Jezus de Gezonden Afgezant van God

Kerken in het Christendom en hun leer

In de wereld van het Christendom vindt men de meerderheid van denominaties geloven in een Drie-eenheid of Heilige Drievuldigheid. Het Gross van kerkgemeenschappen stelt een driehoofdige of drievoudige god voor aan hun gelovigen, die toch nog één god zou zijn, maar waarbij men kan vaststellen dat die drie eenheden van die god toch nog zeer verschillende eigenschappen hebben. Ook valt het op dat als men in die Drie-eenheid gelooft er toch bepaalde teksten van de bijbel elkaar lijken tegen te spreken of niet schijnen te kloppen. Zo zegt de bijbel dat God een eeuwig geestelijk wezen is (dat inhoudt dat Hij geen geboorte noch dood kent, maar ook geen vlees, bloed, organen en beenderen heeft). Ook wordt er van God gezegd in de Heilige Schrift dat Hij zulk onzichtbaar wezen is dat indien mensen Hem zouden zien zouden sterven. Hierbij vergeten zij dat Jezus nadat hij ter wereld kwam door zeer veel mensen gezien is geworden. Ook zien zij over het hoofd dat Jezus zelf beweerde geen geest te zijn en dat hij ter dood is opgehangen aan een paal, waar zijn beenderen niet gebroken zijn maar zijn hart wel doorspiesd is geworden.

“Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.” (Ex 33:20 BasisBijbel)

 “Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over het Licht te vertellen.” (Joh 1:8 BasisBijbel)

 “Alleen Hij is onsterfelijk en woont in een licht dat wij niet kunnen binnengaan. Geen mens heeft Hem gezien, geen mens kán Hem zien. Voor Hem is alle eer en eeuwige kracht! Amen! Zo is het!” (1Ti 6:16 BasisBijbel)

“Kijk naar mijn handen en voeten. Dan kunnen jullie zien dat IK het Zelf BEN. {Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar ‘ego eimi,’ wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om ‘ik ben … ’ te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees #Ex 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk met #Mt 14:27. } Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar Ik wel."” (Lu 24:39 BasisBijbel)

 “God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid."” (Joh 4:24 BasisBijbel)

Die kerken die de Heilige Drie-eenheid prediken hebben dan allerlei extra leerstellingen moeten creëren, welke zij als dogma’s of aan te nemen zaken voorstelden, omdat wij mensen die dingen toch niet zouden begrijpen. Hierbij vergeten die Kerken dat God nochtans een God van orde en klaarheid is welke geen leugens verteld en waarbij dan alles wat Hij zegt zo zou moeten zijn en niet anders. Ook vergeten veel gelovigen van die kerkgemeenschappen dat God Zelf over Jezus zegt dat het Zijn Zoon en Zijn Gezondene of Zijn Afgezant is. Ook zien ze over het hoofd dat God een Alwetend wezen is terwijl Jezus een heleboel dingen niet wist en moest leren en voor zijn levenseinde nog heel wat dingen niet wist en dit ook toegaf niet te weten (tenzij Jezus niet de waarheid zou vertellen, maar dan zou hij liegen en dan kon hij niet zonder zonde zijn, maar kan hij ook zeker niet God zijn).

Afgezant

Een afgezant is een afgevaardigde of bode, iemand die komt wegens een opdracht of in naam van iemand anders, niet voor zichzelf. Zo kan Jezus beschouwd worden als iemand die als officiële vertegenwoordiger voor de Allerhoogste Schepper naar de mensen is gestuurd geworden om een bepaald bericht over te brengen (namelijk het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God) en om Hem (Jehovah God boven alle goden) daar te vertegenwoordigen. Jezus is zo de “gevolmachtigde van God” maar niet zelf de God. Hij is de “Uitgezondene” en de “Vertegenwoordiger” of “Zaakgelastigde” voor de allerhoogste Schepper. Als de ”Zendbode” van God werd Hij door God toegelaten om in Zijn Naam te spreken en te handelen.

