Heilige Geest Werkzame Kracht van God

De Heilige geest wordt door veel christenen als een aparte eenheid van een drievoudige godheid beschouwd. Nochtans is de bijbel, het onfeilbare Woord van God, duidelijk dat er slechts één Enige Ware God is. Die Ene God boven alle goden is Dé "Ik ben die ben" Diegene Die het Wezen zelf is van het Zijn en een geest is die geen enkel mens kan zien.

 “En Hij sprak verder:
Ik ben de God uws vaders, de God Abrahams, de God Isaäks en de God Jakobs.
En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.” (Ex 3:6 LU)

 “13  En Mozes sprak tot God:
Zie, als ik tot de kinderen Israëls kom, en tot hen zeg:
de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden;
en zij vragen mij:
Hoe is zijn naam? wat zal ik hun antwoorden?
14  En God sprak tot Mozes:
IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL;
en Hij sprak:
Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen:
IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.
15  En God sprak verder tot Mozes:
Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen:
De Heer, de God uwer vaderen, de God Abrahams, de God Isaäks en  de God Jakobs heeft mij tot u gezonden;
dit is mijn naam eeuwiglijk, waarbij men Mij gedenken zal immer en altoos.” (Ex 3:13-15 LU)

 “En Hij sprak verder:
Mijn aangezicht kunt gij niet zien, want geen mens zal leven, die Mij ziet.” (Ex 33:20 LU)

 “en gij zeidet:
Zie, de Heer, onze God, heeft ons laten zien zijne heerlijkheid en zijne majesteit, en wij hebben zijne stem uit het vuur gehoord; heden hebben wij gezien, dat God met mensen spreekt, en dat zij in het leven blijven.” (De 5:24 LU)

 “God is Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem in Geest en in waarheid aanbidden.” (Joh 4:24 LU)

De Geest van God is God Zelf, maar geen tweede of derde persoon van een Drie-eenheid. Het is Zijn eigenste "IK", Het Wezen van Hét Zijn Zelf.

„IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN.”

Hebr.: אֶהְֶ ֽ יה אֲֶ ֽ שׁר אֶהְֶ ֽ יה (ʼEh·jehʹ ʼAsjerʹ ʼEh·jehʹ), de wijze waarop God zichzelf aanduidt; Leeser:

„IK ZAL ZIJN WAT IK ZIJN ZAL”;

Rotherham:

„Ik zal worden wat mij ook behaagt.”

Gr.: Eʹgo eiʹmi ho on, „Ik ben de Zijnde”, of: „Ik ben de Bestaande”; Lat.: eʹgo sum qui sum, „Ik ben die ik ben”. ʼEh·jehʹ komt van het Hebr. ww. ha·jahʹ, „worden; bewijzen te zijn”. Hier staat ʼEh·jehʹ in het imperfectum, 1ste persoon enk., en betekent:

„Ik zal worden”;

of:

„Ik zal bewijzen (blijken) te zijn.”

Er wordt hier niet gedoeld op het „zijn” of „in zichzelf bestaan” van God, maar op wat hij zich heeft voorgenomen ten aanzien van anderen te worden.

In het eerste Boek uit het Boek der boeken, de Bijbel, wordt duidelijk gemaakt dat Het Die Eeuwige God is die Sprak en door zijn Spreken kwam er in wording, een heelal, dieren, planten en het menselijk wezen. Dat menselijk wezen werd uit de rode aarde genomen, waarbij God de gemoduleerde klei Zijn Ruach, Nishmat chayyim of Adem of Geest inblies waardoor de ziel of mens tot leven kwam.

 “1   In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2  En de aarde was woest en ledig, en het was duister op de diepte, en de Geest Gods zweefde op het water.

