Geloof en Geloven

Bij de geboorte heeft de boreling geen weet van verleden, heden en toekomst. De vraag is wat de baby wel degelijk beseft en niet enkel ondergaat.

De mens leert met vallen en opstaan. Door ervaring leert hij bepaalde dingen en gaat hij bepaalde zaken beseffen. Eveneens gaat de mens naargelang zijn levensjaren vorderen zich over bepaalde zaken bevragen en geloof hechten aan bepaalde dingen.

Al snel in het leven komt de mens tot het besef dat in hem allerlei bedenkingen in zijn hoofd kunnen afspelen. Met de jaren komt er zo een gemoedstoestand waarin een persoon denkt dat iets het geval is, met of zonder dat er empirisch bewijs is om te bewijzen dat iets het geval is met feitelijke zekerheid. Voor bepaalde zaken wenst de mens goede bewijzen te zien, maar voor andere dingen heeft hij er geen behoefte aan om echte bewijzen te verkrijgen om te geloven in datgene wat hij zo kan waarnemen of zelfs maar kan aanvoelen.

Op de duur begint de mens zichzelf een beeld te vormen van bepaalde dingen en te geloven in bepaalde zaken. Meestal zal zulk een opbouw van een geloof gebeuren door velerlei omstandigheden waarbij de omgeving en cultuur een zeer belangrijke rol in spelen.
Naast de werkelijk zichtbare of waarneembare dingen komt de mens tot het besef dat er ook veel dingen buiten zijn levenssfeer zijn die hij nog niet heeft gezien of waar hij nog niet naar toe is kunnen gaan, maar vertrouwt hij op gegevens van anderen. Hier bij komt het dan op aan te gaan geloven wat anderen zeggen of schrijven.  Zo wordt daar het
geloof een mentale representatie van een houding die positief is gericht op de waarschijnlijkheid dat iets waar is.

In de context van het oude Griekse denken werden twee verwante concepten geïdentificeerd met betrekking tot het concept van geloof: pistis en doxa. Vereenvoudigd kunnen we zeggen dat pistis verwijst naar "vertrouwen stellen op" of het "rekenen op" waarmee men veronderstelt iets te kunnen "aan nemen"; en "vertrouwen op" of "confidentie" of "vertrouwen stellen";  terwijl doxa verwijst naar "mening" en "acceptatie". Het Nederlandse woord "orthodoxie" is afgeleid van doxa.


Tijdens de levensloop leert  men dat men voor bepaalde zaken een zeker vertrouwen moet krijgen of hebben. Men kan niet alles proefondervindelijk onderzoeken om er de waarheid van te weten te komen.
Men moet de mensen rondom zich komen te vertrouwen dat zij bepaalde zaken weten die men zelf (misschien nog) niet weet.Zo komt men tot het besef of 'geloof' dat  men vertrouwen in de waarheid van een ander zijn of haar beweringen of beloften moet stellen.


We creëren overtuigingen om ons begrip van de wereld om ons heen te verankeren en dus zullen we, als we eenmaal een overtuiging hebben gevormd, geneigd zijn om door te gaan met die overtuiging.

In het leven moet men uiteindelijk tot een inzichtelijk vertrouwen komen of zich een bepaald geloof aan meten om bepaalde acties te kunnen ondernemen. Men moet tot het besef komen dat men ook op anderen moet kunnen rekenen in plaats van zelf steeds de waarheid te moeten aan te duiden.

In de epistemologie gebruiken filosofen de term 'overtuiging' om te verwijzen naar persoonlijke attitudes die verband houden met echte of valse ideeën en concepten.

"Geloof" vereist echter geen actieve introspectie en omzichtigheid. We denken bijvoorbeeld nooit na of de zon zal opkomen of niet. We gaan er gewoon van uit dat de zon zal opkomen.

Omdat 'geloof' een belangrijk aspect is van het wereldse leven, is het een deel waarmee wij behoedzaam moeten mee omgaan en waarbij wij ook diegenen rondom ons mee moeten vooruit helpen.

