Bijbel verzameld Woord van God

De mens die geschapen is naar het beeld van zijn Schepper heeft van die Goddelijke Soevereine Maker Zijn Woord mee gekregen in een verzameling van 66 boeken die samen het Boek der boeken de Bijbel of Heilige Schrift, een bestseller aller tijden vormt. In dat verzamelwerk zijn verschillende verhalen samengevoegd tot één geheel.

De Bijbel is één van de meest gelezen, besproken en bekritiseerde geschriften.

De verzamelbundel toont een ontwikkeling in het denken van de mens met zijn zoeken naar de reden van zijn bestaan en de zin van het leven. en de opvattingen over God. Het werk kan aanschouwd worden als het resultaat van het zoeken van mensen naar hun eigenheid en naar de hand achter zichzelf en hun inspiratiebron God. Hij is het namelijk die de verschillende schrijvers heeft geïnspireerd om te schrijven wat Jehovah God hen ingaf; niet als robots, maar aan de hand van ingevingen. Zij schreven vanuit hun eigen belevingswereld, waarbij zij vaak wel zeer gelovig waren, maar toch heel erg mensen van hun tijd. Hierbij waren zij niet verlegen om hun zwakke en sterke punten op te tekenen. Normaal zou men denken dat een auteur van een wek zijn zwakke punten zou verzwijgen maar hier worden zij open  en bloot te kijk gesteld. Zo komen wij de ware mens te kennen maar ook de Goddelijke Maker die alles mogelijk maakt. Het is die eerlijkheid van de schrijvers die ook getuigd van de betrouwbaarheid van het werk, al moeten wij ons wel voortdurend afvragen wat het doel is van een bepaald verhaal.

Schijnbare tegenstellingen (vertaal- en overschrijffouten uitgezonderd) vinden hun oorsprong in het feit dat wij de achtergronden onvoldoende kennen, of doordat wij gewoon verkeerd lezen. Alsook komen zij voort uit het feit dat er verschillende schrijvers zijn, of omdat het verhaal afkomstig is van verschillende bronnen.

De gebundelde verhalen van de Bijbel brengen het verslag van de Maker van alles (Jehovah God) Zijn actie in de wereld, en zijn doel met de hele schepping. Het schrijven van de Bijbel vond plaats over zestien eeuwen en is het werk van meer dan veertig menselijke auteurs. Het is een heel bijzondere verzameling van 66 boeken met heel verschillende stijlen, die allemaal de boodschap bevatten die God van ons verlangt.

Deze compilatie van boeken en boekjes bevat een verbazingwekkende verscheidenheid aan literaire stijlen. Het biedt veel verhalen over het leven van goede en slechte mensen, over veldslagen en reizen, over het leven van de Nazareense rebbe en Messias Jeshua (Jezus), en over vroege kerkelijke activiteiten. Het komt tot ons in verhalen en dialogen, in spreekwoorden en parabels, in liederen en allegorieën, in geschiedenis en profetie.

De gebeurtenissen in de Bijbel werden over het algemeen niet opgeschreven zoals ze zich voordeden. In plaats daarvan werden ze steeds opnieuw verteld en door de jaren heen doorgegeven, voordat ze uiteindelijk werden opgeschreven. Toch zijn dezelfde thema's overal in het boek terug te vinden. Naast de diversiteit is er ook een opmerkelijke eenheid.

De boodschap is van begin tot eind gelijk en toont een ontwikkeling in het denken en de opvattingen over God.

Er mag  misschien veel ontbreken dat wij er zelf bij moeten bedenken maar wij moeten beseffen dat God ons bewust datgene heeft geopenbaard wat wij moeten weten voor onze behoudenis. Het is nooit de bedoeling geweest om een wetenschappelijk of historisch handboek te zijn dat alles in detail uit legt.

Ook al is er buiten de Bijbel veel te vinden dat van nut is, kunnen wij in de Bijbel alles vinden dat wij weten moeten. De Bijbel is compleet.

