Bijbel baken en zuiverend water


De Broeders in Christus of Christadelphians zijn er van overtuigd dat wij als feilbare, falende mens een Boek voor het leven en een Gids naar eeuwige vrede ter beschikking hebben. Tegenover onze feilbaarheid staat er namelijk een onfeilbaarheid van de eeuwige Onfeilbare met Zijn onfeilbare Woord.

Veel mensen willen zichzelf beter kennen en gaan op zoek naar zichzelf. Eveneens willen zij de anderen beter kennen en te weten komen waar zij in dat geheel passen. Hierbij doen zij een poging om zich voor de spiegel te houden en om zich te spiegelen aan anderen waarbij men zich liefst onbevlekt zou willen zien en onbevlekt zou willen bewaren van de wereld. Door de liefde voor zichzelf wil men zich liefst niet vernederen.

Om in deze wereld te overleven zijn wij genoodzaakt om te werken om onze 'kost' te verdienen. De meeste mensen stellen voor dat levensonderhoud hun hoop op het letterlijke 'dagelijks brood' en /of 'materie'. Terwijl vele mensen trachten hun leven te controleren en zich materieel trachten te verrijken, vergeten zij dat de rijkdom van een mens in zichzelf ligt verborgen. In ons is een gevoelen ingeplant naar diegene in wie zijn beeltenis wij zijn geschapen. Het is niet echt in de materie dat wij het brood van leven zullen vinden.

De mens moet tot het besef komen dat er hogere waarden zijn waar hij naar moet streven.

In het Boek der boeken, de Bijbel, wordt er figuurlijk gesproken van het op eten van de boekenrollen.

 “De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’” (Eze 3:1 NBV)

Door het 'verteren' van wat er in de boekenrol stond kon de verbannen zoon van Buzi, een priester binnen de Joodse godsdienst,die leefde in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël, ook als profeet optreden en de Wijsheid van god overbrengen naar het volk. Ezechiël luisterde naar de Stem van God en deed wat God van hem verlangde. Hij en anderen kregen Gods Stem te horen en namen de taak om alles op te schrijven zeer ernstig. Kleine en grote profetenboeken werden zo van generatie tot generatie door gegeven. Hierdoor konden mensen te horen krijgen wat er mogelijk stond te gebeuren. Intussen zijn vele van de profetieën uitgekomen en waren er meerdere mensen die tot het besef waren gekomen dat God Zijn woorden zoet als honing konden zijn maar ook scherp als een tweesnijdend zwaard.

 “(19:11) Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.” (Ps 19:10 NBV)

 “Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’” (1Sa 17:47 NBV)

 “Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (Efe 6:17 NBV)

 “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Heb 4:12 NBV)

 “Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.” (Opb 19:15 NBV)

Ieder mens heeft zelf de keuze in welke mate hij of zij dat Woord van God tot zich wil laten komen en laten doordringen. Ieder zal er bewust van moeten worden dat men niet alleen van brood kan leven.

 “U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.” (De 8:3 NBV)

 “De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.” (Job 23:12 NBV)

 “Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.” (Jer 15:16 NBV)

 “Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’” (Mt 4:4 NBV)

In de Bijbel krijgen wij voorbeeld na voorbeeld hoe God Zijn mensen begeleide en hoe Hij op trad tegen hen die God vervloekten. Maar ook krijgen wij aanduidingen dat zij die van Jehovah God houden tot voorbeeld moeten zijn voor anderen.Om zich te vormen tot een goed voorbeeld kan men zijn oor te luisteren leggen naar dat eeuwigdurende Woord van God, waarbij men de afstraling van Gods heerlijkheid kan zien.

 “HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.” (Ps 119:89 NBV)

 “Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.” (Jes 40:8 NBV)

 “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Mt 5:18 NBV)

 “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.” (Mt 24:35 NBV)

 “maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.” (1Pe 1:25 NBV)

Wij kunnen ere op aan dat die Oude Geschriften nog niet verbeurd verklaard zijn. Tot op heden en tot in de toekomst zullen zij van waarde blijven en ter ondersteuning van de mens blijven, door de sterke hand van God.