Zo moet men er op toe zien dat te onderzoeken zaken en de bevindingen daar over ook betrouwbaar zijn. Voor men geloof gaat hechten aan iemand anders moet men de geloofwaardigheid of betrouwbaarheid van die persoon kennen.

Veel mensen geloven in heel veel dingen waar anderen dan weer niet in geloven. Vele mensen laten ook hun fantasie werken en hopen ook bepaalde gedachten waar te zien worden. Zo hebben wij veel verlangens en stellen wij hoop in welbepaalde dingen. Niet alle verwachtingen worden waar. Hoe dat alles verloopt in ons leven maakt dat wij nog geloof gaan stellen in bepaalde dingen terwijl wij in andere zaken geen geloof meer willen stellen.

Bij het geloof berust zeer veel op vertrouwen.

Zo is het ook bij het geloof in goden. Voor de onverklaarbare dingen heeft de mens zijn toevlucht gezocht in vele gedachtegangen, filosofieën, verhalen en tradities. Natuurverschijnselen brachten voor velen iets buitenaards waarvoor zij bepaalde goden bedachten. Anderen stellen meer vertrouwen in de  mens zelf en denken dat er helemaal niets bovennatuurlijks moet zijn. Zij zijn overtuigd dat wat het hogere leven van de mens betreft, de mens alles zelf in handen heeft en alle kracht in hem verborgen zit en door hemzelf er uit moet gehaald worden.

Vele mensen die het vaste vertrouwen in hun bestaan, hun wezenlijke waarde hadden, worden geconfronteerd met vele onmenselijke zaken die uiteindelijk dat vertrouwen in de mens ook gaan schaden.

Graag zoekt de mens zijn toevlucht in verzinsels waar hij in wil geloven of zou hopen dat zij waar zouden zijn, of vertellen die om hun kinderen te sussen bij anders moeilijk verteerbare zaken, zoals bijvoorbeeld de dood van iemand.

De mens zou echter moeten weten dat hij naar het beeld van een Superieure Kracht is gemaakt. Indien hij op het innerlijk gevoelen zou af gaan en rondom zich heen kijkt in de natuur zou de mens veel vlugger tot het besef komen dat alles op een bijzondere manier gemaakt is en dat daar een bijzondere Kracht achter zit. Die Maker van alle dingen is de Geest God, die door de mens niet kan gezien worden. En dat maakt het zo moeilijk voor veel mensen om in Hem te gaan geloven.

De Schepper God heeft echter een bestseller voorzien om tot inzicht te komen en om Zijn Plan met de mensheid te begrijpen. dar komt dan het geloof bij kijken waarbij men tot geloof moet komen in het stellen van vertrouwen wat ongrijpbaar en soms zelfs onverstaanbaar kan zijn.

De mens moet komen in te zien dat het beter voor hem zelf is dat hij er in berust dat hij niet alles kan weten en dat hij ook op iemand anders moet kunnen vertrouwen. En het beste te vertrouwen is datgene wat men het verloop der eeuwen zijn degelijkheid heeft aangetoond. De zeer oude geschriften die gebundeld zijn in het boek der boeken, de Bijbel, in zulk een hoogstaand werk waar in de mens beter vertrouwen stelt, om hem inzicht te geven alsook om een vast en onwankelbaar vertrouwen op die Goddelijke Maker en Zijn Woord te krijgen. In dat grote boek bijeengebracht door zeer verschillende mensen uit zeer uiteenlopende tijden en culturen, kunnen wij als mens onszelf ontdekken en Diegene die achter ons staat.

