Broeders in Christus of Christadelphians - Waar staan zij voor

Zo als bij vele andere Christelijke denominaties, zij het uit de Katholieke of Protestante richting kan men bij de Broeders in Christus (of Christadelphians) ook meerdere subgroepen vinden. Zo als er bijvoorbeeld bij de Lutheranen, Calvinisten of bij de Gereformeerden meerdere groepen zijn die kleine of grote verschillen met elkaar vertonen, zo vindt men verscheidene Christadelphian groepen waarbij er onderling verschillen kunnen optreden en/of die zelfs op hun strepen staan betreft de verschillen.

In België kan men zo Old Path, Bereans, CBM (Christadelphian Bible Mission) of Central Amended Christadelphians, Vrije Christadelphians, Australian Christadelphians, met Logos (een conservatief Australisch tijdschrift) verbonden Christadelphians, Australian Biblestudents, Belgian (Christadelphian) Biblestudents (of Belgische Bijbelstudenten), Un-amended Christadelphians en Carelinks Christadelphians. Sommige van die groepen hebben enkel Engelstalige leden, anderen voorzien diensten in het Nederlands, Frans en twee ecclesiae (of kerken) in het Farsi.

Deze site is voorzien door de Belgische Vrije Christadelphians, wat slaat op onze ongebondenheid en liberale houding. De Vlaamse Christadelphians vinden dat zij onder Christus staan en daarom geen behoefte hebben voor een regulerend centraal orgaan. Wij geloven wel in de eenheid en voelen ons dan ook als broeders en zusters verbonden in het Lichaam van Christus. Spijtig genoeg kan dit niet gezegd worden van enkele andere groepen, die zich veroorloven op hun eigen te staan zonder contact of verbintenis te willen hebben met andere Christadelphian groepen. Hierdoor ligt het niet in onze mogelijkheid om bijvoorbeeld mensen de ecclesiae van Duncan Heaster zijn groep Carelinks te leren kennen. Zijn groep wil namelijk geen uitwisseling hebben met CBM verbonden Christadelphians.

Wij zijn met de CBM verbonden maar hebben onze eigen bestuurvorm en onafhankelijkheid en kunnen dan ook onafhankelijk beslissingen nemen.
Zoals onze zustergemeenschap in Newbury (Groot-Brittannië) mogen vrouwen zo bijvoorbeeld kiezen of zij in de dienst hun hoofd bedekken of niet. In onze gemeenschap zijn er ook niet zulke strikte kledingvoorschriften als bij sommige Engelstalige groepen.

De Vlaamse Broeders in Christus of de Belgische Vrije Christadelphians vormen een open gemeenschap waar ieder individu en elke ecclesia een zekere vorm van vrijheid geniet. Zo kunnen van plaats tot plaats de wijze van dienst voeren heel verschillend zijn. Zelfs in een en dezelfde ecclesia kan de vorm van dienstvoering, of eredienst, verschillen van keer op keer. Dat maakt de beleving zo veel meer te boeiender. Hierdoor is er ook minder plaats voor vervlakking of slaapverwekkende herhaling of passieve beleving zoals men bij vele andere denominaties wel kan vinden.

In de diensten van de Broeders in Christus in België wordt er actieve medewerking verwacht van elk lid. Het is niet dat er in de dienst slechts één persoon is die het hoge woord voert. Iedereen komt aan het woord en iedereen wordt als gelijke behandelt. Christus is namelijk het hoofd van de gemeente en alle leden van dat Lichaam van Christus geven zich aan elkaar en verlangen er naar hun agapé broederlijke liefde met elkaar te delen.

Van hen die zich willen aansluiten wordt die naastenliefde die Christus Jezus predikte verwacht. Zonder die liefde voor mens, dier en natuur kan men geen ware volger van de Nazareense leermeester Jeshua zijn. Het komt er niet op aan om naar de letter van de wet te leven maar naar de geest.  Dat leven naar de geest maakt ook dat de Belgische Broeders aan eenieder bepaalde vrijheden toe laten, zoals wat zij willen eten of niet eten, sabbat of zondagsplicht vervullen of niet, helemaal bedekt rondlopen of met minder kleren aan zich vrij bewegen.

