Jezus de Zoon

Zoon

Als wij willen spreken over Jezus de zoon, moeten wij kijken naar het Hebreeuws van de oude geschriften waarin wordt gesproken over ‘ben’ (zoon), of het Aramese woord bar of in het Grieks ‘huiʹos’, „zoon”. Als dat woord in die oude geschriften werd gebruikt werd het niet enkel in een enge betekenis gebruikt van “een rechtstreeks kind (of mannelijke nakomeling) van”.

Met „zoon” kan, zoals nu ook nog steeds, een geadopteerde zoon (Ex 2:10; Jo 1:45), maar ook een nakomeling zoals een kleinzoon of een achterkleinzoon (Ex 1:7; 2Kr 35:14; Jer 35:16; Mt 12:23), tot zelfs een schoonzoon bedoeld worden. — Vgl. 1Kr 3:17 met Lu 3:27 (Sealthiël was blijkbaar de zoon van Jechonja en de schoonzoon van Neri); met de in Lu 3:23 genoemde „Jozef, zoon van Eli,” wordt kennelijk de schoonzoon bedoeld (in deze zinsnede komt huiʹos, „zoon”, in de Griekse tekst niet voor, maar kan erbij worden gedacht). Normaal werden mensen vernoemd met een voorvoegsel zoals “zoon van” of “vader van, en kunnen wij in de originele geschriften zo bijvoorbeeld lezen ‘bar Jeshua” of “zoon van Jeshua” (zoon van Jezus) (Han 13:6).

In de bijbel wordt er over een eerste en een tweede Adam gesproken die allebei “zoon van God” worden genoemd (Lu 3:38). Elk schepsel is in wezen een “kind van God” of voor de mannelijke personen een “zoon van God” en voor de vrouwelijke personen een “dochter van God”.

De rechters en machthebbers in Israël tegen wie Gods woord gericht was, werden ongetwijfeld „zonen van de Allerhoogste” genoemd omdat zij in Israël als vertegenwoordigers van de goddelijke heerschappij fungeerden, hoewel zij zich niet aan de wet hielden (Ps 82:6). Degenen die God uitkiest om medeërfgenamen met zijn Zoon Jezus Christus te zijn, worden „Gods zonen” genoemd. — Ro 8:14-17.

Ook werd er dikwijls een soortnaam gegeven. Zo sprak men in het Hebreeuws over “ben-ʼa·dhamʹ” als “zoon van de „mensheid”” of een “mensenzoon” of “zoon van de aardse mens” (Ps 80:17; 146:3; Jer 49:18, 33). De uitdrukking wordt vaak parallel met andere Hebreeuwse woorden voor „mens” gebruikt, namelijk met ʼisj, wat „een mannelijk persoon” betekent (vgl. Nu 23:19; Job 35:8; Jer 50:40), en ʼenōsjʹ, „een sterfelijk mens”. (Vgl. Ps 8:4; Jes 51:12; 56:2.) De uitdrukking „zoon van de sterfelijke mens” in Psalm 144:3 is een vertaling van ben-ʼenōsjʹ, terwijl het Aramese equivalent (bar ʼenasjʹ) in Daniël 7:13 voorkomt..

Van vader, voorvader, afstamming en hoogte

Omtrent Jezus kunnen wij zo lezen dat hij een zoon van Adam is, maar ook van Abraham en van David.

{De voorouders van Jezus } Dit is de lijst van voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van koning David, die uit de familie van Abraham is.” (Mt 1:1 BasisBijbel)

 {Johannes de Doper } Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God.” (Mr 1:1 BasisBijbel)

“die een zoon was van Enos, die een zoon was van Set, die een zoon was van Adam, die de zoon was van God.” (Lu 3:38 BasisBijbel)

Men achtte iemand als een “ware zoon” als de afstammeling beëdigd werd of met bewijzen kon gestaafd worden. In Joodse families werd de stamboom zo goed bij gehouden en ging men er prat op van een bepaalde stam of familiegroep te komen. Zo kan men lezen dat de Nazareen Jeshua in de lijn van Adam, Abraham en David geboren werd. Dat dit zo opgetekend staat getuigd ook dat Jeshua of Jezus Christus pas ter wereld kwam of tot bestaan kwam bij de laatste vermelde afstamming in de lijn van afkomst en dat hij een sterfelijk wezen was uit de stam of soort van de mensheid. Jeshua of Jezus Christus maakt zelf ook gebruik van de uitdrukking een “mensenzoon” te zijn. Indien Jezus niet gezondigd heeft betekent dat ook dat hij niet gelogen heeft en dat hij dan de waarheid sprak. Wel tachtigmaal komt de uitdrukking “mensenzoon” in de evangelieverslagen voor. Door deze uitdrukking op zichzelf toe te passen (Mt 8:20; 9:6; 10:23), gaf Jezus duidelijk te kennen dat Gods Zoon nu werkelijk een mens was; hij was namelijk „vlees geworden” (Jo 1:14) doordat hij ’was geboren uit een vrouw’, uit de joodse maagd Maria, die zwanger van hem was geworden en hem ter wereld had gebracht (Ga 4:4; Lu 1:34-36). Ook buiten de evangelieverslagen komt de uitdrukking voor in Handelingen 7:56; Hebreeën 2:6; Openbaring 1:13 en 14:14. Hij was dus geen goddelijk wezen dat voorheen al ergens in de hemelen bestond en als een incarnatie naar of op de wereld kwam, maar was werkelijk een „mensenzoon”, aangezien hij een menselijke moeder had. — Vgl. 1Jo 4:2, 3; 2Jo 7.

