Christus in profetie

Na de zondeval van de eerste mens voorzag de Goddelijke Schepper van hemel en aarde dat ter vervanging van de eerste Adam een tweede Adam zou komen die de mensheid het overtuigend bewijs kon leveren dat een mens getrouw aan God kan blijven. Die mens is de twee millenia geleden geboren Jezus.

Door de eerste Adam is de vloek der zonde en zo de vloek der dood over de mens gekomen. De lijdende en stervende mens is echter niet in Gods Plan voorzien. God, die een God van orde en een God van Zijn Woord is, voorzag dan een oplossing tegen die vloek zodat Zijn Plan toch nog in vervulling zou komen tegen een bepaalde tijd (door Hem vastgesteld en enkel door Hem geweten).

Om de mens te helpen heeft God steeds de mogelijkheid voorzien om Zijn raad te weten te komen en om Zijn begeleiding in ontvangst te nemen. Hij voorzag dat de mens Zijn Woord ter instructie kon hebben en daaruit kon leren wanneer de tijden er zouden zijn en wie de oplossing tegen de vloek der dood zou zijn. Voor Hem was het duidelijk dat getrouwen beloond konden worden en dat zij hun hoop konden stellen in de voorspellingen die Hij aan getrouwen gaf. Die profetieën zijn opgetekend in het Boek der boeken, de bijbel, en liggen voor iedereen ter inzage als zij het willen zien en horen wat er in vermeld staat.

De mens moet weten dat God Zijn Woord, opgetekend in de Schrift, getrouw blijft en dat Hij geen leugens vertelt, zoals de mens vele leugens of onwaarheden kan vertellen.

 “Jehovah God is geen mens, die zijn woord breekt, Geen mensenkind, wie iets berouwt. Zou Hij iets zeggen, dat Hij niet uitvoert; Iets spreken, dat Hij niet houdt?” (Nu 23:19)

 “Onmogelijk! Integendeel, het staat vast: God is betrouwbaar, maar iedere mens is een leugenaar, zoals er geschreven staat: "Opdat Gij in uw woorden gerecht zoudt blijken, En zegepralen, als men recht over U spreekt."” (Ro 3:4)

Aldus kan de mens er op aan dat de profetieën over de beloofde Verlosser waarheid zullen zijn. In de bijbel kunnen wij meerdere profetieën omtrent die Messias en over zijn dag vinden.

Het is de moeite om enkele van die naar schattingen ca 2500 tot 3000 profetieen die vermeld staan in de bijbel onder de loep te nemen. Als men ziet hoe doorheen de geschiedenis veel van die voorspellingen uitgekomen zijn is het ook belangrijk om de nog te gebeuren profetieën als te verwachte gebeurtenissen te bekijken.

Profetieën zijn een belangrijk bewijs middel ten aanzien van de juistheid van de Bijbel omdat het aangeeft dat er kennelijk Iemand is die over voorkennis beschikte alvorens een gebeurtenis zou gaan plaats vinden. Uiteraard  zijn niet alle profetieën even makkelijk te bevatten en gaat in profetieën ook een behoorlijke hoeveelheid symbolisme schuil. Het is dus van wezenlijk belang om inzicht te hebben in zowel symbolisme als geschiedkundige kennis om die vele aangebrachte profetieën te kunnen duiden.

In onze geschriften trachten wij de voorspellingen te ontrafelen. Zo presenteren de Broeders in Christus in hun poging om enkele profetieën inzichtelijk en overzichtelijk te maken enkele boekjes.*

Om u meer duidelijkheid te geven over de Bijbelse profetieën en hoe alles als een puzzel goed in elkaar past stellen de Broeders in Christus vijf publicaties voor.


Christus in profetie

Voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën over de komende Messias goed te begrijpen. Ze leiden ons tot een dieper inzicht in de aard van zijn werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is gebaseerd op een zorgvuldige studie, die begint in de boeken van het Oude Testament, kan ons een voldoende gebalanceerd beeld verschaffen. In de serie boekjes Christus in profetie willen wij een aanzet leveren tot zo’n studie. Er zijn op dit moment vijf boekjes in deze reeks verkrijgbaar,

Serie Christus in profetie
1. De Knecht in Jesaja
(Behandeling van de zogenoemde Knechtprofetieën in het boek Jesaja, gezien in het licht van de vervulling in Christus Jezus. 27 pagina’s A5)
2. Christus in de Psalmen
(Wat de psalmisten hebben geprofeteerd over de Messias. 54 pagina’s A5)
3. Christus in de Tora
          (Behandeling van wat in de eerste vijf Bijbelboeken zeggen over de Messias. 40 pagina’s A5)
4. Voorafschaduwingen van Christus
(Het leven van een aantal personen uit het Oude Testament als bijzondere profetie aangaande Christus. 40 pagina’s A5)
5. Vervulling van Profetie
(Een studie in het evangelie naar Matteüs van de tien citaten van de Here Jezus, beginnend met: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten”. 48 pagina’s A5)


Twee vindt u hieronder toegelicht..

