Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen

In de eerste eeuw van onze huidige tijdsrekening is een man van vlees en bloed aan een folterende dood gestorven aan een paal. Toen hij stierf verduisterde de middaglucht en schudde de aarde hevig. Hierop riep een hoofdman van het Romeinse leger

 “Waarachtig, deze man was Gods Zoon.” (Mr 15:39)

Boven op de paal was er ook een bordje aangebracht met het opschrift "koning der Joden".

Die soldaat zag het bij het rechte eind. Hij was getuige geweest van een van de belangrijkste gebeurtenissen die ooit op aarde zou plaats vinden. Bijzonder aan die man is dat hij eigenlijk niets verkeerds had gedaan waarvoor hij zou moeten veroordeeld worden. Hij had zijn leven gegeven als loskoopoffer om de mensen van de vloek der zonde vrij te kopen.

Sinds de eerste wandaad van de eerste mensen, ook wel de erfzonde genoemd, valt de gehele mensheid onder die vloek van de dood. Door zich aan te bieden als een Lam voor God betaalde Jezus met zijn dood de losprijs. Om hem te belonen werd hij die eerst lager was dan engelen, nu verhoogd en opgenomen in de hemel om te zetelen aan de rechterhand van God. Tijdens zijn leven had Jezus al de autoriteit van God gekregen om in Zijn Naam te spreken.

 “Jezus antwoordde:
‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’” (Mt 26:64 NBV)

 “Jezus kwam op hen toe en zei:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” (Mt 28:18 NBV)

Hij die zich aan bood als dienstknecht voor God en zijn wil volledig opzij zette om de Wil van God te doen, was nu geslaagd in de opdracht om te bewijzen dat een mens getrouw aan God kon zijn en Zijn geboden kon opvolgen.

Jezus heeft de mensen nu wel vrij gekocht maar dat betekent niet dat zij voor de rest zo maar alles kunnen doen wat zij willen. Dat is één van de grootste misvattingen betreft de Genade van God. Elke mens heeft nu voor niets die Genade gekregen, maar zij moeten ze wel in ontvangst nemen en er iets mee doen.

Om die reden laat God de mens nog een kans om zich tot Hem te keren. Nog een tijdje zal dit samenstel der dingen door gaan en mag de mens bewijzen wat hij er van kan maken.

Jezus had een bijzondere relatie met God, doordat hij rechtstreeks door de Werkzame Kracht van God in de moederschoot was geplaatst. Maar hij was ook bijzonder op de mensheid gesteld.

 “30  Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 31  vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.” (Spr 8:30-31 NBV)

Zelf mens zijnde is Jezus de beste persoon om op voorspraak voor ons bij God te komen. Gestorven zijnde om de overtreding te doen eindigen en om aan zonde een einde te maken heeft Jezus verzoening gebracht voor de dwaling en een stap gezet voor eeuwig rechtvaardigheid in te voeren.

 “24  Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. 25  Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn. 26  Na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld.” (Da 9:24-26 NBV)

De profetie van de moord van de gezalfde is in de eerste eeuw van onze tijdrekening uitgekomen. Maar nu moet nog de tijd aanbreken dat die gezalfde zijn troon in Jeruzalem zal gaan betreden. Bij zijn dood zagen verscheidene mensen wel in dat die aan de paal genagelde wel degelijk een koning van de Joden was. Jezus zal zelfs het koningschap van het Koninkrijk van God opnemen.

Voor de mens verschaft Christus' loskoopoffer de basis voor hun hoop op de toekomst.
De jongste getrouwe leerling van Jezus, Johannes, zag in een visioen dat er een grote schare was die niemand tellen kon die het toekomstige rampspoedige einde van dit samenstel der dingen zou overleven.

 “Hierna zag ik dit:
een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.” (Opb 7:9 NBV)

 “Ik antwoordde:
‘U weet het zelf, heer.’
Hij zei tegen me:
‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.” (Opb 7:14 NBV)

De profeet Daniel had ook al gesproken van een verschrikkelijke tijd waarin een grote vorst, de volksgenoten van Gods Volk zal beschermen, en dat het een tijd van benauwdheid zou zijn, zoals er nooit geweest is sedert een volk bestaan heeft tot die tijd toe. Ook al weet hij te vertellen dat er hoop zal zijn voor zekere mensen, want zij die in het boek van leven staan opgeschreven zullen kunnen ontkomen.