Als gedelegeerde van God was hij niet op een geheime missie gestuurd maar op een openbare zendingsopdracht om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Hiertoe zou Jezus anderen moeten voorbereiden om zijn taken verder op te nemen en het missie werk voort te zetten. Als representatief persoon moest Jezus als een voorbeeld of type dienen voor anderen met dezelfde classificatie dienen als een afgevaardigde of agent voor een Hogere Macht dan enige andere mens. Jezus moest ook optreden als het eerste lid van een overheidsorgaan bepaalt door de Schepper van alle dingen, Die hem dan ook in de wetgevende regering als koning zal benoemen. In die Koninkrijksregering zal Jezus mogen optreden in Naam van de Allerhoogste of Jehovah God mogen vertegenwoordigen. Jezus is dan de aangewezen persoon om de Onzichtbare God af te tekenen of kenbaar te maken zodat de mensen van Hem inzicht zouden hebben of een beeltenis vormen. Jezus portretteerde zijn hemelse Vader al tijdens zijn leven en getuigde er van als enige in staat zijn om dit op uitzonderlijke wijze te doen. Om die reden is Jezus ook door de hemelse Vader uitgekozen om als geautoriseerde op te treden als een officiële afgevaardigde of agent van de Enige Eeuwige God boven alle goden.

Jezus vertegenwoordigt of is kenmerkend voor de overheden van de mensen door zijn en zijn apostelen hun vertegenwoordiging. Zijn getrouwe leerlingen hebben zijn opdracht ernstig genomen en hun best gedaan om hem verder te verkondigen en de werking duidelijk te maken voor hun opvolgers.

Als gedelegeerde of ‘go-between’ voor God kan men Jezus als tussenschakel zien tussen de mens en het Hogere Wezen. Hij is eigenlijk de enige officiële hoogste afgezant van God, waarbij het duidelijk moet zijn dat dit niet een Paus of andere geestelijken zijn, welke eigenlijk allemaal mensen zijn die onder zijn officiële vertegenwoordiging moeten vallen, hem het fundament of de hoeksteen zijnde van het geheel.

“Maar Jezus keek hen aan en zei: "Wat betekent het dan dat er in de Boeken staat: ‘De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden?” (Lu 20:17 BasisBijbel)

“Want er staat in de Boeken: "Kijk, Ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen(=Jezus) neer, die Ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in Hem teleurgesteld worden."” (1Pe 2:6 BasisBijbel)

 9  {Bouwen op het fundament } Je zou ook kunnen zeggen: Jullie zijn Gods gebouw. 10  Met de gave die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hóe ze daarop verder bouwen.” (1Co 3:9-10 BasisBijbel)

“Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw.” (Efe 2:20 BasisBijbel)

“In de eeuwen hiervóór wilde God nog niets over die plannen aan de mensen vertellen. Tenminste, niet op de manier zoals Hij het nu door de Heilige Geest heeft verteld aan de boodschappers van God en de profeten.” (Efe 3:5 BasisBijbel)

{Taken in de gemeente } Zo geeft God ook aan een aantal mensen een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft Hij boodschappers {Dat zijn ‘apostelen.’ Je zou dit woord kunnen vertalen met ‘zendelingen.’ Ze worden ‘uitgezonden’ om het goede nieuws aan de mensen bekend te gaan maken. In de BasisBijbel worden zij vaak ‘boodschappers van God’ genoemd. Want ze brengen Gods boodschap naar de mensen. Lees #Lu 6:13-16. } die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen, daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen, of de gave hebben om de leiders te helpen, of om leiding te geven, of om verschillende talen van de Geest te spreken.” (1Co 12:28 BasisBijbel)

 “Ik zeg je dat jij Petrus(=‘steen’) bent. En op deze rots {Dit is een woordspeling, want het Griekse woord voor rots is ‘petra.’ } zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.” (Mt 16:18 BasisBijbel)

“Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus.” (1Co 3:11 BasisBijbel)

De hoeksteen van een kerkelijke gemeente moet steeds Jezus Christus zijn en geen andere mens. Elke mens heeft fouten en kan aldus niet als onfeilbaar optreden ook al wil hij boodschappen over God en goddelijke werking aan andere mensen verkondigen. Aldus is er niets als een onfeilbare paus of een paus als hoofd van de Kerk. Wij mogen enkel Jezus als het hoofd van onze Kerk hebben. Al de andere wereldse figuren zijn slechts dienaren die zich ook ten dienste van Christus moeten opstellen.

