Hel een eeuwige marteling - geen Bijbelse leer

In het Christendom zijn er groeperingen die de mens angst aanjagen met een eeuwige verdoemenis in de hel waar zij de pijn van hellevuur niet zullen kunnen ontwijken.

De leerstelling van het hellevuur, een officieel dogma in veel religies, houdt in dat God zo iets verschrikkelijks zou toe laten te gebeuren.

De vele religies die beweren dat God zondaars in een eeuwig hellevuur martelt gaan zo ver zelfs te beweren dat zulks goddelijke gerechtigheid zou zijn. Als dat zo is, wie heeft die afschuwelijke plaats van eeuwige pijniging dan gemaakt? En wie is verantwoordelijk voor de ondraaglijke folteringen die daar moeten worden ondergaan? alsook kan men dan de vraag stellen hoe het mogelijk is dat Diegene Die Zich uitgeeft als een God van Liefde, zo iets afgrijselijk over mensen laat komen?

Betreft die plaats van verdoemenis zou zij daar gemaakt moeten zijn ofwel dadelijk na de zondeval ofwel al in het begin der tijden voor Adam en Eva. Als zo’n plek echt bestaat, dan zou God de Maker ervan moeten zijn, en zou Hij verantwoordelijk zijn voor wat daar gebeurt.

Als u in God Zijn eigen Woord, de Bijbel, kan lezen dat Hij een God van Liefde is, kan u dan aannemen dat Hij zo iets verschrikkelijks zou ontworpen hebben en daar dan de  mensen nog voor eeuwig zou laten afzien met wat toch een verschrikkelijke marteling moet zijn.
Kan dat gezegde van de bijbel wel opgaan dan?

 “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1Jo 4:8 NBG51)

Als God Liefde is hoe kan Hij dan hatelijke wezens bestaan als zogezegde 'duivels' die de mensen te roosteren leggen? Zou een God van liefde iemand martelingen laten ondergaan die zelfs mensen met enige mate van fatsoen weerzinwekkend vinden?

Beslist niet!

Toch geloven velen dat slechte personen naar een vurige hel zullen gaan en eeuwig gepijnigd zullen worden. Eigenlijk zegt het misschien meer over die mensen dan over God. Er zijn namelijk veel mensen die iemand naar de hel wensen, waarbij zij dan denken aan zulk een folterplaats. Ook zijn er geestelijken die met dat beeld van foltering hun parochianen angst kunnen aanjagen en hen zo ver doen brengen te komen geloven dat zij door bij hun kerk aan te sluiten en offergaven te geven dat zij zich kunnen vrij kopen, wat dan geld in het laadje van die kerk kan binnen brengen.

Als men naar het zeer korte leven van de mens kijkt moet men zich afvragen of die bestraffing of leerstelling van eeuwige straf wel logisch is. Zelfs als iemand zijn hele leven extreme slechtheid zou begaan, zou eeuwige pijniging dan een rechtvaardige straf zijn?

Nee.

Het zou uitgesproken onrechtvaardig zijn om een mens eeuwig te pijnigen voor het begrensde aantal zonden dat hij in een mensenleven kan begaan.

Staat die bestraffing beschreven in de bijbel? En hoe weten die verkondigers van de verdoemenis hoe die bestraffing wordt uitgevoerd, door wie en voor wie?

Wie kent de waarheid omtrent wat er na de dood gebeurt?

Alleen God kan deze inlichtingen onthullen, en Hij heeft dat gedaan in Zijn geschreven Woord, de Bijbel. De Bijbel zegt het volgende:

 “19  Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20  alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.” (Pre 3:19-20 NBG51)

Hier wordt geen melding gemaakt van een vurige hel. Wanneer mensen sterven, keren ze tot stof terug — tot niet-bestaan. De Bijbel vertelt ons nog meer. Dat het namelijk zal zijn zoals bij de dieren en planten. Zij zullen niet enkel vergaan tot stof, maar er zal niets over blijven dat nog zou kunnen denken of handelen.

 “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.” (Pre 9:5 NBG51)

 “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.” (Pre 9:10 NBG51)

 “gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.” (Ps 146:4 NBG51)

 “Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” (Ps 6:5 NBG51)

 “Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.” (Jes 38:18 NBG51)

Sheool (sheol) of hades, wat dikwijls als hel maar ook dodenrijk of schimmenrijk vertaald wordt is het rijk van de doden, het is te zeggen die plaats waar doden of gestorvenen opgeborgen of geplaatst worden, welk gewoonweg 'het graf' genoemd kan worden.

Iemand moet bij bewustzijn zijn om gepijnigd te kunnen worden. Zijn de doden bij bewustzijn?

Nee.

