Belangrijke Leerpunten van de Broeders in Christus

De Broeders in Christus of Christadelphians als navolgers van Christus en van Christus Jezus zijn apostelen, geloven dat Jezus Christus (Jeshua) de gezondene van God is, welke als zoon van God ook een mensenzoon is en de langbeloofde Messias is.

Zoals de Joodse Nazareense leermeester Jeshua of Jezus Christus in het Woord van God geloofde, geloven wij zoals hem in dat Woord en in de Gever van dat Woord, de hemelse Vader en enige Ware God, die ook de Gever van leven is. Wij zijn er van overtuigd dat wij in de Bijbel moeten geloven. Dat boek der boeken, de bestseller aller tijden, moet voor ons een lichtpunt zijn, en als een baken boven water staan op een stevige rots. Uit dat boek moeten wij onze kennis vergaren en ons geloof opbouwen. Betreft dat geloof zijn wij er van overtuigd dat wij tot een voor God aanvaardbaar geloof moeten komen. dat houdt in dat het een geloof is geschoeid op de absolute Bijbelse of Goddelijke Waarheid en niet op menselijke uitspraken,verzinsels of menselijke leerregels of leerstellingen.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen in de mogelijkheid is om God te leren kennen. Hiertoe volstaat het zelfs om rondom ons in de natuur te kijken. Men hoeft geen theologische studies gedaan te hebben om het Woord van God te begrijpen. Als men zich open opstelt, en de woorden wil aanvaarden zoals ze voorkomen in de bijbel zal men voldoende inzicht krijgen om God, de zoon van God en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te begrijpen.

Er zijn heel wat ideeën over goden en het dienen van goden (enkelvoudige en meervoudige) over de gehele wereld verspreid. Maar wij geloven dat er van al die goden slechts één de Enige Ware God is, en dat Hij een eeuwige Superieure Kracht en alleswetende overal zijnde godheid is die slechts één is en niet uit meerdere persoonlijkheden bestaat.

Wij geloven sterk dat zelfs atheïsten en God-haters door de Kracht of Macht van God, die een eeuwige Geest is, geroepen kunnen worden om tot God te komen en door lezing van Gods Woord, de Heilige Schrift, tot inzicht kunnen komen en de vrucht van het geloof kunnen krijgen.

Ook geloven wij dat het Die Kracht ook is die een vrouw deed zwanger worden en een kind dragen dat Immanuel werd genoemd en als de lang verwachte verlosser redding voor iedereen bracht. Dat kind geboren uit het geslacht van koning David is diegene waarop wij hopen en in wie wij vertrouwen stellen.

Wij zien in de Bijbel een consequent plan van verlossing dat God de wereld aanbiedt als uitweg uit de vloek die over de aarde is uitgesproken na de zonde in de Tuin van Eden. Dat verlossingsplan houdt in dat Gods Zoon, volledig mens door zijn afstamming van Maria, maar uitgerust met Gods natuur door zijn afstamming van de Vader, en voorzien van al Gods macht door zijn 'zalving' met de Heilige Geest, geheel als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Wij geloven dat God de enige is die niet verzocht of verleid kan worden, maar dat iedereen anders wel onder verleiding kan bezwijken. Maar Jezus is daar niet voor gevallen en heeft steeds zijn wil opzij gezet om Gods Wil te doen. Wij geloven dat Jezus er in geslaagd is steeds de Wil te doen van zijn hemelse Vader, die hij ook beschouwde als zijn Enige God. Al doende heeft hij, ondanks zijn menselijke natuur, over de zonde getriomfeerd. In de termen van de Bijbel:
Hij heeft de zonde overwonnen in het vlees.
Door zich vervolgens als schuldoffer of loskoopoffer te stellen, d.w.z. door ondanks zijn zondeloosheid aan de martelpaal te sterven, is hij tot heil geworden voor alle mensen. Zijn daad van overgave brengt de Genadegave voor iedereen ter beschikking. Maar wij geloven wel dat, ook als is de Genade daar voor iedereen, dat elkeen persoonlijk deze noch moet willen aannemen en er naar gaan leven.
Wij zijn er van overtuigd dat men de zegeningen van God niet over het hoofd mag zien en dat  men ze niet mag negeren. Men moet er toe komen in te zien dat Jezus de gezondene van God is en dat hij de loskoper Messias is, alsook de Weg naar God.

