Barstend België

Broeders in Christus 


Christadelphians


Navolgers van de Nazareen Jezus Christus (Yeshua) in Vlaanderen die zich er aan houden de Heilige Schrift op te volgen.


Van 2010 tot en met 2011 mocht België wel met een politieke crisis zitten. Een interim-regering of Regering van Lopende Zaken, mocht de burgers vele ideeën over de gang van zaken in dit land opleveren.

Een zeer jong land met meerdere aanpassingen sinds haar ontstaan in 1830 is het steeds een woelig water geweest waarin op religieus vlak vroeger de Rooms Katholieke Kerk de scepter zwaaide. Met Paus Johannes XXIII leek die kerk een totale vernieuwing en liberalisering te mogen ondergaan. De daaropvolgende pausen maakten de vooruitstrevende hervormingen snel ongedaan en zorgden voor een nog grotere conservatieve wending die met de vele schandalen in die kerk een zeer grote ontkerkelijking teweeg bracht.

Die ontkerkelijking hoeft niet in te houden dat de meeste mensen hun geloof verloren in een superwezen God. Bij vele mensen was het instituut Kerk verwerpelijk geworden maar daarom nog niet God.

Voor hen die God werkelijk willen zoeken hopen wij een stek te kunnen aanbieden waar zij zich thuis zullen kunnen voelen.

Onze gemeenschap van Broeders en Zusters in Christus is niet gebonden aan enige wereldse machtsinstituten. Al diegenen die zich bij ons aansluiten zijn vrije mensen die ook hun vrijheden zullen behouden en eigen verantwoordelijkheden zullen moeten dragen.

De verwachtingen van onze gemeenschap zijn dat wij allen kunnen groeien in de liefde van Christus Jezus (Jesus/Yeshua/Yashua) met het vooruitzicht er in te kunnen slagen om aanvaard te worden door de Bemiddelaar en Messias om toe gelaten te worden in het Grootse Rijk waar er geen politieke strubbelingen zullen zijn, maar waar de meest volmaakte regering zal aantreden. Daar zal volmaakte wereldvrede kunnen heersen volgens Gods Plan.

In de Heilige Schrift, de Bijbel, of het Boek der Boeken dat zich er op mach beroemen de Bestseller aller tijden te zijn, worden wij op de hoogte gebracht hoe het zal vergaan in de Eind Tijden. In dat boek wordt  de betekenis van de tijd waarin wij leven ook toegelicht.

Niet enkel zouden de natuurrampen in ernstige mate toe nemen. De volkeren zouden nog meer tegen elkaar in het verweer gaan. Zelfs in kleine kring zouden kinderen zich gaan verzetten tegen hun ouders. Kleine ruzies met grote gevolgen zouden over de wereld komen. Zelfs in de verscheidene religies zou er tweespalt komen en de religies onderling zouden ook ruzie maken tegen elkaar. Het geweld zou overal gaan toe nemen. Landen zouden onbestuurbaar worden en tegen elkaar in het harnas gaan. Uiteindelijk zou alles leiden tot een laatste of derde wereldoorlog. Armageddon, een eindstrijd waarna alles beslecht zou worden en de tijd gekomen zal zijn dat Jezus zal terug keren. Dan zal de Verzameling of Rapture plaats grijpen, waarbij Jezus de uit de dood opgestane mensen mee met de nog overlevenden zal oordelen. Dan zullen wij tot vervoering kunnen komen en indien goedgekeurd mogen binnen treden in het Koninkrijk van God.

Dit beseffende moeten wij begrijpen dat dit alles wat wij nu mee maken slechts van tijdelijke aard is en aanschouwd kan worden als een overgangsfase.

Wij moeten beseffen dat zelfs in de kleinste denominatie van een Joods, Christelijke of Islamitische groepering eveneens scheuringen zullen komen zoals bij de andere godsdiensten.

In een klein land als België is er al verdeeldheid. Je kan je dan indenken wat dat moet zijn over zo veel landen, culturen en gemeenschappen.

Maar die mensen die Jezus Christus willen volgen zouden zich verenigd moeten voelen in het toebehoren aan Christus Jezus en aan God alsook en in de goddelijke eenheid van vredelievendheid voor elkaar. Niet enkel vrede en liefde moeten zij uitstralen voor hun mede gelovigen, maar ook voor anders gelovigen en niet gelovigen of atheïsten.

In naastenliefde moeten wij elkaar verdragen, steunen en alle wereldse problemen overstijgen.

In deze tijd van regeerloosheid moeten wij de wereld laten zien dat wij de voorkeur geven aan een goddelijke regering. Wij moeten kiezen om Jezus van Nazareth te volgen en het pad door de nauwe poort betreden.

Ook al barst dit kleine land of valt de eenheid van Europa uit elkaar, moeten wij streven naar een hoger liggende eenheid als kinderen van de Ene ware God.