Uit de geschriften komen wij ook te weten dat die man die in Bethlehem ter wereld kwam, uit de maagd Maria, lager was dan de engelen. Indien Jezus God zou zijn moet hij steeds hoger zijn geweest en nog zijn, mits God de Allerhoogste is. Ook de apostel Paulus doet de sterfelijke mens [ʼenōsjʹ] er aan denken dat wij kunnen opkijken naar een andere sterfelijke mens die door God op deze wereld als zoon van de aardse mens [ben-ʼa·dhamʹ] geplaatst is als lagere dan de goddelijken of engelen (Hebreeën 2:7). Het is maar pas later, na zijn dood en opwekking uit de doden, dat Jezus met heerlijkheid en pracht gekroond, verhoogd werd. (Hebreeën 2:5-9 vgl. Heb 2:14; Fil 2:5-9).

“Maar we zien wel Jezus. Hij had voor een korte tijd een lagere plaats gekregen dan de engelen, omdat Hij moest sterven. Maar daarna kreeg Hij alle eer en macht en majesteit. {Lees ook #Flp 2:5-9. } Want God liet zijn Zoon in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongehoorzaamheid, en legde die op zijn Zoon. Dat deed Hij omdat Hij zoveel van ons houdt.” (Heb 2:9 BasisBijbel)

“Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood.” (Heb 2:14 BasisBijbel)

“Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal begrijpt. {De hogepriester in de tijd van het Oude Testament offerde één keer per jaar een dier in het heiligdom om vergeving te vragen voor alles wat het hele volk Israël verkeerd had gedaan. Jezus is niet alleen zelf het Offerlam, maar ook de Hogepriester die het offer bracht. Want Hij offerde Zichzelf. Dit wordt verder uitgelegd in #Heb 5:1-10. } En zo kon Hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven.” (Heb 2:17 BasisBijbel)

3  Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons. Zolang wij Joden nog niet ‘volwassen’ waren, moesten we gehoorzamen aan de wet van Mozes die God ons had gegeven. Net zoals een slaaf zijn heer moet gehoorzamen. 4  Maar toen het moment was gekomen dat God had bepaald, stuurde Hij zijn Zoon. Die Zoon werd geboren uit een Joodse vrouw. En omdat Hij dus een Jood was, moest Hij zich aan de wet van Mozes houden. 5  Alleen zó zou Hij de mensen die zich ook aan de wet van Mozes moesten houden, kunnen bevrijden. Zo zouden we niet langer slaven zijn. We werden kinderen van God, met de rechten van kinderen. 6  En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in jullie hart uitgestort. Die Geest roept in je:"Lieve Vader!" 7  Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook, dankzij Christus.” (Ga 4:3-7 BasisBijbel)

30  De engel zei tegen haar: "Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. 31  Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus(=‘God redt’) noemen. 32  Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. {God had aan David beloofd dat er altijd een zoon uit zijn familie koning zou zijn. Lees #1Kr 17:11-14. Jezus is uit de familie van koning David. Dat blijkt uit vers 27. } 33  Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij." 34  Maria zei tegen de engel: "Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd." 35  De engel zei: "De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd.” (Lu 1:30-35 BasisBijbel)

Eenheid en verwantschap

Het zoonschap toont verwantschap aan en in het geval van Jezus is die verwantschap met de algemene mensheid als „zoon van de sterfelijke mens” of ben-ʼenōsjʹ of het Aramese equivalent “bar ʼenas”.

Er wordt ook gezinspeeld dat wij ons moeten vereenzelvigen met die mensenzoon en met hem één moeten worden. De aanduiding „Zoon des mensen” of “Mensenzoon”heeft daarom tevens ten doel Jezus Christus te identificeren als de grote Bloedverwant van de mensheid, degene die de macht heeft om alle mensen van de slavernij aan zonde en de dood los te kopen, en ook als de grote Bloedwreker of go·ʼelʹ had·damʹ of de „terughaler; opeiser; terugkoper; loskoper”. Een familielid mag terug kopen en zo kan Jezus als familielid voor elke mens optreden als een Terugkoper (vergelijk Le 25:48, 49; Ru 2:20). Gelijk zijnde als elke aardse mens (ad’ham) kon hij deel hebbend aan het vlees en bloed door zijn overgave tot de dood de vloek der dood uitschakelen die in de Tuin van Eden was uitgesproken door zijn hemelse Vader (na de zondeval). De apostel Paulus schrijft aan christenen:

„Door bemiddeling van hem hebben wij de verlossing door losprijs door middel van diens bloed.” (Ef 1:7; vgl. Opb 5:9; 14:3, 4)

Meermaals geeft Jezus aan dat hij door God gezonden is en dat Die God Die hem gezonden heeft zijn hemelse vader is maar ook de Vader van ons is. Maar meer dan eens zegt Jezus ook dat hij ook niets kan doen zonder die Vader die hoger is dan hem. (Johannes 20:17)