3   En God sprak:

Er worde licht. En er werd licht.” (Ge 1:1-3 LU)


 “En God sprak:

Er worde een uitspansel tussen de wateren, en er zij een scheiding tussen de wateren.” (Ge 1:6 LU)


 “En God sprak:

Het water vergadere zich onder den hemel in bijzondere plaatsen, zodat men het droge zie:

en het geschiedde alzo.” (Ge 1:9 LU)


 “En God sprak:

De aarde late opgaan zaadhebbend gras en kruid, en vruchtbare bomen, elk vruchtdragend naar zijnen aard, en het hebbe zijn eigen zaad in zichzelf op de aarde:

en het geschiedde alzo.” (Ge 1:11 LU)


 “En God sprak:

Dat er lichten worden aan het uitspansel des hemels, die dag en nacht scheiden, en aangeven tekenen, tijden, dagen en jaren;” (Ge 1:14 LU)


 “En God sprak:

Het water brenge overvloedig voort wemelende en levende dieren; en gevogelte vliege boven de aarde, onder het uitspansel des hemels.” (Ge 1:20 LU)


 “En God sprak:

De aarde brenge voort levende dieren, elk naar zijnen aard, vee, gewormte en dieren op de aarde, elk naar zijnen aard:

en het geschiedde alzo.” (Ge 1:24 LU)


 “En God sprak:

Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij, om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.” (Ge 1:26 LU)


 “En God de Heer maakte den mens uit het stof der aarde, en blies hem den adem des levens in zijnen neus; en alzo werd de mens ene levende ziel.” (Ge 2:7 LU)

Die Ademtocht of Levenslucht komt voort uit de Levengevende God. Uit meerdere teksten in de bijbel kunnen wij opmaken dat de Heilige Geest geen persoon is.

Vermoedelijk hebt u al gehoord van het verhaal dat de Heilige Geest over de apostelen kwam en dat zij in allerlei vreemde talen konden spreken.

Zoals bij de doop van Jezus in de rivier de Jordaan was het hier ook geen mannelijk wezen dat te voorschijn kwam. Bij de doop van Jezus was er een vorm van een duif maar voornamelijk een Stem zoals ook de apostelen in hun ruimte waar zij verbleven plotseling uit de hemel een geluid konden horen.

 “16  En toen Jezus gedoopt was, klom hij terstond op uit het water; en zie, toen opende de hemel zich boven hem, en hij Johannes zag den Geest Gods gelijk ene duif nederdalen en op hem komen. 17  En zie, ene stem uit den hemel zeide: Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb.” (Mt 3:16-17 LU)

Voor de in een huis verzamelde apostelen was het enkele jaren later als van een geweldig voortgedreven wind die het hele huis vulde. Ditmaal vertoonden zich aan hen verdeelde tongen als van vuur die zich plaatsten op ieder van hen. Het Boek van de Handelingen der apostelen verteld ons dat zij allen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 “1   En toen de dag van Pinksteren verschenen was, waren zij allen eendrachtig bij elkander. 2  En er geschiedde plotseling een geruis van den hemel, als van een geweldigen wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten; 3  en men zag aan hen gedeelde tongen als van vuur; en het zette zich op elk van hen. 4  En zij werden allen vol van den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere tongen, naardat de Geest hun gaf uit te spreken.” (Hnd 2:1-4 LU)

In dat zelfde verhaal staat iets verder ook dat de Elohim Hashem Jehovah God Zijn geest zou uitstorten op alle soorten van vlees. Dat zou u verder aan het denken moeten zetten en doen afvragen of God een deel van een God die aan hem gelijk is zou kunnen uitstorten.

 “"En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, Ik zal van mijnen Geest uitstorten op alle vlees; en uwe zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uwe ouden zullen dromen hebben;” (Hnd 2:17 LU)

Johannes de Doper gebruikte een andere omschrijving voor het vervuld worden met heilige geest en sprak over een doop die de mens nodig zal hebben om uitzicht te hebben op eeuwig leven.

 “Ik doop u met water tot boete; maar die na mij komen zal is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben aan te dragen; die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.” (Mt 3:11 LU)

Vuur nog Geest zijn daar persoonlijkheden.