Volgens ons is Jezus gekomen om de mens van zijn ketenen te bevrijden. Daarom ligt het niet aan ons of enige kerk om mensen verplichtingen op te leggen welke hen hinderen in hun vrije ontplooiing. Ook ligt het niet aan ons om mensen in hun culturele ontwikkeling of hun artistieke keuze te beperken. Zo zijn veel muziekvormen en muziekinstrumenten in onze ecclesiae mogelijk, terwijl bepaalde andere Christadelphian groepen daar restricties op leggen. Natuurlijk moeten alle teksten in overeenstemming zijn met de verwachtingen voor een godlievend persoon. Zo kunnen dan ook geen evangelische liederen gebracht worden waar Jezus bijvoorbeeld als God wordt verheerlijkt. Alles wat in de dienst gebruikt wordt moet welgevallig kunnen zijn in de ogen van God. Heidense zaken moeten dan sowieso geweerd worden uit de kerkdienst en levenssfeer van elke gelovige. Maar op dat vlak heeft men voor bepaalde tradities een openheid, waarbij wij beseffen dat het soms tijd vergt om bepaalde tradities te bannen of omdat leden ook niet-Broeders als familieleden hebben die wel mee doen aan die heidense feesten en hun familieleden daar op uit nodigen. Wij zien het als onjuist om voet bij stuk te houden en te weigeren op bepaalde familiefeesten te verschijnen omdat daar bijvoorbeeld versierde kerstbomen zouden staan.
'Shunning' of het vermijden van familie leden omdat zij een ander geloof hebben of het geloof verlaten hebben kunnen wij ook niet goed keuren. Men kan natuurlijk wel bepaalde situaties uit de weg gaan of sommige zaken beleefd afwimpelen, maar zo drastisch familieleden gaan schuwen, zoals de Getuigen van Jehovah, en bepaalde andere groepen doen, hoort niet in ons denkpatroon.

Wij staan er voor dat eenieder zijn gedachte gerespecteerd wordt en dat eenieder voor zichzelf moet uit maken wat en hoe hij of zij iets wil doen. Dit in tegenstelling tot de meeste kerken waar er meestal aan bepaalde formaliteiten moet voldaan worden. In meerdere protestantse kerken wordt er zo ook verwacht dat mensen een tiende van hun loon af staan (Tithing of Heffing der tienden),of een regelmatige bijdrage leveren voor hun kerkgemeenschap. In vele kerken wordt ere zo tijdens de dienst rond gegaan met een schaal om geld op te halen. In onze kerken gebeurt dat niet. Eenieder is vrij te kiezen hoe en wanneer hij of zij een bijdrage wil leveren om de ecclesia leefbaar te houden. Wel is het zo dat er voor de maaltijden wordt afgesproken wie wat klaar maakt of iets zal mee brengen naar de dienst of mee zal werken aan het klaar zetten en/of opruimen van de vergaderruimte.

Wij staan er op dat de liefde voor God, Christus en de medemens richtend zullen zijn en dat men er zal aan werken om God op de juiste wijze te dienen. Dat houdt in naar de Bijbelse normen en waarden zal leven en zich gedragen en dat men het oog steeds gericht zal houden op de bijbelse voorbeelden, in het bijzonder op het beste voorbeeld Jezus Christus.
Hierbij wordt verwacht dat diegene die lid wil worden van de gemeenschap gelooft in Jezus Christus, dat hij de zoon van God is die zijn leven heeft gegeven voor de vergeving van de zonden, en die God hoger dan engelen heeft geplaatst om aan zijn rechter hand te zitten om daar als bemiddelaar tussen God en mens op te treden.

Van iedereen die zich wil aansluiten verwachten wij dat zij zich zullen opstellen als een broer of zuster van de ander en van Christus in wie zij hun hoop moeten stellen dat hij spoedig zal weer keren om te oordelen levenden en doden en vervolgens koning te zijn in het reeds lang beloofde Koninkrijk van God, dat zich ook hier op aarde zo wel als in de hemel zal afspelen.

Als broeders en zusters moeten wij dan ook open staan en onze bereidheid tonen om mensen uit te nodigen voor dat feestmaal van de heer. Als volgelingen van de Joodse rabbijn Jeshua (beter gekend onder zijn vervalste naam Jezus) beseffen wij de belangrijkheid van de opdracht die de Nazareense leermeester heeft gegeven, namelijk uit te gaan in de wereld om dat Goede Nieuws van dat Koninkrijk van God te verkondigen. Daarom dragen de Broeders in Christus die liefde voor anderen in hun hart en vinden zij het een eer om mee te mogen helpen aan die koninkrijksprediking.

