Brood en leven

De mens hangt af van het brood of voedsel dat op de tafel kan komen. Voor zijn voedsel richt de mens zich hoofdzakelijk op het materiële voedsel zijn "spek en eieren". Maar de mens moet weten dat er een veel belangrijker voedselwaar en Voedselbron is dan diegene waar hij zeer hard voor moet werken om ze te verkrijgen. Dat voedsel waar wij voor moeten zwoegen en zweten is zeer vergankelijk, terwijl er voor de mens een levengevend voedsel is dat niet zo moeilijk te verkrijgen is. Toch moeten wij vaststellen dat de meerderheid van de bevolking niet geïnteresseerd is in dat voedsel van hogere waarde of voedsel dat niet van deze aarde komt.

Net zoals je fysieke voeding nodig hebt voor fysieke kracht, heb je spiritueel voedsel nodig voor spirituele kracht. De Goddelijke en Soeverreine Maker heeft voor zijn schepsels zulk voedsel voorzien. Ook al zijn zij uit de tuin van Eden geplaatst, waar zij alle voedsel in overvloed konden hebben, en moeten zij nu hard werken voor in hun levensonderhoud te voorzien, heeft God hen steeds bijgestaan om geestelijk voedsel te verschaffen. De Bijbel beschrijft zichzelf als betrouwbaar geestelijk voedsel - het water, melk, brood en vlees van onze geestelijke leven. Het is alles wat je nodig hebt voor levensonderhoud.

Ook al merk je misschien niet dadelijk dat dat verzamelboek of Boek der boeken je werk zal verschaffen en zo voor een inkomen zal voorzien, kan het wel bijdragen tot je leven en levensonderhoud. Wanneer je de Bijbel komt te bestuderen als een nieuwe christen kan je dat vergelijken met het gevoel dat je krijgt bij een onbeperkt buffet: het is leuk om eten op je bord te leggen, maar als je gaat zitten, besef je dat je het misschien niet allemaal wilt opeten. Spirituele indigestie is een zeer reële bedreiging. Het vreemde van het bestuderen van de bijbel is ook dat hoe dieper je in gaat hoe meer trek er voor krijgt. Niet dat dit slecht is. De indigestie komt er enkel als men de slechte ingrediënten er bij doet, en daarmee bedoelen wij als je het begint te vervuilen met menselijke doctrines of menselijke leerstellingen.

Hoewel de Bijbel geen informatie over specifieke vacatures bevat, geeft het wel inzicht in het beoordelen van onze omstandigheden. Verder geeft het een pracht beeld hoe mensen met elkaar omgaan en hoe wij met anderen horen om te gaan.

Zonder voedsel stort het lichaam snel in; zonder geestelijk voedsel, atrofieert de ziel. Het is echt zo simpel als dat. Hoewel materialisten van alle soorten het willen ontkennen, is er een dimensie van de menselijke persoon die verder gaat dan het louter fysieke, een dynamisme dat hem of haar met God verbindt. Bij de mens is er iets meer dan bij een plant of een dier, een intenser instinct of hoger denken dan dat denken van plant of dier.

Als levend wezen of als 'ziel ' hebben wij meer nodig dan wat de planten en dieren nodig hebben. Daarin onderscheidt de mens zich van die andere geschapen elementen. Als mens geschapen in het evenbeeld van God is er die nauwe betrokkenheid met God die ons de noodzaak geeft om de verbintenis met God hoog te houden. Als mens mogen wij tegen dat menselijk bestaan kijken dat zuiver fysisch is, maar het is veel belangrijker om tegen dat menszijn aan te kijken dat psychisch is. Het geestelijke in ons is super belangrijk voor het evenwicht te bewaren in het fysiek. Als het geestelijke in ons niet deugt gaat het slecht met ons fysieke lichaam. Zonder geestelijk evenwicht kunnen wij geen gezond mens zijn.

