Ecclesia, Kerk en Gebedsruimte


Bij de Broeders in Christus of Christadelphians is het de gewoonte om regelmatig samen te komen om de bijbel te lezen, na te denken over dat Woord van God, te luisteren naar een exhortatie of lezing, of voordracht, omtrent de tekst van de dag, deel te nemen aan de liefdesmaaltijd, of agape maal, met het delen van de symbolen, het breken van het brood en drinken van de wijn.

De Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat de mens geroepen wordt door God. Al heel vroeg liet God blijken dat Hij het liefst had dat mensen samen kwamen om Hem te eren en Zijn Woord te aanhoren. Hiervoor kwamen na een tijd speciaal gebouwde plaatsen welke synagoge ( Beit Knesset of Beis Knesses - בית כנסת') werden genoemd, van su·na·go'ge  (dat „een bijeenbrengen” betekent, van sun, „bijeen”, en a'go, „brengen”).

Na dat meer en meer volgelingen van Jeshua geen Joodse achtergrond hadden, verzetten de oversten van de synagogen zich tegen het vergaderen van die volgelingen in hun gebouwen. De apostelen die in het Grieks schreven bleven oproepen tot het samen komen of vergaderen. Het Griekse ek·kle'si·a (van ek, „uit”, en kle'sis, „een roepen”) wordt in de Griekse Septuaginta gewoonlijk gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse qa·hal' (gemeente) en soms van `e·dhah' (vergadering).

Zoals de synagoge niet enkel een plaats is voor gebed, maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen uit de Thora, is de vergaderplek van de hedendaagse Broeders in Christus, de ecclesia, ook een verzamelplaats voor Bijbelstudie, vorming maar ook voor gezellig samen zijn en sociale dienstverlening.

De Broeders gebruiken dat woord "ecclesia" of "ekklesia" om zo wel hun gemeenschap als de plaats van bijeenkomst aan te duiden. In de oudheid sloeg ecclesia op de algemene volksvergadering terwijl het in het Midden Oosten ook de Joodse gemeente betrof.

Vele jaren na de dood van Jezus begonnen geestelijke leiders over de Kerk te praten, waarbij zij naar Christelijk geloof het door de Heilige Geest gestichte instrument beschouwden dat als wezenskenmerken eenheid, heiligheid, apostoliciteit en algemeenheid of katholiciteit bevat.
Aldus ging men de groepering van gelovigen de kerk of kerkgenootschap noemen die bestond uit meerdere geloofsgemeenten, kortweg gemeenten genaamd.

De Rooms Katholieke Kerk begon speciale gebouwen op te trekken welke ook de naam kerk kregen. Hierin brachten zij versieringen aan en stoorden zich niet om afbeeldingen er in te plaatsen van God, Jezus en andere mensen zoals de maagd Maria en heiligen. Nochtans heeft God duidelijk gezegd dat van Hem geen afbeeldingen mogen gemaakt worden en dat er ook geen beelden van mensen of dieren mogen gemaakt worden waarvoor men zou gaan neerknielen.

In de plaatsen waar de Broeders in Christus samen komen zijn er daarom geen beelden van godheden of heiligen te vinden. In de gebedsruimten horen helemaal geen voorwerpen thuis waarvoor mensen zouden gaan neerknielen of zich buigen. In de gebedsruimten en huishoudens van Christadelphians zal men ook nergens kruisbeelden vinden of beeldjes die God, Jezus, Maria of heiligen zouden voorstellen.

De ruimten waar de Broeders samen komen om God te eren kunnen eender welke ruimte zijn, van een kerkhal (churchhall ook soms Fellowship hall), ecclesiahal, ecclesiazaal of koninkrijkszaal (kingdomhall) en in mindere mate Broederschapshuis (Fellowship hall) genoemd, maar ook in congrespaleizen, conferentiezalen, openbare gebouwen, maar eveneens in hotelkamers of huiskamers, maar ook in open lucht in een tuin of een park.

Elke plaats waar broeders en zusters vergaderen in Jezus naam zal hij in verbintenis met de groep zijn en als middelaar tussen de leden en God op treden. Daar waar men vergadering houdt wordt ecclesia gehouden.

Die kerkdienst bij de Broeders valt niet te vergelijken met de 'mis' bij de katholieken. In de dienst wordt het grootste deel besteed aan de lezingen uit de Heilige Schrift. Gods Woord krijgt namelijk het meeste aandacht in de eredienst van de Christadelphians.

Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen door een tekstdeel te lezen of opmerkingen te maken of aanvullende teksten te brengen.

Elke dienst is een actieve gebeurtenis, waar niet één maar meerdere personen aan het woord komen.

Bij de Belgische Broeders wordt er ook getafeld tijdens de meestal drie uur durende dienst. Ofwel worden er hapjes en drankjes voorzien, en nu en dan (in Newbury eens per maand) wordt er samen gezellig gegeten en nagepraat na de eredienst. zo wordt er gewerkt aan het samenhorigheidsgevoel en wordt lief en leed gedeeld met de gemeenschap.

Want kerk houden is meer dan zo maar gebeden 'aframmelen'. Het moet een intens gebeuren zijn waar men in gesprek en in relatie tot God wil komen.

+

Aanvullende lectuur


1.      Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

2.      Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

3.      Eerste eeuw Ecclesia

4.      Eerste Eeuw van het Christendom

5.      Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

6.      Keerpunt in de Kerk

7.      Een kerk naar smaak en taal

8.      Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

9.      Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

10.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 4 Zo dikwijls gij dit doet

11.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

12.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

13.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

14.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

15.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

16.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

17.   Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige

18.   Groei in karakter

19.   Al of niet verenigen

20.   Verenigen

21.   Laat ons samen komen

22.   Samenreizende

23.   Samen komen in huizen

24.   Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

25.   Verzamelen of Bijeenkomen

26.   Een samenkomst of meeting

27.   Vergadering - Meeting

28.   Meeting - Vergadering

29.   Congregatie

30.   Congregation - Congregatie

31.   Parochie

32.   Parish, local church community - Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap

33.   Maken van een kerk

34.   Al of niet toegeven aan de wereld

35.   De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk

36.   De ecclesia als lichaam van Christus

37.   Toebehoren

38.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

39.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

40.   De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

41.   De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

42.   Intenties van de ecclesia

43.   Kerkgroei en samengaan

44.   Structuur -structuren

45.   Geestelijke vorming tot heiligheid #3

46.   Jezus laatste avondmaal

47.   Het Avondmaal des Heren

48.   Een Feestmaal en doodsherinnering

49.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

50.   Openbare Samenkomsten

51.   Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

52.   Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken

53.   Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden

54.   Niet even bidden en weer terug de drukte in

55.   Esoterisch geloven

56.   Superkids XL

57.   Toelating tot het dragen van wapens in kerk

58.   Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

59.   Contribution - Contributie, bijdrage

60.   Fragiliteit en actie #5 Oproep

61.   Fragiliteit en actie #14 Plagen van God

62.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

63.   16° Eeuwse Broeders in Christus

64.   Manifest Gelovigen nemen het woord

65.   Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus


Comments