Maar als de bijbel zegt dat de levenden zich ervan bewust zijn dat zij zullen sterven, maar wat de doden betreft, dat zij zich van helemaal niets bewust zijn, hoe kunnen zij dan vlammen van vuur tot pijniging aanvoelen? Het 'geen loon meer' hebben houdt in dat hen niets meer kan toekomen, niets goeds maar evenmin iets slechts. Zij komen op een plek terecht als lijk in een kist om te vergaan, of al ver-ast of gecremeerd. worden tot stof in een crematorium om uitgestrooid te worden of in een urne geplaatst te worden. In die plaatsen waar zij terecht komen zal er niemand zijn die met hen zal omgaan of hen zal gedenken. Daarbuiten, in de wereld van de levenden zullen er gerust mensen kunnen zijn die aan hen denken, maar bij de doden zelf zal er niemand zijn die nog aan hen zal kunnen denken of ook niet zal kunnen doen aan hen. Het gevoelen zal trouwens bij het sterven we vallen. Eens dood kan men niets meer voelen.

Het is voor de doden, die „zich van helemaal niets bewust” zijn, onmogelijk de folteringen van een hellevuur te ervaren. Trouwens wat zou het nut van zulk een eeuwige foltering zijn? Enkel om als afschrikkingsmiddel te dienen?

Sommigen stellen dat de leer van het hellevuur nuttig is, of ze nu waar is of niet.

Waarom?

Zij zeggen dat die leer dient als een afschrikmiddel tegen kwaaddoen. Is dat zo? Welnu, is het misdaadcijfer in gebieden waar mensen in de hel geloven lager dan op andere plaatsen?

Beslist niet!

In werkelijkheid is de leerstelling van het hellevuur zeer schadelijk. Zal iemand die gelooft dat God mensen pijnigt, marteling als iets weerzinwekkends bezien? Waarom zou hij? Degenen die in een wrede god geloven, worden vaak net als hun god wreed.

Van welke kant een redelijk mens de kwestie ook bekijkt, hij kan het bestaan van een hel van pijniging niet aanvaarden. De logica verzet zich ertegen. De menselijke natuur walgt ervan. En wat nog belangrijker is, Gods Woord zegt niet dat zo’n plek bestaat.

Iemand die sterft, „keert terug naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten”. — Psalm 146:4.


+

Aanvullende lectuur


1.       Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

2.       Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

3.       Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

4.       Voorzieningen voor de keuzes van de mens

5.       Bron(nen) van kwaad

6.       Oorzaak lijden en dood

7.       Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken

8.       Omgaan met zorgen in ons leven

9.       Leven gedefinieerd door de dood

10.   Wettisch tegenover wet

11.   Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

12.   De Bijbel als Gids

13.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

14.   Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan

15.   Dood

16.   Lichaam en ziel één

17.   Glimlach raam naar je ziel

18.   Zit je in de put? Stop dan met graven!

19.   Keuze van levende zielen tot de dood

20.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel

21.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God

22.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld

23.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding

24.   Wat gebeurt er als wij sterven

25.   Vindt er een transfer plaats na de dood?

26.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

27.   Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel

28.   In leven na dood gelovende Duitsers

29.   Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan

30.   Al of niet onsterfelijkheid

31.   Ontbinding

32.   Als God bestaat

33.   Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

34.   Staat God achter al het kwaad hier op aarde

35.   God liefhebbenden gerechtvaardigd

36.   Tot bewust zijn komen voor huidig leven

37.   Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

38.   Hemel en hel

39.   Begrippen satan en duivel in de Bijbel

40.   Gevallen engelen en hun verblijf

41.   Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats

42.   Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum

43.   Graf

44.   Hellevuur

45.   Kinderen niet naar het voorgeborgte

46.   Jezus drie dagen in de hel

47.   Twee soorten mensen

48.   Zo maar gerechtvaardigd?

49.   Een prins en de dood

50.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

51.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

52.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

53.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

54.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

55.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

56.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

57.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

58.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

59.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

60.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

61.   Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond

62.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

63.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

64.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

65.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

66.   Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden

67.   Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan

68.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

69.   Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

70.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

71.   Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften

72.   Want het is geen leeg woord

73.   Bescherming door leven in Christus

74.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

75.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

76.   Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

77.   Verlossing #9 De enige weg

78.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

79.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

80.   De Verlosser 1 Senior en junior

81.   Zoek uw Toevlucht bij God

82.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

83.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

84.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

85.   Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

86.   Belangrijkste weekend van het jaar 2016

87.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

88.   Verzoening en de gekochte race

89.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

90.   Geestelijke vorming tot heiligheid #3

91.   De zegeningen van God niet over het hoofd gezien

92.   Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

93.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

94.   Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen

95.   Laatste dagen omroepers

96.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

97.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

98.   De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

99.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

 
Comments