De Enige Ware God

De mensheid heeft tot zich vele goden genomen. Over de gehele wereld kan men allerlei goden vinden die op zeer verschillende manieren worden aanbeden en verheerlijkt.

De mens zou nochtans moeten weten dat zij geschapen zijn naar het beeld van slechts één Ware God, die alles voorziet wat de mens eigenlijk nodig heeft. In het begin der tijden hebben de eerste mensen zich echter verzet tegen hun Schepper, die daarop hen de toelating heeft gegeven om zelf alles te beheren en te plannen zoals zij het zelf willen doen. Tot nu toe is echter gebleken dat die mens er nog niet veel van gebakken heeft.

De Schepper God heeft hen echter niet alleen gelaten of verlaten. Steeds is Hij ter beschikking gebleven voor de mens. Maar het lag en ligt nog steeds aan de mens zelf om die Ene Enige Ware God te vinden en zich te onderwerpen aan Hem die leven geeft.

Vanuit chaos of wanorde was er een bijzondere Grootheid die structuur of orde bracht. Die Onnoemelijke Grootheid had geen begin en heeft geen einde. Hij is een onsterfelijk Iets. Hij is geest die geen mens kan zien, maar die wel aanvoelbaar is door de mens alsook hoorbaar is. Zijn stem heeft steeds doorheen de tijden geklonken en Zijn woord voortgebracht, dat door bepaalde mensen, uitgekozen door Die Godheid, werd opgetekend in een Boek der boeken, de Bijbel, een bestseller aller tijden.

Door middel van zijn opgetekend Woord heeft die Ene Enige Ware God zich kenbaar gemaakt en er voor gezorgd dat niemand een excuus zou voorwenden om Hem niet te kennen.
In dat Woord geeft Hij Zich bloot en laat Hij de mens weten wat Hij van hen verlangt en wat Zijn Plan met hen is. Alsook geeft Hij veel uitleg over het gebeuren in de menselijke geschiedenis, waarbij mensen niet enkel die Godheid beter kunnen leren kennen maar ook zijn uitverkoren mensen, schrijvers, profeten, koningen en rechters, maar ook gewone mensen waarop die Godheid Zijn oog heeft laten op vallen.

Die uitverkoren figuren hebben er toe bij gedragen dat wij een duidelijk beeld konden krijgen van het doen en laten van die belangrijke Godheid die als Enige Ware Godheid erkend wil worden.

Als oneindige Geest heeft die Enige Godheid laten weten aan de mens dat Hij er op staat dat de mens Hem alleen zou aanbidden in geest en waarheid.

 “God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten in geest en waarheid aanbidden.” (Joh 4:24)

 “want de Heer Jehovah is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.” (2Co 3:17)

Door de Ware God te leren kennen zal de mens ontdekken dat hij de ketenen van de wereld kan ontgrendelen en dat er rust over zijn innerlijke kan komen. Maar daartoe zal de mens tot het besef moeten komen dat hij in die Ene Ware God moet komen te geloven en in Hem vertrouwen hoort te stellen.

 “Hoor, Israël! Jehovah is onze God, en Jehovah alleen!” (De 6:4)

 “(83-19) Dan zullen zij weten, dat "Jehovah" uw Naam is; Dat Gij de Allerhoogste zijt op heel de aarde, Gij alleen!” (Ps 83:18)

 “Vertrouw op Jehovah met heel uw hart, Verlaat u niet op uw eigen inzicht;” (Spr 3:5)

 “Menselijk opzicht spant een strik; Maar wie op Jehovah vertrouwt, is veilig.” (Spr 29:25)

Veiligstelling heeft die God van het begin der tijden voorzien. Ook al verzette de mens zich tegen de positie die God in nam en twijfelde zij aan Gods rechtvaardigheid, heeft Hij voor een oplossing gezorgd voor hun daad van muiterij. Toen de eerste mensen waren ingegaan tegen God heeft Hij hen gestraft, maar ook beloofd dat er een redder zou komen die de eindeloosheid van hun straf zou verbreken, zodat de mens weer een kans op een niet eindigend leven zou kunnen genieten in een paradijselijke wereld.