 “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.” (Da 12:1 NBV)

Uit het Woord van God, opgetekend in het Boek der boeken, de Bijbel, wordt de waarschuwing gegeven dat het een zware tijd zal zijn. De mens zal moeten beseffen dat er dan een zo grote nood zal zijn als er nooit geweest is sinds de aanvang van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer zal zijn. De druk in die dagen zal zo immens groot zijn dat velen niet zullen weten naar waar te gaan.

 “Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.” (Mt 24:21 NBV)

 “want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen.” (Mr 13:19 NBV)

De apostelen van Jezus zagen in hem eerst degene die hen van de Romeinen zou verlossen en daar en den een koninkrijk zou oprichten. Zelfs de eerste dagen na zijn dood bleven zij vertwijfeld achter, niet goed beseffend wat er nu verkeerd kon gaan en hoe dat het kwam dat zij niet verlost werden van die Romeinen. Regelmatig hadden zij over dat koninkrijk gesproken en hadden zelfs durven vragen of dat hij het zou zijn die in hun tijd het koninkrijk voor Israël zou herstellen.
Hun vragen verhulden dat zij op dat moment niet wisten wat het doel van Gods Koninkrijk was en wanneer het de bestemde tijd zou zijn om dat regeringschap aan te gaan.

Jezus tikte hen op de vingers en gaf hen te kennen dat het niet aan hen lag om die tijden te bepalen of zelfs te weten wanneer het zou gebeuren.

 “6   Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem:
‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
7  Hij antwoordde:
‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8  Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9  Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10  Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11  Ze zeiden:
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’” (Hnd 1:6-11 NBV)

 “11   Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. 12  Hij zei:
‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren.” (Lu 19:11-12 NBV)

 “Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend.” (Lu 19:15 NBV)

De parabels of gelijkenissen die Jezus vertelde gaven aan dat de mens zich moest voorbereiden op de tijden die sowieso zouden komen, maar er zouden komen als een dief in de nacht.

 “want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.” (1Th 5:2 NBV)

 “‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.” (Opb 16:15 NBV)

Hiervan moeten wij ons bewust zijn en ons beter voorbereiden om elk moment klaar te zijn als het ogenblik zou aanbreken.

Wij mogen er zeker van zijn dat Christus Jezus niet voor niets gestorven is maar  herleefd om over doden en levenden te heersen. Vast en zeker zal er een ogenblik komen dat hij zal weder keren om doden en levenden te oordelen.

 “Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.” (Ro 14:9 NBV)

 “Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:” (2Ti 4:1 NBV)

Voor dat dat oordeel zal komen zal er de Grote Strijd aanbreken. De mens zal die Derde Wereld Oorlog niet kunnen afwenden. Aan hen zal het liggen of dat zij zich er op hebben voorbereid en klaar zullen zijn om de lasten er van te dragen. Maar die kritieke dagen zullen niet zo maar op ons af komen. Getrouwen van God die regelmatig de Bijbel lezen zullen tekenen kunnen herkennen die ons als een waarschuwing kunnen zijn dat de tijden van de laatste dagen zullen aangebroken zijn.
enkele van die kenmerken zijn dat natie tegen natie zal opstaan.

 “Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:” (Mt 24:7 NBV)

 “Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.” (Opb 6:4 NBV)

Mensen zullen onmedogenloos tegen elkaar te keer gaan en zullen van alles aanwenden om hun oorlogsvoering te rechtvaardigen. Er zullen zelfs personen bij zijn die zullen beweren voor God ten strijde te trekken en zo gevechten tussen godsdiensten zullen uitvoeren. en dat alles zal geschieden terwijl er op meerdere plaatsen over de gehele aarde voedseltekorten zullen zijn en allerlei levensbedreigende ziekten zullen uitbreken.

 “Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:” (Mt 24:7 NBV)

 “5  Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6  Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’” (Opb 6:5-6 NBV)

 “Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.” (Opb 6:8 NBV)

 “er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.” (Lu 21:11 NBV)

 “Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.” (Opb 6:8 NBV)

Mensen die wel zouden kunnen helpen omdat zij vermogend genoeg zijn, zullen in die tijden hun geld meer liefhebben dan mensen en allerlei pogingen doen om zich nog verder te verrijken, al was het op de kosten van anderen.
Het zal een tijd worden waarin geen respect meer zal zijn voor ouders en ouderen en waar gehoorzaamheid ver te zoeken zal zijn.

