maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij.” (Lu 7:28 LeiNT04)

Het is dat Koninkrijk van God dat navolgers van Christus moeten verkondigen en tonen aan de mensen dat het tijd is om zich te gaan veranderen of te gaan bekeren, daar de eindtijd nabij is.


De Schepper God in het begin van de mensheid (of aanvang der tijden), bedreigde de tegenstander (de satan voorgesteld door een slang) echter, dat zijn agressie niet lang zou duren. En zo riep God een nieuw volk bijeen, een koninkrijk van priesters dat door zijn Woord in gerechtigheid werd getraind. Hij beloofde dat hij door dit volk een glorieus rijk zou vestigen waarin de symfonie en vrede tussen de mensheid, de natuur en God zou worden hersteld.

Op die herstelling komt het op aan. De plaats van Jehovah God was in twijfel getrokken, maar nu moet de wereld inzien dat Jehovah altijd Koning of Soevereine Heerser van het universum is geweest en zal blijven.

Zij die dat inzien dat God de Allerhoogste is en geloven in Hem en in Zijn zoon kijken nu uit naar dat koninkrijk van God dat hier op aarde tot vervulling zal gebracht worden. Daarom kijken de Broeders in Christus nu vol verwachting uit naar die terugkomst van Jezus die naar de aarde  zal terugkeren om hier zijn plaats in te nemen in Jeruzalem als koning op Davids troon.

 “32  Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden; Hem zal de  Here God de troon van zijn vader David geven; 33  tot in eeuwigheid zal Hij heersen over Jakobs huis; aan zijn heerschappij  zal geen einde komen.” (Lu 1:32-33 LeiNT04)

Jeremia profeteerde over Jezus als koning (hem een "rechtvaardige Tak" genoemd):


 “5  Zie, de dagen komen, spreekt Jehovah de Heer, dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal verwekken, een koning, die met wijsheid zal heersen, en recht en gerechtigheid doen in het land.
6  In zijn dagen zal Juda worden verlost, en Israël in veiligheid wonen; En dit is de Naam, waarmee men Hem noemt:
Jehovah, onze gerechtigheid!” (Jer 23:5-6)

Merk op dat hij koning zal zijn "in het land" (niet in de hemel).

Alle heiligen (d.w.z. gelovigen) zullen deel uitmaken van het koninkrijk op aarde:

En u hebt van hen een koninkrijk en priesters gemaakt voor Jehovah onze God, en zij zullen op aarde regeren. "(Openbaring 5:10)

Dat is waarom Jezus ons leerde bidden:

"Uw koninkrijk kome" (Mat 6:10).


+

Aanvullende lectuur


1.       El Shaddai Die verscheen voor Abraham

2.       Op zoek naar een God boven alle goden

3.       Bijbelgezegden over God

4.       De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

5.       Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

6.       Kleurblindheid en verkeerscode

7.       Vertrouwelijke geschriften

8.       Missionaire hermeneutiek 4/5

9.       Missionaire hermeneutiek 5/5

10.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

11.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

12.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader

13.   Want het is geen leeg woord

14.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

15.   Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

16.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

17.   Synode: Jezus annuleerde Bijbels 'Gekozen volk'

18.   Tot bewust zijn komen voor huidig leven

19.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

20.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

21.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

22.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

23.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

24.   Vrees hebben voor de juiste persoon

25.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

26.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

27.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

28.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

29.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

30.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

31.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

32.   Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd

33.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

34.   Jezus van Nazareth #1 Jezus' geboorte

35.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

36.   Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

37.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

38.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

39.   Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

40.   De Knecht des Heren #1 De Bevrijder

41.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

42.   De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

43.   De Knecht des Heren #4 De Verlosser

44.   De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

45.   Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God

46.   Dienaar van zijn Vader

47.   De Leidsman van geloof

48.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

49.   De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden

50.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

51.   Jezus moest sterven

52.   Jezus stervensdag

53.   Achtergelaten aan een paal tot in de dood

54.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

55.   Indien God Zijn eigen wil niet heeft

56.   Een Messias om te Sterven

57.   Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

58.   Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond

59.   Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

60.   14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

61.   14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

62.   Jezus drie dagen in de hel

63.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

64.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

65.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

66.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

67.   Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte

68.   Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 

69.   Wereld waarheen #3 - de wortelscheut van David

70.   Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs

71.   Wereld waarheen? #5 De Val van Babel

72.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

73.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

74.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

75.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

76.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

77.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

78.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

79.   Christus kennen is zin geven aan het leven

80.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

81.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

82.   Mogelijkheid tot leven

83.   Christus winnen, Jehovah vertrouwen

84.   Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

85.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

86.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

87.   Macht van het verkeerdlopende

88.   Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

89.   Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

90.   Dementia in de Kerk

91.   De Dag is nabij #8 Overzicht

92.   De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël

93.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

94.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

95.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

96.   Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

97.   Kerklidmaatschap belangrijk of niet

98.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

99.   De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond

100.                       De Ekklesia #3 Het koninkrijk

101.                       De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

102.                       De Ekklesia #5 Gods getuigen

103.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

104.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

105.                       Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

106.                       Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

107.                       Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

108.                       Kleine kudde en beleidvolle slaaf

109.                       Andere Schapen

110.                       Kleine kudde en beleidvolle slaaf

111.                       Hoop eerste christenen

112.                       Uitdagende vordering

113.                       Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

114.                       De moderne Messiaanse Joodse beweging

115.                       Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden

116.                       Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

117.                       Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

118.                       Messiaans Pesach 2017 en verharde harten

119.                       Hopen zolang je leeft

120.                       U God houdt de toekomst in handen

121.                       God zelf gaat ons voor

122.                       Opbouw van verleden naar toekomst

123.                       Niet toegeven aan de wereld

124.                       Bron(nen) van kwaad

125.                       In de hand #5 Niet bang zich te geven

126.                       Toebehoren

127.                       Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 
Comments