17  Maar Hij antwoordde hun: "Mijn Vader werkt altijd, en Ik dus ook." 18  Toen hadden de Joden nog méér reden om Hem te willen doden. Want Hij hield Zich dus niet aan de heilige rustdag, en beweerde óók nog dat God zijn eigen Vader was. Daarmee zei Hij eigenlijk dat Hij gelijk was aan God. 19  {Jezus legt uit dat Hij door God is gestuurd } Jezus antwoordde hun: "Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. 20  Want de Vader houdt van de Zoon en Hij laat Hem alles zien wat Hij doet. En jullie zullen verbaasd staan, want Hij zal jullie nog geweldiger dingen laten zien dan dit. 21  Want net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22  Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag rechtspreken. 23  Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft gestuurd. 24  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. 25  Luister goed! Ik zeg jullie dat nu de tijd begonnen is dat de doden naar de Zoon van God zullen luisteren. Daardoor zullen ze leven. 26  Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. 27  En de Vader heeft de Zoon het recht gegeven om te oordelen, omdat Hij de Mensenzoon is. 28  Wees hier maar niet verbaasd over. Want het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven naar zijn stem zullen luisteren. 29  Dan zullen ze uit de dood opstaan. De mensen die het goede gedaan hebben, zullen dan het eeuwige leven binnengaan. Maar de mensen die slechte dingen hebben gedaan, zullen worden gestraft. 30  Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd. 31 Als Ik Zelf zeg wie Ik ben, hoeft dat niet waar te zijn. 32  Maar er is nog iemand anders die zegt wie Ik ben:Johannes. En Ik weet dat het waar is wat hij over Mij zegt. 33  Jullie hebben mensen naar Johannes gestuurd, om te weten te komen wat hij te vertellen had. Hij heeft jullie de waarheid gezegd. 34  Eigenlijk maakt het Mij niet uit wat een mens over Mij zegt. Maar Ik zeg jullie dit, omdat Ik wil dat jullie worden gered. 35  Johannes gaf jullie licht, net zoals een brandende olielamp licht geeft. En jullie zijn een poosje blij geweest met het licht dat hij gaf. 36  Maar er is iets dat meer over Mij zegt dan Johannes. Namelijk: de dingen die Ik namens mijn Vader doe. Die laten zien dat de Vader Mij heeft gestuurd.” (Joh 5:17-36 BasisBijbel)

“Jezus zei tegen hen: "Als God echt jullie Vader was, zouden jullie van Mij houden. Want Ik ben bij God vandaan gekomen. Ik ben niet gekomen om te doen wat Ik zelf wil, maar God heeft Mij gestuurd.” (Joh 8:42 BasisBijbel)

 27  Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. 28 Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: ‘Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.’ Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik. 29  Ik heb het jullie nu gezegd, vóórdat het gebeurt. Dan zullen jullie Mij geloven wanneer het gebeurt. 30  Ik kan jullie niet veel meer vertellen, want de heerser van deze wereld komt en heeft niets aan Mij. 31  Maar de wereld moet weten dat Ik van de Vader houd en precies doe wat Hij Mij zegt. Kom, laten we gaan."” (Joh 14:27-31 BasisBijbel)

“Jezus zei tegen haar: "Raak Mij niet aan. Want Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat Ik terugga naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is."” (Joh 20:17 BasisBijbel)

Een komst van een zoon met autoriteit

In de Oude Hebreeuwse geschriften wordt er regelmatig verwezen naar de belofte van God, die Hij maakte in de Tuin van Eden en meermaals herhaalde, dat er iemand uit het geslacht der mensen zou komen die de vloek van de dood zou kunnen verbreken en die zou kunnen optreden als afgezant van de Allerhoogste Terugkoper en God.

Ook Daniël zag in een visioen „iemand gelijk een mensenzoon” met de wolken des hemels komen en toegang verkrijgen tot „de Oude van Dagen”. Daniel vernam dat hem werd „heerschappij en waardigheid en een koninkrijk gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen alle hèm zouden dienen”, en zijn koninkrijk zou bestendig zijn. Aldus waren er velen die van de belofte aan Abraham en in de visioenen van de profeten van God geloofden in een mens die alle regeringen omver zou gooien en een nieuwe bestendige volmaakte regering zou naar voor brengen waarbij een eeuwige vrede zou plaats nemen.

Omdat de engel in zijn uitlegging van het visioen volgens Daniël 7:18, 22 en 27 zei dat „de heiligen van het Opperwezen” dit koninkrijk in bezit zouden nemen, hebben veel commentators getracht duidelijk te maken dat het bij de hier genoemde „mensenzoon” om een „corporatieve persoonlijkheid” gaat, om ’de heiligen Gods in hun corporatieve aspect, collectief als volk gezien’, ’het verheerlijkte en ideale volk Israël’. Deze redenatie blijkt in het licht van de christelijke Griekse Geschriften echter oppervlakkig te zijn. Ze laat buiten beschouwing dat Christus Jezus, Gods gezalfde Koning, met zijn volgelingen een ’verbond voor een koninkrijk’ heeft gesloten opdat zij met hem deel zouden hebben aan zijn koninkrijk en dat, hoewel zij als koningen en priesters zullen regeren, zij het onder zijn leiding doen en doordat hij hun daartoe de macht verleent (Lu 22:28-30; Opb 5:9, 10; 20:4-6). Zij kunnen de regeringsmacht over de natiën dus alleen ontvangen omdat hij deze macht eerst van de Soevereine God heeft ontvangen. (Opb 2:26, 27; 3:21.)