Christus in de Psalmen

In dit boekje worden een 15-tal Psalmen besproken die ons iets vertellen over Christus.

Zij geven ons op een of andere wijze een beeld van de Messias. Soms gaat het om een gebeurtenis uit het leven van de psalmist zelf, die zich echter evengoed laat lezen als een profetie van Jezus als de Koning of Verlosser. Een andere keer zijn ze volledig profetisch. Soms beschrijven ze wat Hem zal overkomen, en een andere keer geven ze ons inzicht in zijn gevoelens. Maar altijd kunnen ze ons iets leren over zijn missie op aarde. Wanneer we beseffen dat, en op welke manier, zij op Hem van toepassing zijn, zullen we ook de evangeliën met meer begrip kunnen lezen.

Klik hier voor de bestelinstructies.

 

 

Christus in de Tora

Als de discipelen blijk geven niets van het verlossingswerk van Jezus te begrijpen verwijst hij hen onder meer naar "Mozes", de eerste boeken van het Oude Testament en de profeten.

In dit boekje wordt gekeken in de vijf boeken van Mozes naar zaken die vooruitwijzen naar Christus. In het Nieuwe Testament wordt de wet (de betekenis van Tora) soms een schaduw van de werkelijkheid in Christus genoemd. Dit boekje wil geen simpele opsomming geven van aspecten waarin de wet mogelijk "een schaduw" is, maar aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe een aantal zaken in de wet duidelijk vooruitwezen naar Christus. Het zijn niet enkel voorbeelden uit de wet te Sinaï gegeven, maar met name naar de verbonden en beloften die we vanaf Genesis zien. 

Klik hier voor de bestelinstructies.

In deze serie zijn verder verschenen:

  • De Knecht in Jesaja
  • Voorafschaduwingen van Christus
  • Vervulling van profetie in Matteüs (de 10 raadsels die Matteüs ons stelt) 


+


Aanvullende lectuur


1.       De Bijbel als Gids

2.       Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

3.       Wat betreft Waarom geloven in God?

4.       Het universum makende Woord van God

5.       De Schepper achter eerste levende wezens

6.       Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

7.       Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

8.       Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

9.       Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

10.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

11.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

12.   Voorziening van leven

13.   Keuze van levende zielen tot de dood

14.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

15.   Bron(nen) van kwaad

16.   God meester van goed en kwaad

17.   Waarom God lijden toe laat

18.   Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

19.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

20.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes

21.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

22.   Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper

23.   Zondigen omdat men zondaar is

24.   Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

25.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

26.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

27.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

28.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

29.   Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

30.   Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

31.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

32.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

33.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

34.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

35.   Addendum 2: Vlees geworden woord

36.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

37.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

38.   Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

39.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

40.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

41.   Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

42.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

43.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

44.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

45.   Lam van God #1 Sprekers voor God

46.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

47.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

48.   Lam van God #3 Christus stierf als onschuldig Lam #3 Losprijs

49.   De Knecht des Heren #1 De Bevrijder

50.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

51.   De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

52.   De Knecht des Heren #4 De Verlosser

53.   De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

54.   Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 

55.   Wereld waarheen #3 - de wortelscheut van David

56.   Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God

57.   Dienaar van zijn Vader

58.   De Leidsman van geloof

59.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

60.   De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden

61.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

62.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

63.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

64.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

65.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

66.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

67.   Niet goddelijkheid van Christus toch

68.   14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

69.   14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

70.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

71.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

72.   Een Messias om te Sterven

73.   Jezus drie dagen in de hel

74.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

75.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

76.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

77.   Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

78.   Gisteren stierf hij voor mij

79.   Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

80.   De Wet van de Liefde, basis van alle instructies

81.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

82.   Na 2020 jaar

83.   God wil u gunst betonen

84.   Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

85.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

86.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

87.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

88.   Toewijding van ons

89.   Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur

90.   Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar

91.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

92.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

93.   Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

94.   De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer

95.   Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid

96.   Geen Wegvluchter

97.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

98.   Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

99.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

100.                       Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten

101.                       De Messiaanse beweging onder de loep

 

Comments