Erg genoeg hebben vele mensen die beloofde redder ook tot hun god genomen en gingen zij daarbij ook nog in tegen de geboden van die Ene Ware God om geen afbeeldingen van die godheid te maken. Die beloofde redder is de gezondene van God die uit het geslacht van David geboren is.


 “Gij zult u geen godenbeeld maken noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is.” (Ex 20:4 Canis)

 “Ik ben Jehovah; Dit is mijn Naam! Mijn glorie sta Ik niemand af, Aan geen beelden mijn eer.” (Jes 42:8)

Men zou kunnen stellen dat die Ene Ware Godheid, Jehovah, een jaloerse godheid is, die verheerlijking voor zich opeist.

 “Gij zult geen vreemden god aanbidden; want Jehovah wordt ijverzuchtig genoemd, en Hij is een naijverige God.” (Ex 34:14)

 “Want Jehovah, uw God, is de God der goden en de Heer der heren: de grote, sterke en ontzagwekkende God, die geen aanzien des persoons kent, en geen geschenken aanvaardt.” (De 10:17)

zo moet men Hem geen dingen aanbrengen, wat men vele mensen ziet doen met hun goeden. Velen gaan zelfs zo ver hun goden te kleden en van eten te voorzien. Maar de Grote Godheid heeft niets van de  mens nodig, want alles wat de mens heeft hefft hij dankzij God; Want het is die Ene Ware Gdo die alles voorziet. Hij is het die leven schenkt maar ook leven weg neemt.

 “Jehovah doet sterven en laat leven, Stuurt naar de onderwereld en haalt er uit op;” (1Sa 2:6)

Mensen horen tot het besef te komen dat Die Ene Ware God er op staat als Enige God erkend te worden. Zijn Naam en eigenschappen horen over de gehele wereld gekend te worden. Voor hen die Die Enige Ware God als hun enige God zullen nemen zal er geen vrees moeten zijn, want in Hem zullen zij hun vertrouwen kunnen stellen. Voor hen zal Hij een vaste baken in de vele stormen kunnen zijn.

 “Wie toch is God, dan Jehovah alleen; Wie een rots, dan alleen onze God!” (2Sa 22:32)

 “Nu ging Jehovah hem voorbij, en Jehovah riep: Jehovah is een barmhartige en ontfermende God, lankmoedig, vol van liefde en trouw,” (Ex 34:6)

Maar de mensheid zal ook te weten moeten komen dat de tijd beperkt zal worden en dat er een ogenblik van de waarheid zal komen waar niemand nog onderuit zal kunnen om in te zien dat Die Grote Godheid alles weet en zonder pardon de mensheid zal ter oordeel leggen. Voor hen die zich aan Jehovah onderwerpen zal er vrede komen maar voor hen die zich blijven verzetten tegen die barmhartig God zal er gestrengheid zijn.

 “Want Jehovah, uw God, is een verterend vuur, een naijverige God.” (De 4:24)

 “Moses antwoordde: Zodra ik buiten de stad ben, zal ik mijn handen tot Jehovah uitstrekken; het onweer zal ophouden, en er zal geen hagel meer vallen, opdat gij moogt weten, dat de aarde aan Jehovah behoort.” (Ex 9:29)

Jehovah, God heeft Zijn Woord ter onderricht gegeven. Het ligt aan de mensen zelf om de juiste keuze te maken in hun leven. De mens zal kunnen horen en heeft de gave gekregen om te denken. Dat denkvermogen zal hij ten goede moeten gebruiken. Het ligt aan ieder persoonlijk om dat te en wat God van hen verlangt. Jehovah, de God boven alle goden, heeft bevelen of ordeningen gegeven. Het ligt dan aan ieder persoonlijk om die geboden te aanhoren en er al of niet naar te luisteren en er al of niet naar te leven.
 
“Maar blijf gij hier bij Mij; dan zal Ik u al de geboden, bepalingen en voorschriften verkondigen, waarin Gij hen moet onderrichten, en die zij moeten volbrengen in het land, dat Ik hun in bezit zal geven. Volbrengt dus alles zorgvuldig, wat Jehovah, uw God, u bevolen heeft, en wijkt er noch ter rechter, noch ter linker zijde van af. Bewandelt alle wegen, die Jehovah, uw God, u heeft aangewezen, opdat gij moogt leven, het u goed moge gaan, en gij lang het land moogt bewonen, dat gij in bezit gaat nemen.” (De 5:31-33)

Die Godheid verlangt dat de mensen zich wel vastberaden en vol vertrouwen heel precies aan die wetten zullen houden. Hij verlangt dat de mens precies alles doet wat daarin staat en verzekerd hen dat dan alles goed zal gaan met hen.