Zo moet men beseffen dat Jezus de macht en autoriteit van zijn hemelse Vader heeft gekregen. Die macht kwam dus niet uit hemzelf maar van God.

“In mijn droom bleef ik kijken. Toen zag ik op de wolken van de hemel Iemand komen die er uitzag als een mens. {Jezus. } Hij ging naar Hem die er al eeuwen is en ging vóór Hem staan.” (Da 7:13 BasisBijbel)

{Wie moe is, kan rust vinden bij Jezus } En Jezus zei: "Mijn Vader heeft alles aan Mij gegeven. Niemand kent de Zoon. Alleen de Vader kent Hem. En niemand kent de Vader. Alleen de Zoon kent Hem. En ook de mensen aan wie de Zoon wil laten zien wie de Vader is, kennen de Vader.” (Mt 11:27 BasisBijbel)

“Jezus zei tegen hem: "U zegt het zelf. Maar Ik zeg u, vanaf dit moment zult u de Mensenzoon zien zitten naast Degene die de macht heeft, en u zult Hem zien komen op de wolken."” (Mt 26:64 BasisBijbel)

“Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen.” (Mt 28:18 BasisBijbel)

“God heeft Hem over alles de macht gegeven: Hij is Heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt tot het Hoofd van de gemeente.” (Efe 1:22 BasisBijbel)

“Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft Hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook.” (Flp 2:9 BasisBijbel)

“En nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is Hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten Hem nu gehoorzamen.” (1Pe 3:22 BasisBijbel)

De Allerhoogste liet door een engel de jonge vrouw Maria (Miriam) weten dat Hij haar had uitgekozen om een zoon te baren die Gods zoon zou genoemd worden.

30  De engel zei tegen haar: "Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. 31  Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus(=‘God redt’) noemen. 32  Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. {God had aan David beloofd dat er altijd een zoon uit zijn familie koning zou zijn. Lees #1Kr 17:11-14. Jezus is uit de familie van koning David. Dat blijkt uit vers 27. } 33  Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij." 34  Maria zei tegen de engel: "Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd." 35  De engel zei: "De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd.” (Lu 1:30-35 BasisBijbel)

Duidelijk gaat het over de zoon van de allerhoogste God en wordt er niet gezegd dat God in haar moederschoot zou kruipen en zo ter wereld zou komen. De profeet Jesaijas had er ook al over gesproken dat Jehovah God zal Zelf een teken zou vaststellen en dat er een maagd een kind zou krijgen welk zij Immanuël zou noemen (dit betekent ‘God is  met ons’).

“U wil God niet om een teken vragen. Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël(=‘God met ons’) noemen. {Lees ook #Mt 1:22,23. } (Jes 7:14 BasisBijbel)

“Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus(=‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf.” (Mt 1:21 BasisBijbel)

“Hij ging niet met haar naar bed totdat het kind was geboren. En hij noemde Hem Jezus.” (Mt 1:25 BasisBijbel)

“Toen het kind acht dagen oud was, werd het besneden {Alle Joodse mannen moesten hun geslachtsdeel laten besnijden. Dat was het teken van het verbond van God met het Joodse volk. Lees #Ge 17:9-14. } en kreeg het de naam Jezus. Dat was de naam die de engel had genoemd nog voordat Maria in verwachting raakte.” (Lu 2:21 BasisBijbel)

De apostel Paulus zei over Jezus:

‘God heeft hem ook tot een superieure positie verhoogd en hem goedgunstig de naam gegeven die boven elke andere naam is, zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn, en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader’ (Fil. 2:9-11)

“God heeft Hem nu een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige Geest aan de mensen te geven. Dat is nu gebeurd: Jezus heeft de Heilige Geest van de Vader over ons uitgegoten. Dat is wat jullie hier zien en horen.” (Hnd 2:33 BasisBijbel)

20  Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast Zichzelf. 21  Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt.” (Efe 1:20-21 BasisBijbel)

Het is Jehovah Die deze Zoon van God en gezondene van God of de Immanuël, enorme kracht en autoriteit heeft gegeven door de toewijzing om op te treden in Zijn Naam en Zijn scheppingsvoornemens ten uitvoer te brengen. Daarom zegt de bijbel ook inspelende over deze Zoon en de nieuwe schepping die door zijn offerdaad of loskoopoffer zou ontstaan:

„Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.” — Johannes 1:3.

We kunnen daarom het volste vertrouwen hebben in het rechtvaardige leiderschap van Jezus Christus.

Uit de Messiaanse geschriften leren wij dat Jezus het vermogen en het recht ontvangen heeft om universele macht uit te oefenen. Als „Koning der koningen en Heer der heren” is hij gemachtigd „alle regering en alle autoriteit en kracht” — zichtbaar en onzichtbaar — die zich tegen zijn Vader verzet, teniet te doen (Openbaring 19:16; 1 Korinthiërs 15:24-26). God heeft „niets overgelaten wat niet aan [Jezus] onderworpen is” — dat wil zeggen, met uitzondering van Jehovah zelf. (Hebreeën 2:8; 1 Korinthiërs 15:27.)