Van de leden van de gemeenschap wordt er naast hun christelijke levenswijze dan ook verwacht dat zij anderen hun hoop kenbaar zullen maken en dat zij door hun goede voorbeeld de waarden van de kinderen van God zullen uit dragen en zo mensen zullen warm maken voor het geloof in de voorziene Messias, Jezus Christus.

+

Aanvullende lectuur


1.      Fundament in de Schrift

2.      Geloof

3.      Geloof in slechts één God

4.      Geloof in Jezus Christus

5.      Dienaar van zijn Vader

6.      Omtrent geloof en gospel

7.      Geloof voor God aanvaardbaar

8.      Trots blokkade tot geloof

9.      Ware geloof en ware geloofsgemeenschap

10.   Esoterisch geloven

11.   Wat geloven de Christadelphians

12.   God komt ons ten goede

13.   Gods hoop en onze hoop

14.   Hoop op een man

15.   Hoop eerste christenen

16.   Hoop voor de toekomst

17.   Hoop op leven

18.   Relatie tot Christus

19.   Relatie tot God

20.   Relatie tot medemens

21.   Redding

22.   Gods redding

23.   Bevrijding

24.   Redding door volharding

25.   Menselijke natuur

26.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

27.   Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters

28.   Sekten

29.   Sekten in context van secularisatie

30.   Sleepnet

31.   Christen, Jood of volk van God

32.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

33.   Navolgers van Christus

34.   Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

35.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

36.   Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn in beweging

37.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

38.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

39.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

40.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #2 Broeders

41.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

42.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

43.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

44.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

45.   16° Eeuwse Broeders in Christus

46.   Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

47.   Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld

48.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

49.   Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars

50.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

51.   Christelijke hoop op eeuwig leven

52.   Christelijk leven

53.   Wat leren de Christadelphians

54.   Kernpunten van geloof

55.   Gericht op God

56.   Op wie hoop stellen

57.   Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua

58.   Gericht op Jezus

59.   Priesterschap van Christus

60.   Christus wederkomst

61.   Christus koning

62.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

63.   Teken van het verbond

64.   Kruis opnemen

65.   Zijn kruis dragen

66.   Rechtvaardigen

67.   Christus toebehorenden

68.   Christen genoemd

69.   Dankbaar voor verkregen offer

70.   Dankzegging

71.   Gebed

72.   Niet even bidden en weer terug de drukte in

73.   Erfenis

74.   Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid

75.   Gekristalliseerd harmonieus denken

76.   Belangrijke verschillen

77.   Redding verliezen

78.   Bestemming getrouwen en rechtvaardigen

79.   Bestemming van de aarde

80.   Is er een komende Eindtijd

81.   Levenslessen

82.   Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

83.   Redenen om gedoopt te worden

84.   Te nemen stappen

85.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

86.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

87.   Kerklidmaatschap belangrijk of niet

88.   Broers en broeders

89.   Kleine kudde en beleidvolle slaaf

90.   Andere schapen

91.   Persoonlijkheid

92.   Vrije wil

93.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

94.   Openbare Samenkomsten

95.   Samen op weg

96.   Volgens eerste eeuw patronen

97.   De ecclesia als lichaam van Christus

98.   Volharding & bijbelstudenten

99.   Volk Israël

100.                   Opdracht voor Christen

101.                   Opdracht tot getuigenis

102.                   Uitvaren

103.                   Verwachtingen

104.                   Elkaar helpen

105.                   Open groep

106.                   Wie, wat & hoe Christadelphians

107.                   Organisatie der broeders in Christus

108.                   Organisatie gemeenschap

109.                   Samenkomsten

110.                   Huiskerk in België

111.                   Wat en waarom ecclesia

112.                   Getuige of broeder

113.                   Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

114.                   Wie kan zich beroepen op C.T. Russell

115.                   Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

116.                   Christadelphian mens

117.                   Wat levert het mij op?

118.                   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

119.                   De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

120.                   Eten

121.                   Zaterdag of zondag

122.                   Zondagsrust of sabbatviering

123.                   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 4 De sabbatdag

124.                   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 5 De Ware sabbatdag

125.                   Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden

126.                   Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

127.                   Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken

128.                   Al of niet bidden

129.                   Avondmaal des heren

130.                   Liefde maaltijden

131.                   Superkids XL

132.                   Bijdrage of contributie

133.                   Zweren en afleggen van eden

134.                   Op weg naar 2014-2015

135.                   Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

136.                   Christadelphians wereldwijd

137.                   Birmingham Amended Statement of Faith

 


Comments