De Schepper God wil gevonden worden. Men moet niet idioot zijn om in Hem te geloven. In tegendeel, getuigd het geloof in hem in wijsheid. als men Zijn Woord tot zich wil nemen tot lering en opvoeding, zullen vele paden makkelijker betreedbaar zijn. Maar innerlijke vrede zal maar tot volheid komen als men die Ene Ware God zal kennen en beminnen. Daarbij zal de erkenning moeten zijn dat Hem het Koningschap van de aarde toebehoort en dat Hem de volledige heerschappij toebehoort en niet de mens.

 “(22-29) Want Jehovah komt het koningschap toe, Hij is de Heerser der volken;” (Ps 22:28)

 “Wie is Jehovah gelijk, onze God: Die troont in de hoogte,” (Ps 113:5)

De mens zal moeten komen in te zien aan Wie de glorie toe behoort. Hem alleen zullen zij moeten komen te eren. een gezonde vrees voor Hem zal de mens ten goede komen.

 “Alles wel overwogen, is dit de conclusie: Vrees God en onderhoud zijn geboden; Want dat is eerst de hele mens.” (Pre 12:13)

 “Maar Samuël sprak: Behagen Jehovah brand- en slachtoffers Evenveel als gehoorzaamheid aan zijn stem? Néén, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers, Volgzaamheid beter dan het vet van bokken!” (1Sa 15:22)

 “Nu dan Israël, wat vraagt Jehovah, uw God, anders van u, dan dat gij Jehovah, uw God vreest, dat gij al zijn wegen bewandelt en Hem bemint, dat gij Jehovah, uw God, met heel uw hart en heel uw ziel dient, en de geboden en bepalingen van Jehovah onderhoudt, die ik u heden geef, opdat het u goed moge gaan?” (De 10:12-13)

 “Weest werkers van het woord, en niet hoorders alleen; anders bedriegt gij uzelf.” (Jak 1:22)

 “Maar Petrus en de apostelen gaven ten antwoord:
Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen.” (Hnd 5:29)

 “Halleluja! Heil de man, die Jehovah vreest, En zijn geboden van harte bemint:” (Ps 112:1)

 “maar dat thans is geopenbaard, en op bevel van de eeuwige God door de profetische schriften aan alle heidenen bekend is gemaakt, om hen tot de gehoorzaamheid aan het geloof te brengen:” (Ro 16:26)

Mogen wij u vriendelijk verzoeken tot het geloof in slechts één God te komen en inzicht te krijgen in diegene die Jehovah God naar de aarde gezonden heeft om Zijn woorden te verduidelijken en om als redder voor de mensheid op te treden om door zijn offergave door God verhoogd te worden tot een bemiddelaar tussen God en de mens. Die gezondene van God is Jezus Christus, de zoon van God en de Weg naar God.

+

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 2. Is daar een veroorzaker van alles
 3. 2de vraag: Wat of waar is het begin
 4. Op zoek naar een God boven alle goden
 5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 6. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 7. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 8. 4de Vraag: Wie of wat is God
 9. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 10. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 11. Van chaos naar ordelijkheid
 12. Ontstaan van ons wereldbestel
 13. De zoeker naar God en wereldse schatten
 14. Kan men God zoeken en ervaren
 15. Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken
 16. Geloof in slechts één God
 17. Woord van God
 18. Boek der boeken, de Bijbel
 19. Bestseller aller tijden
 20. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 21. Wat is Gods doel met de aarde?
 22. Plan van God
 23. Plan van God en wereldvrede
 24. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 25. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 26. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 27. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 28. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 29. Woord zonder boeien vol van kracht
 30. Want het is geen leeg woord
 31. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 32. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 33. Looft Jehovah
 34. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
 35. God, beproevingen, tekenen en wonderen
 36. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 37. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 38. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 39. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 40. De Verlosser 1 Senior en junior
 41. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 42. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 43. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 44. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 45. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 46. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 47. Naam gebruikers
 48. Messiaans, Joods of Christen

Comments