Het geloof is daarbij ook dat vertrouwen in wat er in dat Boek der boeken staat. Ook al staan er dingen in die op de toekomst gericht zijn, zouden wij door de mogelijkheid die wij vandaag hebben, te zien wat er van voorgaande voorspellingen al is uitgekomen, moet dat ons vertrouwen geven voor de nog te gebeuren zaken die in dat boek als toekomstige gebeurtenissen vermeld worden. Door de uitkomst van vorige profetieën moeten wij er op vertrouwen dat de nog niet vervulde profetieën ook nog zullen werkelijkheid worden.
Geloof houdt dan in dat wij het als werkelijk en waar aanvaarden en dan dat bestaan en de openbaringen van een godheid niet enkel gaan beseffen maar er ook op gaan vertrouwen.

Het geloof moet het ankerpunt worden van het geloven en moet tot gevolg hebben dat wij tot een bepaald geloof over gaan en ons ook goed gaan voelen bij dat geloof.

+

Aanvullende lectuur


 1. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 2. Woorden in de Wereld
 3. Hersenen beheersen geloof in religie
 4. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 5. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 6. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 7. Eerst denken dan praten
 8. Mening, overtuiging of opinie
 9. Trouw wanneer het meest nodig is
 10. Gekristalliseerd harmonieus denken
 11. Geloof
 12. Geloof en denken bij elkaar horend
 13. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 14. Geleerd en Gelovig
 15. Beproevingen en geloof
 16. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 17. Esoterisch geloven
 18. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 19. De Leidsman van geloof
 20. Vrees klopte aan de deur
 21. Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie
 22. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 23. Geloof waar je uit leeft
 24. Geloven om te begrijpen
 25. Geloof zoals aardappelen
 26. Geloof is een pijpleiding
 27. Het geloof delen
 28. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 29. Ter verdediging van Twijfel
 30. Aanvoelen en kennis
 31. Faalangst, en angst voor het onbekende
 32. Belemmeringen voor uw doel
 33. Geloof dat stenen verplaatst
 34. Indien u nu zou sterven
 35. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 36. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 37. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 38. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 39. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 40. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 41. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 42. Niet spelen met Christelijk geloof
 43. Wegen die tot God leiden
 44. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 45. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 46. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 47. Op zoek naar een God boven alle goden
 48. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 49. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 50. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 51. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 52. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 53. Gij zult hem de naam Jezus geven
 54. Geloof in Jezus Christus
 55. Liefde voor Jezus Christus
 56. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 57. Geloof in slechts één God
 58. Geloven verwondering over God
 59. God werkt het geloof
 60. Christendom blijft van invloed
 61. Geloofsbelijdenissen
 62. Hoe omgaan met ander geloof
 63. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 64. Geloofspunten van de Christadelphians
 65. Geloof voor God aanvaardbaar
 66. Een alles oplossend geloof
 67. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 68. Vrees hebben voor de juiste persoon
 69. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 70. Heb vertrouwen in je geloof ... twijfel aan je twijfels
 71. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 72. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 73. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 74. Ongelezen bestseller
 75. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 76. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 77. Gehoorzamen aan God
 78. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 79. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 80. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 81. Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel
 82. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest
 83. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 84. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 85. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 86. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 87. Missionaire hermeneutiek 1/5
 88. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 89. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 90. Leven van Christus leerstellingen
 91. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 92. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 93. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 94. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 95. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 96. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 97. Fragiliteit en actie #11 Horen
 98. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 99. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 100. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 101. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 102. De genezing van de verlamde
 103. Angst, twijfel en cynisme laten wegvloeien
 104. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 105. Wapens van onze oorlogsvoering
 106. Zeker zijnde van Bevrijding
 107. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 108. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 109. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 110. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 111. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 112. Liefde door geloof zonder te zien
 113. Al of niet verenigen
 114. De moderne Messiaanse Joodse beweging
 115. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 116. Woede en vertrouwen
 117. Opwekking begint in het gezin
 118. Religie in Nederland in kaart gebracht
 119. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 120. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 121. Oorlog in kerkenland
 122. Ernstig strijdend voor het geloof
 123. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 124. Britten: gelovig maar weinig praktiserend        
 125. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
Comments