Wij geloven dat men tot geloof in die loskoper moet komen en 'in hem' moet komen om tot een staat van genade te komen. Dat 'in Christuszijn' betekent onder andere toetreden tot het nieuwe verbond in zijn bloed door zich te laten dopen in zijn naam, onder belijdenis van zijn geloof, na spijt betuigd te hebben van vorige misstappen of zonden, en door regelmatig in symbool deel te nemen aan zijn 'vlees en bloed' in het brood en de wijn van 'zijn maaltijd'. Wij geloven ook dat als men tot geloof in Christus komt men zijn leven zal moeten aanpassen om in de lijn van zijn leerstellingen te leven. Dit moet meebrengen dat men er zal naar streven om als het ware zoals Christus Jezus te worden, dit in de betekenis van:
leven zoals hij in onze plaats gedaan zou hebben en als het ware zijn gezicht tonen aan onze medemens.
Zo te leven zal voor ons geen moeilijke opdracht zijn, maar is een daad die ons voldoening en vreugde zal schenken: de vreugde van het geloof.

Wij geloven dat ieder mens zelf persoonlijk verantwoordelijk is tegenover God en Christus. Alleen dat persoonlijke geloof kan hem redden van de dood. Dat geloof houdt in dat hij zich moet houden aan Gods Woord als de enige bron van openbaring van het geloof, dat hij de 'geboden van Christus' in acht moet nemen en zoveel mogelijk moet trachten het voorbeeld van Christus te volgen, en dat hij zijn besluit om Christus te volgen zal moeten uitdrukken door zich in hem te laten dopen op belijdenis van zijn geloof, en door onderdompeling als symbool van een begraven worden en weer opstaan met Christus. Zijn verdere leven dient hij dan te zien als een 'opleiding', een training in een leven met God, om straks na Christus' wederkomst een bruikbaar dienaar te zijn in Diens Koninkrijk.
Die wederkomst van Christus is iets waar wij stellig naar uit kijken. Wij geloven zelfs dat wij stilaan naar een tijd komen waar meer en meer tekenen van die terugkomst merkbaar zijn.

Ook al kan niemand die exacte tijd van Jezus zijn terugkeer naar de aarde opgeven  geloven wij toch dat die tijd niet zo ver meer weg is. De wederoprichting van de staat Israël, die onze broeders in het verleden vast verwachtten, is voor ons, die dat hebben zien gebeuren, het bewijs dat de huidige bedeling op zijn eind loopt.

Wij geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan, als een voorbeeld wat tot ons ook kan gebeuren. Gelovend in die opstanding zien wij uit naar een opstanding uit de doden en een oordeel, waarbij allen die 'in Christus' zijn en zijn geweest (ook mensen uit de tijd van het Oude Testament) eeuwig leven zullen ontvangen om gedurende 'een duizend jaar' met Christus te regeren over een betere wereld dan de huidige. Deze hoop delen wij met de apostel Paulus, die haar 'de hoop van Israël' noemde. Wij geloven dan ook dat het volk Israël, ondanks alles Gods volk, een belangrijke plaats in zal nemen in dat nieuwe Koninkrijk.

Onze geloofspunten samengebundeld met verwijzing naar Bijbelverzen kan u ook vinden op onze Belgische overzichtssite onder de hoofding: Mijn geloof.


+

Aanvullende lectuur


1.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

2.       Zoek uw Toevlucht bij God

3.       God Kijkt toe

4.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

5.       Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid

6.       Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

7.       Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

8.       Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

9.       Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

10.   Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

11.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

12.   Want het is geen leeg woord

13.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

14.   De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

15.   Schepping en wet die vertellen over Gods eer

16.   Bijbelgezegden over God

17.   God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

18.   Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

19.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

20.   God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

21.   El Shaddai Die verscheen voor Abraham

22.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

23.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

24.   7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel

25.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

26.   Verlossing #9 De enige weg

27.   Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel

28.   Filippenzen 1 – 2

29.   Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd

30.   Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper

31.   Zoon van God

32.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

33.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

34.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

35.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

36.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

37.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

38.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

39.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

40.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

41.   Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

42.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

43.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

44.   Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

45.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

46.   De Knecht des Heren #4 De Verlosser

47.   De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

48.   Zoenoffer

49.   Het Zoenoffer

50.   Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

51.   14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

52.   14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

53.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

54.   Een Messias om te Sterven

55.   Jezus drie dagen in de hel

56.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

57.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

58.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes

59.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

60.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

61.   Na 2020 jaar

62.   Lam van God #1 Sprekers voor God

63.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

64.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

65.   De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

66.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

67.   Zeker zijnde van Bevrijding

68.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

69.   De zegeningen van God niet over het hoofd gezien

70.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

71.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

72.   Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

73.   Geloof

74.   Geloof in Jezus Christus

75.   Geloof in slechts één God

76.   Geloofsbelijdenissen

77.   Geloofspunten van de Christadelphians

78.   Het credo van de Christadelphian

79.   Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden

80.   Ernstig strijdend voor het geloof

81.   Woorden in de Wereld

82.   Geloof voor God aanvaardbaar

83.   Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

84.   Addendum 1: de leer van de “antichrist”

85.   God breng mij in staat van genade

86.   Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste

87.   Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven

88.   Israël en Gods koninkrijk hand in hand

89.   Niemand kijkt uit naar komst van Christus


***

Comments