“En U laat hem over alles heersen." Als Hij ‘alles’ zegt, dan bedoelt Hij ook echt álles. Toch zien we nu niet dat de mensen over alles heersen.” (Heb 2:8 BasisBijbel)

“Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Maar niet over de Vader Zelf. Want de Vader Zelf heeft alles overwonnen.” (1Co 15:27 BasisBijbel)

Door God zelf erkend als Zijn Zoon

Voor onze huidige tijdrekening kreeg een jonge vrouw te horen dat zij zou zwanger worden, ook al had zij nog geen intiem contact gehad met enige man. Mits zij te horen kreeg dat God haar had uitgekozen mits zij Hem goedgunstig was stemde zij gewillig toe in die dracht en zag haar kind ook als gezonden door God.

18 {De geboorte van Jezus } Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was ze door de kracht van de Heilige Geest. 19  Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was. Want hij was een goed mens. {Volgens de Joodse wet zou Maria gedood worden als bekend werd dat ze in verwachting was van een andere man. } 20  Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei: "Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria. Want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. 21  Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus(=‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. 22  Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23  ‘Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: ‘God is met ons.’ "” (Mt 1:18-23 BasisBijbel)

“Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. {God had aan David beloofd dat er altijd een zoon uit zijn familie koning zou zijn. Lees #1Kr 17:11-14. Jezus is uit de familie van koning David. Dat blijkt uit vers 27. } (Lu 1:32 BasisBijbel)

21   Maar daarvóór, op een keer toen er heel veel mensen werden gedoopt, werd ook Jezus gedoopt. Toen Hij daarna stond te bidden, ging de hemel open. 22  De Heilige Geest daalde neer op Jezus. De Geest zag er uit als een duif. Op dat moment zei een stem uit de hemel: "Jij bent mijn Zoon. Ik houd heel veel van Jou. Ik geniet van Jou."” (Lu 3:21-22 BasisBijbel)

16  Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. 17  En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem."” (Mt 3:16-17 BasisBijbel)

“Toen zei een stem vanuit de wolk: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Luister naar Hem."” (Lu 9:35 BasisBijbel)

“Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk: "Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem. Luister naar Hem."” (Mt 17:5 BasisBijbel)

 “‘Dit is mijn dienaar die Ik uitgekozen heb. Ik houd heel veel van Hem en Ik geniet van Hem. Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de volken over het oordeel vertellen.” (Mt 12:18 BasisBijbel)

Aldus zouden wij, indien wij in God geloven, naar god moeten luisteren en Zijn wens moeten opvolgen om ook naar Zijn geliefde zoon te luisteren. God geeft niet enkel aan dat Jezus Zijn zoon is maar dat Hij ook veel van hem houdt. God is niet zulk een narcis dat Hij zo veel van Zichzelf zou gaan houden.

Ook al hield God heel veel van die zoon, koesterde Hij ook verlangens naar die zoon, welke dan ook bereid was om zijn hemelse Vader Zijn wil te volbrengen en toe te geven dat hij niets kon zonder die Vader Die hem gezonden had.

“Hij bad: "Vader, laat Mij alstublieft niet de beker van uw straf hoeven leeg te drinken." {Jezus ging de straf op Zich nemen die wíj verdiend hadden met onze ongehoorzaamheid aan God. Met de ‘wijnbeker’ wordt in de bijbel vaak Gods straf bedoeld. Lees bijvoorbeeld #Jer 25:15. } Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat U wil."” (Lu 22:42 BasisBijbel)

36  Hij zei: "Lieve Vader, voor U is alles mogelijk. Laat Mij alstublieft niet de wijnbeker van uw straf hoeven leeg te drinken. {Jezus ging de straf op Zich nemen die wíj verdiend hadden met onze ongehoorzaamheid aan God. Met de ‘wijnbeker’ wordt in de bijbel vaak Gods straf bedoeld. Lees bijvoorbeeld #Jer 25:15. }  Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat U wil." 37  Toen ging Hij naar de drie leerlingen terug. Hij zag dat ze sliepen. Hij zei tegen Simon Petrus: "Simon, slaap je? Kon je niet eens één uur met Mij wakker blijven? 38  Blijf wakker en bid dat je niet wordt verleid om het verkeerde te doen. Je wíl wel graag het goede doen, maar dat is wel erg moeilijk." 39  Hij ging weer weg en bad hetzelfde gebed. 40  Toen Hij bij de drie leerlingen terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen. Want hun ogen waren zwaar van de slaap. En ze wisten niet wat ze moesten zeggen. 41  Toen Hij voor de derde keer bij hen terug kwam, zei Hij tegen hen: "Slaap nu maar en rust uit. Het is genoeg geweest. Nu komt het moment dat de Mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen zal worden." 42  {Jezus wordt gevangen genomen } Jezus zei: "Sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die Mij verraadt."” (Mr 14:36-42 BasisBijbel)

“Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 6:38 BasisBijbel)

“Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 5:30 BasisBijbel)

“En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem."” (Mt 3:17 BasisBijbel)

“Ik ben speciaal door de Vader geroepen om naar de wereld te gaan. Waarom zeggen jullie dan dat Ik God beledig, als Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben?” (Joh 10:36 BasisBijbel)

De legerhoofdman die tegenover Jezus stond, zag hoe Jezus stierf. Hij riep uit: "Ja, dit was écht Gods Zoon!"” (Mr 15:39 BasisBijbel)

“Ik heb dit zien gebeuren en ik zeg jullie dat deze Man de Zoon van God is."” (Joh 1:34 BasisBijbel)

Een man van vlees en bloed

Wij mensen zijn van vlees en bloed, kunnen denken en zaken verwezenlijken. De mogelijkheden om iets te verwezenlijken zijn zaken die ons toekomen omdat God het toe laat om over ons of tot ons te komen. Zo ook is het voor die zoon van God welke Immanuël of God met ons genoemd is. Door de handelingen die wij verrichten kunnen wij goedkeuring van God verkrijgen. Zo ook kon Jezus de goedkeuring van zijn hemelse Vader verkrijgen, door dat Jezus steeds de wil van God verrichte.

