Godsdienstbeleving

Als wij naar de geschiedenis van de wereld kijken zien wij hoe de mens steeds antwoorden zocht op allerlei vragen en op zaken die hij niet dadelijk kon vatten.

De mens heeft meermaals voor verstomming gestaan voor uitzonderlijke natuurfenomenen. Die bijzondere natuurverschijnselen deden velen geloven in allerlei goden of bovennatuurlijke elementen die die natuur in de hand hadden of die tussen de mens en de natuur stonden, zodat de mens hen konden verzoeken om dingen te regelen. Dat bracht een godsbesef mee, waarbij in vele gevallen ook een eigen-besef bij te kijken kwam. Zonder het eigen zelf te kennen kan men trouwens niet tot een volwaardige kennis komen van het eigen ik in verhouding tot het andere. Ook zou men kunnen zeggen dat het het eigen-besef wordt terug gespiegeld op het godsbesef. Geschapen naar het evenbeeld van de Goddelijke Maker, heeft ieder bestaande mens diep in zich in een innerlijk gevoel van die bijzondere Eigenheid welke wij de Goddelijke Schepper noemen. Maar niet iedereen wil dat innerlijk gevoelen naar boven laten komen of er in geloven. Aldus komt het er op aan dat de mens de keuze maakt om al of niet in te gaan op dat innerlijk gevoelen en er toe te komen te geloven in zijn Schepper.

Door de eeuwen heen hebben veel mensen geloof gehecht aan het feit dat er wel iets speciaals moest zijn dat alles geschapen heeft en in de hand heeft. Men zocht naar mogelijkheden om om te gaan met dat speciaal gevoelen dat niet aardsgebonden wou zijn. Men ging het een religieus gevoelen noemen waarbij mensen hun religie trachtten in te vullen om hun gerust te stellen en voldoening te geven.

Zo werd "Religie" een persoonlijke en in vele gevallen ook een gemeenschappelijke of institutionele zaak. Religie is in vele gevallen echter niet iets dat je vanzelf overkomt. Men ziet religie als iets dat mensen zelf maken, als een menselijke constructie. De God boven alle goden heeft geen religie en stel ook geen religie met menselijke regels voorop.

De mens is eigenlijk niet gemaakt om alleen te zijn en heeft dan ook de behoefte om het gevoelen met anderen verbonden te zijn, in te vullen. Mensen zoeken dan ook gelijkenissen tussen de andere mensen, waar anderzijds verschillen hen dikwijls angst inboezemt. zo kunnen verschillen in culturen of in religies zulkdanige angsten opwekken dat mensen zich zelfs tegen die andere culturen en/of religies gingen verzetten en zo cultuur en godsdienstoorlogen ontstonden.

In de ontwikkeling van het mensdom kan men zien dat vele mensen ook voor zich zelf een eigen oplossing zochten en nog steeds zoeken. Vaak worden fragmenten uit verschillende religies, levensbeschouwingen en levensstijlen gebruikt om een eigen levensvisie of filosofie te vormen. In het samenvoegen van al deze facetten kent men niet zelden zichzelf een hoofdrol toe. Uitgangspunt is dat iedereen over een zelf beschikt dat ontdekt, ontplooid en uitgedrukt moet worden.
In het zogenaamd Katholieke België ziet men dat zeer goed; Als men daar drie mensen ondervraagt over hun geloof kan men wel vijf verschillende Katholieke Kerken ontdekken. Heel wat burgers hebben in dit land hun geloof zelf ingevuld en naar de buitenwereld toe houden zij zich wel aan de gaande tradities, maar binnenshuis beleven zij hun eigen wereldje.

Men kan vaststellen dat de belevenis voor iedereen anders is. Niemand heeft hetzelfde gevoel bijvoorbeeld over wonderen en verwonderen, het gevoel om dicht bij hun god te zijn.

Mensen hebben wel het besef dat zij uniek zijn, maar willen wel ergens bij horen.
Het eigen ik geeft wel aan dat men 'bijzonder' of 'uniek' is. Die uniciteit wil zeggen dat men wordt geacht geen kuddedier te worden. Bij vele mensen is er daar zelfs een angst voor en wil men ook nooit toegeven dat men een deel van zijn uniciteit zou verloren zijn door zich bij een of andere groep, weze het in de sport of op religieus vlak, aan te sluiten. Maar een verbintenis op het religieus vlak boezemt de mensen het meeste angst in; Velen merken niet dat door zich te binden aan idolen en fanclubs zij al een deel van hun eigen persoonlijkheid opgeven en ten prooi vallen van die kudde geest die met die fans omgaat. Vandaag ziet men heel goed hoe waar er geen religiositeit is rond een godsgebeuren, sport of showbizz personaliteiten de plaats van de vroegere goden hebben ingenomen. In vele gevallen zijn het de goden van vandaag, waarbij zelfs meerderen hen ook 'god' durft te noemen.

