Godsdienstbeleving van Christenen

De mensen die vonden dat er goden moesten bestaan creëerden rond die goden een godsgebeuren en een godsbeleving. Zij wilden het gevoelen hebben om met die goden betrokken te zijn. Die betrokkenheid was bij vele volkeren zelfs van levensbelang.

De mens wenste haar goden te behagen en daarvoor zochten zij mogelijkheden om hen te eren en te plezieren. Om de dienst te verzorgen om die goden te behagen creëerden mensen ook functies of voorzagen priesters die konden instaan voor die diensten om de goden te behagen.
Het godgevallig zijn was voor een bepaalde groep wel zeer belangrijk. De Hebreeuwen verkozen namelijk slechts één God te dienen om dat zij er van overtuigd waren dat Die God ook Dé Enige Ware God is. Voor hen was Hét Dé Speciale Grootheid die boven alle mensen en boven alle goden staat. De Joodse rabbi Jeshua, heden beter gekend als Jezus Christus, was ook overtuigd dat de mens zich aan Die Grote Soevereine Godheid moest overleveren. Hij was zelfs overtuigd dat hij als gezondene van Die Grootsheid de Weg naar God was. Zijn volgelingen, die geloofden dat Jeshua (Jezus) een profeet, of een vertolker van het levende Godswoord was, namen Jeshua (Jezus) woorden dan ook zeer ernstig. Hij had zijn omstaanders verteld over de ernst van het eren van God en hoe wij ons moesten gedragen tegenover elkaar en tegenover onze Schepper.

Groot probleem was dat na enkele jaren, nadat Jezus was overleden, sommigen hem ook als een godheid begonnen te eren. Nochtans was Jezus altijd duidelijk geweest van zijn positie, dat hij lager was dan engelen en dat hij niets kon doen zonder God die de Allerhoogste is.

“27  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28   Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29  Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30  Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31  maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’” (Joh 14:27-31 NBV)

Zoals Jezus alles deed zoals zijn hemelse Vader het wenste horen wij dat ook te doen. Daar ligt dan het grote verschil tussen afgodendienaars en aanbidders van de Enige Ware God. Toch moeten wij er bewust van zijn dat het grootste deel van de mensen die zich Christen noemen, of christen willen zijn, niet echt de God van de Bijbel eren maar tot zich een godheid hebben genomen die bestaat uit een God de Vader, god de zoon en een God de heilige Geest, zodat zij eigenlijk drie goden aanbidden, wat indruist tegen de Bijbelse leer.

De Bijbel, of het onfeilbare Woord van God, is duidelijk op dat vlak, dat er slechts één Ware God is die boven alle goden staat. Christenen horen die God te loven en te eren. Hem alleen behoort het eren en dienst, volgens de Bijbel.

 “want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’” (Joh 4:24 NBV)

 “wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1Co 8:6 NBV)

Die mensen die zulk een Drie-eenheid of de Heilige Drievuldigheid aanbidden, gaan in tegen de verlangens van de Schepper God, die duidelijk stelde wie de Opperheer van de ganse aarde is en wiens Naam hoog geprezen moet worden.

 “(83-19) Dan zullen zij weten, dat "Jehovah" uw Naam is; Dat U alleen de Allerhoogste bent op heel de aarde, U alleen!” (Ps 83:18)

 “Want Gij zijt groot, Gij doet wonderen; Waarachtig, Gij alleen zijt God!” (Ps 86:10)

 “Spreekt op, brengt uw bewijzen naar voren, En beraadt u onder elkander. Wie heeft dit van oudsher verkondigd, En het al lang vooraf aangekondigd heeft? Ben Ik het niet, Jehovah, Buiten wie er geen andere god bestaat? Neen, een betrouwbare, rechtvaardige en reddende God Is er buiten Mij niet!” (Jes 45:21)

Christenen horen enkel Die Ene Ware God te dienen.