 “1   Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor, 2  (2-3) opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt bij wat je zegt .... 7  Daarom, mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. ......  10  Van wat jij zo moeizaam hebt verworven, genieten vreemde mannen in de woning van die afgedwaalde. 11  En uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit: 12  ‘Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. 13  Waarom heb ik niet geluisterd naar mijn leraren? Ik sloot mijn oren voor hun raad. 14  Nu ben ik bijna te gronde gegaan, voor ieders blik, voor het oog van alle mensen.’
...
21  De HEER ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat hij gade. 22  Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val, hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde. 23  Omdat hij weigerde te luisteren naar een wijze les, verdwaalt hij in zijn eigen dwaasheid en wacht hem de dood.” (Spr 5:1-23 NBV)

 “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” (Jes 41:10 NBV)

 “Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.” (1Pe 5:10 NBV)

 “(62:11) Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.” (Ps 62:10 NBV)

 “Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden.” (Ps 110:2 NBV)

 “God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’” (Jes 12:2 NBV)

 “Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.” (Jes 40:29 NBV)

 “Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Flp 4:13 NBV)

Door de woorden van de Bijbel ter harte te nemen kan je groeien in wijsheid. Met die woorden in acht te nemen kan Jehovah God een lamp voor uw voeten zijn. Als een lichtbaken zal het op een stevige rots steeds de juiste richting kunnen aangeven.

 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (Ps 119:105 NBV)

 “Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.” (Spr 4:10 NBV)

 “In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken,” (Jes 42:6 NBV)

 “Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.” (De 32:4 NBV)

 “God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.” (2Sa 22:3 NBV)

 “en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde-en die rots was Christus.” (1Co 10:4 NBV)

Vol vreugde zal men de hamer en het vuur van het Woord van God in zijn leven kunnen gebruiken.

 “(19:9) De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.” (Ps 19:8 NBV)

 “Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.” (Ps 119:130 NBV)

 “Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.” (Spr 6:23 NBV)

 “Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” (2Pe 1:19 NBV)

 “Daarom-dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten: Omdat zij dit durven te zeggen, maak ik dit volk tot brandhout, maak ik mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt.” (Jer 5:14 NBV)

 “Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? spreekt de HEER.” (Jer 23:29 NBV)

Zij die Jehovah God liefhebben zullen op Hem mogen vertrouwen en Hij zal hen blijven voorzien van geestelijk eetbaar voedsel om hen te sterken en op het juiste or rechte pad te houden. Maar tevens moeten wij er steeds aan denken dat wij elk Woord van God nodig hebben.

 “Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’” (Mt 4:4 NBV)

 “16  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17  zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2Ti 3:16-17 NBV)

 “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Heb 4:12 NBV)

Heel wat mensen geven hun vertrouwen in hun kerklieden, priesters of dominees, zonder aan hun woorden te twijfelen. De meeste mensen gaan zelfs niet na wat er eigenlijk werkelijk in de Bijbel staat. Heel wat mensen geloven dat men een theoloog moet zijn om de bijbel te kunnen verstaan. Dat is niet op God gerekend en zou inhouden dat God enkel gestudeerde mensen zou willen redden. Maar God is een God van liefde die iedereen de zelfde kansen van redding wil geven.

 “(56:12) op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen?” (Ps 56:11 NBV)

 “(84:13) HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.” (Ps 84:12 NBV)

 “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.” (Ps 146:3 NBV)

 “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.” (Spr 3:5 NBV)

 “Je kunt vertrouwen op de HEER, hij beschermt je tegen hinderlagen.” (Spr 3:26 NBV)

 “Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.” (Spr 11:28 NBV)

 “De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.” (Jes 26:3 NBV)

 “Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER.” (Jer 17:5 NBV)

 “Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER ! De tempel van de HEER ! De tempel van de HEER !”” (Jer 7:4 NBV)

 “Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt.” (Mic 7:5 NBV)

 “we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt,” (2Co 1:9 NBV)

Zij die in God geloven en in Jezus, de Messias, en Jezus willen volgen moeten bijdragen tot de verspreiding van het geloof in Jezus Christus maar ook in het Woord van God. De boodschap van redding moeten wij verder laten weerklinken.