Al diegenen die in de kerkgemeenschap ten dienste van God willen optreden mogen zich nooit boven Christus stellen, maar moeten zich steeds aan hem onderwerpen en niet in die volle mate aan wereldse machtshebbers, welke zij ook wel de eer moeten geven die hen toekomt en de bevelen opvolgen die niet tegen de geboden van de hemelse Vader in gaan, want steeds moet men de aardse heersers geven wat hen toekomt (Matthéus 22:21; Lukas 20:25). Maar steeds moet Jeshua, Jezus Christus, aanschouwd worden als de ware verlosser of Messias en koning.

“Boven zijn hoofd hingen ze een bord waarop stond waarom Hij de doodstraf had gekregen. Er stond op: ‘Jezus, de koning van de Joden.’” (Mt 27:37 BasisBijbel)

“Pilatus ondervroeg Hem: "Ben Jij de koning van de Joden?" {Voor verschil van mening over de Joodse godsdienst zou Pilatus Jezus niet laten doden. Maar wel als Jezus zegt een koning van de Joden te zijn. Dat zou rebellie tegen de Romeinse keizer zijn. Daarom is dat de beschuldiging waarmee de Joden bij Pilatus komen. } Jezus antwoordde hem: "U zegt het zelf."” (Mr 15:2 BasisBijbel)

9  Pilatus antwoordde: "Willen jullie dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" 10  Want hij wist dat de leiders van de priesters Hem gevangen hadden genomen omdat ze jaloers waren. 11  Maar de leiders van de priesters stookten de grote groep mensen op om van Pilatus te eisen dat hij Barabbas zou vrijlaten. 12  Pilatus zei weer: "Wat moet ik dan doen met de Man die jullie de koning van de Joden noemen?"” (Mr 15:9-12 BasisBijbel)

“En ze groetten Hem: "We groeten U, koning van de Joden!"” (Mr 15:18 BasisBijbel)

“Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond waarom Hij de doodstraf had gekregen. Er stond op: ‘De koning van de Joden.’” (Mr 15:26 BasisBijbel)

“Laat de Messias, de koning van Israël, maar eens van dat kruis af komen! Dan zullen we in Hem geloven." Ook de mannen die samen met Hem waren gekruisigd zeiden zulke dingen tegen Hem.” (Mr 15:32 BasisBijbel)

“Toen zei Pilatus tegen Hem: "Je bent dus een koning?" Jezus zei: "U zegt zelf dat Ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar Mij."” (Joh 18:37 BasisBijbel)

“Die dag zal komen op het moment dat Híj heeft bepaald. Dan komt Hij, de goede en enige Heerser, de hoogste Koning en de machtigste Heer.” (1Ti 6:15 BasisBijbel)

“Ze strijden tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want Hij is de machtigste Heer en de hoogste Koning. Hij zal overwinnen, samen met de mensen die bij Hem zijn in de strijd. Zij zijn door Hem uitgekozen en horen bij Hem en zijn trouw aan Hem.” (Opb 17:14 BasisBijbel)

“Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven: ‘Hoogste Koning en machtigste Heer.’” (Opb 19:16 BasisBijbel)

Deze koning die hoger geplaatst is dan alle prinsen, koningen en presidenten die op deze aarde over landen en streken geregeerd hebben, zal een koninkrijk hebben dat alle voorgaande aardse koninkrijken overtreft. Terwijl al die heersers ook gebreken hebben sloeg deze man van vlees en bloed zonder enige fout of gebrek te zijn.

In het vlees maar niet zondig

Van Jezus weten wij dat vele mensen hem konden zien, terwijl geen enkel mens in leven kan blijven als hij God zou zien. In de heilige Schrift vernemen wij ook dat hij door God gezonden is en uit vlees bestaat, terwijl God een geest is en geen vlees, organen, bloed en beenderen heeft, welke Jezus allemaal bezat. Alsook vernemen wij dat Jezus precies zo’n mens als wij was die als mens van vlees (gelijk aan het zondige vlees-) en bloed door het kwaad verleid kon worden, terwijl God niet kan verleid worden.