Als Jezus over de Heilige Geest heeft spreekt hij over God die werkt in ons of geeft aan dat het een hulp en trooster voor de mens is.

 “maar de Trooster, de Heilige Geest, dien mijn Vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb.” (Joh 14:26 LU)

Hierbij komen wij te weten dat het een element is dat inzicht geeft. Sommigen zien in dat vers een wezenlijk iemand die "De helper van God is", en alzo door God de Vader naar de aarde kan gezonden worden. Maar Jezus gebruikte beeldspraak voor een Goddelijke Kracht die over de apostelen zou komen die hen het voorgaande gebeuren duidelijk zou maken alsook alle dingen welke Jezus hun gezegd had in hun herinnering terug zou brengen.

De herinnering waar Jezus over sprak is zoals de kennis en wijsheid waar hij en andere profeten over spraken. Door meerdere christenen wordt Wijsheid ook als een deel van God aanzien en besluiten daarom dat God ook een vrouw is want de wijsheid is vrouwelijk en in de bijbel staat ook vermeld "Zij" doet dit en dat. Maar Jezus vertelt ons ook dat zij kinderen zou krijgen. Hierbij zou men moeten beseffen dat dit dus figuurlijk is bedoeld.

 “Doch de wijsheid is gerechtvaardigd van al hare kinderen.” (Lu 7:35 LU)

Regelmatig wordt er in beeldspraken over de heilige Geest gesproken. Jezus verklaart ook meer. Jezus laat weten dat er kracht zal ontvangen worden wanneer de heilige geest op zijn leerlingen zal komen.

 “maar gij zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest op u komen zal, en gij zult mijne getuigen zijn, te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samarië, en tot aan het einde der aarde.” (Hnd 1:8 LU)

Jezus brengt de heilige geest hier dus met kracht in verband. Zoals u kan zien in de openingsteksten van de Heilige Schrift (hierboven aangehaald) spreekt de Bijbel steeds van Gods Kracht en van Gods Stem, het spreken en handelen van God dat doet verwezenlijken.

Gods werkzame kracht die vermeld wordt in Genesis hoofdstuk 1 vers 2, bewoog zich heen en weer over de oppervlakte van de wateren. Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met „werkzame kracht”, wordt ook wel vertaald met „geest”. Telkens als er over die Geest of Werkzame Kracht gesproken wordt in de bijbel zien wij dat het  de onzichtbare werkzame kracht is waarmee God Zijn Voornemen vervult en zijn Wil bekendmaakt.

God Zelf zegt ook dat Hij Zijn Heilige Geest zal geven aan hen die er om vragen. Dat houdt dan niet in dat mensen een god tot zich krijgen of God letterlijk in zich zullen hebben.

 “Indien dan gij, die boos zijt, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Vader in den hemel den Heiligen Geest geven dengenen, die hem bidden.” (Lu 11:13 LU)

Hier zoals in de andere plaatsen in de Bijbel spreekt God over Zijn Gave die tot de mens toe mag komen, of Zijn Macht of Kracht. Ook toen Jezus volgens Johannes 14:26 de heilige geest een helper of onderwijzer noemde, gebruikte hij een vorm van beeldspraak, namelijk personificatie.

We kunnen God om de hulp van Zijn heilige geest vragen als we het moeilijk hebben of als wij raad willen krijgen of inzicht in Zijn Woord willen krijgen. Op meerdere plaatsen in de Schrift wordt aangegeven dat de mens tot God kan komen en Hem verzoeken inzicht en wijsheid te geven. Zo ook kunnen wij God ook om Zijn Geest vragen om de waarheid over Hem te weten te komen, wat dan inhoudt dat wij hopen dat Die Geest of de Kracht van God over ons zal komen en ons verstand zal bij brengen waardoor wij meer inzage in Gods kunnen en Gods persoonlijkheid kunnen hebben.