Sommigen denken dat de Bijbel een toevallige verzameling geschriften is, waar je uit kunt halen wat je aanspreekt. Feit is dat bestudering van het geheel niet echt nodig hoeft te zijn. Elk deel van de Bijbel heeft zijn waarde, al zijn sommige stukken beslist moeilijker dan andere of alleen een opsomming, zoals een opgave van een stamboom. alles is daar om toch een sluitend geheel te vormen. Alleen het totaal geeft een volledige openbaring van God. Men moet de Oude Hebreeuwse en Aramese geschriften samen met de Griekse geschriften door nemen om god goed te kennen en om voldoende en goede antwoorden te hebben op de meeste levensvragen. Als men die twee grote delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament als één geheel neemt wordt alles duidelijk en kan men de beste gids vinden om het leven ten volle te leven. Het geeft ons een routekaart voor de gevaarlijke reis van het leven. Of om het anders te zeggen, tijdens onze reis door de oceaan van het leven is de Bijbel een anker.

De Bijbel kan een bronboek voor het dagelijks leven genoemd worden. We vinden normen voor ons gedrag, richtlijnen voor het kennen van goed en kwaad, en principes om ons te helpen in een verwarde samenleving waar zo vaak 'alles gaat'.

De Bijbel brengt een schat aan inzicht over wie we zijn en waarom bepaalde zaken zo zijn. We zijn geen betekenisloze robots, maar we zijn prachtige wezens van een God die van ons houdt en ons een doel en een bestemming geeft.

Het voordeel van dat grote verzamelwerk is dat het een schuilplaats bij de problemen die ons overkomen kan geven. Mensen in pijn, in lijden, in de gevangenis en in de rouw vertellen hoe zich bij hun terugkeer tot de Bijbel kracht op hun wanhopige uur bracht.

In de Bijbel kan men zaken over het verleden vinden maar eveneens over dat wat er nog staat te gebeuren.
Het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen, desnoods tot in het kleinste detail is voor God geen enkel probleem. Zulke passages zijn voor ons de garantie dat het een boodschap van God zelf betreft.
Het voorzeggen van de toekomst is voor mensen principieel niet mogelijk. Wel kunnen mensen algemene toekomstverwachtingen hebben. Zogenaamde 'voorzeggingen' kunnen alleen door latere schrijvers toegevoegd zijn onder de naam van de oorspronkelijke schrijver denken vele mensen en theologen.


De Broeders in Christus gaan uit van de opvatting dat het de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde is die bepaalde mensen in de oudheid heeft aangezet op te tekenen wat Hij met hen deed en wat Hij verlangde. Als een eeuwig geestelijk Wezen is Hij in tegenstelling tot mensen Iemand die geen leugens vertelt, maar steeds de waarheid zegt. Hij is ook diegene die als Maker van de mens, dier en plant alles weet van de mens en zijn wereld.
God heeft met Zijn Woord in die opgetekende boeken ons bewust geopenbaard wat wij moeten weten voor onze behoudenis. In zijn totaliteit vormt de verzameling één geheel dat ons alles vertelt wat wij horen te weten.

Elk deel van de Bijbel heeft zijn waarde, al zijn sommige stukken beslist moeilijker dan andere. Alleen het totaal geeft een volledige openbaring van God. Maar mensen maken sommige passages moeilijker dan ze eigenlijk zijn, omdat zij dikwijls menselijke en valse leerstellingen of dogma's verkiezen boven de Goddelijke of Bijbelse leerstellingen.

God heeft ook onze tijd voorzien, en wij kunnen daarom niet naar eigen inzicht in het Boek gaan 'schrappen'. tot op de dag van vandaag heeft de Bijbel nog steeds in zijn volle identiteit de hoogste waarde van het levensbelang voor de mens.

Het boek is niet bepaald een cultuurgebonden afspiegeling van zijn tijd. De vele verhalen zijn vandaag nog steeds van waarde en zijn ook nog steeds een afspiegeling van die mens die eigenlijk nog steeds het zelfde is gebleven, met zijn goede en kwade kanten. als men weet dat de principes in de Bijbel van alle tijden zijn moet men inzien dat zij nog steeds van nut zijn voor de vorming van ons. Wij moeten dus proberen het boek te begrijpen zoals het is geschreven, de woorden nemen en verstaan zo als zij er zwart op wit staan en ze niet verdraaien of iets anders denken in onze geest. Om het meest voorkomende voorbeeld te nemen, halen wij hier even de grootste fout die mensen nog steeds maken. Wanneer er in de bijbel staat "de zoon van God" denken velen "god de zoon", wat iets heel anders is. Hierdoor komen zij helemaal in de war en begrijpen vele dingen niet rond God, Jezus Christus en de heilige Geest. Hierdoor zijn er ook velen door de doctrine van een Heilige drie-eenheid of Heilige Drievuldigheid meegesleept. zo is voor velen de hoop op een man weg gevallen. Door dat velen ook niet zien of niet meer geloven in hem die zit aan de rechterhand van God en die zal wederkeren naar de aarde, zijn ze van het geloof weg gestapt doordat zij de tegenspraak van de leer van hun kerk met de leer van de bijbel hebben ontdekt.