“De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God.” (Ro 8:3 BasisBijbel)

Het was nodig dat Jezus Christus, aan ons (Zijn broeders) gelijk werd, want anders zou er ook geen bewijs zijn dat een mens getrouw aan God zou kunnen blijven (want daar draaide het allemaal om in de Tuin van Eden). Alsook kan alleen een ziel of wezen sterven en zo de tegenstander van God (satan of duivel), die de macht over de dood had, machteloos gemaakt worden. Om die tegenstander uit te schakelen kwam het Woord van God (de belofte uit de Tuin van Eden) in vervulling of in het vlees (in werkelijkheid op aarde) om als dienaar van God op te treden.

“Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.” (Joh 1:14 BasisBijbel)

“En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis.” (Flp 2:8 BasisBijbel) (In de originele tekst staat “een paal”)

“Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood.” (Heb 2:14 BasisBijbel)

“Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal begrijpt. {De hogepriester in de tijd van het Oude Testament offerde één keer per jaar een dier in het heiligdom om vergeving te vragen voor alles wat het hele volk Israël verkeerd had gedaan. Jezus is niet alleen zelf het Offerlam, maar ook de Hogepriester die het offer bracht. Want Hij offerde Zichzelf. Dit wordt verder uitgelegd in #Heb 5:1-10. } En zo kon Hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven.” (Heb 2:17 BasisBijbel)

“We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God.” (Heb 4:15 BasisBijbel)

Door zijn constante gehoorzaamheid aan God kon deze mens van vlees en bloed, getrouw blijvend aan zijn hemelse vader, zich als zoenoffer, als Lam van God aanbieden om de zonden van allen te bedekken. Daardoor kon de zonde, die door één mens de wereld was binnen gekomen, ook door één mens teniet gedaan worden.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Toen zei hij: "Kijk, daar is het Offerlam van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op Zich nemen, de schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God. {Johannes vergelijkt Jezus hier met het offerdier dat één keer per jaar in de tempel geofferd werd om daarmee om vergeving te vragen voor alle dingen waarin het volk Israël ongehoorzaam was geweest aan God. Lees hierover in #Le 16:15,16. } (Joh 1:29 BasisBijbel)

{Adam en Jezus } Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen.” (Ro 5:12 BasisBijbel)

“God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis (orig.: de paal) droeg Jezus ónze straf. Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf. (lees verder)” (2Co 5:21 BasisBijbel)

Gezonden verlosser

De Nazareen Jeshua, zoon van Jozef en Maria, op bijzondere wijze ter wereld gekomen, werd door God zelf als Zijn welbeminde verklaard.

“En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem."” (Mt 3:17 BasisBijbel)

Uit de Heilige Schriften kunnen wij te weten komen dat Jehovah God ons Zijn grote liefde heeft getoond door Christus te sturen, het is te zeggen “niet zelf neer te dalen naar de aarde” maar “iemand te zenden naar de mensen op aarde” welke ook een gelijke aan de mens zou zijn, of een mensenzoon, die zoals alle mensen kon kiezen wat hij deed maar ook zou sterven. Bij deze mens van vlees en bloed heeft God hem voor ons laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. (Romeinen 5:8)

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.” (Joh 3:16 BasisBijbel)

Het niet verloren gaan houdt in dat door geloof te stellen in Jezus Christus de mogelijkheid bestaat om eeuwig leven te hebben.

In wezen zijn wij door al het geen wij verkeerd doen, steeds bestemd voor de dood; Maar al waren wij door onze misdaden dood voor God heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven redding te vinden in de dood van Zijn zoon Jezus.

“Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt.” (Efe 2:4 BasisBijbel)

“Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt.” (Ro 5:8 BasisBijbel)

“De liefde waar ik het over heb is niet ónze liefde voor God, maar Gods liefde voor óns. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen.” (1Jo 4:10 BasisBijbel)

“en de vrede van Jezus Christus. Hij heeft ons de hele waarheid bekend gemaakt en Hij is te vertrouwen. Hij is de eerste die uit de dood opstond. Hij is de hoogste Koning op aarde. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij ons door zijn bloed heeft schoongewassen van onze ongehoorzaamheid aan God.” (Opb 1:5 BasisBijbel)

Met het besef dat God zoveel liefde voor de wereld heeft, dat Hij Zijn enige zoon heeft gegeven; zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, moeten wij in die door God gestuurde geloven, die volgens de Heilige Schrift ook de woorden van God heeft doorgegeven. Het is namelijk de Allerhoogste God Die Zijn gezonden zoon Zijn Geest zonder beperking ter beschikking heeft gesteld. (Joh 3:34)

Jezus verklaard van God gezonden te zijn en de Geest van God op zich mee gekregen te hebben. Het is namelijk Die Geest op Jezus Die de opdracht en de kracht overbracht van de Eeuwige Onzichtbare God, om arme mensen goed nieuws te brengen. (Lukas 4:18) Als afgezant, gezonden door God moest Jeshua of Jezus Christus het goede nieuws van het Koninkrijk van God overal brengen en die opdracht doorgeven aan anderen, die ook zouden moeten beseffen dat Jezus zijn voeding het doen is van de wil van God, Die hem gezonden heeft, en het volbrengen van Zijn werk.

“Want de Man die door God is gestuurd, spreekt de woorden van God. Want God heeft Hem eindeloos veel van zijn Geest gegeven.” (Joh 3:34 BasisBijbel)

“Jezus zei: "Het doen van Gods wil is als eten voor Mij. Ik wil doen waarvoor Hij Mij heeft gestuurd.” (Joh 4:34 BasisBijbel)

Beseffende dat die Nazareense leermeester Jeshua (Jezus Christus) de gezondene van God is moeten wij hem bijna even veel eer geven als aan de Vader, die natuurlijk nog steeds de grootste eer toekomt. Maar wie de zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gestuurd heeft. Zoals Jezus zegt horen wij naar zijn woorden te luisteren en ze voor waar aan te nemen in geloof voor Hem (Jehovah) die hem (Jezus) autoriteit heeft gegeven. Dat geloof in Hem Die Jezus gestuurd heeft is essentieel om eeuwig leven te verkrijgen.

23  Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft gestuurd. 24  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan.” (Joh 5:23-24 BasisBijbel)

Mensen moeten duidelijk inzien dat Jezus niets uit zichzelf kan doen. Zelfs het oordelen zal gebeuren naar de wensen en zeggenschap van God. Daardoor zal die beoordeling ook correct kunnen verlopen; eerlijk en rechtvaardig zijn, want het gaat niet om wat Jezus wil maar om wat God wil, want Hij heeft Jezus gestuurd om Gods Wensen te vervullen.

“Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.” (Joh 5:30 BasisBijbel)

De wonderen in gedachte houdend die Jezus verrichtte moeten voor ons een getuigenis zijn in Wiens opdracht Jezus handelde.

36  Maar er is iets dat meer over Mij zegt dan Johannes. Namelijk: de dingen die Ik namens mijn Vader doe. Die laten zien dat de Vader Mij heeft gestuurd. 37  En de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft Zelf ook over Mij gesproken. Jullie hebben nooit zijn stem gehoord en jullie hebben Hem nooit gezien. 38  En jullie luisteren niet echt naar Hem. Want jullie willen Mij niet geloven, terwijl Ik toch door Hem gestuurd ben.” (Joh 5:36-38 BasisBijbel)

Hoewel nog niemand God heeft gezien en weinigen onder ons God hebben gehoord moeten wij toch geloven in die gezondene van God, welke God Zelf als Zijn zoon erkende en verklaarde. Dat is de wil van God, want Jezus is niet uit de hemel gekomen om zijn eigen wil te doen, maar de wil van God die hem zond.

“Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."” (Joh 6:29 BasisBijbel)

38  Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd. 39  En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij Mij heeft gegeven. Hij wil dat Ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak.” (Joh 6:38-39 BasisBijbel)

Redding ligt in het verschiet of in de mogelijkheid van iedereen omdat Hij Die Jezus gestuurd heeft niet wil dat Jezus één van deze mensen, die God aan hem gegeven heeft, zou verloren gaan. Daarom zal Jezus ze ook op de laatste dag uit de dood terughalen.

Jezus zijn offergave of zoenoffer is het allerbeste offerlam dat voldoende losgeld voorzien heeft om ons volledig vrij te kopen. Door geloof in Jezus en zijn offerdaad zijn wij vrij gemaakt van de vloek der dood of het gevolg van onze zonden.

Het is wel de hemelse Vader die ons moet roepen en ons zover moet brengen, alsook het moet laten gebeuren dat op de laatste dag Jezus diegenen die al gestorven zijn uit de dood zal terughalen.

“Iemand kan alleen naar Mij toe komen als de Vader hem helpt. En dan zal Ik hem op de laatste dag weer levend maken.” (Joh 6:44 BasisBijbel)

“De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven.” (Joh 6:57 BasisBijbel)

Alles wat Jezus de mensen heeft geleerd, heeft hij niet van zichzelf, maar van God die hem gestuurd heeft. Jezus is niet uit zichzelf gekomen, wat hij wel zou gedaan hebben indien hij god zou zijn geweest. Maar God heeft hem naar de wereld gestuurd en steeds heeft Jezus niet uit zichzelf gesproken, maar heeft hij gezegd wat hem werd opgedragen door zijn hemelse Vader en zijn God, Die hem heeft gestuurd. Daarom moeten wij ernstig over Jezus zijn positie na denken en goed luisteren naar wat hij zegt.

“Jezus antwoordde: "Wat Ik zeg, weet Ik niet van Mijzelf. Ik weet het van Hem die Mij heeft gestuurd.” (Joh 7:16 BasisBijbel)

“Jezus zei tegen hen: "Als God echt jullie Vader was, zouden jullie van Mij houden. Want Ik ben bij God vandaan gekomen. Ik ben niet gekomen om te doen wat Ik zelf wil, maar God heeft Mij gestuurd.” (Joh 8:42 BasisBijbel)

“Ik ben speciaal door de Vader geroepen om naar de wereld te gaan. Waarom zeggen jullie dan dat Ik God beledig, als Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben?” (Joh 10:36 BasisBijbel)

“Ik weet Zelf wel dat U altijd naar Mij luistert. Maar Ik zeg dit zodat de mensen die om Mij heen staan, zullen geloven dat U Mij heeft gestuurd."” (Joh 11:42 BasisBijbel)

“Want Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen.” (Joh 12:49 BasisBijbel)

“Luister goed! Ik zeg jullie: als je iemand ontvangt die door Mij is gestuurd, ontvang je eigenlijk Mij. En als je Mij ontvangt, ontvang je eigenlijk Hem die Mij gestuurd heeft."” (Joh 13:20 BasisBijbel)

{Alleen door Gods Zoon krijg je eeuwig leven } Als je gelooft dat Jezus de Redder is, ben je een kind van God: je bent uit God geboren. En als je van God houdt uit Wie je geboren bent, houd je ook van de andere mensen die uit Hem geboren zijn.” (1Jo 5:1 BasisBijbel)

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.” (Joh 3:16 BasisBijbel)

“En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?"” (Joh 11:26 BasisBijbel)

“Alle profeten hebben over Hem gesproken. Ze zeiden dat iedereen die in Hem gelooft, door Hem vergeving krijgt voor zijn ongehoorzaamheid aan God."” (Hnd 10:43 BasisBijbel)

“Jullie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in dienst gekomen van een nieuwe meester: de wil van God.” (Ro 6:18 BasisBijbel)

Wel wordt er verzocht om geloof te hechten aan die gezonden verlosser. Er wordt verwacht vertrouwen op Jezus te stellen. Zonder geloof in Jezus als gezondene van God is men niet veel. Bij Jezus ligt de verlossing doordat geloof in hem maakt dat men niet wordt veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.

“Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God.” (Joh 3:18 BasisBijbel)

Daarom komt het er op aan dat de wereld zal komen te erkennen dat Jezus niet God is maar dat hij de gezonden zoon van God is. Om verlost te worden hoort men ook geloof in God te hebben die Jezus gestuurd heeft en niet zelf naar de aarde is gekomen om te doen alsof hij verleid werd en stierf, want God kan geen een van beiden. Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is en heeft zo ons de weg naar God getoond.

“Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.” (Joh 1:18 BasisBijbel)

“Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God.” (Joh 3:18 BasisBijbel)

“Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.” (Joh 17:3 BasisBijbel)

Door het geloof in Jezus als persoon en geloof in zijn woorden kan eeuwig leven over ons komen en zullen wij voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, doordat niemand ware gelovigen of volgers van Jeshua uit zijn hand zullen kunnen roven. Want de hemelse Vader van Jeshua (Jezus Christus) heeft hem (Gods afgezant) autoriteit gegeven, en niemand kan iets roven uit de hand de hemelse Vader door de nauwe band van Jezus Christus de Messias en zijn hemelse Vader die één van geest zijn.

24  De Joden gingen om Hem heen staan en zeiden tegen Hem: "Hoelang gaat U ons nog in spanning houden? Als U echt de Messias bent, zeg het ons dan eerlijk." 25  Jezus antwoordde: "Dat heb Ik jullie al gezegd, maar jullie geloven Mij niet. De dingen die Ik namens mijn Vader doe, laten duidelijk zien wie Ik ben. 26  Maar jullie geloven Mij niet, omdat jullie niet bij mijn schapen horen. Dat heb Ik jullie al gezegd. 27  Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij. 28  En Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van Mij en niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven. 29  Mijn Vader heeft hen aan Mij gegeven. Hij is machtiger dan wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van mijn Vader roven. 30  Ik en de Vader zijn helemaal één."” (Joh 10:24-30 BasisBijbel)

Geautoriseerde

Na zijn dood op aarde en zijn opstanding zei Jezus:

„Alle autoriteit in de hemel en op aarde is mij gegeven” (Mattheüs 28:18).

Waardoor we zien dat de profetie van Daniël dat er een koning zou komen aan wie alle autoriteit zou gegeven worden, in vervulling komt met Christus Jezus. Een engel had de maagd Maria al verwittigd dat haar kind de grootste zou genoemd worden onder de mensen, aan wie zijn koninkrijk geen einde zou komen (Luk. 1:31-33; Openb. 3:14.).

31  Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus(=‘God redt’) noemen. 32  Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. {God had aan David beloofd dat er altijd een zoon uit zijn familie koning zou zijn. Lees #1Kr 17:11-14. Jezus is uit de familie van koning David. Dat blijkt uit vers 27. } 33  Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij."” (Lu 1:31-33 BasisBijbel)

“Maar in de tijd dat die koningen er zijn, zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk voor eeuwig blijven bestaan. {Dit gaat over de heerschappij van Jezus. Zijn Koninkrijk zal uiteindelijk plotseling een einde maken aan alle menselijke koninkrijken. Zijn Koninkrijk zal het nooit vernietigd worden. } (Da 2:44 BasisBijbel)

{De brief aan de gemeente in Laodicea } De Heer zei tegen Johannes: "Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen(=‘ja, zo is het’), de Getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. Dit zegt Hij die het Begin is van alles wat God heeft gemaakt:” (Opb 3:14 BasisBijbel)

Wij mogen er op aan dat Jeshua of Jezus Christus als zoon van God van zijn hemelse Vader het recht van spreken heeft gekregen. Hij heeft het vermogen en het recht ontvangen om universele macht uit te oefenen. Als „Koning der koningen en Heer der heren” is hij gemachtigd „alle regering en alle autoriteit en kracht” — zichtbaar en onzichtbaar — die zich tegen zijn Vader verzet, teniet te doen (Openbaring 19:16; 1 Korinthiërs15:24-26). Jehovah de God die boven alle goden en koningen staat, heeft „niets overgelaten wat niet aan [Jezus] onderworpen is” — dat wil zeggen, met uitzondering van Jehovah zelf. (Hebreeën 2:8; 1 Korinthiërs15:27).