“Jehovah, uw God, moet ge vrezen, Hem moet ge dienen, bij zijn Naam alleen moogt ge zweren.” (De 6:13)

“Vrees Jehovah, uw God; dien Hem, hecht u aan Hem, en zweer alleen bij zijn Naam.” (De 10:20)

“Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult Jehovah uw God aanbidden, en Hem alleen dienen".” (Mt 4:10)

Jezus verlangde niet dat zij hem zouden aanbidden, maar leerde hen te bidden tot die zelfde God die Hij aanbad en zijn Vader noemde. Voor Jezus was het duidelijk, zoals het in de boekrol Deuteronomium is neergeschreven, dat Die Allerhoogste God alleen eer verdient.

 “Hij is uw glorie, Hij is uw God, die voor u die machtige en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, welke gij met eigen ogen hebt kunnen aanschouwen .” (De 10:21)

Jezus was er van overtuigd dat het zijn hemelse Vader was die men moest vragen en die heling of genezing en redding kon brengen.

“Genees mij, Jehovah, dan word ik gezond; Kom mij te hulp, dan word ik gered: Want Gij zijt mijn glorie!” (Jer 17:14)

Jehovah God behoort alle glorie toe. Wij moeten die niet delen met andere goden of grootheden, want Jehovah God is iemand die volledige toewijding wenst.

“Een naijverig of jaloers God, een wreker is Jehovah, Een wreker is Jehovah, vol gramschap; Jehovah wreekt zich op zijn tegenstanders, is onverbiddelijk voor zijn vijanden. (Hij straft zijn vijanden streng.)” (Na 1:2)

Ook al schat men Jezus hoog in, voor de uitzonderlijke daad die hij heeft gedaan, zijn leven gegeven voor allen, mag men hem niet aanbidden.

 “Toen viel ik voor zijn voeten neer, om hem te aanbidden. Maar hij sprak tot mij: Houd op! Ik ben uw mededienstknecht, een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. (Jehovah) Gòd moet gij aanbidden! Want de getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.” (Opb 19:10)

Het is de gedachte die achter Jezus woorden ligt die wij ter harte moeten nemen. Hij kwam Jehovah God verklaren en niet zich zelf.  Hij is de gezondene van God die meer duidelijkheid over Gods Woord kwam geven en ons de regels van het Nieuwe Verbond kwam duidelijk maken. Want het is door dat God Jezus zijn loskoopoffer aanvaard heeft dat dat zoenoffer de stempel is geworden van een Nieuw Verbond, waarbij volgers van Christus (de gezalfde) Jezus, onder het broederschap in Christus niet meer alle Mozaïsche Wetten moeten onderhouden, maar ook niet ontheven zijn van alle vroegere wetten van God. Nog heel wat geboden van God zijn nog steeds van tel, ook al denken sommige christenen er anders over. Wij moeten er ons van bewust zijn dat het niet menselijke leerstellingen zijn die dat bepalen, maar wel degelijk de Bijbelse leerstellingen die ons richten en waarbij wij stellig moeten weten wat God van ons verlangt.

Godsdienstbeleving ligt daarin dat men de godheid dienst wil verlenen zoals deze dat wil. Hierbij moeten dan al diegenen die zich Christen willen noemen dan ook volledig op Christus richten en zoals hij Diezelfde God van Christus loven en dienen, zoals Jezus Deze ook diende.

Hierbij mag men echter niet vergeten dat de dienst voor God enkel waarde kan hebben als men zijn medemens ten volle respecteert en hen als medeschepselen van God behandelt. Maar wel moet men beseffen dat gehoorzaamheid aan God op de eerste plaats moet komen, en zelfs die gehoorzaamheid aan de ouders voor gaat.