De woorden „helper” en „geest” zijn in het Nederlands mannelijk. Interessant is dat in het Grieks, waarin het evangelie van Johannes werd geschreven, het woord voor „geest” onzijdig is. Bij het optekenen van Jezus’ woorden gebruikte Johannes daarom het onzijdige voornaamwoord „het” als hij over de geest der waarheid sprak, waarmee de bewering wordt weerlegd dat de geest een persoon is.

De Bijbel vergelijkt de heilige geest ook met water. Toen God zijn volk toekomstige zegeningen beloofde, zei hij:

 “want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge, Ik zal mijnen Geest uitgieten op uw zaad, en mijnen zegen op uwe nakomelingen,” (Jes 44:3 LU)

Er wordt in de Schrift een belofte gemaakt dat wij door de Geest vervuld kunnen worden, zodat wij vervuld kunnen worden met wijsheid, verstand of nauwkeurige kennis, maar nooit wordt er gesproken over mensen die met een persoon worden vervuld.

 “En gij zult spreken met allen, die wijs van hart zijn, welke Ik met den geest der wijsheid vervuld heb, dat zij Aäron klederen maken tot zijne wijding, opdat hij mijn priester zij.” (Ex 28:3 LU)

 “den zoon ener weduwe, uit den stam van Naftali, doch zijn vader was een man van Tyrus geweest; deze was een werkmeester in koper, vol wijsheid, verstand en kunst, om in allerlei koperwerk te arbeiden. Toen die tot koning Salomo kwam, maakte hij al diens werk.” (1Kon 7:14 LU)

 “En het kind wies, en werd sterk naar den geest, vol wijsheid, en de genade Gods was met hem.” (Lu 2:40 LU)

 “Daarom ook wij, van dien dag af, dat wij het gehoord hebben, houden niet op voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijnen wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,” (Col 1:9 LU)

Als wij dan de Geest van God hebben gekregen is het de Kracht van God die ons op haar beurt kracht geeft om dingen te doen en de Geest van God te verkondigen.

 “Hieraan erkennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, dat Hij ons van zijnen Geest gegeven heeft.” (1Jo 4:13 LU)

Het Griekse woord dat met „geest” is vertaald, is pneuma, wat eveneens de gedachte aan een onzichtbare kracht inhoudt. Volgens een woordenboek duidt het woord pneuma

„in de eerste plaats op de wind (...) ook op adem; vervolgens vooral op de geest, die net als de wind onzichtbaar, onstoffelijk en krachtig is” (An Expository Dictionary of New Testament Words, door W.E. Vine).

De heilige geest is dus duidelijk geen persoon, maar stelt de eigenheid en werkzame Kracht van God voor.


+

Aanvullende lectuur


1.       Op zoek naar een God boven alle goden

2.       Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

3.       Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

4.       Is God drie-eenheid

5.       God, Jezus Christus en de Heilige Geest

6.       God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

7.       El Shaddai Die verscheen voor Abraham

8.       God Helper en Bevrijder

9.       God komt ons ten goede

10.   Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest

11.   Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed

12.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

13.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

14.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

15.   Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

16.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

17.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

18.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

19.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

20.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

21.   Missionaire hermeneutiek 3/5

22.   Missionaire hermeneutiek 4/5

23.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

24.   Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

25.   Woord zonder boeien vol van kracht

26.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

27.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

28.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

29.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

30.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

31.   De uitstraling van God en zijn pleitbezorger

32.   Joodse interpretatie van Zoon van God

33.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

34.   Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest

35.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

36.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

37.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

38.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

39.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

40.   Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven

41.   Verlichting door Gods Geest

42.   Op de Dag van het Pinksterfeest

43.   Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’

44.   Teken van authenticiteit of goddelijke backing

45.   Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest

46.   Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2

47.   Onder de Geest blijven

48.   Volharden, Bijbelstudenten en Ondersteuning

49.   Geest van God geeft liefde, hoop en vrijheid

50.   Hoop zal niet worden beschaamd

51.   Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

52.   Kerkgroei en samengaan

53.   2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2

54.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

 
Comments