Jezus kon zich beroepen op het feit dat hij gezonden was door zijn hemelse Vader.

“Dat goede nieuws gaat over zijn Zoon. Zijn Zoon werd als mens geboren uit de familie van koning David.” (Ro 1:3 BasisBijbel)

 “De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God.” (Ro 8:3 BasisBijbel)

Als vlezige wezens, zijn wij door de zondeval ook gebonden geraakt aan vlezige lusten en vlezige gedachten. Nochtans kon die man van vlees en bloed getrouw aan God blijven en al zulke lusten van zich afschudden en elke verleiding weerstaan. Doordat hij steeds deed wat God verlangde kon hij zich ook als een zuiver offerlam aanbieden aan zijn hemelse Vader, die zich inschikkelijk wilde tonen om dat offerlam als zoenoffer of losgeld te aanvaarden.

“De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God.” (Ro 8:3 BasisBijbel)

“En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis.” (Flp 2:8 BasisBijbel) (In de originele tekst staat “een paal”)

“Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood.” (Heb 2:14 BasisBijbel)

“Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal begrijpt. {De hogepriester in de tijd van het Oude Testament offerde één keer per jaar een dier in het heiligdom om vergeving te vragen voor alles wat het hele volk Israël verkeerd had gedaan. Jezus is niet alleen zelf het Offerlam, maar ook de Hogepriester die het offer bracht. Want Hij offerde Zichzelf. Dit wordt verder uitgelegd in #Heb 5:1-10. } En zo kon Hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven.” (Heb 2:17 BasisBijbel)

“We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God.” (Heb 4:15 BasisBijbel)

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Toen zei hij: "Kijk, daar is het Offerlam van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op Zich nemen, de schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God. {Johannes vergelijkt Jezus hier met het offerdier dat één keer per jaar in de tempel geofferd werd om daarmee om vergeving te vragen voor alle dingen waarin het volk Israël ongehoorzaam was geweest aan God. Lees hierover in #Le 16:15,16. } (Joh 1:29 BasisBijbel)

{Adam en Jezus } Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen.” (Ro 5:12 BasisBijbel)

“God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis (orig.: de paal) droeg Jezus ónze straf. Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf. (lees verder)” (2Co 5:21 BasisBijbel)

Goddelijk of aan God gelijk

Sommigen beweren dat Jezus wel God moet zijn omdat niemand zo iets kan doen als hij. Dat zou echter inhouden dat God de mens Wetten en regels zou opgelegd hebben waarvan Hij wist dat geen enkele mens zich daar zou kunnen aan houden (want God weet alles en kent het hart van de mens). Dat zou van God geen fijne Maker maken, maar eerde een gruwelijk hartsvochtig wezen.

Het goddelijke kan op meerdere wijze beschouwd worden. Zoals wij een goddelijke partner voor het leven kunnen vinden is Jezus ook een goddelijke partner voor leven, als werkelijk leven aangevende persoon. Anderzijds moeten wij beseffen dat doordat Jezus door de Kracht van God (de Heilige Geest) in de moederschoot van de maagd is geplaatst geworden, haar kind ook eigenschappen van die goddelijke hemelse Vader moest hebben. Zijn geërfde eigenschappen maken Jezus ook een goddelijk figuur, te meer dat hij zo zuiver kon blijven van enige zonde gevrijwaard.

Jezus besefte dat hij als uit de hemel gezonden mens een verantwoordelijkheid te dragen had. Voorbeeldig opgevoed door zeer devote aardse ouders (Jozef en Maria) wenste Jezus niets anders dan steeds God wil te doen en daarvoor zijn eigen wil ter zijde te leggen.

“Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 6:38 BasisBijbel)

“Jezus zei: "Het doen van Gods wil is als eten voor Mij. Ik wil doen waarvoor Hij Mij heeft gestuurd.” (Joh 4:34 BasisBijbel)

“Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 5:30 BasisBijbel)

“Hijzelf liep een eindje verder. Daar knielde Hij neer met zijn gezicht tot op de grond en bad: "Vader, als dat mogelijk is, laat Mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf hoeven leeg te drinken. {Jezus ging de straf op Zich nemen die wíj verdiend hadden met onze ongehoorzaamheid aan God. Met de ‘wijnbeker’ wordt in de bijbel vaak Gods straf bedoeld. Lees bijvoorbeeld #Jer 25:15. } Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil."” (Mt 26:39 BasisBijbel)

Rechtstreeks van God afkomstig, door de plaatsing in Maria haar moederschoot, voelde Jezus zich ook met God innig verbonden. Zijn denken en handelen wenste hij dan ook volgens de wil van God te doen. Door zijn afkomst voelde Jezus zich met recht en rede verbonden met zijn hemelse Vader. Met Hem wilde hij ook zulk een innige band hebben dat hij zich totaal één voelde met zijn hemelse Vader.