“Maar Petrus en de apostelen gaven als antwoord: Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen.” (Hnd 5:29)

Dit is zeer belangrijk, want rondom ons zien wij heel wat mensen die er de voorkeur aan geven om hun kerkleiders te volgen die menselijke leerstellingen en kerkelijke dogma's voorop stellen, welke indruisen tegen de Bijbelse leer. In vele kerkgemeenschappen wil men de mensen doen geloven dat men gestorven mensen dingen kan afsmeken en dat zulk zogenaamde 'heiligen' zelf kunnen optreden om dingen voor ons te regelen. Zelfs de apostelen, de dichts bij Jezus staande leerlingen, waarschuwden mensen dat enkel Jezus een voorspreker en bemiddelaar tussen God en mens kan zijn.

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jezus Christus,” (1Ti 2:5)

Die mens Jezus Christus is niet God, maar wel de zoon van God. Wij mogen hem niet tot een god de zoon maken, maar moeten hem aanvaarden als de gezondene van God, een gezant die Jehovah God zelf als Zijn zoon verklaarde.

“En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is mijn beminde zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.” (Mt 3:17)

Die zoon noch engelen mogen aanbeden worden.

“8  En ik, Johannes, was het, die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer in aanbidding voor de voeten van de engel, die ze mij had getoond. 9  Maar hij sprak tot mij: Doe het niet! Ik ben uw mededienstknecht, en die van de profeten uw broeders, en van hen, die de woorden van dit boek onderhouden. Jehovah Gòd moet ge aanbidden!” (Opb 22:8-9)

Ook dieren of natuurelementen mogen niet aanbeden worden, alsook van hen noch van mensen mogen beelden gemaakt worden om voor te bidden.

“15  En omdat gij dus in het geheel geen gedaante aanschouwd hebt, toen Jehovah op de Horeb midden uit het vuur tot u sprak, daarom moet gij er u zorgvuldig voor wachten, 16  misdadig een beeld van een afgod te maken, onder welke gedaante dan ook: in de vorm van een man of een vrouw, 17  in de vorm van een of ander beest op aarde, in de vorm van gevleugelde dieren in de lucht, 18  in de vorm van dieren, die over de aarde kruipen, in de vorm van vissen, die in het water onder de aarde leven.” (De 4:15-18)

Dat houdt niet in dat men geen natuurlijke of gematigde eer zou mogen verstrekken aan mensen die goede of belangrijke dingen gedaan hebben. Men mag zulk een eren niet verwarren met aanbidden. Men moet er echter steeds op letten dat het fan zijn van iemand niet gaat ontaarden in het overmatig verheerlijken van iemand zodat die persoon of dat voorwerp een afgod wordt. Zo ziet men vandaag de dag ook vele afgoden zoals men in de tijd van Jezus en zijn apostelen ook mensen had die meerdere goden hadden.

 “Geeft dus aan allen wat hun toekomt; belasting aan wie gij belasting, tol aan wie gij tol, ontzag aan wie gij ontzag, eer aan wie gij eer verschuldigd zijt.” (Ro 13:7)

 “Houdt alle mensen in ere, hebt de gemeenschap lief; vreest God, eert de koning!” (1Pe 2:17)

Maar het is de wijze van eren en loven die gaat bepalen of het over de lijn is. Steeds moeten wij er op toe zien dat alles wat wij doen in de lijn van God ligt, volgens God Zijn Wil. Hierbij moeten wij ook zeer hard opletten voor de tradities. Veelal zijn het heidense tradities die ons dagelijks verleiden om er aan mee te doen. Maar al die zaken die en verbondenheid hebben met het heidense zijn een afschuw voor God. Zelfs het maar goed praten van zulke tradities en het spreken daarover niet in toom houden zal voor Jehovah God als verwerpelijk aanschouwd worden.