“En U laat hem over alles heersen." Als Hij ‘alles’ zegt, dan bedoelt Hij ook echt álles. Toch zien we nu niet dat de mensen over alles heersen.” (Heb 2:8 BasisBijbel)

“Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Maar niet over de Vader Zelf. Want de Vader Zelf heeft alles overwonnen.” (1Co 15:27 BasisBijbel)

Het was enkel door Gods Macht dat Jezus dingen kon verwezenlijken. En enkel omdat Jehovah God Jezus zijn zoenoffer aanvaard heeft is er verlossing over de mensen gekomen door de Onverdiende Goedheid of Genade en Gratie van God. Redding door christus kan ons enkel toekomen door de Redding door God aan de mens geschonken.

“Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen.” (Joh 1:17 BasisBijbel)

“Omdat God zoveel van ons houdt, gaf God toen Jezus als geschenk aan ons. En dat Geschenk is véél machtiger dan de ongehoorzaamheid van Adam. Want door de ongehoorzaamheid van één mens {Lees #Ge 3:17. } (namelijk Adam) zijn heel veel mensen gestorven. Maar Gods Geschenk, Jezus Christus, is zó machtig dat heel veel mensen erdoor kunnen worden gered.” (Ro 5:15 BasisBijbel)

“Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk.” (Efe 2:8 BasisBijbel)

+

Aanvullende lectuur


 1. Het belang van het lezen van de Schrift
 2. Vertrouwelijke geschriften
 3. Welke dingen zoeken
 4. Paadjes, straten, autowegen, hoeken en kantjes
 5. De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen
 6. Kan men God zoeken en ervaren
 7. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 8. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 9. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven
 10. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 11. Als je beseft dat God bestaat
 12. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 13. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 14. Zoek uw Toevlucht bij God
 15. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 18. God wil u gunst betonen
 19. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 20. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 21. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 22. Wie zijt Gij, Here?
 23. Christus-in-profetie
 24. Adam en Christus
 25. Voorwerpen rond de geboorte en dood van Jezus
 26. Is er een verbinding tussen God en mens?
 27. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 28. Jezus is de Weg naar God
 29. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 30. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 31. Zoon van God - Vleesgeworden woord
 32. Zoon van God dé Weg naar God
 33. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 34. Een Groots Geschenk om te herinneren
 35. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 36. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 37. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 38. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 39. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 40. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 41. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 42. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 43. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 44. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 45. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 46. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 47. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 48. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 49. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 50. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 51. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 52. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 53. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 54. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 55. Dienaar van zijn Vader
 56. De Leidsman van geloof
 57. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 58. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 59. De Gezondene van God
 60. Niet goddelijkheid van Christus toch
 61. Jesjoea … wie bent u? 
 62. Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God
 63. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 64. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 65. Een Messias om te Sterven
 66. Aan wie trouw zijn
 67. Hij kwam van God op een manier waarop geen ander kwam
 68. Gezondene van God
 69. Jezus de Heer
 70. Jezus de Zoon
 71. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 72. Na 2020 jaar
 73. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 74. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 75. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 76. Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen
 77. God Kijkt toe
 78. Filippenzen 1 – 2
 79. Redding mogelijk voor allen
 80. Reddingsplan
 81. De Verlosser 1 Senior en junior
 82. Vertrouwen in Jezus Christus
 83. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 84. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 85. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 86. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 87. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 88. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 89. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 90. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 91. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 92. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 93. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 94. Lam van God #1 Sprekers voor God
 95. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 96. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 97. Gisteren stierf hij voor mij
 98. Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde
 99. zoenoffer
 100. het zoenoffer
 101. hoop eerste Christenen
 102. uitzicht op de toekomst
 103. leven na de dood
 104. Glimlach raam naar je ziel
 105. Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid
 106. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 107. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 108. Toewijding van ons
 109. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 110. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 111. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 112. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 113. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 114. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 115. Messiaans, Joods of Christen
Comments