“Ik en de Vader zijn helemaal één."” (Joh 10:30 BasisBijbel)

Maar die eenheid die hij met zijn Vader heeft wenst Jezus ook dat iwj die zo zouden hebben, Daarom verzoekt Jezus zijn hemelse Vader ook dat wij net zo één mogen zijn als hij en God. Hij is dankbaar dat God in hem mag zijn maar velangt die eenheid ook voor ons. Indien zulk een eenheid zichtbaar mag zijn onder mensen zullen mensen ook vlugger to dat geloof in Christus kunnen komen

“Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals U en Ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met Ons. Zo zullen de mensen geloven dat U Mij heeft gestuurd.” (Joh 17:21 BasisBijbel)

Als wij naar christus kijken moet het ons opvallen hoe God in hem verblijft en door Hem het werk laat verrichten. Dor dat werk in Christus kon de relatie tussen God met de wereld hersteld worden. Door het loskoop offer worden de mensen hun zonden niet meer aangerekend, maar worden zij uitgewist.

9  Jezus zei tegen hem: "Nu ben Ik al zó lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: ‘Laat ons de Vader zien’? 10  Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.” (Joh 14:9-10 BasisBijbel)

“God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden.” (2Co 5:19 BasisBijbel)

Geloof stellen in zoon van God

Wij mogen het daarom niet nalaten om te geloven dat Jezus de zoon van God is, de gezonden van God, die de autoriteit van God heeft gekregen om in Zijn naam werk te verrichten en om ons vrij te kopen. Wij moeten eveneens beseffen dat het niet valt te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, groot is. Zo moeten wij beseffen dat Christus niet God is die naar de aarde kwam om te doen alsof Hij verleid werd (want God kan niet verleid worden) en te doen alsof de mens Hem iets kon aandoen en zelfs doden (want de mens kan God niets doen). Neen, wij moeten er zeer bewust van zijn dat het werkelijk een mens van vlees en bloed was die zich aan God over gaf en daarom door de Geest rechtvaardig werd verklaard. Om die redenen mogen wij het ook niet nalaten hem onder de volken bekend te maken.

“Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is: Christus is gekomen als een mens, geopenbaard in het vlees, door de Geest in het gelijk gesteld aan de engelen verschenen, bekend gemaakt aan alle volken, door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan en geëerd met hemelse macht en majesteit.” (1Ti 3:16)

Ook al heeft Jezus zulk een voorname plaats verkregen en verdiend in het mensdom, zelfs al van bij het begin der tijden, blijft hij nog steeds een ondergeschikte aan God, zonder wie hij eigenlijk niets kan doen.

“Hij was er al gekend vóórdat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is Hij voor ons gekomen.” (1Pe 1:20)

“Mensen die doorgaan met ongehoorzaam zijn aan God, horen bij de duivel. Want de duivel is al vanaf het begin ongehoorzaam aan God. Maar de Zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen.” (1Jo 3:8 BasisBijbel)

“Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.” (Joh 1:14 BasisBijbel)

Hij mag het Woord van God genoemd worden omdat God zijn Woord betreffende hem heeft uitgesproken in de Tuin van Eden met de belofte dat hij de dood zou vermorzelen. Als mens kwam hij uit een Joodse moeder (Galaten 4:4), werd geboren en aan de Joodse wet onderworpen. Menselijk gezien  stamt Hij van David af. Als Christus optredend was het levende woord er al voor het begin van alle dingen, genoteerd in het boek van het leven, zoals wij daar, of in het Boek der dood, ook in staan genoteerd. God heeft door hem het leven bekendgemaakt. Doordat hij terugkwam uit de dood heeft de Heilige Geest bewezen dat hij de machtige Zoon van God is.

“Zijn kleren waren in bloed geverfd. Zijn naam is: ‘Het Woord van God’.” (Opb 19:13 BasisBijbel)

{Jezus is het Levende Woord } We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het Levende Woord was er al vanaf het begin. We hebben Hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld.” (1Jo 1:1 BasisBijbel)

“Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God.” (1Jo 4:2 BasisBijbel)

Hieruit kunnen wij opmaken dat die mensen die niet willen erkennen dat Jezus de zoon van God is maar er aan willen vasthouden dat Jezus God is, eigenlijk niet tot God behoren, maar tot de wereld, wiens menselijke leerstellingen of kerkelijke dogma’s zij hoger stellen dan Gods Woord, dat de Waarheid vertelt.

“Maar er lopen heel wat mensen rond die proberen om jullie leugens over Jezus Christus te laten geloven. Ze geloven niet dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden. {Er was in die tijd een stroming in het geloof die niet geloofde dat Jezus werkelijk een mens van vlees en bloed geworden is. Zij vonden dat het alleen maar léék alsof Hij een lichaam had. Maar de kern van het goede nieuws is nu juist dat God werkelijk mens werd in Jezus. } Zulke mensen zijn bedriegers en vijanden van Christus.” (2Jo 1:7 BasisBijbel)

Door te geloven dat de mens Christus Jezus verwekt werd door de Vader en onmetelijk begiftigd werd met Gods Geest, moet er ook het besef zijn dat hij verschillend van de Vader was, hoewel hij één met Hem was. Maar wat betreft co-gelijkheid en co-eeuwigheid, dit zijn ideeën die hun bestaan te danken hebben aan de speculaties en disputaties van kerktheologen in de derde en vierde eeuw, die niet behoren tot het Nieuwe Testamentische leerstelsel met betrekking tot Christus. Dit systeem leert dat de goddelijkheid in Christus de Vader was die hemel en aarde vult met Zijn Geest. Christus verwerpt gelijkwaardige gelijkheid met de Vader; en co-eeuwigheid is onmogelijk in een zoon.