“26  Zo iemand vroom (of een vormelijke aanbidder) meent te zijn, maar zijn tong niet beteugelt, dan bedriegt hij zichzelf, en zijn vroomheid is ijdel. 27  Reine en vlekkeloze vroomheid in de ogen van onze God en Vader is deze: zorg te dragen voor wezen en weduwen in hun rampspoed, en zich onbesmet van de wereld te houden.” (Jak 1:26-27)

Dat onbevlekt van de wereld houden houdt in dat men zuiver moet blijven in zijn bediening van God. Hierbij horen geen zaken die niet volgens de Bijbel als een element van aanbidding verfoeibaar zijn. Namelijk alles wat verband houd met valse goden moeten wij als christenen vermijden.

Hebt u zich al eens de vraag gesteld wat spoken en geesten zoals bij het vieren van 'halloween' te maken hebben met de liefde voor God? Hebt u zich al afgevraagd wat elfjes, rendieren en een Kerstman alsook een met kerstballen en andere elementen versierde kerstboom, te maken hebben bij de geboorte van Christus? Of wat betreft konijnen of paashazen en chocolade paaseiren met Jezus zijn verrijzenis? Hebt u zich al eens afgevraagd in welke mate feesten als Halloween, Kerstmis en Pasen in het kraampje van de Christen vallen en in welke mate zij wel God zouden plezieren?

Dat zijn allemaal heidense feesten war een ware christen zich best ver vandaan zou houden. Het is datgene wat behoort tot de wereld en waar Jezus ook over spreekt om niet van deze wereld te zijn, maar er naar te streven om van de wereld van God te zijn.

“Zo gij van de wereld zou zijn, zou de wereld beminnen wat haar toebehoort; maar omdat gij niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.” (Joh 15:19)

 “Van de wereld zijn ze niet, zoals ik niet van de wereld ben.” (Joh 17:16)

 “Overspelers, weet gij dan niet, dat vriendschap met de wereld vijandschap is met God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot vijand van God.” (Jak 4:4)

In de wereld zien wij dat de meeste mensen zich te goed willen houden met de mensen rondom hen die zich graag aan de tradities van de streek willen houden en allerlei feesten onderhouden die niet thuis horen in het lijstje van feesten die God heeft opgegeven. Als men christen wil zijn houdt men zich best aan die feesten die God zelf heeft voor geschreven en die wij in de bijbel terug kunnen vinden. Daarin kan men trouwens ook feesten vermeld vinden waaraan wij zeker niet mogen mee doen.

De juiste godsdienstenbeleving bestaat daar in dat men godsdienst houdt volgens de Wil van God en niet volgens de wil van de meerderheid van de mensen (als deze  anders is dan Gods regeling).

God geeft in zijn Woord aan hoe wij Hem best kunnen dienen. Doorheen de geschiedenis van het volk van God heeft Hij leiding en regels gegeven, die men makkelijk kan samenvatten in God Zijn Tien geboden en nog sterker, in de Gulden Regel van Christus welke zegt dat alles vervat ligt in de liefde voor God en mens.

Boven al bemin één God

moet bovenaan het lijstje staan. Dat is een primordiale regel. Zonder Jehovah God boven iedereen en alles te beminnen kan er voor Hem geen goede dienst geleverd worden.

“Hij antwoordde: Gij zult Jehovah de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, en met heel uw verstand: en uw naaste als uzelf.” (Lu 10:27)

Ook al moet men die naaste beminnen maakt dat nog niet dat wij hen zodanig moeten beminnen dat de liefde voor hen boven de liefde voor God gaat. Ook onze verwachtingen op die mensen mag niet hoger komen te liggen dan de verwachtingen op God, wie alles toebehoort.

 “Niemand mag dus op mensen roemen. Want alles is het uwe:” (1Co 3:21)

 “want zo we leven, dan leven we voor Jehovah, zo we sterven, dan sterven we voor Jehovah. Of we dus leven of sterven, Jehovah behoren we toe.” (Ro 14:8)

In dat toebehoren tot Jehovah moet onze liefde en onze verwachting liggen. Hem moet al ons vertrouwen krijgen.