 “2  De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3  Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten” (2Ti 3:2-3 NBV)

Het zal een tijd zijn waar velen geen behoefte aan God zullen hebben of zich zullen schuilen achter hun valse religie, waarachter zij onrechtvaardige daden zullen beoefenen die Jehovah God mishagen.

ook de natuur zal het moeten ontgelden, want de mens heeft daar voor in die tijden ook geen respect meer en zullen er de oorzaak van zijn dat vele dieren en planten zullen uitsterven.

 “De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’” (Opb 11:18 NBV)

In die tijd zullen er toch nog godlievenden zijn die de opdracht die Jezus zijn volgelingen heeft gegeven toch nog zullen uitvoeren. Zij zullen optreden volgens Gods richtlijnen en tot een getuigenis zijn voor de gehele wereld.

 “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mt 24:14 NBV)

 “19  Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mt 28:19-20 NBV)

De mens zal de uitwerking van Gods Plan niet kunnen tegen houden. Hij heeft Zijn volk het Beloofde Land in hun verwachtingshart gelegd. Alsook Heeft Hij voorzegd dat daar in Jeruzalem de hoofdstad zal zijn van Zijn Koninkrijk op aarde waar wereldvrede zal heersen.

Dat Plan van God houdt ook in dat Jezus Christus zal terugkeren om de wereld te regeren. De Broeders in Christus zien uit naar die wederkomst waarvan wij geloven dat die niet ver meer weg is (ook al kan niemand het juiste tijdstip weten).

De wederoprichting van de staat Israël, die onze broeders in het verleden vast verwachtten, is voor ons, die dat hebben zien gebeuren, het bewijs dat de huidige bedeling op zijn eind loopt.

Wij, als volgelingen en Broeders in Christus zien uit naar een opstanding uit de doden en een oordeel, waarbij allen die 'in Christus' zijn en zijn geweest (ook mensen uit de tijd van het Oude Testament) eeuwig leven zullen ontvangen om gedurende 'een duizend jaar' met Christus te regeren over een betere wereld dan de huidige. Deze hoop delen wij met de apostel Paulus, die haar 'de hoop van Israël' noemde. Wij geloven dan ook dat het volk Israël, ondanks alles Gods volk, een belangrijke plaats in zal nemen in dat nieuwe Koninkrijk.

+

Aanvullende lectuur


1.       Het universum makende Woord van God

2.       Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

3.       Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht

4.       Een goddelijk Plan #4 Beloften

5.       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

6.       De Afstraling van Gods Heerlijkheid

7.       Een Groots Geschenk om te herinneren

8.       Rond Jezus

9.       2020 jaar geleden werd de weg geopend

10.   Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

11.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

12.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

13.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

14.   Dienaar van zijn Vader

15.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

16.   Lam van God #1 Sprekers voor God

17.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

18.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

19.   Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

20.   Verlossing #4 Het Paaslam

21.   Verlossing #5 Het volmaakte offer

22.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

23.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

24.   Een Messias om te Sterven

25.   Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

26.   Zoenoffer

27.   Door Christus' dood kunt u worden aangenomen als een kind van God

28.   Woord zonder boeien vol van kracht

29.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

30.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

31.   Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning

32.   Wereld waarheen? #5 De Val van Babel

33.   Schapen en bokken 1 Aangenomen, verworpenen en slaven

34.   Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel

35.   Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

36.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding

37.   Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding

38.   De Verzoendag (Jom Kippoer)

39.   Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden

40.   Hoop

41.   Hoop op een man

42.   Hoop voor de toekomst

43.   Hoop op leven

44.   De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

45.   Kleurblindheid en verkeerscode

46.   Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven

47.   God Kijkt toe

48.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

49.   Israël en Gods koninkrijk hand in hand

50.   Niemand kijkt uit naar komst van Christus

51.   Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan

52.   Laatste dagen omroepers

53.   Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde

54.   41 ten honderd verwacht Jezus terug tegen 2050

55.   Vol verwachting uitkijkend naar Jezus' terugkomst

56.   Voortekenen voor Jezus wederkomst

57.   Toename van aardbevingen

58.   Geheime of publieke terugkeer van Jezus

59.   Bent u klaar

60.   Enkel een Gewone Dag

61.   Uitkijken naar twee adventen

62.   Eindtijd

63.   De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

64.   De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

65.   De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

66.   De Dag is nabij #8 Overzicht

67.   De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

68.   De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst

69.   De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom

70.   De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn

71.   De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

72.   De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot

 
Comments