Omdat iedereen uniek is, of zich als zodanig moet profileren, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om tot gemeenschappelijke criteria te komen voor een geslaagd leven. Doch wil de mens oh zo graag dat geslaagde leven vinden en tot een uitzonderlijke zelfontplooiing komen. Om daartoe te komen is de mens bereid om er tijd, ruimte en energie in te steken. Dat volgen van eigen interesses brengt de mens er toe om zich daarin creatief te uiten, uitdagingen aan te gaan en nieuwe ervaringen op te doen die hem in staat van tevredenheid mogen brengen.

Het zich toetrekken van godheden moet vele mensen op hun 'gemak stellen. Maar die goden moeten bij vele mensen wel in hun kraam passen. daardoor kan men in vele culturen ook zeer verschillende goden vinden. Rond die goden ontstonden ook leerstellingen, die ook zeer verschillend kunnen zijn. Hierbij valt op dat bij de meeste godsdiensten het gaat om menselijke leerstellingen.

Met het zich toe-eigenen van goden kwam ook de verering van die goden en ontstonden overal over de wereld verschillende godsdiensten of het complex van leerstellingen die de mens over hun goden hebben aanvaard. Onder die 'Godsdienst' kunnen wij dan ook de godsverering verstaan of het geheel van handelingen en plechtigheden (offer en gebed) waarmee de mens die god of goden huldigt.

Die inwendige geneigdheid om een god of goden te eren bracht ook de godsdienstbeoefening en godsdienstgeschiedenis mee. Voor de godsdienstbeleving en godsdienstbeoefening vond de mens allerlei mogelijke zaken uit om dienst te leveren aan hun god of goden.
Hierbij waren er die meer dan één god wensten te vereren maar ook anderen die tot het inzicht waren gekomen dat er slechts één ware God is. Vreemd hierbij is wel dat er een bevolkingsgroep is die beweert monotheïstisch te zijn maar waarbij men van hun drie goddelijke figuren van hun Drie-vuldigheid kan zien dat zij meer verschillen hebben onder elkaar dan bepaalde goden bij volkeren waarvan men beweert dat zij polytheïstisch zijn of een meergodendom aanhangen. Dat is het vreemde in het Christendom waar de meerderheid van de Christenen in een Drie-eenheid geloven en daarbij ook beelden van die goden in hun kerken hebben, terwijl de hoofdgodheid, God de Vader, duidelijk stelt dat er slechts één Ware God is waar geen afbeeldingen van gemaakt mogen worden.

Zo kan men zien dat de mens niet altijd de raad of verordeningen volgt die in hun 'heilige geschriften' staan vermeld.

In de verscheidene culturen ziet men buitenmenselijke goden maar ook treft men ook een godmens (zoals bijvoorbeeld het 'Predicaat van Jezus die naar de leer van de kerk de goddelijke en de menselijke natuur in één persoon verenigt') of godmensen aan. Ook heeft men godshuizen en tempels om de dienst voor die god of godheden te verrichten.

In de ontwikkelde landen heeft men meestal een rechtssysteem waarbij de grondwet de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitoefening er van toe laat en verzekerd. Zij verbindt dan die twee vrijheden met de vrijheid van mening.

+

+

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 2. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 3. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 5. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 6. Religie verwerpelijk en gevaarlijk
 7. Grote dingen die werden gehoord en gezien
 8. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 9. Op zoek naar een God boven alle goden
 10. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 11. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 12. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 13. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 14. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 15. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 16. Mijn exegese en hermeneutiek
 17. Missionaire hermeneutiek 1/5
 18. Missionaire hermeneutiek 3/5
 19. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 20. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 21. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 23. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 24. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 25. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 26. Groei eerste christenen
 27. Vele kerken
 28. Geloven en geloof
 29. Geloven of niet geloven
 30. De goede ruggengraat
 31. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 32. Wegen die tot God leiden
 33. Handleiding voor de zoektocht Deel 1
 34. Heilige Drievuldigheid of de Heilige Drie-Eenheid
 35. Handleiding voor de zoektocht Deel 2
 36. Is God drie-eenheid
 37. Geloof in slechts één God
 38. God Helper en Bevrijder
 39. Eigenheden aan God toegeschreven
 40. Jehovah wiens naam heilig is
 41. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 42. Geloof in Jezus Christus
 43. Reden en dat Jezus niet God is
 44. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 45. God versus goden
 46. Afgoderij
 47. Religie, Wet en leven
 48. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 49. Niet toegeven aan de wereld
 50. Diegene die geen religie heeft
 51. De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid
 52. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 53. De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid
 54. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 55. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 56. Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden
 57. Kiemend zaad
 58. Kleine gemeenschappen voor geloofsvorming en verspreiding
 59. Politiek en macht eerste prioriteit #1
 60. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 61. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 62. Hulporganisaties van religieuze ondernemingen en vrijheid van denken
 63. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 64. Een kerk naar smaak en taal
 65. Verondersteld dierenleed en vrijheid van Godsdienst
 66. Oorlog in kerkenland
 67. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 68. Godsdienstvrijheid mensenrecht
 69. Opwekking begint in het gezin
 70. Doop en Geloof
 71. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 72. Opbouw van een ecclesia
 73. De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies
 74. Catechisatie aan moeilijk lerende kinderen
 75. Nederlands godsdienstonderwijs bekostigd
Comments