“(56-12) Op Jehovah God vertrouw ik, zonder te vrezen! Wat kunnen de mensen mij doen?” (Ps 56:12)

 “Want Jehovah zal op al uw wegen zijn, uw voet behoeden voor de strik.” (Spr 3:26)

 “Maar stelt geen vertrouwen in bedriegelijke leuzen: De tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah is hier!” (Jer 7:4)

 “De besnijdenis immers zijn wij; wij die Jehovah God dienen door zijn Geest, wij die op Christus Jezus roemen en geen vertrouwen stellen op het vlees.” (Flp 3:3)

De verwachting stellen op Jehovah maakt deel uit van het dienen van God. Door het stellen van vertrouwen in de Allerhoogste weten wij dat onze bemiddelaar Jezus de meest gepaste persoon is om een voorspreker voor God te zijn. Mits God Jezus aan de wereld geschonken heeft en zijn loskoopoffer of zoenoffer aanvaard heeft, kunnen wij er op aan dat de beloften van God werkelijkheid zullen worden en in Jezus bestadigd zijn.

Een Christen die tot een voor God acceptabele dienst wil komen houdt zich best aan de Bijbelse leer en niet aan de menselijke leer die men in vele kerkgenootschappen kan vinden en mensen in de ban van die Kerk houdt.

Elke handeling die men in de kerkgemeenschap doet in de eredienst moet in lijn zijn met Gods verwachtingen. Niets mag Hem tegen de borst kunnen stoten. Daarom moeten wij er echt op toe zien dat er niets werelds of heidens het gebeuren zou bezoedelen.

Religie en traditie zijn aan elkaar gekoppeld. Dat mag volgens sommigen niet uit elkaar gehaald worden. Maar daar moet men heel hard voor opletten. Welke tradities wil men in zijn kerkgemeenschap laten insluipen? Het is de kerk die er voor moet instaan dat de gelovigen steeds in het juiste kader blijven bewegen en dat de stroom in de kerk een drijvende kracht is om volgens de leer van Christus aan opbouw te doen. Hier is de rol weg gelegd voor de kerk of kerkgemeenschap om voor de ‘religieuze mens’ te functioneren als een soort anker. Zij moet verder bijdragen aan de zingeving, waarbij duidelijk moet zijn dat de kerk niet het alleenrecht heeft, en zo van betekenis kan blijven in een steeds veranderende maatschappij, waar het moet mogelijk zijn om als een waardige gelovige altijd volgens de Wil van God te leven en het Goede Nieuws met anderen te blijven delen.
Hiertoe moeten de gelovigen blijven samen komen om hun geloof te delen en samen de Bijbel te bestuderen. Verder zijn er aangeraden handelingen die de gemeenschap zal moeten vervullen, zoals in te staan voor de prediking, voor bekering van niet- en andersgelovigen, voor het dopen en het opnemen van gegadigden in het Lichaam van Christus.

Indien men in het dienen van God geen verkondiging voorziet zal men ook niet kunnen aangroeien als gemeenschap. Dat uit gaan in de wereld om het Goede Nieuws te verkondigen is trouwens één van de essentiële opdrachten van Jezus die wij moeten vervullen. christenen moeten daarom ook die opdracht met veel plezier vervullen en daarin ook een kans zien om anderen te helpen om dat juiste en rechte pad te vinden om door de smalle of kleine poort van het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Het zich houden aan een geloof moet een beoefening van een 'godsdienst' te weeg brengen waarbij men getuigt van een levensstijl volgens de verlangens van de gekozen gevolgde godheid.