 “Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.” (Col 4:16 NBV)

 “Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf,” (Flp 3:3 NBV)

Als wij de bijbel lezen en bestuderen zullen wij de intense Kracht van God, Zijn Heilige Geest, kunnen voelen en door Hem gevoed en geleid worden maar ook gezuiverd worden van onze zwakheden en oneffenheden in ons karakter.

 “om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden” (Efe 5:26 NBV)

Laat daarom steeds de Bijbel uw leidraad en inspiratiebron zijn en vertrouw ten volle op de Gever van dat eeuwige Woord, want bij Jehovah God is de bron van alle leven. ook al zal u veel mensen tegen komen die u vanhet ware geloof wensen af te houden, zal u geen angst voor hen moeten hebben maar wel van Jehovah God op Wie u beter kan vertrouwen. Vertrouw dan meer op zijn Woord dan op het woord van mensen en laat u voeden door de woorden van de Heilige Schrift, de Bijbel als de zuiverste bron.

 “(36:10) want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (Ps 36:9 NBV)

 “Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.” (Spr 14:27 NBV)

 “Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.” (Jes 12:3 NBV)+

Aanvullende lectuur1.       Wonder van voorzienigheid

2.       Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

3.       Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

4.       Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

5.       Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

6.       Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

7.       Bijbel Woord afkomstig van God

8.       Het betrouwbare woord

9.       Geïnspireerd Woord

10.   Ewige woord dat alles vertel

11.   Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

12.   Voorschriften ons gegeven

13.   Ongelezen bestseller

14.   Blog van God opgetekend in een Boek

15.   Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

16.   Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

17.   Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

18.   Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

19.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

20.   Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk

21.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

22.   Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

23.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

24.   Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

25.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

26.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

27.   Woorden in de Wereld

28.   Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid

29.   Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

30.   Schepping en wet die vertellen over Gods eer

31.   Bijbelgezegden over God

32.   Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal

33.   Kleurblindheid en verkeerscode

34.   Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

35.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

36.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

37.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

38.   Bijbel als een waterplas

39.   De Bijbel als Gids

40.   Bible a guide - Bijbel als gids

41.   De Bijbel voor u en voor uw leven

42.   Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

43.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

44.   Bijbel op de eerste plaats #2/3

45.   Bijbel op de eerste plaats #3/3

46.   Symboliek in de Heilige Schrift

47.   Missionaire hermeneutiek 1/5

48.   Missionaire hermeneutiek 2/5

49.   Missionaire hermeneutiek 3/5

50.   Missionaire hermeneutiek 4/5

51.   Missionaire hermeneutiek 5/5

52.   Onzeker over relevantie Bijbel

53.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

54.   Vertrouwelijke geschriften

55.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

56.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

57.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

58.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

59.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

60.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

61.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

62.   Gods Uitspraken opgetekend in een boek

63.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

64.   Grote dingen die werden gehoord en gezien

65.   Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

66.   Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
Deuteronomium en profetenboeken


67.   Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

68.   Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

69.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

70.   Mogelijkheid tot leven

71.   Missionaire hermeneutiek 1/5

72.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

73.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

74.   Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

75.   Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

76.   Positie van de Bijbel onderzoeker

77.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

78.   Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

79.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

80.   Een Nieuwjaar met een Oud Boek

81.   Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis

82.   7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel

83.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

84.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

85.   Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

86.   Oudste Hebreeuwse tekst

87.   De Bijbel in 451 talen beschikbaar

88.   Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

89.   Letterlijke bijbelvertaling verkozen

90.   Lezen wat er staat geschreven

91.   Opmerklijk advies plaatsing Bijbels

92.   Aanvoelen en kennis

93.   De weg ten leven

94.   De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed

95.   De boekrol

96.   Qumran rollen

97.   Bijbel medicijn tegen depressie

98.   Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

99.   Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren

100.                       Lam van God #1 Sprekers voor God

101.                       Ademen om les te geven

102.                       Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

103.                       Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis

104.                       Bijbelsmokkelaars in andere tijden

105.                       Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen

106.                       Een giftige Bijbel

107.                       Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel

108.                       Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien

109.                       Bijbel terug verplichte leerstof in Italië

110.                       Bijbel boek voor het heden

111.                       Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

112.                       De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

113.                       Staat God achter al het kwaad hier op aarde

114.                       Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

115.                       Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

116.                       Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

117.                       Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde

118.                       Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

119.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

120.                       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

121.                       Vertrouwen op God
Comments