“Ik zeg het over Mijzelf, en de Vader die Mij gestuurd heeft, zegt het ook over Mij."” (Joh 8:18 BasisBijbel)

“Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen.” (Joh 14:11 BasisBijbel)

“Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: ‘Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.’ Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik.” (Joh 14:28 BasisBijbel)

“Maar ik wil dat jullie ook het volgende goed onthouden: Christus is het hoofd van iedere man, en iedere man is het hoofd van zijn vrouw. En God is het Hoofd van Christus. {De regels die Paulus in het volgende stukje geeft over hoe het moet in de gemeente, hebben te maken met wat de mensen in die tijd en in dat land fatsoenlijk vonden. In Korinte zei lang haar bij de mannen en kort haar bij de vrouwen iets over hun seksuele gedrag. Het gaat er in dit stuk om dat ons uiterlijk het de ongelovigen niet moeilijk mag maken om te geloven dat we bij Christus horen. } (1Co 11:3 BasisBijbel)

“Alle mensen en alle machten zullen Jezus als Koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want Híj heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God Koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van Hem zijn.” (1Co 15:28 BasisBijbel)

Ware gelovigen in God en in Jezus Christus moeten de Bijbelse leerstellingen aannemen en de menselijke valse leerstellingen en menselijke tradities opzij zetten met het besef dat alles wat niet uit geloof is, zondig is.

“Maar als je iets eet en je twijfelt of het wel goed is om dat te eten, doe je verkeerd. Want dan eet je niet met geloof. En alles wat je zonder geloof doet, is verkeerd.” (Ro 14:23 BasisBijbel)

“Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet.” (Efe 6:16 BasisBijbel)

“En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?"” (Joh 11:26 BasisBijbel)

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.” (Joh 3:16 BasisBijbel)

“Jezus zei tegen haar: "Ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is.” (Joh 11:25)

Door te aanvaarden wat er in de bijbel staat en aan te nemen dat Jezus de zoon van God is en eveneens de weg naar God kan leven na de dood u toe komen en kan u verzoent worden met God zodat u naar Hem toe kan komen.

“Jezus zei tegen hem: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.” (Joh 14:6 BasisBijbel)

“Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.” (Joh 17:3 BasisBijbel)


+

Lees verder meer over

Jezus in de Schrift


1.      Vertrouwelijke geschriften

2.      De Bijbel als Gids

3.      Het belang van het lezen van de Schrift

4.      De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven

5.      Naamsverandering voor het behoud van vrede

6.      Aan wie trouw zijn

7.      Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven

8.      Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst

9.      Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Vlees geworden woord


1.      Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze

2.      Het begin van Jezus #2 Aller Begin

3.      Jezus Christus is in het vlees gekomen

4.      Addendum 2: Vlees geworden woord

5.      Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)

6.      Na 2020 jaar

7.      Zoon van God - Vleesgeworden woord

8.      Christus Jezus: de zoon van God

9.      De Gezondene

10.    Eigenheden aan Jezus toegeschreven

11.    Zoon van God dé Weg naar God

12.    Messiaans, Joods of Christen

Mensenzoon


1.      Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden

2.      Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David

3.      Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde

4.      De Knecht des Heren: de Gezalfde gezant

5.      Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

6.      Het begin van Jezus #2 Aller Begin

7.      Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

8.      Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

9.      Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

10.    Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

11.    Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper

12.    Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

13.    Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God

14.    Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

15.    Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

16.    Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

17.    Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

18.    Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

19.    Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

20.    De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

21.    Wie zijt Gij, Here?

22.    2020 jaar geleden werd de weg geopend

23.    Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

24.    Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

25.    Betreffende het spirituele lichaam

Zoonschap


Goddelijkheid


Dienaar


Bloedwreker, terughaler, opeiser, terugkoper of loskoper


1.      Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

2.      Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

3.      Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

4.      Jezus moest sterven

5.      Achtergelaten aan een paal tot in de dood

6.      God wil u gunst betonen

7.      Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

8.      Een Messias om te Sterven

9.      Jezus drie dagen in de hel

10.    De Knecht des Heren #4 De Verlosser

11.    Zalving als teken van verhoging

12.    Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

13.    Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

14.    Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

15.    De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis

16.    Een Messias om te Sterven

17.    2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

18.    14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

19.    Zoenoffer

20.    Het Zoenoffer

21.    Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

22.    14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

23.    14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

24.    Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

25.    Gisteren stierf hij voor mij

26.    Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

27.    Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

28.    Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

29.    Verlossing #5 Het volmaakte offer

30.    Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

31.    Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

32.    Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven

33.    Het Grote kinderweekend

34.    Onder de Geest blijven

35.    Jaar van Gebed

36.    Dankzegging voor de vrede in mijn hart

37.    Samen werken aan een Open Gemeenschap

38.    Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

39.    Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

40.    Toewijding van ons

41.    Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

42.    Ademen om les te geven

43.    Al of niet verenigen

44.    Messiaans Pesach 2017 en verharde harten

Lam van God en Offerdaad


Jezus en de toekomst


Kind van God en eenheid met God


1.      Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

2.      Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

3.      Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

4.      Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
Comments