Door de Schepper wordt de mens gevraagd om zich van het wereldse af te keren en het hemelse te betrachten. De mens moet van zijn wereldse vleselijke leven proberen naar een goddelijk leven te komen. Hiertoe heeft de mens het juiste voedsel nodig. Het is van deze voeding dat Jezus in Johannes hoofdstuk 6 spreekt:

"Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft bestaan voor het eeuwige leven. "

De meeste mensen zijn zich ten minste bewust van 'de ziel' en 'de honger', maar ze voeden het met onvoldoende voedsel: rijkdom, plezier, macht en eer.
Al deze kunnen in de ogen van de mens misschien goed
zijn op zichzelf, maar geen van hen is ontworpen om het verlangen van de ziel (de mens in zijn geheel) te bevredigen. En dit is precies waarom enkele van de rijkste, beroemdste en volbrachte mensen in onze maatschappij sterven aan geestelijke honger, en waarom wij zo veel ongelukkige 'zielen' zich van het leven zien beroven.

Indien zij die hogere waarde van dat geestelijk voedsel zouden gevonden hebben was er geen twijfel aan zichzelf nodig en was er geen wanhoop nodig in hun hart, want zou er plaats gemaakt zijn voor de hoop die een Christen mens kan hebben door zijn geloof in dat 'brood' dat door God voorzien is, het 'Brood van leven' wat symbolisch staat voor een 'symbolisch Lam' namelijk het Lam van God dat meer is dan het vroegere door God gegeven brood uit de hemel, of het manna dat God ter beschikking stelde in de woestijn.

In de vroegere tijden mocht God kwartels voorzien hebben en toen een dauwlaag over de woestijn verdampte ook een schilferachtige stof, fijn als rijp over de aarde, welke Jehovah als brood tot voedsel gaf.

 “13   Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14  Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15  ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. {-(16:15) Wat is dat? In het Hebreeuws is er een woordspel tussen ‘Wat (Hebreeuws: man) is dat?’ en ‘manna’ (Hebreeuws: man) in 16:31. } (Ex 16:13-15 NBV)

Voor veertig jaar konden de Israëliërs het manna eten.

 “Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze de grens van Kanaän bereikten.” (Ex 16:35 NBV)

Tijdens de eerste eeuw van onze tijdrekening kwam er een nieuw soort manna ter sprake.

 “Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.” (Joh 6:49 NBV)

Maar nu mocht eenieder opkijken naar een manna dat eeuwig leven zou brengen. Vooreerst had dat 'Levende Brood' gezorgd dat duizenden mensen, die hem volgden omdat hij zieken kon genezen, brood en vissen te eten hadden. Maar verwonderlijk was er na het opruimen van de overgebleven resten meer over dan er oorspronkelijk was.

 “13  Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14  Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’” (Joh 6:13-14 NBV)

Deze profeet was de gezondene van God, over wie God zelf had gezegd dat het Zijn zoon was.

 “En uit de hemel klonk een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

Deze Nazareense Joodse leermeester of rebbe, verzocht hen die zochten brood te eten en hem wonderen zien te verrichten om naar hét ware brood van leven te zoeken en er voor te werken alsook daar in te geloven.

 “26  Jezus zei:

‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. 27  U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’” (Joh 6:26-27 NBV)

Heel wat mensen doen zeer veel moeite voor dat vergankelijk voedsel maar doen helemaal geen moeite voor dat hoger of meer bijzondere voedsel dat niet vergaat en zelfs de mogelijkheid geeft om dit aardse beperkt leven te overstijgen en te komen tot een eindeloos leven in een paradijselijke wereld.

Jezus gaf zijn toehoorders te kennen dat hij de Weg naar het leven is, het Brood van leven. Door het geloof in hem kunnen mensen genieten van de redding die hij aanbiedt met de losprijs door het vergieten van zijn bloed als bloed van het verbond.

Zoals het God de Vader is die aan Mozes en zijn volgelingen het brood uit de hemel gaf, het manna tot overleving in de barre woestijn, is Jezus het gegeven brood voor de mens in deze haveloze wereld.

 “28   Ze vroegen:
‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’

29  ‘Dit moet u voor God doen:
geloven in hem die hij gezonden heeft, ‘
antwoordde Jezus. 30  Toen vroegen ze:

‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? 31  Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat:
“Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’

32  Maar Jezus zei:
‘Waarachtig, ik verzeker u:
niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33  Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’

34  ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’
zeiden ze toen.