Als men weet dat een levensbeschouwing een min of meer logisch samenhangende visie is op het leven en alle daarbij horende levensvragen (Wat gebeurt er na de dood? Wat moet ik als mens doen? Waarom is er lijden?...) moet men weten dat deze vragen ook aanwezig zijn in de godsdienstbeleving en zeker in die van een Christen, maar dat daar verzekerde antwoorden worden gegeven doordat men vertrouwen stelt in de godheid Jehovah. De godsgedachte en het geloof in zo wel de zoon van God als in zijn hemelse Vader zullen dan mee bepalen hoe men in het leven staat. Men kan eer niet onderuit om te zien dat iedereen wel een levensbeschouwing heeft, maar dat deze bij de christen wordt ingevuld door de verwachting van de opstanding van de doden en een toegang tot een beloofd Koninkrijk. Zo kan men stellen dat een godsdienst  eveneens een levensbeschouwing is. Maar dan één die concreet is ingevuld in het licht van de God(en) waarin men gelooft.  Maar men moet beseffen dat niet iedereen een godsdienst heeft of er behoefte aan heeft om er een te hebben.

Elke godsdienst is dus eveneens een levensbeschouwing, maar niet elke levensbeschouwing is een godsdienst. en de godsdienst moet vast hangen aan een vrije keuze van iedere burger.

Elke mens moet zelf de keuze maken of hij een godsdienst wil beoefenen en welke. Alsook moet elkeen toe laten dat anderen hun levensbeschouwing op de eigen gekozen wijze vervult.

De Broeders in Christus willen u en de mensen om ons heen er van overtuigen dat het wel degelijk van belang is voor welke godheid wij willen of zouden moeten kiezen en voor welke vorm van godsdienstbeleving wij willen gaan.

Wij hopen dat u hier als lezer geboeid zal kunnen raken om meerdere teksten te lezen en er over na te denken, om zo in te zien dat een godsdienstige beleving voor Die Ene Ware God wel degelijk belangrijk is en u ten goede zal komen.+
Voorgaande: Godsdienstbeleving

+

Aanvullende lectuur

  1.   Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

  2.       Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

  3.       El Shaddai Die verscheen voor Abraham

  4.       De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

  5.       Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

  6.       Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

  7.       Op zoek naar een God boven alle goden

  8.       Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

  9.       4de Vraag: Wie of wat is God

  10.   Rond God de Allerhoogste

  11.   Eigenheden aan God toegeschreven

  12.   Eigenheden aan Jezus toegeschreven

  13.   Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

  14.   Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen

  15.   Geloof in slechts één God

  16.   Geloof voor God aanvaardbaar

  17.   Heilige drievuldigheid of drie-eenheid

  18.   Is God drie-eenheid

  19.   In de hand #5 Niet bang zich te geven

  20.   Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

  21.   Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

  22.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

  23.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

  24.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

  25.   Aanbid enkel de Schepper van alles

  26.   Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah

  27.   Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

  28.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

  29.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

  30.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

  31.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

  32.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

  33.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

  34.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

  35.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

  36.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

  37.   Jehovah kan hem staande houden

  38.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

  39.   Kerklidmaatschap belangrijk of niet

  40.   Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

  41.   Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

  42.   Fragiliteit en actie #11 Horen

  43.   Fragiliteit en actie #16 Nieuwe Wetsvoorziening

  44.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 3 Tien geboden

  45.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 4 De sabbatdag

  46.   Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde

  47.   Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid

  48.   Moeten Christenen over zich heen laten walsen

  49.   Al of niet verenigen

  50.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

  51.   Addendum 1: de leer van de “antichrist”

  52.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

  53.   Verkondigen

  54.   Atheïsme en feestdagen

  55.   Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten

  56.   Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken

  57.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

  58.   Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag

  59.   Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk

  60.   Het grootste geschenk ons gegeven

  61.   Voorwerpen rond de geboorte en dood van Jezus

  62.   Kerstbomen

  63.   Kerstboomversiering

  64.   Kerst en wenslampions

  65.   Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten

  66.   Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

  67.   Kerst en Nieuw jaar in India

  68.   Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

  69.   Neem afstand van heidense vastenperiodes

  70.   Messiaans Pesach 2017 en verharde harten

Comments