Daarom durf enige kerkelijke leer opzij schuiven en de bijbel onderzoeken met een blanco blad. Voer een tabula rasa uit voor u met uw Bijbelonderzoek begint en laat de woorden van de bijbel als Woorden van God tot u komen. Laat Gods Woorden het onbeschreven blad vullen en neem aan dat Zijn Waarheid groter is dan datgene wat vele mensen, zelfs als noemen zij zich theoloog, vertellen.
Laat daarom de Bijbel zelf alles verduidelijken door er naar te luisteren alsof het voor de eerste maal is dat u hier van hoort en houd rekening met het taaleigen van het boek. Vergelijk steeds datgene wat je te lezen krijgt met datgene wat je voorheen in de bijbel gelezen hebt. Indien je jezelf aan die bepaalde dogma's houdt zal je merken dat bepaalde verzen elkaar precies tegen spreken. Maar als je de woorden van de bijbel neemt zoals ze er staan zonder de menselijke leerstellingen in acht te nemen, dan zal je merken dat alle puzzelstukjes netjes in elkaar passen. Het is een oefening die wij u van harte kunnen aanbevelen en hopen dat u dat ook zal proberen te doen. zo zal u kunnen merken dat de Bijbel een zeer verhelderend boek is.

+


Aanvullende lectuur


1.       Wonder van voorzienigheid

2.       Geïnspireerd Woord

3.       Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

4.       Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

5.       Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

6.       Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

7.       Bijbel Woord afkomstig van God

8.       Voorschriften ons gegeven

9.       Blog van God opgetekend in een Boek

10.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

11.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

12.   Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

13.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

14.   Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

15.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

16.   Woorden in de Wereld

17.   Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid

18.   Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

19.   Schepping en wet die vertellen over Gods eer

20.   Bijbelgezegden over God

21.   Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal

22.   Kleurblindheid en verkeerscode

23.   Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

24.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

25.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

26.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

27.   Bijbel als een waterplas

28.   De Bijbel als Gids

29.   Bible a guide - Bijbel als gids

30.   De Bijbel voor u en voor uw leven

31.   Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

32.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

33.   Bijbel op de eerste plaats #2/3

34.   Bijbel op de eerste plaats #3/3

35.   Symboliek in de Heilige Schrift

36.   Missionaire hermeneutiek 1/5

37.   Missionaire hermeneutiek 2/5

38.   Missionaire hermeneutiek 3/5

39.   Missionaire hermeneutiek 4/5

40.   Missionaire hermeneutiek 5/5

41.   Onzeker over relevantie Bijbel

42.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

43.   Vertrouwelijke geschriften

44.   Mogelijkheid tot leven

45.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

46.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

47.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

48.   Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

49.   Positie van de Bijbel onderzoeker

50.   Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

51.   Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

52.   Deuteronomium en profetenboeken

53.   Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

54.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

55.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

56.   Een Nieuwjaar met een Oud Boek

57.   Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis

58.   7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel

59.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

60.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

61.   Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

62.   Oudste Hebreeuwse tekst

63.   De Bijbel in 451 talen beschikbaar

64.   Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

65.   Letterlijke bijbelvertaling verkozen

66.   Lezen wat er staat geschreven

67.   Opmerklijk advies plaatsing Bijbels

68.   Aanvoelen en kennis

69.   De weg ten leven

70.   De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed

71.   De boekrol

72.   Qumran rollen

73.   Bijbel medicijn tegen depressie

74.   Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

75.   Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

76.   Lam van God #1 Sprekers voor God

77.   Ademen om les te geven

78.   Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

79.   Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis

80.   Bijbelsmokkelaars in andere tijden

81.   Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen

82.   Een giftige Bijbel

83.   Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel

84.   Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien

85.   Bijbel terug verplichte leerstof in Italië

86.   Bijbel boek voor het heden

 
Comments