35  ‘Ik ben het brood dat leven geeft, ‘
zei Jezus.

‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36  Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 37  Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 38  want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 39  Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft:
dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.
40  Dit wil mijn Vader:
dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’” (Joh 6:28-40 NBV)

 “Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6 NBV)

Wij hebben Jezus Christus nodig om tot God te komen. zonder hem is dat niet mogelijk, want de mens heeft de relatie tussen zijn vleselijke schepsels verzuurd. Jezus, door niet zijn eigen wil te doen, maar volledig de Wil van God te doen, heeft zich als loskoopoffer of zoenoffer als een volwaardig Lam aan God aangeboden. En God heeft zijn losgeld aanvaard en zo de vloek der zonde of de vloek der dood laten verbreken, waardoor er nieuw leven in de wereld van de mens kwam en Jezus de eerstgeborene van die Nieuwe Schepping kon zijn.

Het is naar dat levende brood dat wij horen uit te zien. Wij moeten geloven dat Jezus de gezondene van God is, de mensenzoon die ook zoon van God is en zijn leven gegeven heeft voor allen.

Indien wij nu ook tot die nieuwe schepping willen behoren moeten wij als nieuwgeboren baby's drinken van die speciale melk.

 “en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” (1Pe 2:2 NBV)

In Jezus Christus hebben wij dat levende brood dat ons in de juiste vorm houdt om door de smalle poort van het Koninkrijk van God door te kunnen gaan.

 “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald;
wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’” (Joh 6:51 NBV)

 “Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” (Joh 10:9 NBV)

Om dat levende brood te gedenken komen Broeders in Christus regelmatig bij elkaar om over te gaan tot de symbolische daad van het breken van het brood, om Jezus aanbieding als Lam van God, zijn laatste avondmaal en zijn dood te herdenken.

Met de Bijbel hebben wij het beste instrument om ons dagelijks met de beste voeding te voorzien. Door te luisteren naar het Woord van God zullen wij innerlijk gevoed worden en geestelijk rijker worden. Door dat Woord van God ter harte te nemen zal je merken dat vele zaken in dit leven veel makkelijker zullen verlopen. Alsook zal je met de juiste kijk op dat levende brood Jezus kunnen genieten van de ware hoop die is weg gelegd voor allen die in hem geloven.


+

+

Aanvullende lectuur


1.       Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

2.       Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

3.       Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

4.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

5.       Op zoek naar een God boven alle goden

6.       Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

7.       Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

8.       Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed

9.       Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 4 Zo dikwijls gij dit doet

10.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

11.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 4 De sabbatdag

12.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

13.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

14.   Wonder van voorzienigheid

15.   Wonder van openbaring

16.   Ongelezen bestseller

17.   Geïnspireerd Woord

18.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

19.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

20.   Na 2020 jaar

21.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

22.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

23.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

24.   Verlossing #5 Het volmaakte offer

25.   Verlossing #9 De enige weg

26.   Het Zoenoffer

27.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

28.   Verzoening en de gekochte race

29.   De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

30.   Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

31.   Kleurblindheid en verkeerscode

32.   Geestelijke vorming tot heiligheid #3

33.   14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong

34.   14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd

35.   Op de eerste dag voor matzah

36.   Een Feestmaal en doodsherinnering

37.   Jezus laatste avondmaal

38.   Het Avondmaal des Heren

39.   Het Avondmaal des Heren Hoe vaak dient het te worden gevierd?

40.   Belangrijkste weekend van het jaar 2016

41.   2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan

42.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

43.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

44.   16° Eeuwse Broeders in Christus

45.   Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

46.   Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

47.   Manifest Gelovigen nemen het woord

48.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

49.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

50.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

51.   Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

52.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

53.   Moeten Christenen over zich heen laten walsen

54.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

55.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

56.   Openbare Samenkomsten

57.   Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren

58.   Communie en dag des Heren

59.   Teken van het verbond

60.   Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

61.   Hoe weet ik wat Gods wil is

62.   De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen

63.   Beter een arme die in oprechtheid wandelt

64.   Leg de afstand af

65.   Grondslag voor de af te leggen weg

66.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

 
Comments