Bekeer

Bekeer u en wordt een bekeerder


"Bekering" betekent ’zich omkeren’ en omvat het zich aanpassen tot een verandering die inhoudt dat men het voorgaande achterwege laat.

In de Heilige Schrift staat de oproep van de Goddelijke Maker, de elohim Hashem Jehovah vermeld om zich te keren van alles wat niet rein is in Gods ogen en wat behoort tot walgelijke praktijken.

 “Daarom moet ge tot het huis van Israël zeggen:
Zo spreekt Jehovah, de Heer!
Bekeert u, komt terug van al uw schandgoden, wendt uw gelaat af van al uw gruwelen.” (Eze 14:6)

Als men komt te beseffen dat er slechts Één Ware God boven alle goden is en dat men Deze moet dienen, kan men ook tot overweging komen om tot de gemeenschap van Zijn gezondene te komen en deelgenoot te worden van dat Lichaam van Christus dat ons is voorbereid.

Het is niet dat door u te bekeren u het Koninkrijk van God mee zal kunnen oprichten,want dat is gewoon geen mens gegeven. Het Koninkrijk wordt opgericht door God en niet door mensen.

 “Maar in de dagen van die koningen zal God in de hemel een koninkrijk stichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en wiens heerschappij aan geen ander volk zal worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken vermorzelen en vernielen, maar zelf in eeuwigheid blijven bestaan.” (Da 2:44)

Het is Jehovah God die Zijn koning heeft geïnstalleerd.

 “"Ik zelf stel Mij een koning aan, Op Sion, mijn heilige berg!"” (Ps 2:6)

Wel zal u er in kunnen komen te wonen indien u door de aangestelde rechter goedgekeurd wordt om dat Koninkrijk binnen te gaan. Ook zal het mogelijk worden om in het huidige leven al zegeningen te verkrijgen. Eveneens zal het besef dat u een onderdaan zal kunnen mogen zijn van het Koninkrijk van Christus dat de steun van God heeft, u helpen u op een zo productief mogelijke manier in te zetten en een onderdaan van dat Koninkrijk te worden.

Als men tot inzicht in de waarheid is gekomen dat Jezus de Weg naar God is en bent komen te geloven dat Jezus de gezondene van God is, een profeet en groot leraar, die als mensenzoon ook zoon van God is, die zijn wil terzijde heeft geschoven om volledig Gods Wil te doen, dan is de tijd gekomen om stappen te ondernemen om dat geloof te bestendigen en openbaar te maken.

Als men het ware geloof in slechts één God dat voor God aanvaardbaar is, heeft gevonden en zich wil aansluiten bij andere ware bijbelgetrouwe gelovigen in Christus is het moment gekomen om te overwegen of men broeder of zuster in Christus wil worden om samen met anderen in die gemeenschap verder te groeien in het ware Bijbelse geloof.

Om tot bekering te komen moet er de volledige vrije wil zijn om onder Christus te komen en de Wil van God te willen doen. Het tot bekering komen houdt in om de vroegere levensgewoonte af te zweren en de christelijke opdracht aan te gaan. Hierbij is de overgave aan God onderwerping aan God met witwassing van voorgaand gepleegde zonden, door de doop volgens de Bijbel ook gebonden aan een aantal noodzakelijke stappen die men moet ondernemen. Iemand moet kennis in zich opnemen uit Gods Woord.

 “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enig waarachtige God, en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3)

Hij moet geloof oefenen en berouw hebben van zijn vroegere levenswijze door er oprechte droefheid over te tonen.

 “Doet boete nu en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist;” (Hnd 3:19)

Dan moet hij zich bekeren of omkeren, tot inkeer komen en zich gaan bezighouden met goede werken die in overeenstemming zijn met Gods wil, op een degelijke eerlijke ethische wijze. Dat omkeren is als het verbranden van die oude persoonlijkheid, er geen genoegen mee nemend dat die terug zou opduiken.

 “Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt.” (Ro 12:2)

 “23  gij moet u vernieuwen naar de inwendige geest; 24  gij moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.” (Efe 4:23-24)

Na deze stappen kan hij zich in gebed aan God opdragen en zich vervolgens laten dopen.

 “Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Mt 16:24)

 “Als voorafgebeeld Doopsel redt thans dit water ook u; niet als een afwassing van de onreinheid naar het vlees, maar als een verzoek (of gebed) tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.” (1Pe 3:21)

Eens dat men een opgedragen, gedoopte discipel van Jezus Christus is houdt de weg niet op. Dan begint men eigenlijk pas aan de grote opdracht om te komen leven zoals God het van u verlangd.

Als je een doopsel hebt mogen ondergaan, door onderdompeling in water, kan je heel dankbaar zijn voor het voorrecht dat je gekregen hebt. Net als de discipelen uit de eerste eeuw die met heilige geest vervuld werden, kun je op een krachtige manier gebruikt worden om grondig getuigenis af te leggen en Jehovah’s wil te doen!

Door het doopsel in de gemeenschap van Christus opgenomen zijnde zal men getuigenis afleggen van de wil om Jezus opdracht te volgen, om zijn geboden zo goed als het kan op te volgen en te streven om een waardige discipel van hem te zijn.

Als bekeerde komt het er dan ook op aan om mee te werken aan de verspreiding van de Boodschap van Christus en om dat Goede Nieuws te verkondigen waar u maar kan, met een voorbeeldige levenswijze die getuigd van onderwerping aan Gods Wet.

+

Aanvullende lectuur


1.       Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

2.       Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

3.       Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

4.       Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

5.       Woord zonder boeien vol van kracht

6.       Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

7.       Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

8.       Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

9.       Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

10.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven

11.   Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

12.   Geloof in slechts één God

13.   Geloof voor God aanvaardbaar

14.   Zoek uw Toevlucht bij God

15.   Filippenzen 1 – 2

16.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem

17.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

18.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

19.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

20.   Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

21.   Missionaire hermeneutiek 3/5

22.   Missionaire hermeneutiek 4/5

23.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

24.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

25.   Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

26.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

27.   Verlossing #9 De enige weg

28.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

29.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

30.   De Falende mens #2 Vrije keuze

31.   Fragiliteit en actie #5 Oproep

32.   Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

33.   Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden

34.   Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans

35.   Kiemend zaad

36.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

37.   Doop

38.   Doop en Geloof

39.   Doopsel

40.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

41.   Dopen en herdopen

42.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #9 Controverse betreft doop

43.   Sylvestergedachte

44.   Een gezin wordt niet zo maar sterk

45.   Deelt U deze dag maar in

46.   Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

47.   De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

48.   De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

49.   De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

50.   De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

51.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

52.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

53.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

54.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

55.   Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

56.   Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs

57.   Moeten Christenen over zich heen laten walsen

58.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

59.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

60.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

61.   Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

62.   Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

63.   Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken

64.   Bekering een 'keerpunt'

65.   Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar

66.   Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

67.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #1 Abraham de aartsvader

68.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

69.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

70.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

71.   Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

72.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

73.   Al of niet verenigen

74.   Verkondigen

75.   Volharding en Bijbelstudenten

76.   Wat levert het mij op?

77.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

78.   Over de overbodigheid van een faculteit theologie

79.   Jongmense wil nie meer sit en luister nie

80.   Is ons ooit Dankbaar genoeg

81.   Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

82.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

83.   Door verkondiging ook geruster

84.   Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

85.   Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën

86.   Ruimte voor gebed maken in zomervakantie

87.   Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

 
Comments